shkolaw.in.ua 1

УДК 159.9: 7.072.2. Кушель Н.А.

асистент кафедри психології та

педагогіки мистецької освіти


ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАСКИ В ТРЕНІНГУ


Актуальність дослідження феномена маски обумовлена фундаментальними загальнокультурними тенденціями і значущими історичними обставинами розвитку сучасної цивілізації. У наші дні виразно відчувається необхідність при вивченні людського Я бачити і аналізувати не тільки спрямованість до свободи, творчості, етичних ідеалів, але і обумовлене людською природою, історією і культурою відсутність такої спрямованості або недостатній її проявів.

Проблема багатогранності людського Я, самопізнання, взаємостосунків різних станів Я і безпосередньо мотив маски припускають розгляд цих задач в історико-культурному, філософському і психологічному аспектах.

Виходячи з цього, метою статті є визначення теоретичних передумов розвитку та використання маски на прикладі вивчення тренінгу.

Для більш детального розгляду теоретичних аспектів сприйняття та використання маски в тренінгу: мистецтвознавчий та психологічні аспекти ми порушуємо наступні завдання:


 • проаналізувати сутність маски як мистецтвознавчого аспекту;

 • визначити класифікацію масок в культурі світу;

 • охарактеризувати арт-терапію, як метод у роботі з емоційними станами.

Отже, проблематика статті полягає в тому, щоб обґрунтувати сутність діяльності (методику) вивчення маски в тренінгу і на цій основі розкрити особливості процесу впливу маски на психологію та мистецтво.

Мистецтвознавчий розгляд маски в дослідженні культури слід розпочинати, ще з періоду первісної культури , коли маска вже виконувала важливу роль в повсякденному житті.

Визначення маски є досить багатогранним, а саме:

Маска розглядається як трансформація, захист, пізнання, маскування.


Маска – (від франц. мasque, від арабського masћara — насміхатися, бути смішним, кепкувати, а також насмішка, жарт) це накладка на обличчя з будь-якого матеріалу з отворами для очей [9].

Маска, як окремій елемент в повному ракурсі не сприймається людьми, а сприймається в основному як цілісний аспект з використанням костюму, пластики, голосу і т. і.

Маска, як елемент драматургії: схемний, узагальнений, стійкий тип, володіючий певною поведінкою, обмеженою набором рис вдачі, пов'язаної з ним сюжетною лінією.

Древній зміст символіки маски у тому, що вона виражала надприродну силу; шаман, що надягнув маску, ставав втіленням духу, якого вона зображувала. Найперші маски, що зображали тварин, використовувалися, щоб вступити в контакт з духом звіра, на якого готувалося полювання, і захистити носія маски від нападу. Пізніше маску стали мати тотемне значення, дозволяючи членам племені ідентифікувати себе з їх предками – духами, чия сила могла допомогти в захисті племені, відлякати ворогів, вигнати демонів, хвороби або духів смерті, що «загостювалися» [9].

Ірокезька каста Фальшивих Осіб була суспільством професійних вигнанців духів хвороб. Вони надягали маски, щоб символізувати похмурого брата-близнюка Творця миру [9].

Маски або мішки на голові використовували в африканських, індійських океанських ритуалах ініціації, щоб відзначити перехід від дитячого стану до дорослого.

Поховальні маски, що передають зовнішність покійних, широко застосовувалися не тільки щоб зберегти від розкладання обличчя (як, наприклад, золоті маски в Мікенах), але також щоб гарантувати повернення душі точно до своїх тіл – думка, яка особливо турбувала єгиптян (як і деякі інші народи) під час траурних обрядів.

Трагічні і комічні маски використовували в древньо грецькій драмі, щоб охарактеризувати той або інший персонаж. Ця традиція прийшла з релігійних обрядів, де маски представляли олімпійських богів та богинь (особливо відомі обряди, присвячені богу родючості Діонісу) [9] .


В Азії використовуються маски, які відлякують демонів, вони існують і дотепер (у святкових процесіях в танках лева і дракона), можливо, вони були і прообразом масок традиційного японського театру, але, які мали стилізований кольоровий символізм:

червоний – гідність;

білий – продажність;

чорний – підлість.

Маска може являти собою символ тайни або ілюзії. У індійській традиції маска – це maya – мир, який являється заблудшим особистостям, які не зрозуміли божественну майю (Маску Бога). У західному мистецтві маска – приналежність алегоричним зображенням Обману, Пороку, Ночі.

Маски, що розглядаються як складові особи елементів, виступають, на наш погляд, необхідним аспектом комунікації. Феномен маски, містить в собі два напрями - «на себе» і «на інших». Ця подвійність відкриває сьогодні нові можливості для пошуку причин сучасної кризи і змін в структурі людського Я, робить можливим розгляд структури особи не стільки в ракурсі психологічних наук, скільки з погляду історії і теорії культури. Мотивами і потребами особи, а також комунікативними запитами і очікуваннями [9].

Маска – це поверхнева, тимчасова, зміна внутрішнього або зовнішнього вигляду людини, обумовлена мотивами і потребами особи, а також комунікативними запитами і очікуваннями [9].

З психологічної точки зору розрізняють два різновиди маски : «зовнішня маска» та «внутрішня маска». «Зовнішня маска» - ситуативна зміна зовнішнього вигляду людини за допомогою візуальних засобів, а «внутрішня маска» - тимчасова зміна Я з супутньою зміною моделі поведінки. «Зовнішня» і «внутрішня» маски взаємозв'язані - обидва феномени представляють використання людиною символізму дійсності, беруть участь в рішенні питань самоідентифікації і комунікації [9].

Розвиток «зовнішньої маски» пройшов ряд етапів [9].

Основні функції маски знаково-комунікативна, захисно-оборонна, адаптивна приховування сформувалися ще в палеоліті.


У античності відбулося визначення двох основних сфер функціонування «зовнішньої маски» - профанної та офіційної. Видовищність античного світу зробила маску символом подвійності Я, позначила взаємозв'язок маски і виконання ролі.

Функції «зовнішньої маски» проявилися у середніх віках, як церемоніал: тут маска акумулює символіку та знаки «акту віри», виступає, як інструмент захисту від ворожого оточення. У Середні віки, також спостерігається перехід «зовнішньої маски» із офіційного оточення в народне – від церковної містерії та таїнств до ярморочно-вуличних дійств – маскараду. Брутальна сутність середньовічного маскараду стає однією з відрізняючи рис внутрішніх змін людини епохи Відродженняm [9].

У період з XVIII по XXІ століття визначальною функцією маски стає знаково-комунікативна. Маска і раніше була не тільки зовнішньою, але і внутрішньою, але тепер «внутрішній маскарад» актуалізується, виходить на перший план, оскільки процес формування особистості ускладнюється разом з ускладненням соціокультурного життя. Проте «зовнішня маска» не зникає, вона набуває нові форми - сферою її дії стають PR-технології, іміджмейкерство, ЗМІ і Інтернет.

Маска як внутрішня складова особистості виступає і як певна модель, тип поведінки, як пристосований механізм, що полегшує адаптацію до певної позиції або ситуації. Саме тому внутрішні маски не можуть бути оцінені виключно як морально негативні, як зловмисний обман і фальш. Маска проявляє себе в соціальній ролі, вона завжди присутня у відношенні з іншими.

Театралізування відносин з іншими виступає як образ поведінки, який відрізняється від безпосередньо властивого особистості. Це дозволяє говорити про драматургію комунікації, яка ставить проблему «справжнього Я» в його співвідношенні з маскою [9].

Виходячи з вище сказаного маску можна класифікувати за наступними критеріями:

І. За культурологічними епохами:

 • первісні маски (відображення духів, тотеми);


 • африканські маски;

 • Др. Грецькі маски;

 • Єгипетські маски (поховальні маски);

 • Др. Китай та Японія;

 • Маски Середніх віків (комічні та серйозні маски);

 • Маски епохи Відродження (карнавальні маски);

ІІ. За країнами світу:

 • Греція;

 • Італія;

 • Франція;

 • Японія, Китай;

 • Англія;

 • Росія, Україна.

У нашій роботі ми розглядаємо маску, як мистецтвознавчий та психологічний аспект, також метод роботи який ми обрали для дослідження маски в тренінгу – це є метод арт-терапії (колаж, фарби).

Арт-терапія— це вид терапії, що використовує мистецтво як терапевтичний чинник.

Арт-терапія виникла в контексті психоаналітичних ідей З. Фрейда і К. Юнга. На сучасному етапі розвитку арт-терапії для неї характерне визнання різноманіття форм людського досвіду і способів його віддзеркалення в різних моделях культурного і професійного дискурсу [2].

Арт-терапія використовується як основний метод терапії, так і допоміжний. Однією з важливих переваг арт-терапії у тому, що мистецтво дозволяє в прихованій символічній формі реконструювати конфліктну травмуючу ситуацію і знайти її дозвіл завдяки тому, що творчість – є однією з трансформуючих сил для подолання страху, тривоги, виниклих у зв'язку з внутрішнім екзистенціальним конфліктом. Сам процес арт-терапії приносить задоволення, навчає клієнтів виражати свої переживання якомога більш спонтанно і  довільно. Тому арт-терапія з успіхом використовується при роботі з дітьми, дорослими (студентами), в індивідуальній, сімейній та груповій терапії, при рішенні широкого спектру міжособових і внутрішньо-особових проблем, а також питань, що стосуються фізичного здоров'я [2].

Традиційна техніка арт-терапії є малюнок, колаж, інсталяція, перфоманс, використовується ще і тілесна терапія.


Це дозволяє підвищити ефективність арт-терапевтичних практик, завдяки можливості досліджувати глибинні шари психічного, розкриваючи багаторівневе значення символічного, а також пов'язувати психічне і тілесне. Саме тому розроблені практики мають високу ефективність при роботі з психосоматичними розладами.

Якщо розглядати групову арт-терапію як результат об'єднання методології і техніка групової вербальної психотерапії з основними принципами арт-терапевтичої роботи, то така «арт-психотерапія» існує не більш декілька десятиліть. В той же час, ще в першій половині ХХ століття існували деякі аналоги групової арт-терапії, які, при всій проблематичності їх віднесення до психотерапевтичної діяльності, можна розглядати як надзвичайно важливу емпіричну основу для розвитку теорії і практики арт-терапевтичої роботи з групами [2].

Історію розвитку групової арт-терапії неможливо розглядати у відриві від соціально-політичного, інституційного і культурного контекстів. Тому, перш ніж перейти до опису її основних етапів, ми хотіли б позначити деякі контекстуальні чинники, що мали найбільшу значущість для появи перших форм студійної роботи з групами і зберігають свою роль в еволюції методів групової арт-терапії в даний час [2].

Поява ранніх аналогів групової арт-терапії в кінці XIX століття - першій половині ХХ століття було викликано до життя тими змінами, які протікали в соціальному і політичному житті і культурі суспільства, а також в свідомості і потребах людей того часу. Як буде показано в наступному розділі книги, багато піонерів арт-терапевтичного напряму працювали в умовах студій, проводячи в них заняття з дітьми або дорослими. Найактивніше розповсюдження цього підходу, характерне для 40-50 років, було пов'язане з прагненням його ініціаторів залучити в процес творчого самовираження представників широких верств населення і створити для нього мережу загальнодоступних послуг, які могли б бути включені в діяльність медичних, освітніх і соціальних установ. Є певні підстави вважати, що подібні ініціативи піонерів арт-терапевтичного напряму були певною мірою пов'язані з популярними в ті роки ідеями соціальної демократії і широкомасштабними реформами по створенню в деяких країнах суспільної охорони здоров'я. В цьому відношенні вельми показові вислови одного із засновників арт-терапії – британця Адріана Хілла і його сучасниці Мері Петрі. У своїй книзі «Образотворче мистецтво проти хвороби» (Hill, А. 1945) А. Хілл, зокрема, пише: «Творчість в стані хвороби і здоров'я є новою характеристикою нації, яка, врешті-решт, навчиться шанувати художників в тій же мірі, в якій вона навчиться засуджувати і висміювати професійних вбивць» [6].


Відповідно до поставленої проблематики ми виділяємо наступну перспективу подальшого дослідження нашої теми, в нашій статті ми розкрили лише теоретичні аспекти пов’язану із сприйняттям та використанням маски в психології та мистецтві, а подальше опрацювання потребує експериментальне дослідження впливу та застосування саме маски в арт-терапії.

Підводячи підсумок роботі, ми хотіли звернутися до висловлювання Ф. Ницше: «Маска – удивительная вещь, ведь надевают ее тода, корда хотят стать кем-то другим. С давних времен люди делали маски, чтобы хоть на время превратиться в тех, кого они не видели и в кого все же верили. Таковы африканские церемониальные маски, строгие театральные маски древней Греции и Японии, яркие маски венецианского карнавала …Сейчас они для нас – атрибут веселых зрелищ: театров, карнавалов, детских праздников. Впрочем раньше «ложные лица» воспринимались куда более серьезно, играя важную роль в религиозных обрядах и ритуалах многих народов мира.

… Одев маску и готовясь к поединку с темними силами, африканские танцоры были уверены, что они в безопасности – дух не видит их лица и не может им навредить».[5]


Література:


 1. Авдєєв А.Д. Маска і її  роль в процесі виникнення театру. М., 1969.

 2. Копитін А.І. Групова арт-терапія. Частина 1.- 10с

 3. Льові-Строс, Клод. Шлях масок. М., 2000.

 4. Міріманов В.Б. Мистецтво тропічної Африки. Типологія, систематика, еволюція. М., 1986.

 5. Ницше Ф. Сочинения. – 655с.

6. Хілл А. Образотворче мистецтво проти хвороби. – 1945. – 350с.

 1. Художня культура первісного суспільства. Хрестоматія. / Сост. І.А.Химік. СПб, 1994 

 2. Маска і  маскарад в  російській культурі XVIII-XX вв.  — Сб.  статі. М., 2000.

 3. http:// www. Referats. 5-ka.ru/ bibliotek/ culture/ Jek Tresidder/326.html.