shkolaw.in.ua 1 2 ... 4 5

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЩАСТЯ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Правила благоустрою території м. Щастя (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюються економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою м. Щастя, порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території м. Щастя, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у населеному пункті.

 2. У цих Правилах поняття вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про дорожній рух», кодексах України, інших нормативно-правових актах та нормативних документах.

 3. Суб'єктами у сфері благоустрою м. Щастя є органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

 4. Правила містять загальнообов'язкові на території м. Щастя норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно із законодавством. Невиконання приписів відповідних виконавчих органів Щастинської міської ради з питань благоустрою міста є порушенням цих Правил.

 5. Правила ураховують державні, громадські та приватні інтереси та є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території м. Щастя органами державної влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території м. Щастя.
 6. Графічна частина Правил складається зі Схеми санітарного очищення м. Щастя, Схеми розміщення тимчасових об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, Проекту дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху м. Щастя, Схеми розміщення рекламних засобів на території м. Щастя, Проекту встановлення «червоних ліній» вулиць м. Щастя.


 7. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

 8. Оприлюднення проекту Правил здійснюється не пізніше як у місячний строк з дня їх розроблення шляхом інформування через засоби масової інформації, що поширюються на території м. Щастя, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті Щастинської міської ради. Суб’єкти у сфері благоустрою мають право подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації до виконавчого комітету Щастинської міської ради.

 9. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Щастинської міської ради. Проект рішення Щастинської міської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному у пункті 1.8 цих Правил.


ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ЩАСТЯ

  1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

   1. Користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів.

   2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів.

   3. Вносити на розгляд Щастинської міської ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів.

   4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.
   5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні у належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонти шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.


   6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;

   7. Звертатись до суду із позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

  2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов’язані:

   1. Дотримуватися правил благоустрою території міста.

   2. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою міста.

   3. Відшкодовувати в установленому порядку у тому числі цими Правилами збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою м. Щастя.

   4. Допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

   5. Утримувати у належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.

   6. Забезпечити своєчасне збирання та вивезення відходів (твердих та рідких господарсько-побутових), а також мати відповідні документи, затверджуючи вивіз відходів. Вивіз відходів повинен проводитися відповідно до діючих санітарних норм.

   7. Дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами.

   8. Постійно утримувати у належному стані фасади будівель і споруд, огорож, парканів, воріт, не допускати їх фарбування та зміни, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру міста.

   9. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями Щастинської міської ради та іншими нормативно-правовими актами України.

2.3. Права підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою території міста Щастя:


2.3.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою їх територій.

2.3.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою території міста.

2.3.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста або призводять до її нецільового використання.

2.3.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи.

2.3.5. Вносити на розгляд виконавчого комітету Щастинської міської ради пропозиції, щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

2.4. Обов’язки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою території міста Щастя:

2.4.1. Утримувати у належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати у належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини), прилеглу територію відповідно до цих Правил, а також закріплені за ними рішенням виконавчого комітету Щастинської міської ради території для прибирання.

2.4.2. Здійснювати благоустрій та озеленення території житлової та громадської забудови, території наданої їм в установленому законом порядку, а також прилеглої території з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, державних стандартів, норм та Правил.

2.4.3.Проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин), а також зелених насаджень.

2.4.4. Постійно утримувати у належному стані фасади будівель і споруд, паркани, огорожі, тротуари, шляхи, не допускати їх фарбування та зміни, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру міста. Фарбування фасадів будівель та споруд погоджується із відділом архітектури, землевпорядкування та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Щастинської міської ради. Щорічно до 25 квітня робити ремонт, фарбування та оновлення фасадів підвідомчих житлових будинків, адміністративних та інших споруд, об'єктів соціально-культурного, побутового та торгівельного призначення, щитів для реклам, павільйонів очікування, кіосків, паркового устаткування, ослонів, огорож, парканів, воріт, інженерних споруджень, інших об’єктів і споруд.


2.4.5. Погоджувати із виконавчим комітетом Щастинської міської ради зовнішній вигляд кіосків, павільйонів та інших споруд; оформлення вітрин, інтер’єрів громадських будинків та інших споруджень, реклам, фарбування монументів, пам’ятників, малих архітектурних форм.

2.4.6. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

2.4.7. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

2.4.8. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.

2.4.9. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою (у тому числі цих Правил) та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства та цих Правил.

2.4.10. Мати договори на вивіз побутових відходів із спеціалізованим підприємством, яке визначено виконавцем послуг на території міста у встановленому законодавством порядку. Вивіз побутових відходів повинен проводитися відповідно до діючих санітарних норм. Не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціоновані місця;

2.4.11. Забезпечувати розміщення достатньої кількості сміттєзбірників (контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх у належному санітарно-технічному стані згідно із санітарними нормами та цими Правилами.

2.4.12. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно із паспортами, затвердженими відділом архітектури, землевпорядкування та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Щастинської міської ради.


2.4.13 Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки та прилеглі території.

2.4.14. Встановлювати стаціонарні урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі.

2.4.15. У період листопада своєчасно збирати і вивозити опале листя (не допускаючи його спалювання на території міста) на спеціально відведені місця (для компостування).

2.4.16. Забезпечити освітлення протягом квітня - вересня - з 23-00 по 4-00 годину, протягом жовтня - березня - з 18-00 по 6-00 годину:


 • вітрин магазинів, кіосків тощо;

 • входів до підприємств, установ, організацій, офісів, тощо;

 • території прилеглої до підприємств, організацій, офісів, магазинів тощо.

2.4.17. Не допускати відкачування і течі води (а також побутово-фекальних та інших забруднених стоків) на вулиці, газоні, тротуарі та у водоймі. При поривах або пошкодженнях трубопроводів і теплотрас – усувати неполадки протягом доби, а каналізаційної мережі – негайно. При залитті доріг і тротуарів у зимовий період відповідальність за своєчасне очищення доріг і тротуарів від льоду покладається на підприємства, установи та організації, на балансі яких знаходяться вказані підземні комунікації.

2.4.18. Утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані кришками.

2.4.19. Встановлювати на кожному будинку освітлені номерні знаки, а на кутових будинках, крім того, таблички єдиного зразка з найменуваннями вулиць, кварталів. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

2.4.20. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної мережі, а при її відсутності – у спеціальні резервуари.


2.4.21. Здійснювати на прилеглій території відповідно до чинного законодавства видалення сухостою (сухостійних дерев та чагарників, сухих і поламаних гілок), постійний догляд та утримання у належному стані пішохідних доріжок та тротуарів. У зимовий період своєчасно очищати їх від снігу, посипати протиковзковими матеріалами.

2.4.22. Здійснювати на прилеглій території регулярний покіс трави (газони скошують з висотою травостою 6 - 10 см. Висота травостою, що залишається 3 - 5 см), знищувати зареєстровані підкарантинні рослини, не допускаючи їх до цвітіння.

2.4.23. Узгоджувати із відділом архітектури, землевпорядкування та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Щастинської міської ради схеми підвозу товарів до своїх об’єктів та місця паркування транспортних засобів.

2.4.24. Не допускати розміщення написів, малюнків, рекламних та/або інформаційних оголошень, тощо на опорах, парканах, будинках, інших місцях для цього не призначених.

2.4.25. Експлуатувати ринки, кафе, літні майданчики та інші місця, пов’язані з обслуговування населення, не обладнані санвузлами (туалетами), урнами, контейнерами для збору відходів.

2.4.26. При введенні в експлуатацію об'єктів житлового, соціально-побутового та іншого призначення, виконати комплекс природоохоронних заходів, робіт з благоустрою і озеленення за затвердженими у встановленому порядку проектами та технологіями, укласти відповідні договори на вивезення відходів. До прийняття в експлуатацію об'єктів житлового, соціально-побутового та іншого призначення, забезпечити збір та вивіз відходів, що утворилися під час виконання робіт, а також мати документи затверджуючи вивіз цих відходів.

2.4.27. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішеннями Щастинської міської ради, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

ІІІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ


3.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою
   1. Визначення меж прибирання територій між суб`єктами благоустрою здійснюється Щастинською міською радою на підставі укладених із ними договорів з метою виконання безкоштовних робіт з прибирання цих територій (з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій), з одночасним складанням схематичних карт прибирання. У разі відсутності у суб`єкта благоустрою (підприємства, установи, організації, юридичної або фізичної особи – підприємця, органу самоорганізації населення, громадянина, тощо) вище зазначених договорів та/або схематичних карт, встановлюються межі закріпленої для прибирання території відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Межі утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організаційз/п

Найменування території

Найменування організації, установи, підприємства, на яке покладається утримання відповідної території

Межі утримання територій, не менше ніж

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Обслуговуюче підприємство, ЖК, ЖБК і ОСББ

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Територія біля будинків приватного сектора


Юридичні або фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних ділянок

5 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Юридичні або фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти

соціальної

інфраструктури

15 м по периметру об’єкта до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглих до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

1

2

3

4

6

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м по периметру об’єкта, та до проїжджої частини вулиці


7

Території, прилеглі до колективних гаражів, автостоянок, садових товариств

Гаражно-будівельні

кооперативи, садові товариства,

власники

(користувачі)

автостоянок

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

8

Території, прилеглі до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

Власники індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

5 м навколо індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

9

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Території прилеглі до автомобільних шляхів, залізничних колій

Підприємства, установи, організації, які обслуговують вказані об’єкти

в охоронній межі

11

Території прилеглі до рекламних та інформаційних щитів, опор ліній електромереж та зв’язку тощо

Підприємства, установи, організації, які обслуговують вказані об’єкти

у радіусі 10 м від опори, щита

12

Автобусні, зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах


у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

13

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

14

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

15

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розмішено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

14

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні або юридичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки,

незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці
   1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил. Щастинська міська в межах повноважень визначає на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою комунальної форми власності.следующая страница >>