shkolaw.in.ua 1 2


Національний академічний театр опери та балету України

імені Т.Г. Шевченка

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
від 08 листопада 2012 р.
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
А. І. Кожуховський

м.п.


КОНКУРСНІ ТОРГИ


по закупівлі:

І Н С Т Р У М Е Н Т И М У З И Ч Н І

Код за ДК016-97 : 36.30.1


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м. КиївI. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 
повне найменування 

Національний академічний театр опери та балету України


імені Т. Г. Шевченка


місцезнаходження 

01030, м. Київ, вул. Володимирська, 50

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Відповідальний за зв’язок з Учасниками: Пуржаш Андрій Степанович – в.о. завідуючого оркестром. Тел: (044) 235– 70 – 35; Факс: (044) 279 – 01 – 36; E-mail: operaukr@ukr.net;

Відповідальний за надання документації конкурсних торгів фізичним/юридичним особам, отримання та реєстрацію пропозицій конкурсних торгів: Воліна Антоніна Анатоліївна, бухгалтер, секретар комітету з конкурсних торгів; м. Київ, вул. Лисенка, 5, 1-й поверх, кабінет № 3; 01030; Тел: (044) 234 – 04– 21; Факс (044) 279 – 01 – 36; E-mail: operaukr@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі 
найменування предмета закупівлі 

Інструменти музичні

Код за ДК016-97 : 36.30.1

вид предмета закупівлі 

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів

Місце: за адресою Замовника

Кількість: 10 найменувань

строк поставки товарів

грудень 2012р.

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги. 

5. Недискримінація учасників 


Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. 

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

7.1. Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою.

7.2. У разі подання Учасником у складі конкурсної Пропозиції документів (оригіналів або їх копій, завірених Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами) та складені іноземною мовою (крім російської), до них додаються нотаріально засвідчені переклади на українську мову.
7.4. Документи (оригінали, або їх копії, завірені Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами) російською мовою можуть бути надані Учасником у складі Пропозиції без перекладу на українську мову.

7.5. Документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та готуються безпосередньо Учасником, складаються українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.


Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону  


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону  

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів


*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, вкладена у папку - швидкозшивач, у запечатаному конверті.


1.2. Пропозиція конкурсних торгів повинна мати нумерацію сторінок (починаючи з першої) та реєстр наданих документів (перша сторінка пропозиції) із зазначенням номерів відповідних сторінок.

1.3. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

1.4. Учасники процедури закупівлі подають пропозиції конкурсних торгів щодо предмета закупівлі в цілому.

1.5. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів, що готуються безпосередньо Учасником, повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

1.6. Копії документів, які подаються Учасником у складі конкурсної пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів Замовника, мають бути завірені уповноваженою посадовою особою Учасника відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: мати напис «згідно з оригіналом», дату, посаду особи, що має право завіряти копії документів, підпис вищезазначеної особи та печатку Учасника*.

1.7. У складі конкурсної пропозиції Учасник подає документ, що підтверджує право завіряти копії документів Учасника, які подаються Учасником у складі конкурсної пропозиції. (Повноваження щодо підпису документів Пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується копією Статуту Учасника, оригіналом (або копією) виписки з протоколу засновників, копією наказу про призначення, або надання права завіряти копії документів Учасника або оригіналом довіреності (доручення).

1.8. Сторінки пропозиції у вигляді оригіналів чи завірених копій документів (завірених підприємствами, установами, що їх видала), виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), що являються складовими частинами конкурсної пропозиції Учасника, повинні бути пронумеровані відповідно до реєстру конкурсної пропозиції Учасника. Підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитки печатки Учасника на цих документах ставити не потрібно.


1.9. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підпи­сують пропозицію та підтверджуються печаткою. Відповідаль­ність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

1.10. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки та підпис Учасника процедури закупівлі*.

На конверті (відповідно Додатку 6 до цієї документації) повинно бути зазначено: повне найменування та місцезнаходження Замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер), електронна адреса, номери контактних телефонів та ПІБ контактної особи; маркування: «Не відкривати до «_______________.»

1.11. Пропозиції повинні бути подані Учасником за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні про проведення конкурсних торгів та в документації конкурсних торгів Замовника.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником, повинна складатися з:

2.1. Реєстру (Змісту) відповідно п.1.2 Розділу ІІІ та Додатку 4
цієї документації.


2.2. Пропозиції за формою «Пропозиція конкурсних торгів» згідно Додатку 3  цієї документації.

2.3. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб)  чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа крім керівника).


(п. 13 Додатку 4 цієї документації)

2.4. Інформації про відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником у цій документації.

2.5. Документального підтвердження інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно Додатку 4 цієї документації.
2.6. Проект договору Учасника, який враховує вимоги пункту 2 розділу VІ та Додатку 2 цієї документації, підписаний уповноваженою посадовою особою Учасника процедури закупівлі та мати відбитки печатки*

2.7. Інші документи зазначені у Додатку 4 цієї документації.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 


Не передбачено

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

-------------------------

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

5.1. Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

5.2. відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо забезпечення пропозиції передбачено документацією конкурсних торгів);

5.3. погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо забезпечення пропозиції передбачено документацією конкурсних торгів);


6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів Замовник керувався переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.
Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством викладено в Додатку 4 цієї документації

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 


7.1. Запропоновані Учасником Інструменти музичні (Додаток 1 цієї документації) мають відповідати існуючим міжнародним та національним стандартам для відповідної групи товарів.

7.2. У складі конкурсної пропозиції надати довідку, складену у довільній формі, що містить Детальний опис Товару, що пропонується

8. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Подання пропозиції конкурсних торгів  щодо окремої частини предмета закупівлі (лота) не передбачено.

Учасники подають свої пропозиції по предмету закупівлі в цілому.


9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.


IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою.

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

Україна, 01030,

м. Київ,

вул. Лисенка, 5, 1-й поверх , кабінет № 3

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Дата: 10.12.2012р. Час: 10 год. 00 хв. за київським часом

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

На запит Учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

01030; Україна; м. Київ,

вул. Лисенка, 5, 2-й поверх,

кабінет заступника генерального директора.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Дата: 10.12.2012р. Час: 11 год. 00 хв. за київським часом

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі Учасники або їх Уповноважені представники.

Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.


Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів та Додатком 4 до цієї документації, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 922.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами конкурсної комісії з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника, копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

1.1. Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

1.2. Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.


1.3. Замовник проводить оцінку тих пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом.

1.4. КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – Ціна.

Методика оцінки

Всі Конкурсні пропозиції, що відповідають вимогам Замовника, розташовуються в рейтингу (списку) по мірі зменшення кількості балів, що було визначено.

Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається за формулою:

Б обчисл = Пminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

П min – найнижча (мінімальна) загальна вартість пропозиції без врахування ПДВ, що було запропоновано Учасниками ;

П обчисл – загальна вартість пропозиції без врахування ПДВ, для якої здійснюється розрахунок.

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна”.

Першою в рейтингу є конкурсна пропозиція, яка набрала найбільшу кількість балів, останньою в рейтингу є конкурсна пропозиція, яка набрала найменшу кількість балів. Відповідно до місцезнаходження в рейтингу, кожній конкурсній пропозиції присвоюється відповідний номер.

Найбільш економічно вигідною визначається Конкурсна пропозиція, яка у результаті оцінки набрала найбільшу кількість балів та займає перше місце у рейтингу.

У випадку отримання за результатами оцінки рівних балів, Переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів, за участю у голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок 


2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

2.2. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними цифрами та словами, сума словами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку визначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

2.3. Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

2.4. У складі конкурсної пропозиції Учасник надає Лист, складений у довільній формі, що підтверджує згоду на виправлення арифметичних помилок.

3. Інша інформація 

3.1. Документація конкурсних торгів, зміни до неї, роз’яснення та повідомлення Учасникам додатково оприлюднюються на сайті Замовника www.opera.com.ua
3.2. За підробку документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність передбачену Кримінальним Кодексом України.

3.3. Замовник має право звернутись до Учасника торгів або відповідних установ та організацій з метою підтвердження інформації, поданої у складі пропозиції Учасника.

3.4. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

3.5. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням Договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).


3.6. Документи, що не передбачені законодавством та умовами документації конкурсних торгів для Учасників, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

3.7. Всі документи (крім тих, що не мають терміну дії відповідно чинного законодавства України), що подаються Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів, мають бути чинними на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3.8. У разі перенесення дати розкриття, всі документи, що було надано Учасником у складі конкурсної пропозиції, залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів зазначену у оголошенні про проведення торгів;


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо Учасник:

4.1. не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
4.2. не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;
4.3. не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;
4.4. є наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
4.5. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

5.1. відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт;

5.2. неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;


5.3. виявлення факту змови Учасників;

5.4. порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

5.5. подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

5.6. відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

5.7. якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

5.8. ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

5.9. здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

5.10. скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів , робіт і послуг;

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору  

1.1. У день визначення Переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

1.2. Замовник укладає Договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до Договору про закупівлю 


2.1. Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі відповідно до положень Цивільного кодексу України  ( 435–15 )  та Господарського  кодексу   України (436 – 15).

2.2. Істотні умови Договору Замовника, які обов’язково включаються до Договору про закупівлю, викладені у Додатку 2 до цієї документації.

2.3. Зміст проекту Договору Учасника про закупівлю, що надається у складі конкурсної пропозиції, не повинен суперечити Істотним умовам Договору Замовника, Ціні Пропозиції конкурсних торгів Учасника та вимогам статі 40 Закону.

2.4. У складі пропозиції конкурсних торгів Учасником надається Лист, складений у довільній формі, що підтверджує згоду Учасника з Істотними умовами Договору Замовника.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш
економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагаєтьсяДодаток 1


Учасник попереджається, що будь-яке відхилення від цього Технічного завдання призведе до відхилення його пропозиції, як такої, що не відповідає вимогам Замовника.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю Інструменти музичні Код за ДК016-97 : 36.30.1
Назва

Модель

Опис

Кількість

1

Флейта10k Gold

 • Професійна модель

 • Ручна робота

 • Золотий корпус та механіка

 • Відкриті клавіші

 • Зміщена клавіша G

 • Е механізм

 • З В-ніжкою

 • Голівка RT-2

 • В футлярі

Торгова марка Sankyo або еквівалент

2 шт.

2

Гобой2010

 • Автоматичний

 • Корпус з гренаділли

 • Срібне покриття механіки

 • Подвійний F клапан

 • Форма раструба Re

 • Подушки B,C,D нижнього регістру з білої шкіри

 • В футлярі

Торгова марка Marigaux або еквівалент

1 шт.

3

Англійський ріжокRoyal IR+3

 • Напівавтоматичний

 • Консерваторська система

 • Посріблена механіка

 • Корпус з гренаділли

 • В футлярі

Торгова марка F. Loree або еквівалент

1 шт.

4

КларнетFestival

 • Посріблена механіка

 • кларнет 440/442

 • Корпус з африканського дерева


 • 18 клапанів

 • 6 отворів

 • В футлярі

Торгова марка Buffet або еквівалент

2 пари

5

Валторна103 Bell

 • Професійна модель

 • Фа/Сі-b

 • подвійна, відокремлюваний раструб

 • Оздоблення Тампак

 • В футлярі

Торгова марка Alexander або еквівалент

2 шт.

6

Бас – тромбон


50A3L

 • Раструб не менше 10 дюймів

 • В футлярі

Торгова марка Bach або еквівалент

1 шт.

7

Труба

37 G

 • Оздоблення Тампак

 • В футлярі

Торгова марка Bach або еквівалент

1шт.

8

Туба

91B (191 5V)

 • Професійна

 • BBB-туба, компактний стиль, раструб 47 см, 5 клапанів (BBB-91B)

 • Артикул номер 170091B11000

 • 443 Гц / Матеріал мундштука: золото латунь / лакована

 • Раструб діаметром 470 мм (18, 504 дюйма)

 • 5/4

 • Поворотні клапани

 • Отвір клапана 21,2 мм (0835 см)

 • Спіральна пружинна система

 • Мунтрора зі сплаву нейзильбер
 • Мундштук TU33 В футлярі


Торгова марка Miraphone або еквівалент

1шт.

9

Струни

127

 • Cтруни для контрабасу - 4/4

 • Серія Prazision Orchestra

 • Сталева основа

 • Хромована обмотка

 • Розміри: 121S, 122S, 123S, 124S;

Торгова марка Thomastik або еквівалент

1 комплект

10

Футляр для транспортування арфи Lyon&Healy серії 85 CG

Lyon&Healy серії 85 CG

 • Зроблений з фанери товщиною 1 см, ламінованої вініловим корпусом як всередині, так і зовні;

 • Внутрішні ремні-кріплення, подушки безпеки;

 • Розмір: 206 см х 140 см х 76 см;

 • Вага: 94 кг

1 шт.


Вимоги до інструментів музичних:

 1. Товар має бути новим, без видимих дефектів, упакований.Додаток 2


ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ


м. Київ «___» _______________ 201_ р.


Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г. Шевченка, іменований у подальшому „Замовник” , в особі______________, що діє на підставі_________, є платником податку на прибуток на загальних підставах, з одного боку, та_________________, іменоване у подальшому „Постачальник” , в особі_______________, що діє на підставі__________, є платником податку на прибуток ___________, з іншого боку (далі разом – Сторони), уклали даний Договір про наступне:


I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Предмет Договору – Закупівля: Код за ДК016-97: 36.30.1 Інструменти музичні


1.2. „Учасник” зобов’язується поставити „Замовнику” товар, а саме:

36.30.1 Інструменти музичні (далі – „Товар”), а „Замовник” зобов’язується здійснити отримання та приймання поставленого „Товару” від „Учасника” відповідно до умов розділу 3 Договору та сплатити „Учаснику” вартість „Товару” у обсязі, номенклатурі та за цінами згідно специфікації (додаток №1), що є невід'ємною частиною цього договору.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару 36.30.1 Інструменти музичні.

Кількість товарів: 10 найменувань .

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4 . Під постачанням „Товару” для умов цього договору слід розуміти передачу „Товару” „Учасником” „Замовнику”, отримання „Товару” „Замовником”, приймання „Товару” „Замовником”.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1 „Учасник” повинен передати (поставити) „Замовнику товар” (товари), якість яких відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України та у термін до 31 грудня 2012 року ввести у експлуатацію.

2.2. Гарантійний термін обслуговування товару – 12 місяців з дня введення в експлуатацію товару, але не пізніше одного року з дня одержання товару „Замовником”.

2.3. „Учасник” на вимогу „Замовника” своїми силами, засобами й за свої власні кошти повинен усунути недоліки товару (шляхом заміни або ремонту), котрі були виявлені упродовж гарантійного строку. Усунення недоліків проводяться „Учасником” в строк не більш як 20 календарних днів з моменту одержання вказаної вимоги від Замовника або впродовж іншого строку, що має бути погоджений із Замовником.

2.4. Перелік недоліків „Товару” оформляється актом, в якому обов’язково фіксується дата виявлення недоліків и можливі строки їх усунення.

Зазначений акт складається впродовж двох (2-х) календарних днів з дати одержання „Учасником” письмової вимоги „Замовника”.


У випадку нез’явлення представника „Учасника” для складання акту в 2-х денний строк чи при відмові „Учасника” прийняти участь в складанні акту, „Замовник” має право з залученням експерта (експертної організації) чи спеціаліста із відповідних питань (будівництва, Товар тощо) скласти акт у відсутність представника „Учасника”.

2.5. Акт, складений без участі „Учасника”, має для останнього обов’язкову силу й є для нього документом, зобов’язуючим „Учасника” усунути виявлені недоліки.

2.6. „Учасник” після спливу гарантійного строку гарантує обслуговування „Товару” на умовах угоди про сервісне обслуговування.


III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить ________________________________ _______________________________________________________________________ з ПДВ.

Загальна вартість Договору є фіксованою й не може бути змінена у бік її збільшення.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

В ціну товару входить:

- вартість інструментів;

- витрати на доставку товару (інструментів) до місця встановлення, транспортування, навантаження, розвантаження, страхування, сплата митних тарифів;

- витрати на монтаж, навчання спеціалістів, інструктаж, настроювання інструментів;

- витрати на інсталяцію товару (інструментів);

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, всіх необхідних свідоцтв, дозволів, сертифікатів, гарантійних листів та будь-які інші витрати, пов’язані з постачанням товару.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

оплати „Замовником” після пред'явлення „Учасником” рахунка, накладної та товарно-транспортної накладної на оплату товару (далі – рахунок, накладна) або після підписання Сторонами акта приймання-передачі товарів.

4.2. Розрахунок за Договором здійснюється шляхом сплати „Замовником” на розрахунковий рахунок „Учасника” загальної вартості Договору. Розрахунки за отриманий товар здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України після отримання товару „Замовником”. Оплата по договору здійснюється в межах бюджетних асигнувань по коду «________________________________________________», затверджених у кошторисі „Замовника” після отримання товару у продовж _____ днів у разі наявності фінансування.


4.3. До рахунка додаються:

- паспорта, сертифікати якості та відповідності, тощо;

- реєстраційні свідоцтва або дозвіл на разовий ввіз;

- документи, що підтверджують доставку;

- приймально-здавальні акти;

- листи комплектності поставки;

- інструкції по використанню.

4.4. У разі відсутності на розрахунковому рахунку Замовника коштів (як установи, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету), що призначені на такі цілі, Замовник зобов'язується провести оплату Товару Постачальника протягом 30 (тридцяти) днів з моменту надходження на рахунок Замовника коштів, призначених на такі цілі. Така затримка не вважається порушенням з боку Замовника.


V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів протягом ____ календарних днів з дня отримання заявки „Замовника” за рахунок, силами та засобами „Учасника”, але не пізніше 30.12.2012 року.

5.2. Місце поставки (передачі) товарів Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 50, індекс 01030.

5.3. У разі неможливості приймання „Замовником” „Товару” за адресою, вказаною в п. 5.1. Договору, з причин неготовності приміщень для його зберігання, монтажу та інсталяції „Замовник” повідомляє про це „Учасника” не пізніше, ніж за 3 дні до настання строку, вказаного в. п. 5.1. Договору

5.4. У разі настання випадку, зазначеного у п. 5.3. Договору „Замовник” здійснює отримання „Товару” на складі „Учасника” та укладає договір про передачу „Товару” „Замовнику” на відповідальне зберігання. При цьому строк передачі „Товару” „Учасником” „Замовнику” та його приймання „Замовником” визначається договором про відповідальне зберігання „Товару”.

5.5. Приймання товару по кількості та якості проводиться за обов’язковою присутністю уповноважених представників Сторін, про що складається „Акт приймання-передачі Товару.


5.6. Монтаж, введення в експлуатацію за місцем встановлення, інструктаж персоналу проводиться не пізніше 31.12.2012 року, про що складається Акт приймання – передачі виконаних робіт.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. „Замовник” зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з актом приймання-передачі Товару;

6.1.3. Сплатити вартість Договору згідно умов даного Договору, після поставки товару за адресою передбаченою в пункті 5.2. даного договору та виставлення „Учасником” накладної та товарно-транспортної накладної.

6.2. „Замовник” має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши письмово про це його у 10 денний строк;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі „Сторони” вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок „Учаснику” без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.3 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. „Учасник” зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Підготувати та надати „Замовнику” всю необхідну документацію на товар, яка відповідає вимогам національного законодавства одночасно з товаром.

6.3.4 Після постачання товару „Замовнику” відповідно до умов розділу V Договору провести монтажні роботи, навчання та інструктаж спеціалістів, визначених „Замовником”, інсталяцію товару та здійснювати технічне обслуговування товару протягом гарантійного терміну.


6.4. „Учасник” має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань „Замовником” „Учасник” має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши письмово про це Замовника у 10 денний строк.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору у відповідності до вимог чинного законодавства України.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти „Учасник” сплачує „Замовнику” штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі

- за порушення умов зобов’язання щодо якості товару, вказаного у розділі ІІ цього договору з Учасника стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісного товару;

- за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості товару, з якого допущено прострочення за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: у випадку порушення

строків постачання товару, встановлених у цьому Договорі, Учасник зобов’язаний сплатити Замовникові штраф та пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент порушення строків, за кожний день прострочення від загальної вартості Товару.

7.4. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинену в результаті цього шкоду в частині, що не покривається штрафом або пенею.

7.5. Сплата неустойки за порушення умов Договору, а також відшкодування спричиненої шкоди не звільняє Сторони від виконання зобов’язань по Договору.


7.6. Всі спори й розбіжності в процесі виконання даного Договору сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спірних питань за взаємною згодою, справа по спору розглядається у суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.7. До моменту розкриття упакування, в якому „Товар” було доставлено до адреси „Замовника”, й до моменту підписання „Акту приймання-передачі Товару” відповідальність за цілісність та кількість Товару в упакуванні несе „Учасник”.

7.8. Після складання Акту приймання-передачі Товару відповідальність за товар покладається на „Замовника”.

7.9. Учасник несе відповідальність за деформації та інші пошкодження Товару, якщо ці деформації і інші пошкодження виникли з вини „Учасника” або виробника.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати „Учасник” повертає „Замовнику” кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.


9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до «31» грудня 2012 р., але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.


XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін Договору.

11.2. Одностороннє розірвання Договору не допускається.

11.3. При невиконанні або несвоєчасному виконанні однієї із Сторін своїх зобов’язань, інша має право призупинити виконання своїх зобов’язань на строк затримки виконання зобов’язань іншою Стороною.

11.4. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні у тому випадку, якщо вони виконані в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін з моменту досягнення Сторонами домовленості про узгодження таких змін та доповнень.

11.5. Все листування та переговори, які раніше існували між Сторонами, після підписання Договору втрачають силу.

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

1. Специфікація №___


Замовник Постачальник

Національний академічний театр опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка

01030 м. Київ, вул. Володимирська, 50

Р/ р № 260056008, ВАТ “Укргазбанк”

код ЄДРПОУ 02224531

МФО 320478 ІПН № 022245326590

Бюджетний р/р 35231001000851 в УДК у м. Києві, МФО 820019


Генеральний директор


_______________________ П.Я.Чуприна

м.п.

*Дані істотні умови договору повинні бути підписані та заповнені згідно вимог конкурсної документації та надані у складі конкурсної пропозиції Учасника торгів.

Зазначені в цьому додатку основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору.

Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.

Додаток 3следующая страница >>