shkolaw.in.ua   1 2 3 ... 18 19

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення

ДСТУ 3886-99 Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод аналізу та вибору

ДСТУ 4065-2001 Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4110-2002 Енергоощадність. Методика аналізу та розраховування питомих витрат енергоресурсів

ДСТУ 2420-94 Енергоощадність. Терміни та визначення

ДК 003-95 Державний класифікатор професій

3 Терміни та визначення понятьУ цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДСТУ 2804 (енергетичний баланс; зведений енергетичний баланс; частковий енергетичний баланс); в ДСТУ 3886 (рентабельність, термін окупності , витрати); ДСТУ 4065 (енергетичний аудит; зіставні ціни; обсяги виробництва; довірчий інтервал припустимих витрат ПЕР, баланс витрат на енергоресурси, ведення аналізу енергетичного балансу, споживачі енергоресурсів); ДСТУ 4110 ( інспектування споживачів енергоресурсів; нормування питомих витрат ПЕР; норматив витрат палива та енергії).

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 енергетичний менеджмент (енергоменеджмент)

складова системи загального управління, зорієнтована на забезпечення надходження та раціонального використання ПЕР споживачами

3.2 служба (відділ) енергоменеджменту (відділ енергозбереження)

Підрозділ підприємства або органа державного управління в центрі та в регіонах, що опікується питаннями функціонування енергоменеджменту, як системи управління, зокрема - щодо раціонального використання ПЕР та води


3.3 раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів

використання мінімальної кількості паливно-енергетичних ресурсів за умови забезпечення соціальної та економічної стабільності та зростання виробництва

3.4 паливно-енергетичні ресурси

Сукупність усіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовують в національному господарстві 3

3.5 обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів

Обсяги споживання усіх видів палива та енергії, які використовуються суб’єктом господарювання в грошовій та натуральній формах.

3.6 питомі витрати енергоресурсів (по видах ПЕР); питоме енергоспоживання (по видах ПЕР)

Витрати енергоресурсів (по видах ПЕР) на вироблення одиниці продукції чи виконання роботи (на одну грошову одиницю, в яких вимірюють надані послуги, роботу, чи вироблену продукцію).

3.7 бюджетування

Розроблення бюджету установи, підприємства, організації на наступний звітний період (найчастіше – на наступний фінансовий рік).

3.8 самоенергоаудит

Енергетичний аудит, який здійснюють за участю працівників підприємства із залученням сторонніх консультантів (енергоаудиторів, спеціалізованих та інших організацій). Самоенергоаудит є складовою робіт зі створення служби енергоменеджменту підприємства.

3.9 внутрішній енергоаудит

Енергоаудит, який здійснюють тільки працівники підприємства (без залучення сторонніх фахівців).

Внутрішнім енергоаудитом (окремими його елементами) можна вважати перевірки (планові та позапланові) ефективності використання ПЕР та води філій та інших підрозділів, що їх здійснюють за дорученням (розпорядженням, наказом) керівництва підприємств.

3.10 економія (заощадження)

Зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів та води, що їх отримано за рахунок запровадження ЕОЗ та (або) дотримання та удосконалення технологічного процесу (технічних і технологічних регламентів), дотримання графіків планово-попереджувальних ремонтів і регламентних робіт, тощо


3.11 очікувана економія (очікувані заощадження)

Розрахункове (очікуване) значення економії (заощаджень), що їх планують отримати в майбутньому після запровадження ЕОЗ.

3.12 організаційні заходи з енерго- та ресурсозбереження

Заходи, запровадження яких призводить до заощадження ПЕР, матеріалів та (або) збільшення обсягів виробництва без збільшення споживання ПЕР та (або) сировини (матеріалів).

3.13 раціональне (ефективне) витрачання ПЕР і води

Забезпечення максимальної ефективності використання ПЕР і води при існуючому рівні розвитку техніки та технологій і одночасному зниженні техногенного впливу на довкілля.

3.14 енергоефективна продукція, технологія та обладнання

Продукція, метод (технологія, порядок, алгоритм) та засіб (пристрій, машина, обладнання) її виробництва, що забезпечують раціональне використання ПЕР порівняно з іншими варіантами використання або виробництва продукції однакового споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними показниками за умови мінімізації техногенного впливу на довкілля

3.15 енергоощадні заходи

Заходи, спрямовані на впровадження енергоефективної продукції, технологій та обладнання, а також на запровадження організаційних безвитратних та маловитратних швидкоокупних заходів, що передбачають скорочення витрат на паливно-енергетичні та інші ресурси

3.16 економічні показники енергоощадних (енергозбережних) заходів

Чиста теперішня вартість (Net Present Value - NPV), внутрішня норма рентабельності (Internal Rate of Return - IRR), рух грошей під час реалізації проекту, зокрема інвестиційного (Cash Flow), термін окупності, тощо. до економічних показників також належать вартість та термін, на який можуть бути залучені гроші для реалізації проекту, рівень капітальних та експлуатаційних витрат, очікувані заощадження, інші доходи тощо.


3.17 великі підприємства

Підприємства, які витрачають ПЕР на суму більше ніж 10 мільйонів гривень на рік (у цінах станом на 1 січня 2007 року)

3.18 середні підприємства

Підприємства, які витрачають ПЕР на суму від 3 мільйонів гривень до 10 мільйонів гривень на рік (у цінах станом на 1 січня 2007 року)


3.19 малі підприємства

Підприємства, які витрачають ПЕР на суму від 200 тисяч гривень до 3 мільйонів гривень на рік (у цінах станом на 1 січня 2007 року)


4 Познаки та скорочення


У стандарті використано такі познаки та скорочення:

ЕОЗ - енергоощадний захід;

ЕА - енергетичний аудит;

ЖКГ - житлово-комунальне господарство;

ПЕР - паливно-енергетичні ресурси;<< предыдущая страница   следующая страница >>