shkolaw.in.ua 1Р Е Ф Е Р А Т И
Загальні питання технологій збагачення
УДК 622.7

Исследования обогатимости техногенного сырья металлургических предприятий / Т.А. Олейник, В.И. Мулявко, Л.В. Скляр, В.Н. Харитонов, А.И. Егурнов, А.Л. Коханюк, М.О. Олейник, Ю.В. Панчук // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. –
Вип. 41(82)–42(83). – С. 3–11.

Досліджено технологічні властивості шламів металургійного підприємства. Надана характеристика речовинного складу. Розроблено два варіанти технології переробки шламів газоочистки.
Исследованы технологические свойства шламов металлургического предприятия. Предоставлена характеристика вещественного состава. Разработаны два варианта технологии переработки шламов газоочистки.

УДК 622.794:622.765.55

Білецький В.С., Сергєєв П.В. Теоретичні дослідження тонких плівок рідини на твердій поверхні у процесах збагачення корисних копалин // // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 12–19.

Запропонований теоретико-методологічний підхід до оцінки енергії зв’язку в тонких плівках рідин на мінеральній поверхні, який може бути використаний для дослідження адгезійної взаємодії на межі "рідина-тверде" в процесах флотації, пінної сепарації, флокуляції, агломерації, брикетування, а також зневоднення.
Предложен теоретико-методологический поход к оценке энергии связи в тонких пленках жидкостей на минеральной поверхности, который может быть использован при исследовании взаимодействий на границе "жидкость-твердое" в процессах флотации, пенной сепарации, флокуляции, агломерации, брикетирования, а также обезвоживания.

УДК 622.7

Бойко О.И. Результаты разработки технологического регламента ГОФ "Ровеньковская" // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 20–29.


Приведені результати розробки технологічних регламентів основних процесів технології збагачення фабрики, до яких входить аналіз роботи основного технологічного устаткування, приведені дані по розрахунку якісно-кількісної та водно-шламової схеми фабрики.
Приведены результаты разработки технологических регламентов основных процессов технологии обогащения фабрики, включающие анализ работы основного технологического оборудования приведены данные по расчету качественно-количественной и водно-шламовой схемы фабрики.

УДК 622.7

Корнеева В.Н. Практика обогащения антрацитовых штыбов // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 29–41.

Наведено аналіз сучасних технологій збагачення антрацитових штибів і шламів різними методами, які застосовуються на збагачувальних фабриках України та за кордоном.
Приведен анализ современных технологий обогащения антрацитовых штыбов и шламов различными методами, которые применяются на обогатительных фабриках Украины и за рубежем.

УДК 622.7

Тарасенко С.О. Ітераційний алгоритм розрахунку параметрів схеми вуглезбагачувальної фабрики "по сухому" // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 41–47.

Наведено формалізацію ітераційного алгоритму розрахунку параметрів схеми вуглезбагачувальної фабрики. Реалізація цього методу розрахунку допоможе значно скоротити витрати часу на проектування вуглезбагачувальних підприємств.
Приведена формализация итерационного алгоритма расчета параметров углеобогатительной фабрики. Реализация этого метода расчета может значительно сократить затраты времени на проектирование углеобогатительных предприятий.


УДК 622.776

Младецкий И.К., Лысенко А.О., Павленко А.А. Преобразование функции распределения сростков в характеристику крупности // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 47–55.


УДК 622.7

Пейчев И.Д., Гарин Ю.М., Пархоменко А.В. Обогатительные комплексы для снижения содержания породы в угле, отгружаемом шахтами // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 56–64.

Викладена інформація про створення збагачувальних комплексів для зниження вмісту породи у вугіллі, яке відвантажується шахтами. Наведені технологічні схеми збагачувальних комплексів для вугілля легкої, середньої, важкої та дуже важкої категорії збагачення у водному середовищі, а також схема пневмозбагачувального комплексу для збагачення вугілля сухим методом у повітряному середовищі.
Изложена информация о создании обогатительных комплексов для снижения содержания породы в угле, отгружаемом шахтами. Приведены технологические схемы обогатительных комплексов для углей легкой, средней, тяжелой и очень тяжелой категории обогащения в водной среде, а также схема пневматического комплекса для обогащения углей сухим методом в воздушной среде.

УДК 621.926.22.001:622.732

Франчук В.П., Надутый В.П. Развитие школы вибрационной техники в Днепропетровском регионе // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 64–69.

Изложена история рождения и развития Днепропетровской школы вибрационной техники. Приведен перечень и технологическое назначение разработанного вибрационного оборудования для классификации, транспортирования, дробления, измельчения, механоактивации, даны перспективы его использования.
Викладено історію народження й розвитку Дніпропетровської школи вібраційної техніки. Наведено перелік і технологічне призначення розробленого вібраційного встаткування для класифікації, транспортування, дроблення, здрібнювання, механоактивації, наведено перспективи його використання.
Підготовчі процеси збагачення
УДК 622.7

Мехальчишин В.С. Перспективность применения новых технических решений по усовершенствованию подготовки машинных классов на ЦОФ "Червоноградская" // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 70–77.


Виконано аналіз існуючої технології і апаратурного оформлення вузла мокрого підготовчого грохотіння на ЦЗФ "Червоноградська".

Запропоновані нові технічні рішення по удосконаленню технології підготовки машинних класів: прив’язка агрегатно установлених нерухомого гідрогрохота ГГН-4,2 і рухомого грохота ГІСТ-72, а також застосування комбінованого гідровібраційного метода розділення частинок на рухомій поверхні.

Приведено опис і переваги нових технічних рішень по удосконаленню технології підготовки машинних класів на ЦЗФ "Червоноградська".
Выполнен анализ существующей технологии и аппаратурного оформления узла мокрого подготовительного грохочения на ЦОФ "Червоноградская".

Предложены новые технические решения по совершенствованию технологии подготовки машинных классов: привязка агрегатно установленных неподвижного гидрогрохота ГГН-4,2 и подвижного грохота ГИСТ-72, а также применение комбинированного гидровибрационного метода разделения частиц на подвижной поверхности.

Приведено описание и преимущества новых технических решений по совершенствованию технологии подготовки машинных классов на ЦОФ "Червоноградская".

УДК 622.7

Полулях А.Д., Бевзенко Б.Ф. Циклонно-ситовая классификация угольных шламов // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 77–84.

Наведені результати дослідження розробки та створення технології циклонно-ситової класифікації вугільних шламів флотаційної крупності, а також показники роботи циклонно-ситового класифікатора ЦСК-630 в умовах ЦЗФ "Пролетарська".
Приведены результаты исследования разработки и создания технологии циклонно-ситовой классификации угольных шламов флотационной крупности, а также показатели работы циклонно-ситового классификатора ЦСК-630 в условиях ЦОФ "Пролетарская".

УДК.622.73

Пилов П.И., Горобец Л.Ж., Лютый А.И. Диспергирование с позиций достижений в статистической термодинамике // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. –

Вип. 41(82)–42(83). – С. 85–98.


Теоретично показана і експериментельно підтверджена коректність застосування термодинамічних характеристик критичного стану речовини для прогнозної оцінки параметрів її диспергування: локальної щільності енергії і міцності у зонах мікродиспергування.
Теоретически показана и экспериментально подтверждена корректность применения термодинамических характеристик критического состояния вещества для прогнозной оценки параметров его диспергирования: локальной плотности энергии и прочности в зонах микродиспергирования.

УДК 622.742.002.5

Надутый В.П., Лапшин Е.С. Определение вероятностей вибрационного просеивания с учетом влияния формы частиц // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. –
Вип. 41(82)–42(83). – С. 99–105.

Розроблено рекомендації із застосування аналітичних і чисельних методів розрахунку ймовірностей вібраційного просівання часток. При цьому врахована форма часток і отворів сита, особливості випадкового обертання часток. Чисельне моделювання просівання засноване на методі Монте-Карло.
Разработаны рекомендации с использованием аналитических и численных методов расчета вероятностей вибрационного просеивания частиц. При этом учтенная форма частиц и отверстий сита, особенности случайного вращения частиц. Численное моделирование просеивания основано на методе Монте-Карло.

УДК 622.734:621.926

Надутый В.П., Плахотнюк Е.И., Сухарев В.В. Определение влияния режимных и конструктивных параметров внутривалковой конусной вибрационной мельницы на показатели измельчения // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 106–110.

Представлено результати експериментальних досліджень впливу режимних і конструктивних параметрів млина на показники подрібнення матеріалу. Визначено вплив твердості матеріла, обертів вала млина, зазорів розвантажувальної щілини на крупність матеріла в кінцевому продукті.

Представлены результаты экспериментальных исследований влияния режимных и конструктивных параметров мельницы на показатели измельчения материала. Определено влияние твердости материала, оборотов вала мельницы, зазоров разгрузочной щели на крупность материала в конечном продукте.

УДК 622.73

Характеристики дисперсности продуктов струйного измельчения / Л.Ж. Горобец,
Н.С. Прядко, В.П. Краснопер, Л.А. Цыбулько, П.А. Бакум
// Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 110–121.

Проведено аналіз теоретичних і експериментальних закономірностей тонкого подрібнення твердих сипких матеріалів. Обґрунтовано режими високодисперсних порошків, надано приклади характеристик їх дисперсності в умовах струминного подрібнення.
Проведен анализ теоретических и экспериментальных закономерностей тонкого измельчения твердых сыпучих материалов. Обоснованы режимы получения высокодисперсных порошков, даны примеры характеристик их дисперсности в условиях струйного измельчения.


УДК 621.928.235

Букин С.Л., Корчевский А.Н., Маслов С.Г. Разработка высокоэффективного виброгрохота с бигармоническим режимом работы для тонкой классификации угольных шламов // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 121–126.

Наведено опис конструкції бігармонійного віброгрохоту для тонкої класифікації вугільних шламів, його основні переваги.
Приведено описание конструкции бигармонического виброгрохота для тонкой классификации угольных шламов, его основные преимущества.

УДК 622.7

Пилов П.И., Вершинина Н.М., Краснопер В.П. Влияние гранулометрического состава зернистой фракции титано-циркониевых песков на показатели их обогащения // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 126–135.


Розглянуто і проаналізовано ступінь впливу гранулометричного складу зернистої фракції рудних пісків на вилучення основних оксидів у відповідні концентрати. В результаті обробки і аналізу статистичної інформаціі збагачувального виробництва виявлено відсутність кореляції між цими параметрами.
Рассмотрена и проанализирована степень влияния гранулометрического состава зернистой фракции рудных песков на извлечение основных оксидов в соответствующие концентраты. В результате обработки и анализа статистической информации обогатительного производства выявлено отсутствие корреляции между этими параметрами.
Гравітаційна сепарація
УДК 622.7

Абакумов Н.И. Опыт обогащения неклассифицированного антрацита в отсадочной машине с подвижным решетом ВХП-8,0×2×М (ОМПР-8) на ОП ГОФ "Известий"// Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 136–139.

Наведено результати некласифікованої відсадки у відсаджувальній машині з рухомим решетом в промислових умовах ГЗФ "Ізвєстій".
Приведены результаты неклассифицированной отсадки в отсадочной машине с подвижным решетом в промышленных условиях ГОФ "Известий".

УДК 622.7

Мамренко В.Г., Сокур А.К. Анализ результатов работы винтовых сепараторов на углеобогатительных фабриках Украины // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 140–148.

Розглянуто результати роботи гвинтових сепараторів при збагаченні антрацитових і вугільних шламів, осаду мулонакопичувачів, перезбагаченні зернистої складової поточних відходів флотації, проведено аналіз якісно-кількісних показників роботи сепараторів.

Рассмотрено результаты работы винтовых сепараторов при обогащении антрацитовых и угольных шламов, осадка илинакопителей, переобогащении зернистой составляющей текущих отходов флотации, проведен анализ качественно-количественных показателей работы сепараторов.

УДК 622.742

Полулях А.Д., Чмилев В.И. Применение гидравлической отсадки с горизонтально-стационарным придонным слоем естественной постели для обогащения мелкого машинного класса рядового угля // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 148–156.

Наведені результати дослідження, розробки та створення технології гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натурної постелі і показники її роботи на ЦЗФ "Пролетарська" на операції збагачення дрібного машинного класу рядового вугілля.
Приведены результаты исследования, разработки и создания технологии гидравлической отсадки с горизонтально-стационарным придонным слоем естественной постели и показатели ее работы на ЦОФ "Пролетарская" на операции обогащения мелкого машинного класса рядового угля.

УДК 622.7

Кривощеков В.И., Новиков Л.А. Взаимодействие со стенками канала твердых частиц потока газовзвеси // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 156–163.

Розглянуто особливості ударної взаємодії твердих часток зі стінками вертикального каналу. Наведено результати експериментальних досліджень поля швидкостей і особливостей зміни дотичних напружень несучого середовища при турбулентному руху газазависі у вертикальній трубі.
Рассмотрены особенности ударного взаимодействия твердых частинок зі стенками вертикального канала. Приведены результаты экспериментальных исследований поля скоростей и особенностей изменения касательных напряжений несущей среды при турбулентном движении газовзвеси в вертикальной трубе.

УДК 622.755

Голиков А.С. Исследование работы лабораторного гидроциклона при различном гранулометрическом составе питания // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. –

Вип. 41(82)–42(83). – С. 163–169.

Досліджено вплив гранулометричного складу вхідної пульпи на розділові властивості лабораторного гідроциклону. Встановлено, що збільшення вмісту тонких класів у живленні гідроциклону при постійному вмісті твердого в живленні не впливає істотно на зміну крупності граничного зерна поділу і на вилучення класів крупності до продуктів поділу.
Исследовано влияние гранулометрического состава исходной пульпы на разделительные свойства лабораторного гидроциклона. Установлено, что увеличение содержания тонких классов в питании гидроциклона при постоянном содержании твердого в пульпе не оказывает существенного влияния на изменение крупности граничного зерна разделения и на извлечение классов крупности в продукты разделения.

УДК 622.767.555

Сравнительные испытания вибрационных пневматических сепараторов веерного типа при обогащении углей / Е.Е. Гарковенко, Е.И. Назимко, А.Н. Корчевский, Ю.Н. Гарин,
А.В. Пархоменко, Ю.А. Розанов, С.В. Мартьянов // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 169–175.


Наведено технічні характеристики та результати порівняльних випробувань сепараторів СВП-5,5×1 (Україна) та FGX-6 (Китай). Показано, що сепаратор СВП-5,5×1 забезпечує одержання більш високих технологічних показників в більш важких умовах.
Приведены технические характеристики и результаты сравнительных испытаний сепараторов СВП-5,5×1 (Украина) и FGX-6 (Китай). Показано, что сепаратор СВП-5,5×1 обеспечивает более высокие технологические показатели по сравнению с сепаратором
FGX-6 (Китай) в более трудных условиях.


УДК 622.7

Иванченко А.Н., Матийчук Д.О., Анищенко Д.Ю. Лабораторные испытания по обогащению отвального продукта ОФ ЦГОКА на гравитационных аппаратах // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 175–181.


Встановлена можливість збагачення відвального продукту ЗФ ЦГЗКу гравітаційними методами. Проведено випробування концентрації проби на жолобах, що звужуються. Запропоновано технологію збагачення за допомогою конусних сепараторів.
Установлена возможность обогащения отвального продукта ОФ ЦГОКа гравитационными методами. Проведено испытание концентрации пробы на суживающихся желобах. Предложена технология обогащения при помощи конусных сепараторов.
Флотація
УДК 622.7

Ільяний С.І., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Вдосконалення реагентного режиму флотації вугілля // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 182–185.

Запропоновано і досліджено раціональний реагентний режим флотації коксівного вугілля Донецького басейну з використанням в якості збирача дизельного палива,а спінювача – масла ПОД. Масло ПОД подають одночасно у суміші з дизельним паливом та окремо, причому беруть співвідношення спінювача до збирача в їх суміші (10-15):(90-85), а кількість спіню­вача, який подається окремо, складає 1,5…3% від маси суміші реагентів.
Предложен и исследован рациональный реагентний режим флотации коксующихся углей Донецкого бассейна с использованием в качестве собирателя дизельного топлива, а вспенивателя – масла ПОД. Масло ПОД подается одновременно в смеси с дизельным топливом и отдельно, причем берут отношение вспенивателя к собирателю в их смеси (10-15):(90-85), а количество вспенивателя, подаваемого отдельно, составляет 1,5…3% от массы смеси реагентов.

УДК 622.765

Экспериментальный образец механической радиальной флотационной машины нового поколения / Г.А. Мавренко, С.О. Федосеева, О.А. Морозов, И.А. Загний, В.Ф. Косач // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 189–192.

Наведено результати промислових досліджень експериментального зразку радіальної шостисекційної перечисної флотаційної машини з одним аератором у промислових умовах ГЗФ "Самсонівська".


Вказано, що експериментальний зразок за своїми питомими показниками та технічними можливостями перевищують серійні зразки флотомашин з шістьма аераторами, тому запропонований тип радіальної флотомашини є перспективним та актуальним напрямком у створенні принципово нового обладнання для флотації вугілля.
Приведены результаты промышленных испытаний экспериментального образца ра-диальной шестисекционной перечистной флотационной машины с одним аэратором в условиях ГОФ "Самсоновская".

Показано, что экспериментальный образец по своим удельным показателям и техническим возможностям превышает серийные образцы флотомашин с шестью аэраторами, поэтому предложенный тип радиальной флотомашины является перспективным и актуальным направлением в создании принципиально нового оборудования для флотации углей.

УДК 622.765.4

Назимко Е.И., Звягинцева Н.А., Серафимова Л.И. Выбор рационального реагентного режима для флотации угольных шламов // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 192–200.


Досліджено реагентні режими флотації вугільних шламів марки Г. Показано, що використання суміші аполярних масел з різним вмістом високо та низько киплячих вуглеводнів дає змогу регулювати процес збагачення. Співставлення результатів флотації з в’язкістю суміші висвітило її позитивний вплив на час існування флотаційного комплексу.
Исследованы реагентные режимы флотации угольных шламов марки Г. Показано, что использование смеси аполярных масел с разным содержанием высоко и низко кипящих углеводородов обеспечивает регулирование процесса обогащения. Сопоставление результатов флотации с вязкостью смеси выявило ее положительное влияние на время существования флотационного комплекса.

УДК: 622.7: 662.74: 622.753

Соколова В.П., Шмельцер Е.О., Габура А.В. Использование флотореагентов из продуктов коксохимического производства для получения угольных концентратов из техногенного сырья // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 200–204.


У даній статті наведені дані про флотаційні реагенти з продуктів коксохімічного виробництва, які можуть бути ефективно використані замість традиційних аполярних реагентів для вугільної флотації. У роботі показано, що флотореагент УР-410, створений з нафталінвмісних відходів коксохімічного виробництва для флотації вугілля і вживаний на вуглезбагачувальних фабриках, може бути успішно використаний для вилучення вугілля з різної техногенної сировини. Зокрема, в роботі приведені результати досліджень флотації золошлакових відходів ТЕЦ і ГРЕС, клінкеру цинкового виробництва з отриманням флотоконцентратів зольністю 10…15%.
В настоящей статье приведены данные о флотационных реагентах из продуктов коксохимического производствах, которые могут быть эффективно использованы взамен традиционных аполярных реагентов для угольной флотации. В работе показано, что флотореагент УР-410, созданный из нафталинсодержащих отходов коксохимического производства для флотации угля и применяемый на углеобогатительных фабриках, может быть успешно использован для извлечения угля из различного техногенного сырья. В частности, в работе приведены результаты исследований флотации золошлаковых отходов ТЭЦ и ГРЭС, клинкера цинкового производства с получением флотоконцентратов зольностью 10…15%.

УДК 622.765

Федосеева С.О. Исследование флотируемости угольных шламов техногенных месторождений Украины // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010 – Вип. 41(82)–42(83). – С. 204–210.

Наведено результати досліджень флотованості вугільних шламів семи мулонакопичувачів України. Встановлено, що при оптимальному підборі реагент них режимів із техногенних вугільних родовищ України методом флотації можливо додаткове вилучення кондиційного товарного продукту для енергетики.

Приведены результаты исследований флотируемости угольных шламов семи илонакопителей Украины. Установлено, что при оптимальном подборе реагентных режимов из техногенных угольных месторождений Украины методом флотации возможно дополнительное извлечение кондиционного товарного продукта для энергетики.


УДК 622.765

Морозова Л.А., Морозов О.А., Мавренко Г.А. Анализ технологии флотации углей на обогатительных фабриках Украины // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 210–219.

Наведено аналіз сучасного стану технології флотації вугілля на вуглезбагачувальних фабриках України.

Вказано, що використання розробок інституту "Укрндівуглезбагачення", щодо модернізації флотомашин, застосування найбільш ефективних флотаційних реагентів та оптимальних режимів їх дозуванню і розподілу по фронту флотації сприяє поліпшенню техніко-економічних показників роботи вуглезбагачувальних фабрик, збільшенню виходу флотоконцентрату та зменшенню втрат горючої маси з відходами.
Приведен анализ современного состояния технологии флотации угля на обогатительных фабриках Украины.

Показано, что использование разработок института "Укрнииуглеобогащение" по модернизации флотомашин, применению наиболее эффективных флотореагентов и оптимальных режимов их дозирования и распределения по фронту флотации способствует улучшению качественно-количественных показателей работы углеобогатительных фабрик, увеличению выхода флотоконцентрата и уменьшению потерь горючей массы с отходами.

УДК 622.7

Жура В.В., Гуменецький В.В., Майкова С.В. Оцінка ефективності роботи блок-аераторів // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 219–222.

Приведено математичний розрахунок ефективності роботи блок-аераторів.
Приведен математический расчет эффективности работы блок-аэраторов
Спеціальні та комбіновані методи
УДК 622.7

Кирнарский А.С. Повышение переработки золотосодержащих руд Многовершинного месторождения // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 223–225.

Викладені технологічні можливості підвищення продуктивності збагачувальної фабрики по переробці золотовміщуючої руди родовища Многовершине за рахунок сумісної гідрокласифікації подрібненої руди і виводу галі із циркуляції на стадії напівсамоподрібнення матеріалу.

Изложены технологические возможности повышения производительности обогатительной фабрике по переработке золотосодержащей руды месторождения Многовершинное за счет совмещенной гидроклассификации измельченной руды и вывода гали из циркуляции на стадии полусамоизмельчения материала.

УДК 622.74.

Полулях Д.А. Трибовиброгравитационная сепарация каменного угля и продуктов его переработки // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). –
С. 226–231.

Наведені схеми трибовіброгравітаційної сепарації відвальної породи шахти "Відродження", крупно-кускового рядового вугілля шахти "Бужанська", крупних відходів ЦЗФ "Добропольска", крупного промпродукта ЦЗФ "Пролетарська".
Приведены схемы трибовиброгравитационной сепарации отвальной породы шахты "Возрождение", крупно-кускового рядового угля шахты "Бужанская", крупных отходов ЦОФ "Добропольская", крупного промпродукта ЦОФ "Пролетарская".
Зневоднення та сушіння. Водно-шламове господарство
УДК 622.7

Определение оптимальных условий флокулярной обработки концентрата флотационного углеобогащения перед его обезвоживанием на сетчатом вакуумном фильтре / В.Я. Королев, Н.Н. Рулев, О.В. Кравченко, В.В. Лукьянова // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 232–237.

Досліджувався вплив умов флокуляції концентрату флотації вуглезбагачення на його фільтраційні властивості при зневодненні на сітчастому вакуумному фільтрі. На прикладі флотоконцентрату, що утворюється на ЦЗФ "Київська" (м. Донецьк), показано, що оптимальні умови гідродинамічної обробки вугільного флотоконцентрату в процесі флокуляції складають: 6 секунд при градієнті швидкості середовища 1400 с-1. Встановлено, що використання оптимальних умов флокулярної обробки дозволяє:

  • збільшити продуктивність фільтру до 8%, або, при тій же продуктивності, понизити витрату флокулянта на 20%;


  • понизити величину проскакування твердого у фільтрат на 30% (до 2-3 г/л), або при тому ж проскакуванні зменшити витрату флокулянта на 20%.


Исследовалось влияние условий флокуляции концентрата флотационного углеобогащения на его фильтрационные свойства при обезвоживании на сетчатом вакуумном фильтре. На примере флотоконцентрата, образующегося на ЦОФ "Киевская" (г. Донецк), показано, что оптимальные условия гидродинамической обработки угольного флотоконцентрата в процессе флокуляции составляют: 6 секунд при градиенте скорости среды 1400 с-1. Установлено, что использование оптимальных условий флокулярной обработки позволяет:

    • увеличить производительность фильтра до 8%, или, при той же производительности, снизить расход флокулянта на 20%;

    • снизить величину проскока твердого в фильтрат на 30% (до 2-3 г/л), или при том же проскоке уменьшить расход флокулянта на 20%.УДК 622.794

Назимко Е.И., Науменко В.Г., Куриленко Н.А. Испытания и тарирование установки для исследования обезвоживания шламов // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 237–243.


Наведено методику та результати тарирування приладу для дослідження швидкості видалення вологи з осадів, що знаходяться в напруженому стані. Одержано залежність швидкості фільтрування від прикладеного тиску.
Приведена методика и результаты тарирования устройства для исследования скорости удаления влаги из осадков, находящихся в напряженном состоянии. Получена зависимость скорости фильтрации от приложенного давления.
Автоматизація та управління процесами збагачення
УДК 681.514.1

Грачев О.В., Пожидаев В.Ф. Аналитический метод расчета результатов разделения для управления качеством продуктов обогащения // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 244–250.

Пропонується аналітичний метод розв'язання задачі управління якістю продуктів поділу на підставі апріорної інформації про рядове вугілля та технологічних результатів сепарації, який характеризується можливістю задавати керуючий вплив до отримання експериментальних результатів поділу.
Предлагается аналитический метод решения задачи управления качеством продуктов разделения на основе восстановления априорной информации о рядовом угле и технологических результатах сепарации, который характеризуется возможностью задавать управляющее воздействие до получения экспериментальных результатов разделения.

УДК 622.7

Полулях А.Д. Технологические принципы управления качеством угольной продукции // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 251–255.

Наведені технологічні принципи управління якістю вугільної продукції на різних етапах її виробництва.
Изложены технологические принципы управления качеством угольной продукции на разных этапа ее производства.
Випробування та контроль
УДК 622.271+622.7:622.341.1

Младецкий И.К., Панченко В.В., Шепель В.В. Анализ методологии контроля показателей процесса обогащения на обогатительных фабриках железорудного горно-обогатительного комбината // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). –
С. 256–268.

УДК 622.7

Светкина Е.Ю. Мониторинг качества минерального сырья методом электропроводности // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 268–275.

Показано, что высокая чувствительность электропроводности к изменениям поверхностного состояния твердых материалов позволяет следить за качеством минерального сырья, а также фазовыми превращениями его на начальных стадиях процесса обогащения.

Показано, що висока чутливість електропровідності до змін поверхневого стану твердих матеріалів дозволяє стежити за якістю мінеральної сировини, а також фазовими перетвореннями його на початкових стадіях процесу збагачення.

Екологія
УДК 622.7: 622.341

Можливості зниження негативного впливу техногенних родовищ на екологічний стан навколишнього середовища за рахунок введення їх до виробництва / Г.В. Губін, Т.А. Олійник, Н.В. Кушнірук, К.М. Шестакова // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 276–282.

Розглянуті основні джерела утворення техногенних родовищ. Наведені проблеми, що стосуються даного виду сировини та способів їх вирішення за допомогою введення їх до виробництва з метою отримання готової продукції різного напрямку використання.
Рассмотрены основные источники образования техногенных месторождений. Приведены проблемы, которые касаются данного вида сырья и способов их решения с помощью введения их в производство с целью получения готовой продукции разного направления использования.


УДК 541.183:622.33 + 622.693


Егурнов А.И., Борук С.Д. Пути сокращения выбросов оксидов серы при сжигании высокосернистых углей и отходов углеобогащения // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 283–290.

Досліджена можливість зниження обсягів викидів сірчистого ангідриду шдяхом отримання з високосірчистого вугілля висококонцентрованних водовугільних суспензій. Як речовини, здатні зв’язувати сірчистий агнгідрид запропоновано подрібнені природні карбонатні мінерали. Показано, що їх введення до складу суспензій не призводить до зниження фізико–хімічних та експлуатаційних характеристик отриманого водовугільного палива. При вмісті реккомендованих добавок 5…8% (залежно від вмісту сірки у вихідному вугіллі) викиди сірчистого ангідриду скорочуються на 60…70%.

Исследована возможность снижения объемов выбросов сернистого ангидрида, образующегося при сжигании высокосернистых углей, путем получения на их основе высококонцентрированных водоугольных суспензий. В качестве серосвязывающих добавок предложено вводить в состав суспензии ряд измельченных природных минеральных добавок. Показано, что предложенные добавки не приводят к ухудшению физико–химических и эксплуатационных характеристик водоугольного топлива. При их содержании 5…8 % (в зависимости от содержания серы в исходном угле) выбросы сернистого ангидрида сокращается на 60…70%.


УДК 541.183:622.33+622.693

Влияние электролитов на реологические свойства высококонцентрированных суспензий бурого угля / А.И. Егурнов, К.В. Макарова, А.С. Макаров, Д.П. Савицкий // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 290–295.

УДК 622.7

Радионов А.В. Использование магнитожидкостных герметизатороров на углеобогатительных предприятиях // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 295–307.

Проаналізовано досвід експлуатації магніторідинних герметизаторів (МРГ) в умовах вугільних шахт, запилених середовищ і середовищ зі змістом великої кількості абразивних часток. Виходячи із цього, запропоновано ескізні варіанти конструкцій МРГ для устаткування вуглезбагачувальних фабрик, де, на нашу думку, можуть бути проблеми з герметичністю, які ефективно вирішуються впровадженням магніторідинних технологій.
Проанализирован опыт эксплуатации манитожидкостных герметизаторов (МЖГ) в условиях угольных шахт, запыленных сред и сред с содержанием большого количества абразивных частиц. Исходя из этого, предложены эскизные варианты конструкций МЖГ для оборудования углеобогатительных фабрик, где, по-нашему мнению, могут быть проблемы с герметичностью, которые эффективно решаются внедрением манитожидкостных технологий.

З багачення корисних копалин, 2010.  Вип. 41(82)–42(83)