shkolaw.in.ua 1 2 ... 14 15

Червяцова А. О.

Ч-45 Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 136 с.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..
ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

§ 1. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: історія прийняття та подальший розвиток…………………....……………………………………………….


§ 2. Права і свободи, проголошені Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод……………………………………………………………………….

§ 3. Ратифікація та денонсація Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Обов’язки держави-учасниці……………………………………………………………………..
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

§ 1. Порядок формування, структура, функції та компетенція Європейського суду з прав людини……………………………………….

§ 2. Тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини. Принципи тлумачення…………………………………………………………………

§ 3. Звернення до Європейського суду з прав людини. Умови прийнятності скарги………………………………………………………..

§ 4. Порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини………………………………………………………………………
СПИСОК ПОСИЛАНЬ………………………………………………….…

ДОДАТКИ………………………………………………………………….
ВСТУП

17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі Європейська конвенція). Власне, з цієї дати для України розпочався якісно новий етап правового розвитку й реформування, зміст якого полягає у наближенні національної правової системи до європейських стандартів шляхом перенесення європейських правових цінностей, що, здебільшого, знаходять своє практичне втілення та вираз у прецедентному праві Європейського суду з прав людини (далі Європейський суд), на український ґрунт.


Наведемо причини, з яких прецеденти, що містяться в рішеннях Європейського суду, мають враховуватися в національному законодавстві та практиці правозастосування: визнання міжнародних договорів, ратифікованих Україною, частиною національного законодавства (стаття 9 Конституції України); ратифікація Європейської конвенції, яка має юридичними наслідками обов'язок держави забезпечити реалізацію зазначених в ній прав і свобод, визнання за особою права на звернення до Європейського суду по правовий захист; прецедентний характер рішень Європейського суду.

Отже, Європейська конвенція, положення якої мають широке тлумачення в рішеннях Європейського суду, є частиною національного законодавства України. Розглядаючи скаргу щодо України (так само щодо будь-якої іншої держави), Європейський суд спирається на існуючі прецеденти. Таким чином, рішення Європейського суду мають слугувати для національних органів публічної влади та їхніх посадовців орієнтирами в сфері забезпечення прав людини; В цьому – запорука дотримання положень Європейської конвенції.

Навчальний посібник «Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини» містить розгорнутий аналіз правових засад організації та діяльності Європейського суду з прав людини. Він спрямований на навчально-методичне забезпечення викладання та вивчення курсу «Прецедентне право Європейського суду з прав людини», який читається магістрантам юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

По вивченню курсу «Прецедентне право Європейського суду з прав людини» магістранти повинні знати:


  • еволюцію, сучасний стан й основні тенденції розвитку європейської системи захисту прав людини;

  • особливості функціонування інститутів, якими представлена європейська система захисту прав людини, на сучасному етапі;

  • зміст положень Європейської конвенції та її додаткових протоколів;

  • сутність проголошених Європейською конвенцією основних прав і свобод людини, значення конвенційних гарантій їх реалізації;


  • порядок звернення до Європейського суду, основні процедури виконання його рішень;

  • базові правові позиції Європейського суду, які стосуються, зокрема, права на життя, права на свободу та особисту недоторканість, права на приватність, свободи слова, свободи об'єднань тощо.

Навчальний посібник охоплює перші дві теми курсу «Прецедентне право Європейського суду з прав людини», які присвячені розгляду таких питань: 1) Європейська конвенція: історія прийняття та подальший розвиток; 2) права і свободи, проголошені Європейською; 3) ратифікація та денонсація Європейської конвенції; обов’язки держави-учасниці; 4) порядок формування, структура, функції та компетенція Європейського суду; 5) тлумачення Європейської конвенції; принципи тлумачення; 6) звернення до Європейського суду; умови прийнятності скарги; 7) порядок виконання рішень Європейського суду.

Навчальний матеріал доповнений нормативно-правовими актами, аналіз та вивчення яких є необхідною умовою оволодіння курсом. Додатки містять текст Європейської конвенції та додаткових протоколів до неї, Регламент Європейського суду з прав людини, Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».следующая страница >>