shkolaw.in.ua 1

Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка


БібліотекаБюлетень


нових надходжень

до бібліотеки


лютий


Суми, 2011Природничі науки в цілому


1

20.1

Г93

Губарець, В. В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля : сучасний аспект [Текст] / В. В. Губарець, І. А. Падалка. – К. : Техніка, 2009. – 319 с. : іл. – 84грн. 39коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Хімічні науки


2

24.4я73

Б61

Більченко, М. М. Вісник вищої школи [Текст] / М. М. Більченко.


3

24.4я73

Б61

Більченко, М. М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Якісний аналіз [Текст] : [навч. посібник] / М. М. Більченко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 151 с. – 9грн. 05коп.

Кільк. прим.: 30 ()


4

24р4

Г95

Гурняк, І. А. Компетентнісний підхід до формування поняття "хімічне явище" в учнів основної школи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія) / І. А. Гурняк ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2010. – 20 с. – 1грн. 29коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Наука про землю


5

26.823я73

П54

Польова практика з геоморфології [Текст] : метод. вказівки для студ. природничо-географічного фак-ту / [уклад. В.В.Чайка]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 19 с. – 1грн. 57коп.

Кільк. прим.: 30 ()


6

26.89я6

Н35

Національний атлас України [Текст] / Нац. академія наук України ; [голова ред. кол. Б.Є.Патон]. – К. : Держ. науково-виробниче підприємство "Картографія", 2009. – 435 с. : іл. – 792грн. 00коп.

Кільк. прим.: 2 ()
Біологічні науки


7

28.072р4

Б12

Бабенко, О. М. Формування знань з основ біохімії в учнів класів біолого-хімічного профілю навчання [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія) / О. М. Бабенко ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2010. – 20 с. – 1грн. 29коп.

Кільк. прим.: 1 ()

8


28.072я73

С31

Сенчурін, Є. В. Біохімія [Текст] : навч. програма для спец. фіз. виховання / Є. В. Сенчурін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 38 с. – 2грн. 50коп.

Кільк. прим.: 66 ()


9

28.072я73

С31

Сенчурін, Є. В. Біохімія [Текст] : навч. програма для спец. біологія / Є. В. Сенчурін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 49 с. – 4грн. 02коп.

Кільк. прим.: 46 ()


10

28.072я73

С31

Сенчурін, Є. В. Біохімія спорту [Текст] : навч. посібник для спец. фіз. виховання / Є. В. Сенчурін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 51 с. – 3грн. 36коп.

Кільк. прим.: 66 ()


11

28.6я73

К66

Корж, О. П. Етологія тварин [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. П. Корж. – Суми : Університетська книга, 2011. – 235 с. : іл. – 50грн. 00коп.

Кільк. прим.: 16 ()
Технічні науки


12

32.973с5

Ч-63

CHIP [Відеозапис] : DVD : №2/2011 : бесплатное улучшение Windows : безопасность, мультимедиа, дополнительные возможности, фотолаборатория. №2. – К. : "Изд. дом "Бурда", 2011. – 1 DVD. – (Прилож. к журн. "CHIP" №2/2011). – 15грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Зал інф. техн.)


13

32.973с5

Ч-63

CHIP [Відеозапис] : DVD : №1/2011 : устраняем 760 ошибок одним кликом. №1. – К. : ЗАО "Изд. дом "Бурда", 2011. – 1 DVD. – (Прилож. к журн. "CHIP"№1/2011). – 15грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Зал інф. техн.)


14

35я73

Х46

Хімічна технологія [Текст] : робоча програма навч. дисципліни "Хімічна технологія" для студ. спец. "Хімія та основи інформатики" / [уклад. З.М.Проценко]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 42 с. – 2грн. 38коп.

Кільк. прим.: 41 ()
Медичні науки


15

53.54

П18

Пархотик, И. И. Физическая реабилитация при травмах верхних конечностей [Текст] : [монография] / И. И. Пархотик. – К. : Олимпийская лит., [2007]. – 279 с. : ил. – 34грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


16

53.54

П18

Пархотик, И. И. Физическая реабилитация при заболеваниях органов брюшной полости [Текст] / И. И. Пархотик. – К. : Олимпийская лит., 2003. – 223 с. : ил. – 30грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


17

53.54я73

М30

Марченко, О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. К. Марченко. – К. : [Олімпійська літ.], 2006. – 195 с. : іл. – [Гриф надано МОН України №14/18.2-1126 від 18.05.2005]. – 30грн. 00коп.


Кільк. прим.: 1 ()
Історичні науки


18

63.3(4УКР)-7

А39

Акимович, Є. О. Українська культура в історичному вимірі (IX - XVII століття) [Текст] / Є. О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 495 с. – 55грн. 35коп.

Кільк. прим.: 1 ()


19

63.3(4УКР)46

Г61

Голобуцький, В. О. Чорноморське козацтво [Текст] / В. О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 494 с. – 36грн. 11коп.

Кільк. прим.: 1 ()


20

63.3(4УКР)46

С28

Сегеда, С. П. Гетьманські могили [Текст] / С. П. Сегеда. – К. : Наш час, 2009. – 435 с. : іл. – (Невідома Україна). – 70грн. 80коп.

Кільк. прим.: 1 ()


21

63.3(4УКР)46

С51

Смолій, В. А. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) [Текст] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 447 с. – 45грн. 40коп.

Кільк. прим.: 1 ()


22

63.3(4УКР)5-8

К72

Костомаров, М. І. Історичні постаті [Текст] / М. І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 618 с. – [Про видатних діячів історичного минулого України]. – 40грн. 60коп.


Кільк. прим.: 1 ()


23

63.3(4УКР)5

Д55

Добржанський, О. Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.) [Текст] : документи і матеріали / О. Добржанський, В. Старик. – Чернівці : [Чернівецька обласна друкрня], 2009. – 510 с. – 145грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


24

63.3(4УКР)5

П44

Подов, В. І. Історія Донбасу [Текст] / В. І. Подов, В. С. Курило. – Луганськ : [ЛНУ ім. Т.Шевченка], 2009. – 298 с. : іл. – 300грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


25

63.3(4УКР)5р4

К17

Калініч, Г. Ю. Православне біле священництво міста Києва останньої третини XIX - початку XX ст.: просопографічний портрет [Текст] : автореф. дис. ... канд. історич. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Г. Ю. Калініч ; Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2011. – 15 с. – 1грн. 00коп.


26

63.3(4УКР)623

У-45

Україна в добу "Великого терору" : 1936-1938 роки [Текст] / [ред. кол.: Ю.Шаповал, А.Блюм, В.Васильєв та ін. ; авт.-упоряд.: С.Богунов, В.Золотарьов, Т.Рафальська та ін.]. – К. : Либідь, 2009. – 542 с. : іл. – 400грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


27

63.3(4УКР)624+67.2(4УКР)

Р15

Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. : документи ГДА СБ України [Текст] / упоряд.: В.Даниленко, С.К.Кокін. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 1310 с. – (Більше не таємно ; Т. 3). – 203грн. 10коп.


Кільк. прим.: 1 ()


28

63.3(4УКР)644

П59

Поровський, М. І. Тільки рухом життя і обіймеш ... [Текст] : повість-спогад / М. І. Поровський. – К. : Укр. енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2009. – 449 с. : іл. – [Про Народний рух України]. – 52грн. 69коп.

Кільк. прим.: 1 ()


29

63.3(4УКР)6р4

П64

Потапова, О. Б. Православне духовенство в суспільному житті України у 1917-1920 рр. [Текст] : автореф. дис. ... канд. історич. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / О. Б. Потапова ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2010. – 20 с. – 1грн. 29коп.

Кільк. прим.: 1 ()


30

63.3(4УКР)я20

П58

Попович, М. Культура [Текст] : ілюстрована енциклопедія України / М. Попович. – К. : Балтія-Друк, 2009. – 182 с. : іл. – 204грн. 80коп.

Кільк. прим.: 1 ()


31

63.3(4УКР)я6

К50

Клочко, Д. Моя Україна [Текст] : альбом світлин / Д. Клочко ; передм. Т.В.Компаніченка. – К. : Вища школа, 2009. – 239 с. : іл. – 225грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Економічні науки


32

65.5

Є97

Єщенко, П. С. Економіка для всіх [Текст] / П. С. Єщенко. – К. : Вища школа, 2009. – 478 с. – 66грн. 67коп.


Кільк. прим.: 1 ()


33

65.9(4УКР)26я54

В53

Вісник Української академії банківської справи [Текст] : науково-практичний журнал. №2(29) / [ред.: Н.І.Козьменко, Г.М.Нужненко ; ред. кол.: А.О.Єпіфанов та ін.]. – Суми : ДВНЗ "Українська академія банківської справи Нац. банку України", 2010. – 135 с. – 20грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


34

65.9(4УКР)28р4

С17

Самодай, В. П. Оцінка і прогнозування природно-ресурсного потенціалу регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. економіч. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / В. П. Самодай ; СумДУ. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 20 с. – 1грн. 29коп.

Кільк. прим.: 1 ()


35

65.9(4УКР)32-5

Н72

Новаковський, Л. Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування [Текст] / Л. Я. Новаковський, М. А. Олещенко. – 2-ге вид., доп. – К. : Урожай, 2009. – 274 с. – 30грн. 78коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Педагогічні науки


36

74.200.54

П27

Перевощиков, Ю. А. Профилактика и коррекция функциональных отклонений у школьников [Текст] : монография / Ю. А. Перевощиков ; МОН Украины, Одесская нац. юридич. академия. – Одесса : Юридична література, 2006. – 255 с. : ил. – 27грн. 00коп.


Кільк. прим.: 1 ()


37

74.200.54я7

Ф50

Фізичне виховання у контексті козацької педагогіки [Текст] : навч.- метод. посібник / В. Г. Тверезовський [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 158 с. – 8грн. 80коп.

Кільк. прим.: 50 ()


38

74.200.56я7

Л86

Луценко, О. А. Гендерна абетка для педагогів [Текст] : метод. рекомендації для вчителів щодо реалізації гендерної складової в навчально-виховному процесі початкової школи / О. А. Луценко, Н. М. Павлущенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 50 с. – 2грн. 55коп.

Кільк. прим.: 30 ()


39

74.24(7СПО)р4

Щ61

Щербань, І. Ю. Організаційно-педагогічні засади функціонування сільської школи у США [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / І. Ю. Щербань ; СумДПУ ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2011. – 20 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Відділ бібліографії)


40

74.3р4

В54

Вихляєв, Ю. М. Теоретико-методичні основи використання технічних засобів корекції функціонального стану молоді з обмеженими можливостями здоров'я [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Ю. М. Вихляєв ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2011. – 47 с. – 1грн. 00коп.


41

74.580.054р4


Г59


Годлевський, П. М. Самозахист як засіб фізичної та психологічної підготовки студенток спортивного учбового відділення вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / П. М. Годлевський ; Харківська держ. академія фіз. культури. – Х., 2011. – 17 с. – 1грн. 00коп.


42

74.580.054р4

Т35

Терещенко, О. В. Вплив занять плаванням на фізичну підготовленість студентів основної медичної групи [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / О. В. Терещенко ; Харківська держ. академія фіз. культури. – Х., 2011. – 21 с. – 1грн. 00коп.


43

74.580.20р4

К64

Конопляник, Л. М. Формування готовності майбутніх інженерів авіаційної галузі до використання іноземної мови у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Л. М. Конопляник ; Нац. авіаційний ун-т. – К., 2011. – 20 с. – 1грн. 00коп.


44

74.580.22

К82

Кривонос, О. Б. Професійно-творчі вміння педагога і шляхи їх формування [Текст] : монографія / О. Б. Кривонос. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 146 с. – 13грн. 11коп.

Кільк. прим.: 30 ()


45

74.5р4

Б87

Брик, Р. С. Формування професійної компетентності майбутніх працівників сфери туризму в професійно-технічних навчальних закладах засобами інформаційних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Р. С. Брик ; Київський Нац. авіаційний ун-т. – К., 2011. – 20 с. – 1грн. 00коп.46

74.5р4

Н76

Ногінська, А. О. Формування корпоративної культури в майбутніх виноробів у процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / А. О. Ногінська ; держ. заклад "Південноукраїнський Нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2011. – 20 с. – 1грн. 00коп.
Фізична культура і спорт


47

75.1р4

Ж81

Жосан, І. А. Діагностика рухової обдарованості людини за показниками розвитку силової витривалості [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / І. А. Жосан ; Харківська держ. академія фіз. культури. – Х., 2011. – 22 с. – 1грн. 00коп.


48

75.3

Б93

Бутовський, О. Д. Вибрані твори [Текст] / О. Д. Бутовський ; [авт-упоряд.: В.В.Драга, М.Д.Зубалій ; за ред. А.В.Домашенка]. – К. : [Нічлава], 2006. – 239 с. : іл. – 30грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


49

75.3+63.3(4УКР)+75.4(0)9

С65

Сорока, М. М. З Олімпії до Афін - через Україну [Текст] / М. М. Сорока. – К. : ВАТ "Вид-во "Київська правда", 2005. – 367 с. : іл. – 40грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


50

75.4(0)9

С65


Сорока, М. М. Альпійські пристрасті [Текст] / М. М. Сорока. – К. : ВАТ "Вид-во "Київська правда", 2006. – 237 с. : іл. – 40грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


51

75.569р4

В35

Вертель, О. В. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10-14 років [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / О. В. Вертель ; Харківська держ. академія фіз. культури. – Х., 2011. – 20 с. – 1грн. 00коп.
Мовознавство


52

81.05я43

Л59

Лінгвокраєзнавство : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини [Текст] : збірник наукових праць / за ред.: В.В.Герман, О.М.Семеног ; [авт. кол.: Т.П.Беценко, В.В.Герман, Н.В.Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 123 с. – 7грн. 28коп.

Кільк. прим.: 80 (Абонемент №1, Відділ бібліографії, Каб. укр. мови, Абонемент №3 (4 гурт.), ЧЗ№1)


53

81.2-923

І-67

Іноземна для фахівців [Текст] : навч. посібник і програма канд. іспиту з іноз. мови для аспірантів і здобувачів / [уклад.: Л.М.Гаврило, Е.Г.Мандич]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 113 с. – 6грн. 90коп.

Кільк. прим.: 35 ()

54


81.43.21-923

Г62

Голубкова, Н. Л. Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США [Текст] = A Guide to British and American (US) history : навч. посібник / Н. Л. Голубкова, Е. Г. Мандич. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 142 с. – 7грн. 95коп.

Кільк. прим.: 70 (Відділ бібліографії, Абонемент №1, Абонемент №3, ЧЗ№1)


55

81.43.21-923

Ш35

Швець, В. В. У світі англійської мови [Текст] : навч. посібник для студ. III курсу фак-тів іноз. мов ун-тів та ін-тів. Ч. 1 / В. В. Швець, Л. Ю. Дзюба, Н. В. Мальована. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 151 с. – 9грн. 13коп.

Кільк. прим.: 74 (Відділ бібліографії, Абонемент №1, Абонемент №3, ЧЗ№1)


56

81.43.21-923.22

П12

Павлов, В. В. Основи синтаксису англійської мови [Текст] = The Basics of English Syntax : навч. посібник для студ. / В. В. Павлов, А. М. Коваленко, Н. Л. Голубкова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 118 с. – 6грн. 64коп.

Кільк. прим.: 100 (Абонемент №1, Відділ бібліографії, Абонемент №3, ЧЗ№1)


57

81.43.21с5

Е58

English [Відеозапис] : CD : №22/20120 : дополнительные материалы к №19-22 : электронное приложение. №22. – К. : ООО "СидиМаксПлюс", 2010. – 1 CD. – (Прилож. к газете"Английский язык"№22/2010). – 15грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Зал інф. техн.)


58

81.43.24р4

Ш67


Школяренко, В. І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам'яток VIII-XVII століть) [Текст] : автореф. дис. ... доктора філологіч. наук : спец. 10.01.04 "Германські мови" / В. І. Школяренко ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2010. – 32 с. – 1грн. 83коп.

Кільк. прим.: 1 ()


59

81.47.11-923

З-38

Protection de L'environnement [Текст] = [Захист навколишнього середовища] : метод. рекомендації до вивчення практичного курсу франц. мови для студ, II курсу Ін-ту Філології спец. "Французька та англ. мови" / [уклад. Н.О.Боряк]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 54 с. – 3грн. 60коп.

Кільк. прим.: 50 (Абонемент №1, Відділ бібліографії, Абонемент №3, ЧЗ№1)


60

82.3(4УКР)-6

Д36

Дерево життя [Текст] / [упоряд., художнє оформлення В.Ярош]. – [К.] : [Успіх і кар'єра], [2009]. – 223 с. : іл. – [Описано дивовижний світ міфології давніх слов'ян, усі дохристиянські вірування, пантеон слов'янських богів, стародавні свята, легенди і повір'я]. – 50грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Літературознавство


61

83.3(4УКР)5-8

М48

Мельниченко, В. Ю. Тарас Шевченко в Москві [Текст] / В. Ю. Мельниченко. – К. : Либідь, 2009. – 738 с. : іл. – 372грн. 69коп.

Кільк. прим.: 1 ()


62

83.3(4УКР)6

Н37


Наш Лукаш [Текст] : у 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. Л.Череватенко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 639 с. – [Про укр. письменника, перкладача, лексикографа М.Лукаша]. – 121грн. 18коп.

Кільк. прим.: 1 ()


63

83.3(4УКР)6

П43

Погрібний, А. Г. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика [Текст] / А. Г. Погрібний ; вступне слово В.Г.Дончика та П.П.Кононенка. – К. : Вид. центр "Просвіта", 2009. – 676 с. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 42грн. 56коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Художня література


64

84(4РОС)5-4

Г58

Гоголь, М. В. Зібрання творів [Текст] : у 7 т. Т. 5 : Мертві душі / М. В. Гоголь. – К. : Наукова думка, 2009. – 335 с. – 31грн. 32коп.

Кільк. прим.: 2 ()


65

84(4РОС)5-4

Г58

Гоголь, М. В. Зібрання творів [Текст] : у 7 т. Т. 4 : Повісті / М. В. Гоголь. – К. : Наукова думка, 2009. – 230 с. – 18грн. 15коп.

Кільк. прим.: 2 ()


66

84(4УКР)5-5

У-45

Українка, Л. Нехай мої струни лунають ... [Текст] : вибрані поезії / Л. Українка. – Луцьк : ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2009. – 222 с. : іл. – 37грн. 46коп.

Кільк. прим.: 1 ()67

84(4УКР)5-5+84(4НІМ)5-5

В52

Вірші - Gedichte [Текст] / Т. Г. Шевченко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 241 с. – 36грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


68

84(4УКР)5

Ф35

Федькович, Ю. Люба-згуба ; Три як рідні брати [Текст] / Ю. Федькович. – [Донецьк] : Кредо, 2010. – 319 с. – 21грн. 43коп.

Кільк. прим.: 1 ()


69

84(4УКР)5

Ф83

Франко, І. Зібрання творів [Текст] : у 50-ти т. Покажчик купюр / І. Франко ; ред. Є.К.Нахлік. – К. : Наукова думка, 2009. – 333 с. – 22грн. 64коп.

Кільк. прим.: 1 ()


70

84(4УКР)6-4

Д46

Дімаров, А. А. На коні й під конем [Текст] : повість / А. А. Дімаров. – Х. : Фоліо, 2009. – 319 с. – (Українська література). – 40грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


71

84(4УКР)6-4

Д75

Дрозд, В. Г. Листя землі [Текст]. Кн. 1 / В. Г. Дрозд ; упоряд. І.Жиленко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 702 с.

Кільк. прим.: 1 ()


72

84(4УКР)6-4

Х30

Хвильовий, М. Санаторійна зона [Текст] : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий. – Х. : Основа, 2009. – 508 с. – 55грн. 58коп.


Кільк. прим.: 1 ()


73

84(4УКР)6-4

Я22

Яворівський, В. О. Вибране [Текст] / В. О. Яворівський ; передмова П.Загребельного. – К. : Укр. письменник, 2009. – 703 с. – 44грн. 25коп.

Кільк. прим.: 1 ()


74

84(4УКР)6-44

М42

Медвідь, В. Без гніву і пристрасті [Текст] : есеї, мемуари, щоденники / В. Медвідь. – К. : Грані-Т, 2009. – 399 с. – 57грн. 97коп.

Кільк. прим.: 1 ()


75

84(4УКР)6-5

А72

Антонич, Б. Зелена Євангелія [Текст] / Б. Антонич ; упоряд., передмова, примітки Д.Павличка. – К. : Веселка, 2009. – 463 с. – 30грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


76

84(4УКР)6-5

Г51

Гірник, П. М. Посвітається [Текст] : поезії / П. М. Гірник. – 2-ге вид., доп. – К. : Пульсари, 2009. – 373 с. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 32грн. 21коп.

Кільк. прим.: 1 ()


77

84(4УКР)6-5

З-12

Забаштанський, В. О. І все таки - стою!... [Текст] : поезії, переклади / В. О. Забаштанський. – К. : Грамота, 2009. – 671 с. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 77грн. 22коп.

Кільк. прим.: 1 ()


78

84(4УКР)6-5

К82

Крищенко, В. Українська душа [Текст] / В. Крищенко. – К. : Дніпро, 2009. – 590 с. – 140грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


79

84(4УКР)6-5

О-54

Олійник, Б. І. Вибране : поезії, поеми [Текст] / Б. І. Олійник ; передм. М.Шевченка. – К. : Етнос, 2009. – 638 с. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 50грн. 43коп.

Кільк. прим.: 2 ()


80

84(4УКР)6-5

С88

Стус, В. Зібрання творів [Текст] : у 12-ти т. Т. 5 : Палімпсести (найновіший незавершений корпус) / В. Стус. – К. : Факт, 2009. – 765 с. – (Б-ка журн. "Київська Русь"). – 100грн. 14коп.

Кільк. прим.: 1 ()


81

84(4УКР)6-5

Ч-81

Чубач, Г. П. Хустка тернова [Текст] : поезії / Г. П. Чубач. – К. : ПП "Золоті Ворота", 2009. – 335 с. – 160грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


82

84(4УКР)6

З-11

З трудів і днів Максима Рильського [Текст] : [вірші, поеми, переклади, спогади, документи] / [упоряд.: С.А.Гальченко, В.Л.Колесник, М.Г.Рильський та ін.]. – К. : А.С.К., 2009. – 655 с. : іл. – 74грн. 66коп.

Кільк. прим.: 1 ()


83

84(5ІЗР)-4

Ш78

Шолом-Алейхем Вибране [Текст] / Шолом-Алейхем ; упоряд. А.М.Михайляна. – К. : Україна, 2009. – 382 с. : іл. – 60грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()

Мистецтвознавство


84

85.113(4УКР)

Н30

Народне зодчество [Текст] / авт. тексту та упоряд. Л.Прибєга ; фотозйомка А.Прибеги. – К. : Мистецтво, 2009. – 319 с. : іл. – (Архітектурні перлини України). – 411грн. 05коп.

Кільк. прим.: 1 ()


85

85.313(4УКР)5-8

П18

Пархоменко, Л. О. Кирило Стеценко [Текст] / Л. О. Пархоменко. – К. : Музична Україна, 2009. – 390 с. : іл. – 74грн. 55коп.

Кільк. прим.: 1 ()


86

85.319.4-041

І-23

Івасюк, В. М. Музичні твори [Текст] : до 60-річчя від дня народження / В. М. Івасюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 290 с. : іл. – 161грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()


87

85.335.41(4УКР)

Т35

Терещенко, А. К. Анатолій Солов'яненко : творчий шлях [Текст] / А. К. Терещенко ; гол. ред. А.Мнишенко. – К. : Либідь, 2009. – 350 с. : іл. – 277грн. 31коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Філософські науки


88

87.216я73

К72

Косяк, В. А. Людина та її тілесність у різних формах культури [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. А. Косяк. – Суми : Університетська книга, 2010. – 318 с. – [Гриф надано МОН України, лист №1.4/18-Г-144.1 від 10.01.1009]. – 28грн. 00коп.


Кільк. прим.: 1 ()


89

87.25р4

К64

Кондратенко, С. В. Наукомістке майбутнє планетарної цивілізації : філософсько-методологічний аналіз [Текст] : автореф. дис. ... канд. філософськ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / С. В. Кондратенко ; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди Нац. академії. – К., 2010. – 16 с. – 1грн. 11коп.

Кільк. прим.: 1 ()


90

87я73

К26

Карпенко, В. Є. Вступ до філософії мови [Текст] : навч.- метод. посібник для студ. філософських і філологічних спец. усіх форм навчання закладів освіти III - IV рівнів акредитації / В. Є. Карпенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 47 с. – 3грн. 14коп.

Кільк. прим.: 46 ()
Психологічні науки


91

88.834.023я73

Б38

Бедлінський, О. І. Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків [Текст] : навч. посібник для студ. природничо-географічного факультету / О. І. Бедлінський, В. О. Бедлінський. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 135 с. – 9грн. 84коп.

Кільк. прим.: 75 ()


92

88я73

Д46

Дипломна робота з психології [Текст] : метод. рекомендації для студ. всіх форм навчання / [уклад.: Т.Б.Тарасова. С.В.Пухно]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 66 с. – 5грн. 21коп.


Кільк. прим.: 70 ()


93

88я73

К93

Курсова робота з психології [Текст] : метод. рекомендації для студ. всіх форм навчання (за кредитно-модульною системою) / [уклад.: Т.Б.Тарасова, С.В.Пухно]. – [2-ге вид., доп. та переробл.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 67 с. – 5грн. 12коп.

Кільк. прим.: 50 ()
Бібліографічні посібники


94

91.9 : 74.204

П84

Професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища [Текст] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / [уклад.: З.М.Горова, В.В.Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 144 с. – 7грн. 49коп.

Кільк. прим.: 47 ()


95

91.9 : 74.58

В55

Вищий навчальний заклад третього тисячоліття : інноваційна діяльність (2007 - 2010 рр.) [Текст] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Вип. 3 / [уклад.: З.М.Горова, В.В.Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 133 с. – 6грн. 95коп.

Кільк. прим.: 47 ()
Довідкові видання


96

92.0(4УКР)

Е64

Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 9 : Е - Ж / гол. ред. кол.: І.М.Дзюба, А.І.Жуковський, М.Г.Железняк М.Г. та ін. – К. : [Ін-т енциклопед. досліджень НАН України], 2009. – 711 с. : іл. – 54грн. 00коп.

Кільк. прим.: 2 ()