shkolaw.in.ua 1

Факультет: Механіко-технологічний

Кафедра: Ливарного виробництва

Напрям: Інженерна механіка

Специальність: Обладнання та технології ливарного виробництва

Освітньо - кваліфікаційний рівень: Бакалавр

ОПИС ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ


 1. Назва курсу: Експлуатація і обслуговування машин

 2. Код курсу

 3. Вигляд курсу: обов'язковий

 4. Рівень: бакалавр

 5. Рік навчання: четвертий

 6. Семестр: восьмий

 7. Кількість кредитів ECTS: 2

 8. Лектор: асистент Чибічик Ольга Анатоліївна

 9. Мета курсу: ознайомити студентів з основними методами побудови системи технічного обслуговування і ремонту устаткування

 10. Вид викладання: очний

 11. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти знаннями основ фізики, гідравліки і теплотехніки, з розрахунку і конструювання устаткування, уміти логічно мислити, робити висновки.

 12. Вміст курсу: Типова система технічного обслуговування устаткування. Вимоги по монтажу устаткування. Обкатка устаткування. Планове і позапланове технічне обслуговування. Класифікація ремонтів устаткування. Види технічного обслуговування і ремонту ливарного устаткування.

 13. Рекомендована література:

 • Типовая система технического обслуживания и ремонта метало- и деревообрабатывающего оборудования /Минстанкопром СССР, ЭНИМС. – М.: Машиностроение, 1988 –164 с.
 • Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования машиностроительных заводов. Рекомендации / Сост.В. Г. Клагин – М.: ОНТИ ЭНИМС, 1982 – 110 с.


 • Гельберг Б. Т. Ремонт промышленного оборудования / Б. Т. Гельберг, Г. Д. Пекелис. – М.: Машиностроение, 1965. – 384 с.

 • Моисеев Н. Н. Ремонт заводского оборудования / Н. Н. Моисеев – М.: Машгиз, 1982 – 146 с.

 • Справочник механика машиностроительного завода. В 2-х томах / Под ред. Ю. С. Борисова, Р. А. Носкина – М.: Машиностроение, 1971 –168 с.

 1. Види учбової діяльності: лекції, лабораторні роботи.

 2. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (індивідуальні завдання ), і залік.

 3. Мова викладання: Російська

 4. Практика: є /лабораторія на кафедрі/ філія кафедри на підприємстві

Лектор Чибічик Ольга Анатоліївна

Факультет: Механико-технологический

Кафедра: Литейного производства

Направление: Инженерная механика

Специальнисть: Оборудование и технологии литейного производства

Образовательно квалификационный уровень: Бакалавр

ОПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

 1. Название курса: Эксплуатация и обслуживание машин

 2. Код курса

 3. Вид курса: обязательный

 4. Уровень: бакалавр

 5. Год учебы: четвертый

 6. Семестр: восьмой

 7. Количество кредитов ECTS: 2

 8. Лектор: ассистент Чибичик Ольга Анатольевна

 9. Цель курса: ознакомить студентов с основными методами построения системы технического обслуживания и ремонта оборудования

 10. Вид преподавания: очный
 11. Исходные требования: Студенты должны владеть знаниями основ физики, гидравлики и теплотехники, по расчету и конструированию оборудования, уметь логично мыслить, делать выводы.


 12. Содержание курса: Типовая система технического обслуживания оборудования. Требования по монтажу оборудования. Обкатка оборудования. Плановое и внеплановое техническое обслуживание. Классификация ремонтов оборудования. Виды технического обслуживания и ремонта литейного оборудования.

 13. Рекомендованная литература:

  • Типовая система технического обслуживания и ремонта метало- и деревообрабатывающего оборудования /Минстанкопром СССР, ЭНИМС. – М.: Машиностроение, 1988 –164 с.

  • Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования машиностроительных заводов. Рекомендации / Сост.В. Г. Клагин – М.: ОНТИ ЭНИМС, 1982 – 110 с.

  • Гельберг Б. Т. Ремонт промышленного оборудования / Б. Т. Гельберг, Г. Д. Пекелис. – М.: Машиностроение, 1965. – 384 с.

  • Моисеев Н. Н. Ремонт заводского оборудования / Н. Н. Моисеев – М.: Машгиз, 1982 – 146 с.

  • Справочник механика машиностроительного завода. В 2-х томах / Под ред. Ю. С. Борисова, Р. А. Носкина – М.: Машиностроение, 1971 –168 с.

 14. Виды учебной деятельности: лекции, лабораторные работы..

 15. Виды контроля знаний: модульные контрольные работы (индивидуальные задания ), и зачет.

 16. Язык преподавания: Русский

 17. Практика: есть /лаборатория на кафедре/ филиал кафедры на предприятии

 18. Лектор Чибичик Ольга Анатольевна