shkolaw.in.ua 1

s-dp-69
Про затвердження Порядку видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою у м. Миколаєві
З метою реалізації вимог ст.ст. 10, 261 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та забезпечення відкритості і рівності умов при отриманні дозволів на порушення об'єктів благоустрою, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою у м. Миколаєві.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

Секретар міської ради В.І.Коренюгін


Додаток

до рішення міської ради

від _____________

№ ______________

ПОРЯДОК

видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою у м. Миколаєві
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедурні питання щодо взаємодії державного адміністратора відділу дозвільних процедур Миколаївської міської ради (далі – державний адміністратор), Єдиної комісії утримувачів інженерних комунікацій (далі – Єдина комісія) та інспекції з благоустрою Миколаївської міської ради (далі – інспекція) стосовно видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою (далі – дозвіл).
1.2. Порушення об'єктів благоустрою, пов'язане з виконанням земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу Миколаївської міської ради, крім випадків, встановлених абзацами другим – четвертим частини першої статті 261 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
1.3. Роботи з усунення наслідків аварій на об'єктах благоустрою розпочинаються негайно з обов'язковим подальшим оформленням дозволу в порядку, визначеному законодавством.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про благоустрій населених пунктів».

2. Порядок подання заяви суб’єкта господарювання на отримання дозволу
2.1. Державний адміністратор приймає від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяву встановленої форми на отримання дозволу.
2.2. До заяви додаються графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі в масштабі 1:500, з нанесенням контурів земельної ділянки, зазначеної у заяві суб’єкта господарювання.
2.3. Забороняється вимагати від заявника для одержання дозволу документи, не передбачені цим Порядком. За бажанням заявника до заяви можливо додати пояснення в довільній формі на ім’я міського голови із зазначенням відомостей, необхідних для об’єктивного розгляду та прийняття рішення стосовно надання дозволу. У такому випадку в описі дозвільної справи робиться запис «За бажанням заявника», що скріплюється підписом заявника та печаткою (за наявності).
2.4. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та його повноваження, після чого реєструє заяву в журналі встановленої форми.
2.5. Після надходження заяви та документів, що додаються до неї, державний адміністратор формує дозвільну справу, у якій зберігаються копія заяви, копія опису дозвільної справи, копія аркушу-проходження та копія дозволу або копія повідомлення про відмову у видачі дозволу.
2.6. Зупинення розгляду документів, поданих для отримання дозволу, можливе за бажанням суб'єкта господарювання шляхом письмового повідомлення про це державного адміністратора, який протягом одного робочого дня повідомляє дозвільний орган про бажання суб’єкта господарювання зупинити розгляд заяви.
3. Порядок взаємодії державного адміністратора з Єдиною комісією

3.1. Єдина комісія утримувачів інженерних комунікацій (далі – Єдина комісія) є консультативно-погоджувальним органом, що діє з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб стосовно погодження документації, необхідної для виконання земляних та ремонтних робіт, погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами тощо, запобігання проявам корупції під час здійснення вищевказаних погоджувальних процедур.

3.2. Організовують роботу Єдиної комісії державні адміністратори.
3.3. Персональний склад Єдиної комісії затверджується рішенням виконкому міської ради. До персонального складу Єдиної комісії включаються представники підприємств, установ і організацій, що виступають утримувачами інженерних комунікацій. У визначених законом випадках до участі в роботі Єдиної комісії долучаються представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
3.4. Повноваження членів Єдиної комісії:


  • Надання рекомендацій щодо можливості видачі дозволу;

  • Надання технічних умов на проектування об’єктів будівництва;

  • Погодження проектно-кошторисної та іншої технічної документації;

  • Вчинення інших дій, необхідних для здійснення дозвільних процедур та надання адміністративних послуг, за зверненням державного адміністратора.

3.5. Державний адміністратор та члени Єдиної комісії зобов'язані бути присутніми на засіданнях Єдиної комісії. Засідання Єдиної комісії проводиться щоп’ятниці з 1400 до 1500.
3.6. Державний адміністратор забезпечує розгляд заяви та документів, що до неї додаються (далі – пакет документів) на найближчому засіданні Єдиної комісії у порядку, передбаченому Положенням про Єдину комісію.
3.7. У разі необхідності члени Єдиної комісії виїжджають на місце для проведення спільного обстеження об’єкта. Організаційне та інформаційне забезпечення спільних обстежень здійснюють державні адміністратори.
3.8. У разі прийняття позитивного висновку за результатами розгляду пакету документів, член Єдиної комісії ставить печатку організації на графічних матеріалах, наданих заявником, та робить запис «Погоджено» в графі «Результат розгляду» у аркуші-проходження, де також зазначається дата погодження, прізвище, ініціали та підпис відповідного члена Єдиної комісії. Після цього член Єдиної комісії передає пакет документів до іншого члена Єдиної комісії.

3.9. Рішення члена Єдиної комісії про погодження пакету документів, прийняте без його реєстрації в аркуші-проходження, вважається недійсним з моменту його прийняття.

3.10. У разі погодження пакету документів усіма членами Єдиної комісії, пакет документів передається до державного адміністратора, який забезпечує подальше здійснення дозвільних процедур та інших визначених законом дій, необхідних для надання адміністративних послуг без участі заявника.
3.11. За наявності визначених законодавством підстав для негативного висновку за результатами розгляду пакету документів, член Єдиної комісії робить відмітку «Не погоджено» в графі «Результат розгляду» у аркуші-проходження. Разом з цим, в додатку до аркушу-проходження зазначаються:


  • посада, прізвище, ініціали і підпис члена Єдиної комісії, що прийняв рішення про відмову у погодженні пакету документів;

  • підстава для прийняття рішення про відмову у погодженні пакету документів із зазначенням пункту, частини, статті нормативного акту, яким передбачена необхідність прийняття рішення про відмову у погодженні пакету документів.


3.12. Відмітка про відмову у погодженні пакету документів скріплюється підписом члена Єдиної комісії та печаткою відповідного органу, підприємства, установи чи організації.
3.13. Підставою для прийняття рішення про відмову у погодженні пакету документів може бути:

  • недотримання нормативно-правових актів;

  • виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

  • негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для погодження пакету документів.


3.14. У разі прийняття негативного висновку членом Єдиної комісії, заявник може звернутись державного адміністратора повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у погодженні пакету документів.
4. Порядок взаємодії державного адміністратора з інспекцією

4.1. Державний адміністратор забезпечує передачу заяви та документів (у тому числі погодженого членами Єдиної комісії аркушу-проходження), що до неї додаються до інспекції не пізніше наступного робочого дня з дня проведення засідання Єдиної комісії.

4.2. Інспекція розглядає заяву, готує і підписує дозвіл, скріплює підпис печаткою і не пізніше наступного робочого дня передає два примірники дозволу державному адміністратору.
4.4. Державний адміністратор здійснює валову реєстрацію дозволів та не пізніше наступного робочого з дня отримання дозволу повідомляє суб’єкта господарювання про час та місце отримання документу дозвільного характеру. Один примірник дозволу видається суб’єкту господарювання, інший – долучається до дозвільної справи.
4.5. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу начальник інспекції підписує повідомлення про відмову у видачі дозволу та не пізніше наступного робочого дня передає державному адміністратору повідомлення про відмову у видачі дозволу у двох примірниках.
4.6. Державний адміністратор реєструє повідомлення про відмову у видачі рішення міської ради у день його надходження та не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника про час та місце отримання відповідного повідомлення. Один примірник повідомлення про відмову у видачі дозволу видається суб’єкту господарювання, інший – долучається до дозвільної справи.
4.7. Відмова у видачі дозволу за підставами, не передбаченими законами, не допускається. Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в судовому порядку згідно з діючим законодавством.
5. Видача дубліката дозволу
5.1. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
5.2. У разі втрати дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати державному адміністратору заяву про видачу дубліката дозволу у зв’язку із втратою.
5.3. У разі якщо дозвіл непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає державному адміністратору заяву та непридатний для використання дозвіл.

5.4. Видача дубліката документа дозвільного характеру забезпечується шляхом передачі інспекцією державному адміністратору завіреної в установленому порядку копії дозволу протягом двох робочих днів з дня одержання відповідної заяви суб’єкта господарювання.

5.5. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання дубліката документа дозвільного характеру повідомляє суб'єкта господарювання про час та місце видачі дубліката дозволу.
6. Анулювання дозволу
6.1. Дозвіл може бути анульовано інспекцією у разі:

- звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;

- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

- наявності інших підстави, встановлених законами України.
7. Відповідальність державного адміністратора та місцевих дозвільних органів
7.1. Члени Єдиної комісії, посадові особи дозвільних органів та державні адміністратори за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
7.2. Державний адміністратор інформує міського голову про порушення місцевими дозвільними органами та членами Єдиної комісії процедури надання дозволу.

Додаток

до рішення міської ради

від _____________

№ ______________

Аркуш-проходження дозвільної процедури





Орган, що здійснює розгляд документації

Результат розгляду

1.

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»






2.

КП «Миколаївелектротранс»




3.

ПАТ «Миколаївобленерго»






4.

МКП «Миколаївводоканал»






5.

Служба електрохімзахисту

ВАТ «Миколаївгаз»





6.

Служба підземних газопроводів та ГРП ВАТ «Миколаївгаз»





7.

ТОВ «Атраком» ЦТОЕ № 52






8.

Центр технічної експлуатації міського телефонного зв’язку





9.

Лінійно-технічний цех №16 центру первинної мережі №10





10.

ТОВ «Вікторія – Феліз»






11.

ВДАІ ММУ УМВС у Миколаївській області






Документи, що додаються до аркушу-проходження: ___________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


(найменування юридичної особи / П.І.Б. фізичної особи)


___________________________________________

(дата подання документації)


___________      льних дозвільних органівРеєстраційний номер __________________________

___________________________________________

(підпис державного адміністратора)

_____________________________________________

(ініціали та прізвище державного адміністратора)

Відмітка про відмову у погодженні

____________________________________________________________________

(пункт, частина, стаття нормативного акту, на підставі якого

____________________________________________________________________

прийнято рішення про відмову у видачі дозволу)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


___________________________________________

(посада, прізвище та ініціали

члена Єдиної комісії)


___________________________________________

(підпис та печатка

члена Єдиної комісії)


Додаток 3

до рішення міської ради

від _____________

№ ______________



УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Інспекція з благоустрою

Від ____________ № ____________ на № ____________ від ____________
ДОЗВІЛ

на порушення об’єктів благоустрою
Дійсний з: ____________ до ____________

Продовжено з: ____________ до ____________

Продовжено з: ____________ до ____________
Дозвіл видано: _______________________________________________________

(назва юридичної особи/П.І.Б фізичної особи)

Адреса об’єкту благоустрою: __________________________________________

____________________________________________________________________

Вид об’єкту благоустрою: _____________________________________________

____________________________________________________________________

Види робіт, що порушують об’єкт благоустрою ___________________________

____________________________________________________________________

Режим виконання роботи, що порушують об’єкт благоустрою _______________

____________________________________________________________________
При виконанні робіт, що порушують об’єкт благоустрою зобов’язаний дотримуватись вимог чинного законодавства щодо гранично допустимих рівнів шуму.
Начальник інспекції благоустрою