shkolaw.in.ua 1

Авілова Олена Василівна, учитель української мови та літератури Великоновосілківської гімназії з загальноосвітньою школою І ступеня

РОЗРОБКА УРОКУ  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

«Мова - скарбниця духовності народу»

 

ДЛЯ УЧНІВ 7 КЛАСУ

Анотація


Подається розробка уроку української мови для учнів 7 класу з використанням інтерактивних прийомів.

Ключові слова: звуки, мова, текст, духовність

Тема Мова – скарбниця духовності народу

Мета:


 • поглибити знання семикласників про рідну мову – скарбницю духовності народу;

 • формувати вміння аналізувати висловлювання, складати невеликі тексти відповідно до комунікативного завдання, визначати тему, основну думку тексту, добирати заголовок, формувати діяльнісну, мовленнєву компетенції;

 • виховувати любов до рідної мови, сприяти осмисленню ролі рідної мови у збереженні духовних надбань народу.

Методи й прийоми: інтерактивні технології „Розкидані думки”, „Мікрофон”, робота в парах, взаємоперевірка, робота за картками, різні види диктантів.

Обладнання:

 • виставка репродукцій картин А. Манастирського «Лірник», М. Дерегуса «Дума про козака Голоту», Ю. Камишний «Голос трави»;

 • виставка літератури (різні види словників, «Закувала зозуленька». Антологія української народної творчості, Є. Чак «Чи правильно ми говоримо», Г. Лозко «Українське народознавство», С. Головащук «Українське слововживання»;

 • висловлювання через відеопроектор – уривки з «Оди мові» С. Плачинди, стаття М. Шумило про мову, вірші І. Драча «Ріднеє слово назавжди нам надане», Д. Луценка «Рідна мова»;

 • аудіозапис  пісні Т. Петриненка «Україна», уривку аудіоказки «Козак Мамарига»

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.


ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів та  оголошення теми, мети уроку.

Сьогодні ми говоритимемо про роль мови в збереженні духовних надбань народу. Ставимо собі за мету до кінця уроку знати значення слів дух, душа, духовний, духовність, роль мови у розвитку духовності як окремої людини, так і всього народу; уміти аргументовано довести своє твердження, працювати з текстом, визначати його тему, основну думку, добирати заголовок; цінувати красу, силу рідного слова.

Прочитайте вірш І. Драча на екрані, скажіть, як його зміст пов'язаний з темою уроку.

Ріднеє слово назавжди нам надане,

В спадщину йде від батьків і дідів.

В нім всім народом, як золото, надбана

Вічна любов до майбутніх синів.

Ріднеє слово, в сторіччях не зменшене,

Сил і натхнення в тобі джерело!

Все ми ще зробимо, все ми ще звершимо,

Щоб ти над нами, як сонце, зійшло!

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.


 1. Виконання вправи 1

А) Прочитайте уривок із твору К. Мотрич «Молитва до мови». Які почуття викликає  у вас прочитане? Поміркуйте, що спонукало письменницю звернутися до жанру молитви.

Б) Прийом „розкиданих думок”. (На дошці записані запитання, учням даються надруковані речення-відповіді на запитання, але вони дані не по порядку. Учні повинні вибрати правильні відповіді. Учитель читає вголос питання, учні відповідають.)

Запитання для бесіди:

 1. Що таке текст?

 2. Які структурні особливості має текст?

 3. Що називається темою тексту?

 4. Що таке основна думка тексту?

 5. Назвіть мовні засоби, що зв’язують частини тексту.

Речення-відповіді:

 1. Висловлювання з двох і більше речень, об’єднаних спільною думкою.

 2. Зачин, основна частина, кінцівка.


 3. Те, про що розповідається в тексті.

 4. Те, що хотів сказати автор.

 5. Сполучники, спільнокореневі слова, займенники, прислівники, повтори, синоніми.

ІV. Засвоєння нового матеріалу.

 1. Учитель ділить клас на групи. Кожна група отримує завдання.

ü 1 група – з’ясовує за словником значення слова дух.

ü 2 група – з’ясовує за словником значення слова душа.

ü 3 група – з’ясовує за словником значення слова духовний.

ü 4 група - з’ясовує за словником значення слова духовність.

ü 5 група – виписує словосполучення із тексту вправи 2, що характеризують мову як духовне начало українців.

ü 6 група – визначає тему, основну думку тексту.

2. Доберіть епітети до слів дух, душа, духовний, духовність. Складіть кілька речень з утвореними словосполученнями, запишіть їх.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Прочитайте на екрані текст, перекажіть його. Визначте тему, основну думку, доберіть заголовок. Дайте відповіді на запитання:

 • Які духовні цінності зберігає і передає мова?

 • Що ви знаєте з легенд, переказів, казок, прислів’їв, пісень про минуле України?

 • Які моральне цінності (добро, чесність, правдивість, порядність тощо)передають вони нам завдяки мові?

Мова – це глибина тисячоліть. Історія живе в нашій мові, в пісні, слово нам доносить з глибини віків пристрасті, радості, сподіванки й горе наших предків. Мова – це душа народу. Від сповиточка рідну мова чує дитина від матері. В її свідомість разом з материнським словом входять звичаї, обряди оточення, через оповідання довідується про діла своїх дідів і прадідів, про подвиги народних героїв минулого.

Картини рідної природи, враження від них, виражені словом, входять у свідомість, у душу людини з тим емоційним забарвленням, яке дав їм народ у  своїх піснях, казках і приповідках. Варто лише нагадати хоч деякі строфи кількох народних пісень, що з покоління в покоління переносять і пейзаж рідного краю, і його побут, й історію, щоб наочно стало ясно, як людина з дитячих років, чуючи ті пісні, все більше й глибше переймається психічним складом свого народу.


Ой на горі та женці жнуть,

А попід горою, попід зеленою

Козаки йдуть.

Ціла картина з життя далекого минулого нашого краю. Український народ-хлібороб з давніх-давен жив мирною працею, але для захисту своєї землі від загарбників сформував козацьку звитяжну вольницю. (М. Шумило).


 • Пригадайте вивчені пісні, які духовні цінності нашого народу вони зберігають?

 • Доберіть синоніми до виділених слів.

 • Прокоментуйте репродукції картин, вивішених на дошці, як вони пов’язані з темою уроку.

 • Прослухайте уривок аудіо казки «Козак Мамарига». Побудуйте діалог «Де козак, там і слава», використовуючи матеріал вправи 5.

2. Виконання вправи 4 (Прочитати висловлювання про мову, пояснити правопис виділених слів, розстановку розділових знаків – увесь клас. Скористатися одним із висловлювань і побудувати усне міркування про мову як духовну основу нашого народу – для творчих учнів).

3. Записати на дошці під диктовку прислів’я. Пояснити, які духовні надбання в них відображено. Виконати повний синтаксичний розбір речення.

Нема тому роду переводу, де браття милують згоду.

 1. Творче спостереження з елементами зіставлення. Прочитати уривки з «Оди мові» С. Плачинди. Дібрати стрижневі слова-епітети з довідки, що характеризують кожен уривок тексту. Свій вибір обґрунтувати.

! Ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої. …! Ти є вічність, ти є Правда, Добро й Краса народу українського. А ще Ти – першоелемент Української нації, її основа й окраса. …! З Тебе, мово українська, розпочинається й Українська національна ідея. Тож будь вічно, … мово українська!

Довідка: життєдайна, героїчна, світлоносна, невмируща.

VІ. Систематизація й узагальнення знань учнів з теми.
 1. Продовжити висловлювання (робота в парах), прослухавши аудіозапис пісні Т. Петриненка «Україна».


Українська мова – це… Сила рідної мови полягає в … Доля нашої мови залежить від … Мовна скарбниця нашого народу - …

VІІ. Підсумок уроку. Прийом „Мікрофон”. Учні повинні лаконічно, чітко сказати, що вони взяли з уроку.

VІІІ. Домашнє завдання. Написати твір-розповідь «Мова – духовне надбання народу», прочитати вірш Д. Луценка «Рідна мова», провідміняти в однині й множині іменники: душа, біль, доблесть.

ІХ. Оцінювання.