shkolaw.in.ua 1

ДОГОВІР

про переведення боргу


м. _________ "___" ___________ 20__ р.


_____________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)


(надалі іменується "Первісний боржник") в особі ____________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

_______________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Новий боржник") в особі _______________________________

_____________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") на підставі статей 520 - 523 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про переведення боргу (надалі іменується "Договір") про наступне.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний боржник переводить свій борг (обов'язки) за Договором __________________ N _____ від "___" _____________ 20__ р., укладеним між Первісним боржником та ______________________________________________________________________

(найменування Кредитора)

(надалі іменується "Кредитор") та зобов'язується сплатити Новому боржникові за прийняття боргу визначену цим Договором плату, а Новий боржник замінює Первісного боржника у зобов'язанні, що виникає із зазначеного вище Договору (надалі іменується "Основний договір"), і приймає на себе обов'язки Первісного боржника за Основним договором.


1.2. Цей Договір укладено Сторонами на підставі письмової згоди Кредитора на переведення боргу, що підтверджується його листом (повідомленням) N ____________ від "___"___________20__ р., який є невід'ємною частиною цього договору.


2. ПЛАТА ЗА ПРИЙНЯТТЯ БОРГУ ТА РОЗРАХУНКИ

2.1. Не пізніше ________________ Первісний боржник сплачує Новому боржнику плату за прийняття боргу у розмірі ___________ шляхом _____________________.


3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

3.1. Новий боржник має право висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між Кредитором і Первісним боржником.

3.2. Новий боржник зобов'язаний протягом ___ календарних днів із дня виконання ним обов'язків перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням копій документів, що підтверджують виконання зобов'язання.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Новий боржник зобов'язується виконати обов'язки Первісного боржника перед Кредитором на умовах Основного договору.


4.2. Первісний боржник зобов'язується шляхом ______________ передати Новому боржнику до "___" ____________ 20__ р. документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог Кредитора за Основним договором:

4.2.1. Договір __________ N ___ від "___" _________ 20__ р. (Основний договір);

4.2.2. Специфікація до Договору ____________ N ___ від "___" ________ 20__ р.;

4.2.3. __________________________________;

4.2.4. __________________________________.

4.3. Новий боржник зобов'язується передати поштою або вручити особисто Кредитору один екземпляр цього Договору не пізніше ______________.

4.4. Новий боржник не вважається зобов'язаним перед Кредитором, якщо Основний договір між Первісним боржником і Кредитором виявиться неукладеним (таким, що не відбувся) або буде визнаний недійсним на підставах та у порядку, встановлених чинним законодавством України.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН і вирішення спорів

5.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. За несвоєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за цим Договором, Первісний боржник зобов'язується сплатити Новому боржникові за його вимогою пеню в розмірі ___ % від простроченої суми за кожен день прострочення.

5.3. За порушення обов'язку щодо здійснення будь-якого повідомлення або передання документів за цим Договором винна Сторона зобов'язується сплатити іншій Стороні штраф у розмірі _________.

5.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.5. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.


6
. СТРОК ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 6.1 цього Договору та визначається часом достатнім для належного виконання цього Договору Сторонами.

6.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.


6.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ПЕРВІСНИЙ БОРЖНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


Підписи


За ПЕРВІСНОГО БОРЖНИКА

Керівник ________________/____________/


м. п.НОВИЙ БОРЖНИК

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________


сторін


За НОВОГО БОРЖНИКА

Керівник ________________/____________/


м. п.