shkolaw.in.ua 1


Зареєстровано

Наказом начальника управління праці та

соціального захисту населення Адміністрації

Ленінського району Харківської міської ради

від «___»____________20___р. № ______


Колективний договір

між адміністрацією та трудовим

колективом Комунального закладу

« Дошкільного навчального закладу

(ясла-садка) № 142

Харківської міської ради»


Реєстровий номер_____________

Від «______» __________ 20__ р.


Примітки або рекомендації реєстраційного органу_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Начальник управління праці

та соціального захисту населення

Адміністрації Ленінського району

Харківської міської ради

________________ Тімощенко Т.М


ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ


МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ « ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДКА) № 142 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

на 2011-2014 роки


Прийнято на загальних зборах трудового колективу «18» липня 2011 р.


м.Харків

РОЗДІЛ V. Оплата праці
Додати пункт 8

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.(ст..115 КЗпП України із змінами,внесеними згідно з Указом ПВР № 2240-10 від 29.07.81 р;Законом № 263/95-ВР від 05.07.1995 р; в редакції Закону № 357/96-ВР від 10.09.1996 р)


РОЗДІЛ VІ. Охорона праці


Додати пункти і викласти у такій редакції:

34.Створювати умови праці інвалідам в дошкільному закладі з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації , вживати додаткових заходів безпеки праці , які відповідають специфічним особливостям цієї категорії. .(ст..12 п.1 Закону України « Про охорону праці»)35.Організовувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій у випадках,передбачених законодавством. .(ст..12 п.2 Закону України « Про охорону праці»)


36.Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час можливе лише за їх згодою та за умови ,що це не суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії.(ст..12 п.3 Закону України « Про охорону праці»)


Працівник зобов*язаний :


1.Дбати про особисту безпеку і здоров*я , а також про безпеку і здоров*я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу.(ст..14 п.1 Закону України « Про охорону праці»).


2.Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з обладнанням,механізмами, устаткуванням та іншими засобами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; (ст..14 п.2 Закону України « Про охорону праці»).


3.Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. (ст..14 п.3 Закону України « Про охорону праці»).


4.Працівник несе безпосередньо відповідальність за порушення зазначених вимог.

РОЗДІЛ VІI. Час відпочинку


Пункт 19,20 п. 10 викласти у такій редакції:

* На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувальна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю:

1)До пологів – 70 календарних днів;

2)Після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох та більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.(ст.17 Закону України « Про відпустки»)

* Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей).Уразі усиновлення дитини(дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд. (ст.. 17 ЗУ “Про відпустки”)Зміни до колективного договору підписано у трьох примірниках.


Завідувач ДНЗ № 142 Голова ПК ДНЗ № 142

__________ Н.В.Здоровцова ___________ С.І.Садовська

Додаток № 5

до колективного договору

між керівником та

профкомом ДНЗ № 142

на 2011 – 2014 роки


ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників Комунального закладу

« Дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 142

Харківської міської ради»


затверджені на зборах трудового колективу

Пр. № 6 від 18.07.2011 р./


Режим роботи ДНЗ № 142


Пункт 27 абз.2 викласти в наступній редакції:

Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом по управлінню Ленінської районної ради, педагогічним та іншим працівникам – наказом завідуючої по ДНЗ. Поділ відпустки на частини допускається з прохання працівника за умови, що основна її безперервна частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику , як правило,до кінця робочого року , але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року,за який надається відпустка.( ст..12 Закону України « Про відпустки»). Перенесення відпустки на інший рік допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків,для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна дошкільного закладу з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках , передбачених законодавством.У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахування тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.( ст..12 Закону України « Про відпустки»)


Завідувач ДНЗ № 142 Голова ПК ДНЗ № 142

__________ Н.В.Здоровцова ___________ С.І.Садовська