shkolaw.in.ua 1 2 3

Рейтинговий звіт KHSA 010-002 - short

про оновлення кредитного рейтингу

Об’єкт рейтингування:

боргове зобов’язання Харківської міської ради

Тип рейтингу:

довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою

Тип боргового зобов’язання:

іменні відсоткові облігації

Обсяг випуску:

• серії D – 500 000 000,00 грн.

на загальну суму: 500 000 000,0 грн.

Номінальна вартість однієї облігації:

• серії D – 1 000,00 грн.

Кількість облігацій:

• серії D – 500 000 штук

на загальну кількість: 500 000 штук.

Відсоткова ставка:

• серії D – не більше 18,0% річних

Термін обігу:

• серії D - після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій впродовж 5 років

Рейтингова дія

оновлення

Дата визначення:


23.04.2010 р.

Дата оновлення:

09.09.2010 р.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов’язання:

uaА

Прогноз:

стабільний


Наданий в результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери ua у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику та призначена для використання емітентами цінних паперів, позичальниками, фінансовими установами, посередниками та інвесторами на фінансовому ринку України.

Висновок рейтингового агентства щодо рівня кредитного рейтингу

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності, та перспективних планів на майбутнє. Крім того, у ході рейтингової оцінки висвітлюється інформація щодо існуючої системи управління, а також політичної ситуації в регіоні та взаємодії різних гілок влади.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій виконавчим комітетом Харківської міської ради, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.

Історія кредитного рейтингу

Дата


23.04.2010 р.

09.09.2010 р.

Рівень кредитного рейтингу

uaА

uaА

Прогноз

стабільний

стабільний

Рейтингова дія

визначення

підтвердження

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується ВИСОКОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов’язання Харківської міської ради підтримується:

  • збереженням у І півріччі 2010 року високого рівня бюджетної забезпеченості міста: розрахунковий обсяг доходів загального фонду бюджету без урахування трансфертів на одного мешканця складає 657,3 грн. (628,7 грн. у І півріччі 2009 року);

  • відсутністю прямого боргу Харківської міської ради станом на 01.07.2010 р. та очікуваним помірним рівнем боргового навантаження;

  • відсутністю концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків;
  • перевищенням у І півріччі 2010 року окремих показників економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста відповідних загальнодержавних показників: обсягів зовнішньоторговельного товарообороту – на 10,0%, обсягу прямих іноземних інвестицій – на 35,2%, обсягу роздрібного товарообороту – на 85,9%.


Рівень кредитного рейтингу боргового зобов’язання Харківської міської ради обмежується:

  • скороченням обсягів надходжень до бюджету розвитку міста у січні–червні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, що зумовлюється негативними наслідками кризових явищ в економіці України;

  • нижчим за середній по країні розміром середньомісячної заробітної плати та випереджаючим ростом заборгованості з її виплати (порівняно зі зростанням рівня оплати праці) протягом І півріччя 2010 року за залежності доходної частини бюджету міста від надходжень податку з доходів фізичних осіб (питома вага цього джерела в доходах загального фонду бюджету міста без урахування трансфертів за результатами І півріччя 2010 року становить майже 70%);

  • високим рівнем зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста, та необхідністю здійснення значних капітальних вкладень у їхнє відновлення за одночасного високого рівня заборгованості населення за житлово-комунальні послуги у розрахунку на одного мешканця.

Резюме

Деякі кількісні дані наведено після відповідного округлення. У зв’язку з цим значення одних і тих же показників, які наводяться в звіті більше одного разу, можуть не збігатися, а підсумкові значення окремих показників можуть не відповідати арифметичній сумі їх складових.

Соціальна сфера та економіка міста

Основні показники соціально-економічного розвитку міста протягом 2006-2009 рр. та І півріччя 2010 року наведено у таблиці.

Основні показники соціально-економічного розвитку м. Харкова за 2006-2009 рр. та І півріччя 2010 року

Показник

2006 рік


2007 рік

2008 рік

І півріччя 2009 року

2009 рік

І півріччя 2010 року

Темп зростання у І півріччі 2010 р. до І півріччя 2009 р., %

Чисельність наявного населення (станом на кінець звітного періоду), тис. осіб

1 461,2

1 457,8

1 456,0

1 450,3

1 452,3

1 445,5

99,5

Рівень зареєстрованого безробіття, %

0,7

0,7

1,0

1,0

0,9

0,7

77,8

Середньомісячна заробітна плата, грн.

1 026,8

1 322,0

1 765,0

1 790,0

1 893,1

2 016,0

106,5

Заборгованість з виплати заробітної плати, млн. грн. (станом на кінець звітного періоду)

25,4

31,3

82,7

104,9

91,9

119,6

130,1

Обсяг реалізації промислової продукції у відпускних цінах, млн. грн.


13 135,2

16 728,3

21 080,6

10 205,4

22 080,0

12 129,9

118,9

Інвестиції в основний капітал, млн. грн.

4 333,5

6 515,6

7 055,3

1 997,8

4 430,2

1 197,1

63,71

Прямі іноземні інвестиції, млн. доларів США (станом на кінець звітного періоду)

791,0

982,2

1 326,8

1 644,4

1 748,7

1 721,9

98,5

Зовнішньоторговельний товарооборот, млн. доларів США

1 723,6

2 047,4

2 636,5

784,4

1 827,5

1 452,0

185,1

Введено в експлуатацію житла, тис. кв. м

235,4

337,3

111,6

28,2

309,4

47,5

168,5

Обсяг роздрібного товарообороту, млн. грн.

7 892,6

10 794,8

14 479,1


6 259,2

13 586,1

7 157,0

114,3

Джерело: Виконавчий комітет Харківської міської ради

Демографія, трудові ресурси та заробітна плата

Під впливом природного та механічного скорочення чисельність наявного населення м. Харкова протягом І півріччя 2010 року зменшилась на 6,8 тис. осіб і станом на 01.07.2010 р. склала 1 445,5 тис. осіб.

Стабілізація ситуації в господарському комплексі міста сприяла поліпшенню стану на ринку праці міста у І півріччі 2010 року та зростанню середньооблікової чисельності штатних працівників на 3,2% до 451,2 тис. осіб. У той же час на підприємствах міста має місце застосування адміністраціями підприємств і організацій міста вимушених адміністративних відпусток та скорочень робочого часу, зростання обсягу заборгованості з виплати заробітної плати та уповільненні темпу зростання рівня оплати праці.

У І півріччі 2010 року рівень середньомісячної заробітної плати у м. Харкові збільшився на 6,5% і склав 2 016,0 грн., що було на 4,5% менше, ніж у середньому по країні. Ріст середньомісячної заробітної плати та середньооблікової чисельності працівників (без урахування малого бізнесу) позитивно позначилось на динаміці обсягу роздрібного товарообороту у місті, який протягом аналізованого періоду зріс на 14,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року у фактичних цінах, та у розрахунку на одного мешканця у 2,0 рази перевищує відповідне значення по країні.

Бюджетоформуючими видами економічної діяльності у м. Харкові є «Промисловість», «Освіта» та «Транспорт та зв’язок». У зв’язку з тим, що у зазначених сферах діє велика кількість юридичних осіб різних форм власності, слід відмітити високу диверсифікацію бази оподаткування податком з доходів фізичних осіб, що є основним джерелом наповнення місцевого бюджету.

На фоні росту рівня оплати праці, спостерігається подальше збільшення заборгованості з виплати заробітної плати. Обсяг заборгованості з виплати заробітної плати у м. Харкові протягом січня–червня 2010 року збільшився на 30,1% і станом на 01.07.2010 р. склав 119,6 млн. грн. Співвідношення обсягу заборгованості з обсягом середньомісячного загальноміського фонду заробітної плати за І півріччя 2010 року залишається на високому рівні – 13,2%.


Виробнича сфера та зовнішньоекономічна діяльність

Враховуючи, що промисловість м. Харкова, яка є однією з провідних галузей економіки міста, представляє понад 480 великих та середніх підприємств, доходна частина бюджету міста характеризується високим ступенем диверсифікації надходжень за основними платниками податків.

Промисловий комплекс м. Харкова у І півріччі 2010 року демонстрував зростання обсягів реалізації промислової продукції, темпи зростання реалізації продукції промисловими підприємствами міста (у фактичних цінах) у січні–червні 2010 року становили 118,9%. Збільшення обсягів реалізованої продукції в аналізованому періоді відбулось у переважній більшості галузей промислового комплексу.

Внаслідок більш повільного зростання темпів реалізації промислової продукції у м. Харкові у І півріччі 2010 року, порівняно з загальнодержавним показником, обсяг реалізації промислової продукції у розрахунку на одного мешканця міста на відміну від 2009 року, був нижчим за середнє значення по країні (на 5,7%) та складав 8 391,5 грн.

Структура обсягів реалізації промислової продукції у м. Харкові в аналізованому періоді не зазнала змін, найбільшу питому вагу займає продукція машинобудування, харчової промисловості та виробництва й розподілення електроенергії, газу та води.

Внаслідок покращення попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках, пов’язаного з активізацією ділової активності, обсяг зовнішньоторговельного товарообороту підприємств і організацій м. Харкова зріс у І півріччі 2010 року у 1,9 рази порівняно з січнем–червнем 2009 року, та склав 1 452,00 млн. дол. США (на 10,0 більше за середній показник по країні у розрахунку на одного мешканця).

Інвестиційна активність та будівельна діяльність

Протягом І півріччя 2010 року спостерігалось скорочення інвестиційної активності у м. Харкові яке пов’язане, у першу чергу, з подальшим скорочення обсягів кредитування економіки, що обмежує інвестиційну активність суб’єктів господарювання, та зменшенням централізованих капітальних вкладень з Державного бюджету. Зокрема відбулося скорочення обсягів інвестицій в основний капітал (на 36,3%), зменшення обсягів виконаних робіт будівельної діяльності (на 24,0%) та спостерігався відтік прямих іноземних інвестицій (на1,5%).


У І півріччі 2010 року в економіку міста надійшло інвестицій в основний капітал міста у сумі 1 197,1 млн. грн., що, як і у 2008-2009 рр., у розрахунку на одного мешканця міста менше за середнє значення по країні на 31,7%. Частково поліпшенню стану справ в інвестиційній сфері сприяє реалізація у місті заходів з підготовки до проведення у місті фінальної частини чемпіонату Європи по футболу у 2012 році.

Не зважаючи на збільшення у І півріччі 2010 року обсягів введення в експлуатацію житла, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, на 68,5%, для будівельної галузі м. Харкова залишаються актуальними питання дефіциту фінансових ресурсів, що призводить до згортання розробки нових проектів, уповільнення темпів будівництва на більшості будівельних майданчиків у місті та концентрації ресурсів на об’єктах які знаходяться на завершальній стадії будівництва. У розрахунку на 1 000 мешканців площа введеного в січні–червні 2010 року в експлуатацію житла є меншою за середнє значення по країні за відповідний період на 46,2%% та складає 32,7 кв. м.

З початку процесу інвестування в економіку міста було залучено 1 721,9 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що за станом на 01.07.2010 р. у розрахунку на одного мешканця на 35,2% більше за середній показник по країні Основними країнами, з яких надійшли прямі іноземні інвестиції в економіку міста Харкова станом на 01.07.2010 р., як і у 2006-2009 рр., залишаються: Франція (понад 58,3% залучених інвестицій), Кіпр (18,8%) та Сполучене Королівство (8,3%). При цьому в аналізованому періоді галузева структура іноземного капіталу не зазнала суттєвих змін. Значні обсяги іноземного капіталу припадають на фінансову діяльність, підприємства промислового комплексу міста (харчова та целюлозно-паперова промисловість), та компанії, що здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надають послуги підприємцям.

Житлово-комунальне господарство міста та транспорт

У Харкові, як і в переважній більшості міст України, актуальними є проблеми, пов’язані з високим рівнем зношеності основних засобів, у тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста, та необхідністю здійснення значних капітальних вкладень у їхнє відновлення. Крім того, продовжує зростати заборгованість споживачів за житлово-комунальні послуги. Прострочена заборгованість населення за житлово-комунальні послуги протягом І півріччя 2010 року збільшилась до 571,6 млн. грн. У розрахунку на одного мешканця м. Харкова обсяг простроченої заборгованості за отримані послуги, яка обліковувалась житлово-комунальними підприємствами станом на 01.07.2010 р., перебував на високому рівні і становив 395,4 грн. на 1 особу.


Протягом І півріччя 2010 року, на відміну від попередніх років, відбулось збільшення обсягів пасажирських перевезень на 1,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, за рахунок зростання кількості перевезених пасажирів метрополітеном та тролейбусами.

Протягом І півріччя 2010 року Харківська міська рада активно сприяла залученню комунальними підприємствами міста позикових коштів на розвиток системи та оновлення рухомого складу міського комунального транспорту. Зокрема надано дозволи КП «Харківський метрополітен» на залучення кредиту у сумі 50,0 млн. грн. на будівництво метрополітену та КП «Харківпас» на придбання транспортних засобів за договором фінансового лізингу на суму 1 290,0 млн. грн. Крім того в серпні 2010 року міською радою прийнято рішення про залучення до бюджету розвитку позички у сумі 350 млн. грн. на придбання автобусів та тролейбусів.

У І півріччі 2010 року Харківська міська рада не здійснювала фінансування платежів за лізинговою угодою, за якою у попередні роки здійснено оновлення парку електротранспорту КП «Міськелектротранс». При цьому залишок боргу за лізинговими угодами протягом січня–червня 2010 року зросли на 32,6% до 41,5 млн. грн.

Земельні ресурси, комунальне майно та комунальні підприємства

Харківська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до чинного законодавства наділена повноваженнями щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності. Продаж земельних ділянок та об’єктів комунальної власності залишається основним джерелом отримання коштів на фінансування капітальних видатків бюджету міста Харкова. Загалом, за результатами І півріччя 2010 року питома вага надходжень від операцій з комунальним майном (продаж, оренда, користування) у структурі доходної частини бюджету міста без врахування трансфертів становила – 20,4% (у І півріччі 2009 року – 21,3%).

У І півріччі 2010 року у місті зберігається тенденція до зменшення середньої вартості продажу землі та об’єктів комунальної власності, у зв’язку з падінням ділової активності у місті, що спричинено загальною негативною макроекономічною динамікою у країні. Рівень виконання річного плану з урахуванням змін у січні–червні 2010 року становив 23,6%. Слабка динаміка наповнення бюджету розвитку Харківської міської ради суттєво ускладнює процес акумулювання бюджетних ресурсів, необхідних для реалізації програм капітального розвитку.


Міська влада продовжує активно використовувати земельні та майнові активи територіальної громади міста для наповнення доходної частини загального фонду бюджету. Сукупний обсяг надходжень плати за оренду цілісних майнових комплексів та орендної плати за землю склав у І півріччі 2010 року 137,6 млн. грн. Водночас у звітному періоді у зв’язку з погіршенням соціально-економічного стану міста та скороченням у Харкові ділової активності, обсяг надходжень плати за оренду комунального майна зменшився на 7,4%.

Внаслідок складної фінансово-економічної ситуації в державі, Харківська міська рада призупинила раніше розпочатий процес передачі у концесію майна КП «Виробничо-технологічне підприємство «Вода», КП «Харківкомуночиствод», КП «Харківські теплові мережі», та Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс».следующая страница >>