shkolaw.in.ua 1

ПДВ і його роль в формуванні доходів бюджету

Коломієць Інна Михайлівна

студентка групи БФ-106

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи

Національного банку України (м. Київ)
Анотація. Досліджується роль ПДВ як основного джерела доходу бюджету. Його роль в держаній податковій політиці. Визначається суть, механізм нарахування та сплати податку на додану вартість до бюджету. Обґрунтовано шляхи вдосконалення податку на додану вартість, які дали б можливість досягти максимальної його ефективності в найкоротші строки.

Ключові слова: Державний бюджет, доходи бюджету, податки, непрямі податки, ПДВ, додана вартість, податкова політика держави.

Постановка проблеми. Податки є, по суті, головним засобом формування бюджету держави. ПДВ на сучасному етапі розвитку податкової системи нашої країни відіграє дуже велику роль, адже він є одним із головних джерел наповнення Держбюджету України. І саме велику увагу треба приділити його впливу на економічну і соціальну сферу нашої держави.

Мета доповіді. Вивчення економічної сутності податку на додану вартість, характеристика його ролі та значення у формуванні Державного бюджету України.

Викладення основного матеріалу та обґрунтування отриманих наукових результатів.

Непрямі податки - це податки у сфері реалізації або на споживання, тобто на товари та послуги. Ці податки перекладаються на споживача продукції.

Непрямі податки є частиною ціни реалізованих товарів. З підвищенням їх зростають ціни. Основними видами непрямих податків є акцизи, ПДВ, фіскальні монополії, мита. Акцизи і ПДВ є найголовнішими з непрямих податків.

Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, яка утворюється на кожному етапі виробництва або обігу, його сума входить до продажної ціни на товари (роботи, послуги) і сплачується кінцевим споживачем.


Базою податку на додану вартість є фактична (договірна) ціна товару чи послуги.

Закон України «Про податок на додану вартість» від 1 липня 1997 р. регулює порядок стягнення та нарахування ПДВ.

Об'єкт оподаткування – додана вартість – створюється всіма незалежними учасниками виробничо-комерційного процесу.

Податок на додану вартість характеризується рядом суттєвих переваг:


 • виступає фактором, що регулює розмір заробітної плати і ціни;

 • виступає фактором, що ліквідує лишні ланки господарського управління;

 • виступає фактором, що стримує кризу надвиробництва і прискореного витіснення з ринку слабких виробників;

 • володіє економічними і організаційно-технічними перевагами стягнення, простотою нарахування;

 • володіє нейтральністю по відношенню до платників, до переміщення товарів і послуг, розміщення ресурсів;

 • володіє механізмом взаємної звірки платниками податкових зобов'язань;

 • дає можливість отримувати кон'юнктурний прибуток, стримувати неоправданий ріст цін.

Проте, необхідно також враховувати те, що використання податку на додану вартість характеризується не лише його позитивними сторонами. Цілий ряд спірних, або негативних моментів роблять дуже актуальними дискусії щодо необхідності справляння даного податку, а саме:

 • виступає фактором, що стримує розвиток виробництва;

 • виступає фактором, що стимулює інфляцію;

 • виступає фактором, що негативно впливає на високотехнологічні і наукоємкі виробництва;

 • володіє масовим регресивним характером як моментально, так і в часі;

 • володіє можливістю ухилення в умовах недосконалого бухгалтерського обліку;

 • потребує підготовки громадської думки, пояснювальної роботи з платниками, професійної підготовки персоналу податкових органів.

На сьогоднішній день податок на додану вартість в Україні регулюється Законом України "Про податок на додану вартість", прийнятим Верховною Радою 3.04.1997 р.


Податок на додану вартість є найбільш надійним і постійним джерелом надходження доходів до Державного бюджету України. Про це переконливо свідчать дані наведеної нижче таблиці.

Таблиця 1

Аналіз податкових надходжень до Державного Бюджету 2008-2009 рр.

Показники

2008, тис..грн.

Питома вага, %

2009, тис..грн.

Питома вага, %

Відхилення 2009/2008

Динаміка (зміна)

Абсолютне відхилення

Питома вага,%

2009/2008, %

Доходи

231 686,30

100,00

225 319,90

100,00

-6 366,40
97,25

Податкові надходження, в т.ч.

167 883,40

72,46

148915,60

66,09

-18 967,80

-6,37

-12,3

податок на прибуток підприємств

47 456,30

20,48

32569,80

21,87


-14 886,50

1,39

-31,37

податок на додану вартість

92 082,60

39,74

84596,70

56,81

-7 485,90

17,07

-8,13

акцизний збір із вироблених в Україні товарів

10 125,00

4,37

17584,50

11,81

7 459,50

7,44

73,67

акцизний збір із ввезених на територію України товарів

2 553,00

1,10

3690,00

2,48

1 137,00

1,38

44,54

ввізне мито

11 932,80

5,15

6328,80

4,25

-5 604,00

-0,90

-46,96

За даними таблиці 1 можемо сказати, що протягом 2008-2009рр. основну частину податкових надходжень, як складової доходів бюджету України, склав податок на додану вартість. Надходження якого у 2008р. склали 92082,6тис.грн. або 39,74%, у 2009р. –84596,7тис.грн. або 56,81%, при цьому податкові надходження склали вцілому у 2008р.72,46%,а у 2009р. 66,09%. У 2009р. ми бачимо, що доходи бюджету у 2009р. зменшуються на 6366,4тис.грн, в основному за рахунок податкових надходжень, динаміка яких знизилась на 12,3%.


Також ми можемо бачити, що динаміка зміни ПДВ порівняно з іншими податками зменшилась лише на 8,13% або на 7485,9тис.грн, при цьому питома вага ПДВ зросла на 17,07%, порівнюючи з іншими податками. Тобто ми можемо сказати, що ПДВ має суттєву питому вагу не лише в податкових надходженнях, а й в доходах Державного бюджету вцілому.

Таким чином, податок на додану вартість забезпечує значну частку надходжень до Державного бюджету України.

Зрозуміло, що ПДВ має велике значення для фіскальної стабільності в країні, яка потребує встановлення стабільного податку, котрий стимулюватиме економічне зростання.

Виходячи з цього, запропонуємо кілька шляхів вдосконалення податку на додану вартість:


 • розширення бази оподаткування за рахунок скасування пільг, що не носять соціального характеру. Це дасть змогу встановити ставку податку на рівні 15-17% і тим самим зменшить податковий тиск на платників та збільшить надходження до бюджету;

 • розширення інформаційного забезпечення кожної ланки податкової служби, яке сприятиме автоматизації процесу оподаткування, ефективнішому використанню наявних людських ресурсів, дасть можливість зіставляти відомості з різних джерел з метою виявлення ухилень від сплати ПДВ;

 • підвищення ефективності перевірочної роботи, яке дасть змогу за рахунок автоматизованого відбору платників для документальних перевірок виявляти ухилення від оподаткування при загальному зменшенні кількості перевірок та перевіряючих, забезпечити невідворотність відповідальності порушників;

 • вдосконалення законодавства, яке полягає у спрощенні, стабільності та передбачуваності в адмініструванні ПДВ, запровадження обов’язкової перевірки ефективності запропонованих змін за допомогою імітації моделі;
 • прогнозування надходжень ПДВ, яке дасть можливість запропонувати Верховній Раді збалансований реальний бюджет, що, в свою чергу, сприятиме стабілізації економіки;


 • скорочення та ліквідація недоїмки шляхом поліпшення роботи з платниками.

Реформа податкової системи, головним компонентом якої стане запровадження ПДВ європейського зразка, відіграє вирішальну роль в процесі розвитку економіки

Виконання цих завдань у повному обсязі забезпечить досягнення високої ефективності податку на додану вартість в найкоротші строки.
Висновки.

Отже, ПДВ – є частиною створеної вартості, яку стягують з покупців усіх видів товарів та послуг. ПДВ – найбільш значний за обсягом з усіх податків, які нараховуються в Державний бюджет. Так, він становить 56,81% від загальних доходів держбюджету за 2009 рік (39,74% в 2008 році) – це найбільше за обсягом джерело доходів держави. Таким чином, податок на додану вартість забезпечує значну частку надходжень до Державного бюджету України. Розширення бази оподаткування, інформаційного забезпечення, підвищення ефективності перевірочної роботи, вдосконалення законодавства, реформування податкової системи, прогнозування надходжень ПДВ, допоможуть вдосконалити механізм стягнення та нарахування ПДВ, встановити найбільшу ефективність цього податку.

Список використаної літератури:

Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР (В редакції Закону N 1924-IV від 29.06.2004).

Бабич Л., Бабчук Р., Давивенко С., Остапенко А. Податкове реформування в Україні: напрямки удосконалення // Економіка України, № 8, 2001 р., с. 9.

Геєць В. Бюджетна політика в Україні: проблеми і перспективи. // Дзеркало тижня. -2004. -№ 5.

Десятнюк О.М. Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування//Фінанси України, №10, 2009р., с.107

ЄФИМЕНКО Т.І. Податковий кодекс України: питання ефективності та суспільної злагоди// Фінанси України, №5, 2007р., с. 25

Златків Б. Податкам - стимулюючу роль // Економіка України, № 12, 2006 р., ст. 24.

Трухан В. ПДВ відшкодовуватимуть по-новому?// Львівська газета №28, Листопад 2003 р.