shkolaw.in.ua 1


Модуль №1 _Загальні засади правознавства__

(назва модуля)


Тема №1 Теорія права

Перелік тестових завдань

№1. Визначте форму права – двосторонню або багатосторонню угоду, яка містить норму права:

A. нормативно правовий акт

B. правовий прецедент

C. нормативно-правовий договір

D. правовий звичай

№2. Визначте вид соціальних норм, які забезпечуються державним примусом:

А. корпоративні норми

В. релігійні норми

С. норми-звичаї

D. правові норми

№3. Яке поняття означає сукупність правових норм та їх розподіл за галузями та інститутами права?:

А. джерела права

В. правова сім’я

С. система права

D. система законодавства

№4. Визначте ознаку, яка належить до права:

A. регулятівність

B. охоронність

C. загальність

D. систематичність

№5. Право виникає разом з:

A. суспільством

B. державою

C. релігією

D. мораллю

№6. Галузь права регулює:

A. однорідну групу суспільних відносин

B. певне коло державних відносин

C. визначену сферу суспільних відносин

D. будь-які відносини, що виникають у державі
№7. Система діючого законодавства України відноситься до:

A. англо-саксонскої правової системи

B. соціалістичної системи права

C. романо-германської правової сім’ї

D. традиційної правової сім’ї

№ 8 До профілюючих галузей права відносяться:

A. трудове право

B. сімейне право

C. господарське право

D. цивільне право

№9. Правовий звичай, нормативно-правовий акт, правовий прецедент, нормативно-правовий договір – це:

A. правова система

B. система законодавства


C. джерела права

D. галузі права

№10 В якій частині норми права викладається зміст правил поведінки?:

A. диспозиції

B. інкорпорації

C. санкції

D. гіпотезі

№11. Норма права це:

A. правила поведінки, що встановлюються та забезпечуються суспільством

B. правила поведінки, які встановлюються громадськими об'єднаннями

C. загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки, що встановлюються державою

№12. Визначте елемент структури права:

A. презумція

B. консолідація

C. гіпотеза

№13. Частина правової норми, в якій встановлюються невигідні наслідки на випадок невиконання правил поведінки:

A. диспозиція

B. гіпотеза

C. санкція

№14. До спеціальних галузей права відносяться:

A. конституційне право

B. цивільне право

C. адімінстративне право

D. сімейнге право

№15. Галузі права розрізняються за критеріями:

A. встановлення юридичної відповідальності

B. предметом правового регулювання

C. джерелами права

№16. Галузі права поділяються на:

A. основні та додаткові

B. необхідні та факультативні

C. галузеві, міжгалузеві, відомчі

D. профілюючі, спеціальні, комплексні

№17. Систематизація діючого законодавства здійснюється шляхом:

A. люстрації

B. денонсації

C. кодифікації

D. тлумачення

№18. Який вид систематизації передбачає об'єднання кількох нормативних актів в одному збірнику без зміни їх змісту:

A. консолідація

B. кодифікація

C. денонсація

D. інкорпорація

№19. Закон – це нормативний акт, що приймається:

A. Президентом України

B. Верховною Радою УКраїни


C. всеукраїнським референдумом

D. встановленість

№20. Який нормативний акт є підзаконним:

A. Кримінальний Кодекс України

B. Закон України „Про відпустки”

C. наказ Міністерства освіти і науки України

№21. Нормативний акт, який приймається на основі виконання Конституції та регулює найбільш важливі суспільні відносини:

A. звичайний

B. конституційний

C. кодифікований

№22. Правила поведінки, що приймаються політичними партіями, громадськими організаціями з метою реалізації власних інтересів:

A. релігійні норми

B. соціальні норми

C. корпоративні норми

D. правові норми

№23. Визначте складову правових відносин:

A. суб’єкт правовідносин

B. власність

C. правосуб’єктність

D. права та обов'язки сторін

№24. Правосуб’єктність складається:

A. правосвідомості

B. правової культури

C. дієздатності

D. правонаступництва

№25. Нормативний акт, що приймається в порядку визначеному Конституцією України та вносить зміни та доповнення до Основного Закону:

A. конституційний закон

B. постійний закон

C. тимчасовий закон

D. звичайний закон

№26. Який вид систематизації передбачає докорінну зміну змісту нормативного акту:

A. інкорпорація

B. кодифікація

C. денонсація

D. консолідація

№27. Вкажіть яка частина норми права вказує на обставини, за наявністю яких, застосовується норма права:

A. гіпотеза

B. диспозиція

C. санкція

D. інкорпорація

№28. Зміст правовідносин складається з:

A. суб'єктів правовідносин

B. суб'єктів та об'єктів правовідносин

C. суб'єктивних прав та юридичних обов'язків

№29. Об'єктами правовідносин є:


A. речі

B. власність

C. матеріальні і не матеріальні блага

№30. Суб'єктами правовідносин є:

A. громадяни

B. фізичні, юридичні особи, держава

C. підприємства, установи, організації

D. держава, державні органи, органи місцевого

самоврядування

№31. Рішення з конкретної справи, якому надається нормативна сила і яке служить образцом для рішення подібних справ – це:

A. правовий звичай

B. правовий договір

C. правовий акт

D. правовий прецедент

№32. Вкажіть яку функцію виконує право в суспільстві:

A. історичну

B. соціологічну

C. регулятивну

№33. Доповніть фразу: „Закон – це нормативний акт, прийнятий органом законодавчої власті або всеукраїнським референдумом і маючий:

A. загальний характер

B. вищу юридичну силу

C. суспільне значення
Тема №2 Конституційне право України

Перелік тестових завдань

№1. Доповніть фразу „Єдиним джерелом державної влади є...”:

A. держава

B. нація

C. органи державної влади

D. народ

№2. В Україні найвищою соціальною цінністю є:

A. права і свободи людини

B. людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,

недоторканість і безпека

C. життя і здоров’я людини

D. діяльність державного механізму

№3. В Україні існує:

A. єдине громадянство

B. єдине підданство

C. подвійне подданство

№4. Україна є:

A. суверенною, незалежною, демократичною, соціальною,

правовою державою

B. суверенною, демократичною, правовою державою

C. суверенною, соціальною, демокартичною державою

№5. Доповніть фразу „В Україні гарантується і діє принцип...”:

A. розподілу влади


B. верховенства права

C. прав людини

D. унітарність держави

№6. Доповніть фразу „Державними символами України є...”:

A. Державний прапор України, Державний Герб України і

Державний Гімн України

B. Державний прапор України, Малий Державний Герб

України і Державний Гімн України

C. Державний прапор України, Національний Державний

Герб України і Національний Гімн України

№7. Громадянин України:

A. може бути позбавлений громадянства і права змінити

громадянство

B. не може бути позбавлений громадянства і права змінити

громадянство

C. може бути позбавлений громадянства, але не може

позбавлятися змінити його

D. не може бути позбавлений громадянства, але може

позбавлятися змінити його

№8. Народним депутатом може бути обраний громадянин України, що досяг:

A. 21 року

B. 18 років

C. 30 років

D. 35 років

№9. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання:

A. оподаткування

B. амністій

C. зміни території

D. бюджету

№10. Який орган має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді Україні:

A. Рахункова палата

B. Кабінет Міністрів України

C. Голова Верховного Суду України

D. Конституційний Суд України

№11. У який строк відповідно до Конституції України у Верховній Раді України повинна бути сформована коаліція депутатських фракцій:

A. 10 днів

B. два місяці

C. один місяць

D. 100 днів

№12. Всеукраїнський рефрендум може бути призначений:

A. Президентом України

B. Верховним судом України

C. Конституційним Судом України

D. Кабінетом Міністрів України

№13. Права і свободи людини і громадянина, що закріплені Конституцією України:


A. не є вичерпними

B. є вичерпними

C. є виключними

№14. Вкажіть ким призначається на посаду і звільняється з посади Уповноважений Верховної Ради з прав людини:

A. Комітетом ООН з прав людини

B. Верховною Радою України

C. Конституційним Судом України

№15. Доповніть фразу: „Обов’язок держави - ...”:

A. захищати національні інтереси

B. захищати державну владу

C. захищати життя людини

№16. Президент України обирається на:

A. 5 років

B. 4 роки

C. 6 років

№17. Конституційний Суд є:

A. загальним судом з питань Конституції

B. єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні

C. одним з органів конституційної юрисдикції

D. вищим судом в системі судів загальної юрисдикції

№18. Верховна Рада України є:

A. вищим органом в системі органів законодавчої влади

B. єдиним органом законодавчої влади

C. вищим державним органом України

№19. Президент України є:

A. представником народу

B. главою держави і виступає від її імені

C. главою держави і української нації

№20. Президентом України може бути обраний:

A. громадянин України, який досяг 35 років, має право

голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед

днем виборів років та володіє державною мовою

B. громадянин України, який досяг 35 років, має право

голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед

днем виборів років, не має судимостей та володіє

державною мовою

C. громадянин України, який досяг 45 років, має право

голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед

днем виборів років та володіє державною мовою

№21. Приведення Президента України до присяги здійснює:


A. Голова Верховної Ради України

B. Голова СБУ

C. Голова Конституційного Суду України

№22. Верховна Рада України приймає:

A. укази

B. закони, постанови і інші акти

C. закони, розпорядження

№23. Верховна Рада України працює:

A. постійно

B. сесійно

C. тимчасово

№24. Перше засідання Верховної Ради України відкриває:

A. Президент України

B. Голова Верховної Ради України

C. найстарший за віком народний депутат

№25. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює:

A. Голова Верховної Ради України

B. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

C. Голова Конституційного Суду України

№26. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є:

A. Верховний суд України

B. Конституційний Суд України

C. Вищий адмінстративний суд України

№27. Правосуддя в Україні здійснюється виключно:

A. Радою національної безпеки України

B. прокуратурою

C. судами

№28. Суддя призначається на посаду вперше:

A. Головою Верховного Суду України строком на 5 років

B. Верховною Радою України безстроково

C. Президентом України на 5 років

№29. Кабінет Міністрів Україниє:

A. вищим органом у системі виконавчої влади

B. вищим і єдиним органом виконавчої влади

C. центральним органом виконавчої влади

№30. Вибори в Україні здійснюються на принципі:

A. пропорційності

B. демократичності

C. загальності

D. мажоритарності
Тема №3 Загальні засади цивільного права

Перелік тестових завдань

№1. Цивільне право це:

A. профілююча галузь права

B. комплексан галузь права


C. спеціальна галузь права

№2. Об’єктами цивільних прав є:

A. матеріальні блага

B. матеріальні і нематеріальні блага

C. матеріальні нематеріальні, комплексні права

№3. Способи набуття права власності:

A. первісні

B. одноразові

C. похідні

D. договірні

№4. Підстави припинення права власності кваліфікуються на:

A. добровільні

B. примусові

C. відказувальні

D. обов'язкові

№5. Зміст права власності:

A. право володіння та оперативного управління

B. право користування

C. право розпорядження

D. право володіння, користування та розпорядження

майном

№6. Форми права власності:

A. кооперативна, приватна

B. кооперативна, державна, приватна

C. муніципальна, приватна, державна, комунальна

D. приватна та державна

№7. Об’єктами, що не можуть бути предметом цивільно-правових угод є:

A. об’єкти, що перебувають у вільному обігу

B. об’єкти, що обмежені в цивільному обігу

C. об’єкти, що вилучені з цивільного обігу

D. земля

№8. Суб’єктом цивільного права є

A. фізичні, юридичні особи

B. державні органи та інші особи

C. фізичні, юридичні особи, держава

№9. Цивільна правоздатність фізичної особи це:

A. здатність особи мати права

B. здатність особи мати цивільні обов'язки

C. здатність особи мати права та цивільні обов'язки

№10. Цивільні обов'язки виконуються у межах встановлених:

A. договором

B. актом цивільного законодавства

C. договором або актом цивільного законодавства

D. договором, актом цивільного законодавства, рішенням суду

№11. Визначте особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи:


A. право на недоторканість

B. право на труд

C. право на життя

D. право на власність

№12. Визначте особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття людини:

A. право на здоров’я

B. право на ім'я

C. право на підпис

D. право на медичну таємницю

№13. Що є елементом правовідносин:

A. суб’єкт

B. майнові правовідносини

C. об’єкт

D. зміст

№14. Види цивільних правовідносин:

A. майнові і немайнові

B. добровільні і обов'язкові

C. державні і позадержавні

D. речові і зобов’язальні

№15. В Україні існує обмеження права власності:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№16. Особисті немайнові права класифікуються за структурою зв'язку учасників:

A. автономні

B. абсолютні

C. необхідні

D. відносні

№17. Особисті немайнові права класифікуються за способом виникнення:

A. природні

B. обов'язкові

C. придбані

D. необов’язкові

№18. Деліктоздатність фізичної особи виникає з:

A. 14 років

B. 16 років

C. 18 років

D. 21 року

№19. Види цивільних правовідносин, в яких об’єктом виступає річ:

A. прості

B. майнові

C. складні

D. немайнові

№20. Предметом цивільного права є товарно-грошові відносини:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№21. Повна дієздатність фізичної особи наступає:

A. з 14 років

B. з 18 років

C. з 16 років

D. з 21 року

№22. Дієздатність фізичної особи може бути:

A. обмежена

B. ніколи необмежується

C. пряма

D. майнова

№23. Фізична особа може бути визнана недієздатною у разі:


A. стійкої психічної хвороби

B. інвалідності

C. вагітності

D. алкоголізму

№24. Над недієздатною особою встановлюється:

A. піклування

B. опіка

C. нагляд

D. догляд

№25. Дієздатність фізичної особи може бути обмежена за рішенням:

A. прокурора

B. суду

C. органів опіки і піклування

D. медичної установи

№26. Види цивільно-правової відповідальності:

A. судова

B. примусова

C. договірна

D. позадоговірна

№27. Цивільно-правові відносини регулюються методом:

A. імперативним

B. рівності сторін

C. примусу

D. примусу і рівності сторін

№28. Юридичні особи мають правоздатність та дієздатність:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№29. Цивільне правовідношення складається з:

A. юридичних фактів

B. цивільних прав і обов'язків

C. прав, обов'язків, відповідальності

D. факту, призначення, складу

№30. У цивільних правовідносинах існує два виду обов’язку:

A. активне і пасивне

B. добровільне і примусове

C. суспільні і договірні

D. законні і договірні

№31. Підприємство як майновий комплекс – це майно:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№32. Складною вважається річ:

A.утворена з кількох річей

B. річ призначена для обслуговування іншої речі

C. річ, яку можна поділити

D. річ що має зв'язок з землею

№33. Право на штучне запліднення відноситься до:

A. права на здоровья

B. право на життя

C. право на медичну допомогу

D. право на сім’ю

№34. Право на усунення небезпеки, що загрожує здоров’ю відноситься до:


A. права на життя

B. права на здоров’я

C. права на безпечне довкілля

D. права на особисту недоторканність

№35. Право на псевдонім відноситься до:

A. права на індівуальність

B. права на ім'я

C. права на свободу творчості

D. права на вибір роду занять

№36. Правом на штучне переривання вагітності наділені лише жінки:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№37. Фізична особа вільно обирає собі місце проживання:

A. з 14 років

B. з 16 років

C.з 18 років

D. з 21 року

№38. Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями може бути оголошена судом померлою:

A. після спливу одного року від дня зникнення

B. після спливу одного року від дня закінчення воєнних дій

C. після спливу двух років від дня зникнення

D. після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій

№39. Над майном особи визнаної безвісно відсутньою встановлюється:

A. опіка

B. піклування

C. арешт

D. нагляд

№40. Суд може поновити цивільну дієздатність фізичної особи за позовом:

A. тільки органів опіки і піклування

B. опікуна або органу опіки і піклування

C. прокуратури

D. особи, що визнана недієздатною

№41. Часткова цивільна діездатність це дієздатність особи:

A. до 12 років

B. до 14 років

C. до 16 років

D. до 18 років

№42. Гроші належать до:

A. речей

B. валютних цінностей

C. цінних паперів

№43. Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№44. Цінні папери можуть випускатися в бездокументарній формі:


Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№45. Дії і послуги є об'єктом цивільних прав:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

Модуль № 2 Засади правового регулювання окремих суспільних відносин

(назва модулю)

Тема № 4. Правочини і зобов’язання

Перелік тестових завдань

№ 1. Петров вирішив подарувати своїй племінниці квартиру, що належала йому на праві приватної власності. Визначте в якій формі повинен бути укладений договір дарування:

A. договір укладається в усній формі

B. договір укладається у простій письмовій формі

C. договір укладається у письмовій формі і посвідчується

нотаріусом

№2. 12-річна П обміняла свій плеєр на каблучку. Батьки П вимагали розірвати угоду. Дайте оцінку ситуації:

A. плеєр - це власність П. тому вона має право їм

розпоряджатися

B. П малолітня тому від її імені усі угоди здійснюють батьки

C. батьки не мають право вимагати розірвання угоди, бо це

справа органів опіки і піклування

D. батьки порушують права дитини

№3. Види правочинів:

A. відплатні та безвідплатні

B.існують тільки відплатні

C. відплатні, безвідплатні, обмінні;

D. безвідплатні і обмінні

№4. Батьки подарували комп'ютер сина (14 років) без його згоди:

A. батьки мають право розпоряджатися майном дітей до

досягнення їми 18 років

B. батьки не мають права дарувати майно дитини без її згоди

C. майно дитини - це майно батьків

№5. Консенсуальний правочин вважається укладеним з моменту передачі речі:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№6. Нікчемний правочин - це правочин, недійсність якого встановлено у законі:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№7. Недійсним правочином є:

A. правочин, здійснений в стані алкогольного сп'яніння

B. правочин. здійснений малолітніми особами

C. правочин від імені прокуратури

D. правочин недієздатної особи

№8. При продажу будинку у сільській місцевості угода була посвідчена у виконанні сільської ради це:

A. правомірно, якщо там не має нотаріуса

B. це завжди правомірно

C. неправомірно

D. правомірність угоди встановлюється судом

№9. Усі правочини повинні буди укладені у письмовій формі:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№10. Сідоров придбав зимові чоботи у червні, коли він їх надів у листопаді, то в них відірвалася підошва. Сідоров звернувся до магазину з вимогою заміни:

A. гарантійний строк вже сплинув

B. він звернувся у гарантійний строк і його вимога повинна

бути задоволена

C. йому відмовлять у заміні

D. він не має права вимагати заміни у магазина

№11. Іванов подарував Петрову картину відомого художника І. Репіна. Петров не приймав заходів для правильного зберігання картини. Іванов вимагає розірвати правочин:

A. договір дарування не можливо розірвати

B. Петров самостійно повинен повернути картину

C. цілком правомірна вимога

D. картину необхідно віддати музею

№12. Федоренко подарував Івановій машину. Після цього Іванова в період сварки нанесла Федоренко тілесні пошкодження середньої важкості:

A. за вимогою Федоренко договір може бути розірвано у

судовому порядку

B. це не впливає на силу договору

C. Федоренко самостійно може забрати машин

D. машину конфіскують

№13. Односторонній правочин – це правочин в якому приймає участь одна сторона


Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№14. Реальний правочин вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо його істотних умов:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№15. Багатосторонній правочин це різновид договору, в якому щонайменші три сторони:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№16. Чи може капітан морського судна, яке знаходиться у відкритому морі, посвідчити:

A. договір купівлі – продажу будинку

B. шлюб

C. опіку над особою

D. заповіт

№17.Правочин вважається вчиненим під скасувальною умовою у разі, коли особи, що вчиняють його, обумовили цією причиною настання прав та обов'язків:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№18. Недійсними правочинами є нікчемні правочини:

A. з порушенням нотаріальної форми

B. порушують публічний порядок

C. вчинений неповнолітніми

D. вчинений під впливом помилки

№19.Недійсним правочином є оспорюваний правочин:

A. з порушенням нотаріальної форми

B. вчинений малолітніми

C. вчинений під впливом обману

D. під впливом алкогольного сп’яніння

№20. Оспорюваний правочин - це правочин недійсність якого встановлена у законі:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№21.Договір є обов'язковим для виконання:

A. державою

B. суб'єктами права

С. сторонами

№22.Ціна в договорі встановлюється за:

A. державними нормами

B. домовленістю сторін

C. інструкцією

№23.Зміна або розірвання договору допускається лише за:

A. вимогами держави

B. згодою сторін

C. тільки за рішенням суду

D. вимогами Генеральної прокуратури України


№24. Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаний у момент:

A. вручення товару покупцеві

B. оплати товару

C. відвантаження товару

D. отримання розписки від покупця

№25.Право власності обдаровуваного на дарунок виникає:

A. з моменту його прийняття

B. з моменту підписання угоди

C. з моменту об'яви про дарунок

D. з моменту нотаріального оформлення угоди
Тема №5 Захист цивільних прав

Перелік тестових завдань

№ 1.Віндікаційний позов - це позов про витребування майна з чужого незаконного володіння:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№2.Строки у цивільному праві за джерелом встановлення поділяються на:

A. судові

B. законні

C. строки закріплені правочином;

D. строки закріплені нотаріусом

№3.13-річний Федір І. розбив вітрину супермаркету:

A. неповнолітній повинен відпрацювати супермаркету вартість

вітрини

B. шкоду будуть відшкодовувати батьки

C. нема суб'єкту відповідальності - нема і відповідальності

№4. Якщо особа не здійснила право на захист, то:

A. це підстава для припинення цього права;

B. це не є підставою для припинення цього права

C. це повністю анулює право на захист

D. це є обмеженням права на захист

№5.Петренко для захисту свого майнового права звернувся до Конституційного Суду України:

A. суд залише справу без розгляду

B. громадянин повинен звернутися до народних депутатів, які

мають право звертатися до КСУ

C. до КСУ може звернутися тільки Президент України

№6. 16-річний Павло розбив скляний стелаж у магазині. Хто буде нести матеріальну відповідальність:

A. батьки

B. Павло

C. якщо Павло має власний заробіток, то відповідальність буде


нести він, якщо не має, то батьки

№7.Петрова придбала на ринку собаку - шарпея, яка через 5 місяців народила собачат, при їх продажу покупець вказав, що собака була в нього вкрадена:

A. Петрова не зобов'язана повертати йому собаку

B. Петрова зобов'язана повернути собаку та собачат

C. Петрова зобов'язана повернути собаку, але собачат залишити

собі

№8. Сидоренко вигрузив перед гаражем Федорова бетонні пліти. Федоров для захисту своїх прав повинен звернутися:

A. з заявою у виконком місцевої ради

B. з негаторним позовом до суду

C. з віндікаційним позовом до суду

№9.Захист суб'єктивних цивільних прав здійснюється:

A. через орган реєстрації актів цивільного стану

B. особисто

C. через свого представника – адвоката

D. через органи внутрішніх справ

№10. Засобом захисту суб'єктивних цивільних прав є:

A. визнання прав

B. визнання інтересів

C. визнання правочину недійсним

D. вибачення

№11. Самозахистом є застосування особою засобів протидії які:

A. не заборонені законом

B. не суперечать моральним засадам суспільства

C. не заборонені законом та не суперечать моральним законам

суспільства та не наносять шкоди

D. не заборонені законом та не суперечать моральним законам

суспільства

№12. Нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом:

A. надання довіреності до суду

B. вчинення виконавчого напису на борговому документі

C. посвідчення підпису особи

№13. Особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№14. Право на захист особа здійснює на свій розсуд:


Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№15. Моральна шкода відшкодовується:

A. грішми, іншим майном

B. вибаченням

C. певними діями

D. грішми іншим майном або іншим способом

№ 16. Збитки відшкодовуються:

A.в повному обсязі

B. частково

C. в обсязі встановленому у рішенні суду

D. у повному обсязі, якщо інше не встановлено у договорі або

законі

№ 17.Моральна їм кода полягає у фізичному болю та стражданнях:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№18.Президент здійснює захист цивільних прав та інтересів у межах повноважень, визначених Конституцією України:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№19.Особа яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе що:

A. шкода завдано не за її вини

B. шкода завдано правомірними діями

C. шкода завдано при бездіяльності

№20. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№21.Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я може бути відшкодовано:

A. одноразово

B.одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів

C. одноразово або щорічних платежів

№22. Загальний строк позовної давнини складає:

A. десять років

B. три роки

C. один рік

D. шість місяців

№23.Позов не може бути задоволений:

A. взагалі після спливу строку позовної давнини

B. якщо договором не передбачена відповідальність

C. при подачі позову поза компетенцією суду

D. якщо шкода нанесена внаслідок непереборної сили

№24. У разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода завдана власникові:


A. не відшкодовується державою у повному обсязі

B. відшкодовується державою за державними цінами

C. відшкодовується державою у повному обсязі

№25. Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину відшкодовується державою:

A. це цілком не можливо

B. це можливо, якщо не встановлено особу, що вчинила злочин

C. це загальне правило, що завжди застосовується
Тема №6 Підприємницьке право

Перелік тестових завдань

№1.Товариство з обмеженою відповідальністю - це засноване одної або декількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№2.Підприємництво це:

A. самостійна ініціативна на власний ризик

господарська діяльність, що може здійснятися несистемно

B. самостійна, ініціативна, системна на власний ризик

господарська діяльність

C. самостійна, ініціативна, системна, гарантована державою

господарська діяльність

№3. Підприємницька діяльність припиняється:

A. з власної ініціативи підприємця або у разі закінчення

строку дії ліцензії

B. з власної ініціативи підприємця або у разі закінчення

строку державної реєстрації

C. з власної ініціативи підприємця або у разі закінчення

строку сертифікації товару

№4. Товариство з додатковою відповідальністю - це товариство, засноване однією або декількома особами, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначено договором:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№5. Суб’єкту господарювання може бути утворений шляхом примусового поділу:

A. це не можливо оскільки це суперечить принципам

підприємництва;

B. можливо за рішенням власника;

C. можливо за рішенням антимонопольних органів.

№6. Юридична охорона фірмового найменування має здійснюватися автоматично з моменту реєстрації юридичної особи:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№7. Непідприємницькі підприємства можуть функціонувати у формі об'єднань громадян:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№8. 18-річні громадяни Романов, Петренко, Федченко мали намір створити політичну партію:

A. це неможливо, бо ініціатори створення політичної партії

повинні досягти 21 року

B. це можливо при виконанні норм законодавства:

C. це не можливо їм не має 25 років

№9. Сідоров і Петренко були засновниками товариство з обмеженою відповідальністю . Сідоров продав свої 50 % статутного фонду Петренко:

A. це не можливо;

B. це можливо за згоди реєстраційної палати;

C. цілком можливо бо учасником товариство з обмеженою

відповідальністю може бути одна особа.

№10. Акції закритого акціонерного товариства:

A. розповсюджуються шляхом купівлі-продажу на біржі

B. розповсюджуються серед засновників

C. розповсюджуються серед засновників та шляхом відкритої

підписки

№11. При отриманні заяви про ліквідацію юридичної особи через процедуру банкрутства суддя може:

A. призначити санацію;

B. прийняти її і порушити справу;

C. не розглядати заяву без висновків експертів

№12. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, щодо:

A. ліквідації товариства

B. внесення змін до статуту

C. обрання членів ревізійної комісії.

D. обрання членів наглядової ради

№13. Командитне товариство діє на підставі:


A. статуту

B. положення;

C. засновницького договору

№14. В Україні існують підприємства колективної власності:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№15. Членами виробничого кооперативу можуть бути громадяни, які досягли:

A. 16 років

B. 18 років

C. 21 рік

№16. Цінним папером є:

A. акція

B. сертифікат якості

C. вексель

D. ліцензія на тютюнові вироби

Е. облігація

№17. Засновниками кооперативу можуть бути:

A. фізичні і юридичні особи

B. тільки громадяни Україн;

C. громадяни України, іноземці, особи без громадянств.

№18. Учасниками повного товариства можуть бути:

A. фізичні особи

B. фізичні і юридичні особи

C. особи, зареєстровані як суб’єкти підприємства

№19. Промислово-фінансова група створюється:

A. за рішенням власника майна

B. за рішенням Президента України

C. за рішенням КМУ

D. за рішенням Вищого господарського суду

№20. Промислово-фінансова група:

A. не є юридичною особою і не підлягає державній реєстрації

B. є юридичною особою

C. підлягає тільки державній реєстрації

№21. Вищим органом акціонерного товариства є:

A. правління акціонерного товариства

B. рада акціонерного товариства

C. загальні збори акціонерів

D. ревізійна комісія акціонерного товариства

№22. Релігійна організація має право створювати підприємство:

A. у формі унітарного товариства

B. у формі приватного підприємства

C. цілком не можливе твердження

№23. Учасникам повного товариства дозволяється:

A. бути засновниками інших господарських товариств

B. конкурувати з повним товариством


C. бути учасником акціонерних товариств

D. без згоди інших учасників передавати свою частку третім

особам

№24. В якості вкладу засновника в статутний фонд товариства з додатковою відповідальністю можуть використовуватися:

A. гроші, отримані в кредит

B. кошти державного позабюджетного фонду

C. право користування природними ресурсами

D. дозвіл па проведення ломбардних операцій

№25. Громадянин – підприємець відповідає за своїми зобо’язаннями:

A. усім своїм майном

B. майном, що знаходиться у господарському обігу

C. майном статутного фонду
Тема №7. Сімейне право

Перелік тестових завдань

№1. Після укладення шлюбу між II і К виявилося, що II має хворобу і не може маги дітей. Дайте правову оцінку ситуації:

А. шлюб між П і К може бути розірвано, тому що порушено

право К на батьківство

В. шлюб не може бути розірвано

С. шлюб може бути розірваний тільки за згодою сторін.

№2. Після подачі заяви про реєстрацію шлюбу між Федоровим і Негровою. Федоров здійснив злочин. Негрова в зв'язку з цим розірвала заручини та відізвала заяву з ОРАЦСу. Батьки Федорова вимагали від Негрової повернути гроші, які вони вклали у майбутнє весілля. Дайте правову оцінку ситуації:

A. Негрова повинна відшкодувати усі затрати батькам Федорова

B. Негрова повинна домовитися з Федоровим про поділ затрат

на весілля

С. Негрова правомірно розірвала заручини, бо Федоров

здійснив злочин, тому нона не повинна відшкодовувати витрати

№3. Рябчеико (85 років) подала до суду позов про призначення утриманим за рахунок доньки. яка про неї не піклується:

A. позов не буде задоволено, бо донька не повинна цього робити

B. позов задовольнять, бо це обов'язок доньки

C. відмолять у позові, бо це сімейні стосунки


№4. Рудьковський забороняв дружині отримати другу вищу освіту, дружина звернулася до суду:

A. суд задовольнив позов, бо це зачіпає її немайнові права

B. суд відмовив у позові, бо це загальна сімейна справа

С. вона не мала права з таких питань звертатися до суду.

№5. 17-річна Петрова та 27-річний Іванов звернулися до ОРАЦСу із заявою про реєстрацію шлюбу у зв'язку з вагітністю Петрової, у день подачі заяви:

A. ОРАЦС не може за один день зареєструвати шлюб;

B. зареєструвати шлюб протягом 1 місяця;

C. зареєструвати шлюб

№6. Шлюбний контракт укладається у простій письмовій формі:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№7. 15-річна Петрова і 17-річний Іванов подали заяву про реєстрацію шлюбу:

A. на це повинна бути згода батьків та рішення суду

B. за згоди ОРАЦС це можливо

C. це не можливо

№8. Подружжя Федоренко позбавляють батьківських прав. Вкажіть державний орган, який приймає такі рішення:

A. орган опіки і піклування

B. суд

C. прокуратура

№9. Сім'я є:

A. основою суспільства

B. первинним і основним осередком суспільства

C. ячейкою суспільства

№10. Батьки подарували дочці Л. 50 000 грв., при цьому Л. перебуває у шлюбі:


 1. ці кошти є сумісної власністю подружжя

 2. ці кошти вона повинна використати за згодою чоловіка

 3. ці кошти є її особистою власністю

№11. Дитина відноситься:

A.до сім'ї своїх батьків

B. до сім'ї своїх батьків і тоді коли сумісно з ними не проживає

C. до сім'ї

№12. Д. та М. перестали сумісно проживати: Д. повернувся до батьків, а М. вступила у фактично шлюбні відносини з Р. Майно, нажите за цей час Д. та М.:
 1. не може вважатися їхньою спільною власністю


 2. шлюб не припинен, тому майно є їх спільною власністю

 3. М. діє неправомірно

№13. Сім'ю може створити одинока особа:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№14. Об'єктом права сумісної власності подружжя є:

 1. пенсія, спадщина, дарунок

 2. стипендія, пенсія, доходи

 3. стипендія, пенсія, доходи, що внесені до сімейного бюджету

№15. Малолітньою є дитина:

A. до досягнення 14 років

B.до досягнення 16 років

C.по досягненню їм повноліття

№16. Жінка і чоловік має рівні права та обов'язки у сімейних відносинах, у шлюбі і сім'ї.

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№17. Сімейні права не можуть бути передані іншій особі:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№18. Сїмейнї права недієздатної особи здійсняє:

A. особисто

B. опікун

C. органи опіки і піклування

№19. У шлюбі між собою не можуть бути особи:

A. недієздатні

B. родичі по прямій лінії спорідненості

C. хворі на ВІЛ

№20. Заяву про реєстрацію шлюбу можна подавати через представника:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№21. Особи, що подали заяву про реєстрацію шлюбу, повинні повідомити про стан свого здоров'я:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№22. Присутність нареченого і нареченої на реєстрації шлюбу не обов'язкова:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№23. Шлюб є підставою для:

A. виникнення прав і обов'язків подружжя

B. сумісного життя і проживання

C.для встановлення сім'ї

№24. Шлюб може бути визнаний недійсним:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№25. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка, це:


 1. комп'ютер, що придбаний за кошти дружини для здійснення професійних обов'язків

 2. холодильник, що придбаний за кошти чоловіка, для застосування у побуті

 3. телевізор, що придбаний за кошти дружини у подарунок

сину

№26. Жінка і чоловік мають право на особисту свободу:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно
Тема №8 Спадкове право

Перелік тестових завдань

№1. Син оскаржив заповіт батька, оскільки заповідач позбавив його спадщини. Дайте пояснення:

А. заповідач може у заповіті побавити права на спадкування

будь-кого з числа спадкоємців без зазначення причин

В. заповідач не може позбавити спадщини прямих спадкоємців

С. цей заповіт не має юридичної, сили

№2. Із наведеного переліку оберіть категорії осіб, які є спадкоємцями третьої черзі у разі спадкування за законом:

A. подружжя

B. батьки

C. рідні брати та сестри

№3. Спадкування здійсняється за заповітом або за законом:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно

№4. Спадщина відкривається:

A. внаслідок смерті особи

B. внаслідок смерті особи або оголошення її померлою

C. за фактом заповіту

№5. До складу спадщини не входить:

A. нерухоме майно

B. твори, винаходи

C. особисті немайнові права

№6. Місцем відкриття спадщини є:

A. місце знаходження нерухомого майна

B. останнє місце проживання спадкодавця

C. місце проживання спадкоємця

№7. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи:

Обведіть літеру:

А Б

якщо вірно якщо не вірно