shkolaw.in.ua 1

ДОГОВІР

купівлі-продажу квартири


м. ___________________________ "___" ___________________ 200__ р.


_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім`я, по батькові)

що проживає за адресою __________________________________________________________,

(повна адреса)

(надалі іменується "Продавець"), з одного боку, та

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім`я, по батькові)

що проживає за адресою __________________________________________________________,

(повна адреса)

(надалі іменується "Покупець"), з другого боку, уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується "Договір") про таке:


1. Продавець ____________________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець _____________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити квартиру № _____________________________________________________________________

(цифрами і прописом)

в будинку № ____________________________________________________________

(прописом)

на вулиці ________________________ в місті ________________________________________.

2. Квартира складається з _________ кімнат жилою площею _______ кв. м та кухні. Загальна площа квартири ______________________ кв. м ________________

_______________________________________________________________________.

(прописом)

3. Квартира належить Продавцю на підставі ___________________________, виданого ________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________

(ким, коли, за яким номером виданий правовстановлюючий документ)

зареєстрованого у _______________________________________________________________.

(де, коли, за яким номером зареєстрований правовстановлюючий документ )

4. Договірна ціна квартири за цим Договором складає _________________________________,

________________________________________________________________________________

(прописом)

5. Оплата вартості квартири здійснюється Покупцем під час нотаріального посвідчення цього Договору шляхом передачі Покупцем Продавцеві коштів у розмірі, що визначений у п. 4 цього Договору.

6. Продавець цим підтверджує, що квартира, визначена у п. 1 цього Договору, належить йому на титулі права власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжена будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

7. Витрати, пов`язані із укладенням цього Договору сплачує ___________________________.

8. Продавець зобов`язується звільнити квартиру з членами своєї сім`ї не пізніше _____________________________________________, а Покупець дає згоду на проживання Продавця в квартирі до цього терміну.

9. Момент переходу права власності на квартиру, визначену у п. 1 цього Договору, від Продавця до Покупця та момент переходу ризиків випадкової загибелі такої квартири збігається із моментом набуття чинності цим Договором, як такий момент визначений у п. 11 цього Договору.

10. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

11. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення у встановленому відповідним чинним законодавством порядку та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

12. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

13. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.