shkolaw.in.ua 1


Анотація

вибіркової навчальної дисципліни

кафедри геометрії підготовки _бакалавр_
СИМВОЛЬНІ ОБЧИСЛЕННЯ

напряму ___6.040302 Інформатика__

Предметом вивчення навчальної дисципліни є можливості пакету символьних обчислень MAPLE щодо виконання обчислень в аналізі, диференціальній геометрії і алгебрі.

Міждисциплінарні зв’язки: Диференціальна геометрія, диференціальні рівняння, лінійна

алгебра,основи програмування.

Метою викладання навчальної дисципліни “ Символьні обчислення ” є надання практичних навичок обчислень в диференціальній геометрії з використанням пакету VectorCalculus, LinearAlgrbra та plots системи MAPLE.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Символьні обчислення ” є здобуття навичок вивчення геометричних властивостей кривих і поверхонь за допомогою сучасного програмного забезпечення.

По завершенні курсу спеціалізації студенти повинні

знати : Можливості системи символьної математики MAPLE у застосуванні до геометричних

і аналітичних обчислень.

вміти :


 • Вирішувати системи алгебраїчних рівнянь та нерівностей

 • Вирішувати системи звичайних диференціальних рівнянь

 • Вирішувати системи диференціальних рівнянь у часткових похідних

 • Ввести в систему параметричне рівняння кривої і поверхні;

 • Обчислити кривину і скрут кривої;

 • Відновити криву за її кривиною та скрутом;

 • Обчислити 1 і 2 квадратичні форми поверхні;

 • Знайти нормальну та геодезичну кривини кривої;

 • Знайти геодезичний скрут поверхні

 • Обчислити Гаусову кривину поверхні;

 • Обчислити середню кривину поверхні;

 • Знайти лінії кривини та асімптотичні лінії на даній поверхні
 • Знайти рівнобіжне векторне поле уздовж заданої кривої

 • Виконувати обчислення на групах Лі

 • Графічно відображати результати обчислень


На вивчення навчальної дисципліни відводиться __72__ годин /___2__ кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання ЗАЛІК