shkolaw.in.ua 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

Проектування web-сайту

для підготовки бакалаврів

Напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

Спеціальності 6.050102-3 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»РОЗГЛЯНУТО

На засіданні кафедри

«Радіоелектроніка»

Протокол №

від « » ___________ 2013 р.

Завідуючий кафедрою

професор Домнін І.Ф.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету

«Автоматика та приладобудування»

Протокол №

від « » ____________ 2013 р.

Декан факультету

професор Гапон А.І.Харків 2013

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


  1. Мета викладання дисципліни.

Викладаються загальні принципи проектування web-сайтів та засоби, що використовуються при проектування.


  1. Задачі вивчення дисципліни

Студент повинен знати про основні етапи проектування web-сайту, про інструменти, які використовуються для створення сайту, та володіти навичками роботи з відповідним програмним забезпеченням.


  1. Рекомендації по вивченню дисципліни

Закріплення набутих знань і придбання практичних навичок роботи із програмним забезпеченням для проектування web-сайту забезпечується при виконанні завдань на практичних заняттях. Важливою є самостійна робота студента.


  1. Організаційно-методичні указники щодо організації

   та методики проведення навчальних занять.


Під час вивчення дисципліни важливим є навчання студентів використовувати можливості сучасних інформаційних технологій (пошук необхідної інформації в Інтернеті, користування сучасним програмним забезпеченням).


  1. Система контролю якості навчання

Контроль якості засвоєння матеріалу здійснюється при проведенні модульного контролю. Завершення кожного розділу передбачає проведення самостійної роботи під керівництвом викладача. Якість виконання самостійної роботи оцінюється відповідною кількістю балів. Протягом семестру студент має виконати індивідуальне завдання, що полягає у проектуванні web-сайту за однією із запропонованих тем. Це дає змогу викладачеві оцінити самостійну роботу студента. Заключним етапом контролю є залік.

Зміст дисципліни

  1. Зміст лекційних занять

2.1.1. Web-сайти та їх проектування. Поняття web-сайту. Принципи роботи web-сайту. Етапи проектування web-сайту. Програмне забезпечення для проектування web-сайту.

2.1.2. Мова розмітки HTML. Стандарти HTML. Теги HTML. Оформлення документу. Форматування тексту. Посилання у HTML. Списки у HTML. Робота з рисунками. Робота з таблицями. Форми у HTML. Вставка об’єктів до документу.

2.1.3. Каскадні таблиці стилів. Поняття каскадної таблиці стилів. Включення до документів HTML. Синтаксис. Селектори, властивості і значення. Класи та ідентифікатори.

2.1.4. Юзабіліті web-сайту.

2.1.5. Скрипти. JavaScript.

2.1.6. PHP – гіпертекстовий препроцесор. Виведення інформації. Опис змінних. Робота з формами. Робота з базою даних.

2.1.7. CGI-сценарії.

2.1.8. Системи керування контентом. Joomla. Wordpress.

2.2. Теми індивідуального завдання
1. Система тестування студентів.

2. Інтернет-магазин радіокомпонентів.

3. Персональна фотогалерея.

4. Сайт-візитка комп’ютерної фірми.


5. Офіційний сайт міста, що є районним центром.

6. Сайт новин.

7. Онлайн-словник.

8. Соціальна мережа для програмістів.

9. Багатокористувацька онлайнова гра.

10. Тематичний сайт, що присвячено комп’ютерній архітектурі.

11. Тематичний сайт, що присвячено комп’ютерній субкультурі.

12. Сайт для обміну текстовою інформацією.

13. Сайт для зберігання вихідних кодів програм та зручного доступу до них.

14. Сайт для зберігання нагадувань та посилань.

15. Сайт-шлюз для мобільних пристроїв.

ЛІТЕРАТУРА
1. Ломов А. Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 416 с., ил.

2. HTML 4.0 / Матросов А. В., Сергеев А. О., Чаунин М. П. / СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 672 с., ил.

3. PHP 5. Как самостоятельно создать сайт любой сложности / Д. С. Зольников. – 2‑е изд., стер. – М.: НТ Пресс, 2007. – 272 с.: ил. – (Самоучитель).

4. Полянский А. А. Программирование на CGI. – М.: Майор, 2003. – 176 с.

5. Норт Б. Joomla! Практическое руководство. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2008. – 448 с., ил.

6. Юзабилити: как сделать сайт удобным / А. И. Калиновский. – Мн.: Новое знание, 2005. – 220 с., ил.

Укладач:

Асист. каф. «Радіоелектроніка» О.В. Богомаз