shkolaw.in.ua 1

Олена Сергіївна Іванкова,

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права та процесу
Подільського правничого університету,

Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Поштова, 23,

ivankova@post.com.ua
Петро Федорович Олівець,

аспірант Подільського правничого університету,

Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Поштова, 23,

olivets@post.com.ua
УДК 347.511
ЗНАЧЕННЯ ВИНИ В ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ
Іванкова О. С., Олівець П. І. Значення вини в деліктних зобов’язаннях

(не менше 1000 знаків)

Ключові слова: (3–5 термінів чи словосполучень)
Иванкова О. С., Оливец П. И. …Ключевые слова: …
Ivankova, О. S.; Olivets, P. І. …Keywords: …
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Текст …

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. Текст …

Формулювання мети статті (постановка завдання). Текст …

Виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Текст …

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Текст …
Список використаних джерел


  1. Варшавский, К. М. Обязательства, возникающие вследствие причинения другому вреда [Текст] : учебн. пособ. / К. М. Варшавский. — М. : Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1929. — 314 с.
  2. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792–XII, у ред. Закону від 11.07.2001 р. № 2627–III [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 43. — Ст. 214.


  3. Коваль, І. Право особи на власне ім’я в сенсі статті 8 Конвенції про захист прав і основних свобод людини / І. Коваль [Електронний ресурс] Міністерство юстиції України. — URL : http://www.minjust.gov.ua/?do=dr&did=6837&sid=zmi_5.
Рекомендовано до друку кафедрою цивільного права та процесу
Хмельницького університету управління та права
(протокол № 7 від 23 лютого 2013 року)

Надійшла до редакції 01.03.2013