shkolaw.in.ua 1 2 3ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,

ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

(Держгірпромнагляд)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА БЕЗПЕЧНИМ

ВЕДЕННЯМ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА

НАФТОВИХ ТА ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Київ – 2007

Зміст


I. Загальні положення 3

II. Нормативні посилання…...……………………...…………………… ...... ……3


  1. Основна проектна та дозвільна документація 6

  2. Введення змонтованої бурової установки в експлуатацію………………….7

V. Запобігання нафтогазоводопроявам і відкритому фонтануванню
свердловин………………………………………………………………………….11

VI. Монтаж і експлуатація противикидного обладнання……………………….13

VII. Освоєння і випробування закінчених бурінням свердловин………………16

VIII. Ліквідація аварій під час буріння свердловин …………………………....16
IX.Додатки:

Додаток 1. Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки ……..18 Додаток 2. Акт про випробування нагнітальних ліній бурових насосів.…..20 Додаток 3. Акт про перевірку бурової вишки.……………………………….21 Додаток 4. Акт про введення в експлуатацію бурової установки….……….22 Додаток 5. Перелік питань, які мають бути перевірені під час

обстеження бурових, що виконують роботи з будівництва свердловин на нафту та газ….……………………………………24

Капланець М.Е., Кондратенко О.Ю.

2

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Держгірпромнагляду

від 29.08.07190

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА БЕЗПЕЧНИМ

ВЕДЕННЯМ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА

НАФТОВИХ ТА ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН.


І. Загальні положення

Методичні рекомендації розроблено на допомогу державним інспекторам, які здійснюють державний нагляд за охороною праці на об’єктах проведення геологорозвідувальних робіт та під час будівництва свердловин.

Рекомендації складені на основі чинних законодавчих та нормативно-правових актів про охорону праці.

Рекомендації містять основні питання, на які необхідно звертати особливу увагу під час перевірок суб’єктів господарської діяльності, що проводять геологічне вивчення надр та будівництво свердловин на нафтогазових родовищах.

Текст рекомендацій містить посилання на відповідні пункти Правил безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України (НПАОП 11.1-1.20-03).

Рекомендації розглянуті на семінарі-нараді з начальниками інспекцій з охорони надр, з керівниками міжрегіональних груп та інспекторами з питань проведення державного нагляду за дотриманням законодавства з охорони праці та промислової безпеки у галузі геологічного вивчення надр /м. Бердянськ, 2006/ та колегії Держгірпромнагляду /м. Київ, 2007/.

ІІ. Нормативні посилання:Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мін’юсті

1

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці”

ВРУ,21.11.02 №229-IV

3

Позначення нормативного акта


Назва

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мін’юсті

2

Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”

ВРУ, 14.12.99 №1281-XIV

3

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”

ВРУ, 18.01.01 №2245-ІІІ

4

Земельний кодекс України

ВРУ, 25.10.01 №2196-ХІІ

5

Водний кодекс України

ВРУ, 06.06.95 №213/95-ВР

6

Кодекс України про надра

ВРУ, 27.07.94 № 132/94-ВР

7 НПАОП

11.1-1.20-03

Правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України

Держнаглядохорон-

праці України від 19.12.2003 р. № 258

8

Про затвердження переліку об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами


КМУ, від 04.08.00 пост. № 1214

9

Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

КМУ від 11.07.2002 пост. № 956

10 НПАОП

0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах

Зміни: 1

2

Держгіртехнагляд

України, 25.03.92

Держнаглядохорон-

праці України

від 31.03.94нак.№28

Держнаглядохорон-

праці України

від 01.01.97нак.№171

11 НПАОП

40.1-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Держнаглядохорон-

праці України від 09.01.98 нак. № 4 Мін’юст України 10.02.98 №93/2533

12 НПАОП

40.1-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

Мінпраці України від 21.06.01нак.№272

13 НПАОП

0.00-2.02-05

Типове положення про навчання з питань охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Держнаглядохорон-

праці України від 26.01.05 нак.№ 15 Мін’юст України 15.02.05 №232/10512


14 НПАОП

0.00-4.05-03

Порядок видачі дозволів державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

Зміни:

КМУ, від 15.10.03 пост. № 1631

КМУ від 11.03.04 пост.№313

4


Держгіртехнагляд СРСР, 16.10.88Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мін’юсті

15 НПАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Держнаглядохорон-

праці України від 29.01.98 нак № 9 Мін’юст України 07.04.98 №226/2666

16 НПАОП

0.00-4.20-94

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

Зміни:

КМУ, від 23.06.94 пост. № 431

КМУ, від 18.01.99 пост. № 57

17 НПАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту


Держнаглядохорон-

праці України від 29.10.96 нак.№170 Мін’юст України 18.11.96 №667/1692

18 НПАОП

0.00-4.33-99

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Держнаглядохорон-

праці України від 17.06.99 нак. № 112 Мінюст України 30.06.99 №424/3717

19 НПАОП

0.00-8.18-04

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

КМУ, від 26.05.04 пост. № 687

20 НПАОП

11.2-1.18-82

Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах

Мінгазпром, Міннафтопром, Мінгео СРСР 09.09.82

21

ОСТ 39.158-85 Буріння нафтових і газових свердловин. Загальні вимоги безпеки.

Міннафтопром СРСР, 1985

22

Типова інструкція щодо запобігання і первинних дій вахти при ліквідації нафтогазопроявів під час будівництва свердловин на нафту і газ

Держгіртехнагляд СРСР, 16.11.88

23


Інструкція щодо організації та безпечного ведення робіт під час ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мін’юсті

24 ГСТУ

320.02829777. 014-99

Неруйнівний контроль та оцінка технічного стану металоконструкцій бурових веж в розібраному і зібраному стані

Міненергетики

України.

від 09.02.00,розп.№1

25 ГОСТ

12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
26 ГОСТ

13846-89

Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.
27 СНиП ІІ–4–79

Естественное и искусственное освещение
28 ДБН

А.2.2-3-2004

Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

29 ВСН 39-86

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ

Міннафтопром СРСР

30 СОУ 11.2-30019775-044:2005

Засоби для капітального ремонту свердловин. Підіймальне обладнання. Вежі та лебідки. Контроль технічного стану.

ДК “Укргазвидобу-вання” від 06.07.05 нак.№365

31

Вимоги до монтажу та експлуатації противикидного обладнання на бурових

ВО “Укргазпром”, 23.01.85

32

Інструкція про порядок випробування на статичне навантаження веж верстатів, призначених для капітального ремонту свердловин

ДК „Укргазвидобу-вання” від 09.02.2000 нак.№ 39

ІІІ. Основна проектна та дозвільна документація.

Основним документом на спорудження свердловин є робочий проект, розроблений відповідно до ДБН А.2.2-3-2004 з урахуванням вимог Правил безпеки у нафтогазовидобувній промисловості України та інших відповідних нормативних документів.(п.6.1.1).

Дозволяється спорудження свердловини за проектом прив'язки, виконаним згідно з ВСН 39-86.

Проект будівництва нафтових і газових свердловин повинен містити розділ з охорони праці, промислової санітарії, пожежної безпеки, протифонтанні заходи, а також розділ оцінки впливу на навколишнє природне середовище при будівництві свердловин. (п.6.1.3).


6

Зміни робочого проекту допускаються у випадках невідповідності геолого-технічних умов буріння проектним рішенням або зміни проектної технології. Зміни проектних рішень повинні бути також погоджені з відповідними органами державного нагляду в частині, що відносяться до їх компетенції. Виняток складають лише аварійні ситуації, коли рішення приймає керівник організації, що здійснює будівництво свердловини, з наступним інформуванням проектної організації, замовника та відповідних органів державного нагляду. Прийняті зміни не повинні знижувати рівень надійності об'єкта та рівень безпеки виконання робіт. (п.6.1.4).

Проект будівництва куща свердловин повинен включати в себе схеми розміщення технологічного обладнання при різних схемах сумісного буріння і експлуатації свердловин, схему обв’язки бурових насосів, обсяги запасу бурового розчину для глушіння свердловини, заходи протифонтанного забезпечення, схеми евакуації людей, схеми розміщення техніки під час ліквідації аварійних ситуацій, заходи щодо захисту навколишнього середовища. (п.6.1.5).

Робочі проекти на розвідку, розробку і облаштування нафтових, газових,
газоконденсатних родовищ і підземних сховищ газу підлягають експертизі в
спеціалізованих експертно-технічних центрах Держгірпромнагляду,

Держпожбезпеки МНС України, обласних управлінь екології та природних ресурсів. (п.5.1.3).

Суб’єкт господарської діяльності, який має намір здійснювати діяльність за
зазначеними у розділі І цих Рекомендацій напрямками, повинен отримати у
встановленому порядку відповідно до НПАОП 0.00-4.05-03 дозвіл

Держгірпромнагляду на виконання відповідних робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію об’єктів, механізмів, машин, обладнання підвищеної небезпеки.
(п.5.1.4) Зазначені вище документи повинні пройти експертизу на відповідність
нормативно-правовим актам про охорону праці згідно з Положенням (17).

Забороняється буріння нафтових та газових свердловин та облаштування нафтових

та газових родовищ без попередньої експертизи проектної документації на
відповідність проектних рішень вимогам безпеки та охорони праці. Експертизи із
зазначених питань рекомендується проводити в Карпатському експертно-
технічному центрі – спеціалізованому ЕТЦ в галузі експертної підтримки
державного нагляду в нафтогазовидобувній промисловості (наказ

Держнаглядохоронпраці від 21.03.2003 № 43) та іншими ЕТЦ за погодженням з Держгірпромнаглядом.

Роботи, які визначені НПАОП 0.00-2.02-05, виконуються за нарядом-допуском на виконання робіт підвищеної небезпеки (п.5.1.5) Форма наряду-допуску приведена в додатку. Перелік таких робіт, порядок оформлення нарядів-допусків, а також переліки посад осіб, що мають право керувати цими роботами, затверджуються керівником підприємства.

На підприємствах нафтогазовидобувної промисловості повинні бути розроблені плани локалізації та ліквідації можливих аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) відповідно до НПАОП 0.00-4.33-99 (п.5.1.7)

7

ІV. Введення змонтованої бурової установки в експлуатацію.

Введення змонтованої бурової установки в роботу здійснюється за рішенням комісії з прийому бурової установки після повної готовності, випробування, обкатування всього обладнання та за наявності укомплектованої бурової бригади. (п.6.5.1).

Готовність до пуску оформлюється актом (форма акта наведена в додатку).

Склад комісії визначається наказом по підприємству. В роботі комісії бере участь представник Держгірпромнагляду.

Бурові установки повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, технічній документації заводів-виготовлювачів та повинні бути оснащені наступними системами безпеки (п.6.3.1):

а) обмежувачем висоти підйому талевого блоку;

б) блокувальними пристроями включення бурової лебідки при знятих задніх
щитах огородження;

в) автозатягувачем квадрату в шурф;

г) блокувальним пристроєм з відключення ротора при піднятих клинах ПКР;


д) запобіжними пристроями на випадок перевищення тиску в трубопроводах
господарської лінії очисно-циркуляційної системи і нагнітальній лінії блоку
хімреагентних місткостей на 10-15% вище допустимого тиску.

е) системою циркуляційних місткостей, кожна з яких повинна мати справну
засувку для відокремлення її від інших місткостей та люк для зручного видалення з
неї шламу або осадку. Кожна з цих місткостей повинна бути обладнана механічним
рівнеміром. Механічними рівнемірами необхідно обладнати дві прийомні місткості,
з яких здійснюється циркуляція бурового розчину;

ж) місткостями для запасу бурового розчину у відповідних проекту об’ємах;

з) механізмами для приготування, оброблення, обважнення, очищення,
дегазації і перемішування розчину, збору шламу та відпрацьованої рідини при
безамбарному бурінні;

и) пристроєм для осушення повітря пневмосистеми бурової установки;

к) заспокоювачем ходового кінця талевого каната;

л) системою обігріву підсвічника та робочого місця бурильника;

м) системою оперативного зв’язку бурильника з верховим робітником;

н) первинними засобами пожежогасіння.

Пересувна люлька верхового робітника повинна бути оснащена системами безпеки та блокування згідно з технічною документацією заводу-виготовлювача (п.6.3.2).

Оснащеність бурових установок світильниками повинна забезпечити освітленість відповідно до СНіП ІІ-4-79 і складати (п.6.3.3):

а) для роторного столу - 100 лк;

б) для шляху руху талевого блоку - 30 лк;

в) для приміщення лебідкового і насосного блоків, превентора - 75 лк;

8

г) для сходів, маршів, спусків, приймального моста - 30 лк.

На буровій повинна бути доливна місткість циліндричної або прямокутної форми з відкритою поверхнею мінімальної площі. Використання деформованих місткостей як доливних не дозволяється, якщо деформація ускладнює користування місткістю за призначенням (п.6.3.8).


Об’єм доливної місткості повинен бути на 20% більше максимального об’єму бурильного інструменту, що повинен знаходитись у свердловині.

Місткість повинна мати люк для зручного очищення від осадку, обладнана рівнеміром, проградуйована з ціною поділки не більше 200 літрів. Шкала рівня та рівнемір повинні бути освітлені в темну пору доби.

Для контролю за її станом та приведення до ладу рівнеміра місткість повинна мати сходи тунельного типу.

Нормальний стан місткості – порожня, очищена від осадку. Її необхідно заповнювати лише перед підйомом та негайно після його завершення звільняти від залишків розчину.

У системі керування автоматичним ключем повинна бути передбачена можливість повного його відключення від систем живлення, а також блокування з метою запобігання випадковому включенню (п.6.3.15).

Порядок організації і проведення планово-запобіжного ремонту бурового і
енергетичного обладнання встановлюється Положенням, яке розроблює

підприємство, що експлуатує обладнання (п.6.3.16).

Бурове обладнання та інструмент повинні мати паспорт або формуляри встановленого зразка, в які вносяться дані про його експлуатацію, ремонт і дефектоскопію.

На кожній буровій установці повинен бути комплект інструкцій з експлуатації всього обладнання та механізмів. Перелік інструкцій з охорони праці затверджується керівником підприємства.

Пневматичну систему бурової установки (трубопроводи, крани) після монтажу і ремонту необхідно випробовувати на тиск, що перевищує робочий в 1,25 рази (п.6.3.17).

Буровий насос повинен мати запобіжний пристрій заводського виготовлення, що спрацьовує при тиску, який перевищує на 3,5% номінальний тиск насоса при встановлених втулках відповідного діаметру (п.6.3.19).

Конструкція запобіжного пристрою повинна забезпечувати надійне його спрацьовування при встановленому тиску незалежно від тривалості контакту з хімічно обробленим буровим розчином з високим вмістом твердої фази, тривалості впливу негативних температур повітря, а також виключати травмування людей, забруднення обладнання і приміщення при спрацьовуванні (п.6.3.20).


Обв'язка бурових насосів повинна забезпечувати (п.6.3.21):

- можливість приготування, обробки і обважнення бурового розчину з одночасним промиванням свердловини;

9

- повне зливання рідини та продувку нагнітального трубопроводу стисненим повітрям.

Якщо горизонти з можливим газонафтоводопроявом розкриваються при роботі двох насосів, то необхідно передбачити можливість одночасної їх роботи з однієї місткості. В обв'язці між місткостями циркуляційної системи повинні бути запірні пристрої.

На нагнітальному трубопроводі насосів встановлюється пристрій з дистанційним управлінням, що дозволяє пускати бурові насоси без навантаження з поступовим виведенням їх на робочий режим (при контролі за тиском). Викид від пускової засувки повинен бути прямолінійним та надійно закріпленим з нахилом у бік зливу в приймальну місткість. На бурових установках з регульованим приводом насоса встановлення пускових засувок не обов'язкове, але повинна бути встановлена засувка для скидання тиску в нагнітальному трубопроводі (п.6.3.22)..

Нагнітальний трубопровід бурових насосів і стояк після їх монтажу чи ремонту підлягають гідравлічним випробуванням на тиск, який в 1,5 рази вищий максимального робочого тиску згідно з проектом на будівництво свердловини, з оформленням відповідного акта наведеного в додатку (п.6.3.20).

Бурові насоси комплектуються компенсаторами, що заповнюються повітрям або інертним газом, при цьому тиск у компенсаторах повинен відповідати паспортній характеристиці відповідно до тиску в напірній лінії маніфольда (п.6.3.13).

Бурові насоси прикріплюються до фундаментів чи до основи насосного блока, а нагнітальний трубопровід - до блокових основ і проміжних стійок. Повороти трубопроводів виконуються плавно або робляться прямокутними з відбійними елементами для запобігання ерозійному зношенню. Повинна бути забезпечена можливість подачі цементувальним агрегатом рідини в нагнітальний маніфольд як через стояк, так і від місткостей циркуляційної системи (п.6.3.14).


Буровий шланг обмотується м'яким сталевим канатом діаметром не менше ніж 12,5 мм із петлями через кожні 1,0-1,5 м по всій довжині. Кінці каната кріпляться до бурової вишки і кришки вертлюга (п.6.3.24).

Оснащення талевої системи повинне відповідати вимогам проекту і технічним умовам експлуатації бурової установки (п.6.3.28).

Ходовий і нерухомий кінці талевого каната під навантаженням не повинні торкатися елементів бурової вишки (п.6.3.25).

Відповідно до вимог технічної експлуатації бурових вишок, в процесі експлуатації бурова вишка кожних два місяці повинна оглядатися буровим майстром і механіком, і один раз на рік – спеціальною бригадою з обстеження бурових вишок у порядку, визначеному підприємством. Результати огляду за їх підписами заносяться в журнал перевірки технічного стану обладнання (п.6.3.29).

Крім того, стан бурової вишки повинен перевірятись за участю представника вишкомонтажного цеху або особи, що відповідає за монтаж, в наступних випадках:

10

а) перед спуском обсадної колони;

б) перед початком та після закінчення аварійних робіт, які вимагають
розходження прихопленої колони труб;

в) після сильного вітру зі швидкостями для відкритої місцевості - 15м/с, для
лісів або коли бурова вишка змонтована в котловині - 21м/с;

г) до початку та після закінчення перетягування бурової вишки;

д) після відкритих фонтанів і викидів.

Результати перевірки технічного стану бурової вишки оформлюються актом за підписом спеціалістів, що проводили огляд. Форма акта наведена в додатку.

Дефектні елементи бурової вишки повинні бути відновлені або замінені до початку робіт. Основні ремонтні роботи повинні фіксуватися в технічному паспорті бурової вишки.

Кронблоки, рами кронблоків та підкронблочні балки бурових вишок і щогл повинні оглядатися з перевіркою усіх вузлів кріплення не рідше одного разу на два місяці.


Після граничного строку експлуатації бурової вежі здійснюється її експертне обстеження згідно з вимогами НПАОП 0.00-8.18-04. Оцінка технічного стану повинна ґрунтуватись на результатах неруйнівного контролю та технічної діагностики в обсязі, визначеному ГСТУ 320.02829777.014-99 «Неруйнівний контроль та оцінка технічного стану металоконструкцій бурових веж в розібраному і зібраному стані». (п. 6.3.29)следующая страница >>