shkolaw.in.ua 1 2 ... 4 5
Шановні друзі!


У частині другій "Науки виживання" ставиться за ціль ознайомити Вас з основними положеннями Законів Украї­ни „Про Цивільну оборону", „Про правові засади цивільного захисту засобами захисту органів ди­хання та шкіри від отруйних і частково радіоактивних ре­човин, а також від хвороботворних мікробів.

Своє завдання ми бачимо в тім, щоб Ви зрозуміли "природу захисту", знали принцип улаштування різних засобів захис­ту і їх ефективність.

Протигаз не є панацея від всіх бід. В підручниках, пам"ятках та різних посібниках говориться про те, що про­тигаз захищає від радіоактивних речовин. Але це далеко не так.

Він захищає від радіоактивного пилу, що накопичується в протигазовій коробці, яка при певному накопиченні стає самостійним джерелом опромінення. Тому коробку слід час від часу міняти.

Спеціальні засоби захисту шкіри також тільки частково захищають від радіоактивних речовин. А від яких і наскі­льки - Вам потрібно детально ознайомитись з характерис­тикою випромінювань.

Багато уваги приділено найпростішим засобам захисту, які достатньо ефективні в екстремальних умовах, коли від­сутні спеціальні засоби. Знати детальну характеристику сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) потрібно для то­го, щоб у відповідний момент прийняти правильне рішен­ня: як захистити себе, допомогти в цьому ближнім та як знешкодити СДОР, надати першу долікарняну допомогу Не обійдено питання бактеріологічного захисту. Епідемії інфекційних захворювань ще трапляються в нашому житті, більше того - ми все частіше стоїмо на межі їх нових спа­лахів.

Тільки знання та, відповідно, правильні дії, допоможуть Вам в екстремальних умовах значно знизити дію СДОР, уникнути або звести нанівець епідемії чи інфекційні захво­рювання.
СИГНАЛИ ОПОВІЩЕННЯ

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

Щоб привернути увагу населення застосовують (протя­гом не більше трьох хвилин) сирени, гудки підприємств та деякі інші (попередньо визначені) сигнальні засоби - це означатиме передачу І (попереджувального сигналу "УВАГА ВСІМ!".


Почувши цей сигнал, треба негайно ввімкнути прово­довий радіо транляційний динамік, радіоприймач на пе­ршій Українській програмі, телевізійний приймач, про­слухати інформацію про надзвичайну ситуацію, що скла­дається на визначеній території, вказівки відділу (управ­ління) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного за­хисту населення. Після повідомлення дійте швидко, згідно з вказів-ками і без паніки. Пам"ятайте, у цих умовах дорога кожна хвилина.

СПОСОБИ ДОВЕДЕННЯ СИГНАЛІВІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ УКРАЇНИ"

Громадяни України мають право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших орга­нів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і гос­подарювання гарантій щодо забезпечення його реалізації.

Держава, як гарант цього права, створює систему цивіль­ної оборони, яка має своєю метою захист населення від не­безпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, еко­логічного, природного та воєнного характеру.

Завданнями цивільної оборони є:


 • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техно­
  генного походження і запровадження заходів щодо змен­
  шення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, вибухів,
  великих пожеж та стихійного лиха;

 • оповіщення населення про загрозу і виникнення над­
  звичайних ситуацій у мирний і воєнний часи та постійне
  інформування його про наявну обстановку;

 • захист населення від наслідків аварій, катастроф, вели­
  ких пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ура­
  ження;

 • організація життєзабезпечення населення під час ава­
  рій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час;
 • організація і проведення рятувальних та інших невід­

  кладних робіт у районах лиха і осередках ураження;


 • створення систем аналізу і прогнозування управління,
  оповіщення і зв"язку, спостереження і контролю за радіоак­
  тивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтри­
  мання їх готовності для сталого функціонування у надзви­
  чайних ситуаціях мирного і воєнного часів;

 • підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної
  оборони, її органів управління та сил, навчання населення
  вміння застосовувати засоби індивідуального захисту і дія­
  ти в надзвичайних ситуаціях.

ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ:

 1. знати та виконувати вимоги Закону України "Про ци­
  вільну оборону України", інших нормативних актів з пи­
  тань цивільної оборони;

 2. виконувати правила безпеки у повсякденній трудовій
  діяльності, не допускати порушень виробничої та техноло­
  гічної дисципліни, вимог екологічної безпеки;

 3. вивчати основні способи захисту населення та терито­
  рій від надзвичайних ситуацій, знати прийоми надання
  першої медичної допомоги потерпілим, уміти користува­
  тись колективними та індивідуальними засобами захисту;

 4. виконувати встановлені правила поведінки при загрозі
  та виникненні надзвичайних ситуацій, виконувати розпо­
  рядження та інші законні вимоги посадових осіб цивільної
  оборони;

 5. надавати допомогу і приймати участь у проведенні
  аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт.

ОБОВ"ЯЗКИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ З

ЗАХИСТУ ДІТЕЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЯХ

 • Роз'яснювати порядок укриття дітей у захисних спору­
  дах, забезпечувати засобами індивідуального захисту;

 • робити все необхідне для евакуації дітей або перебу­
  вання їх тривалий час в захисних спорудах;
 • постійно контролювати правильність застосування ді­

  тьми засобів захисту;


 • пам'ятати, що із А1 - 2, крім знеболюючих засобів і ра­
  діозахисного засобу № 2, дітям віком до 3 років на один
  прийом дають 1/4 таблетки, від 3 до 8 - 1/3 таблетки, а ді­
  тям віком від 8 до 15 років - половину дози дорослих;

 • проводити посадку дітей на транспортні засоби в пер­
  шу чергу;

 • при відсутності захисних споруд, будувати найпростіші
  укриття і розміщувати там дітей та жінок з дітьми у першу
  чергу;

 • при отриманні сигналу про ту чи іншу надзвичайну си­
  туацію, діяти тільки згідно з рекомендаціями відділу
  (управління) з питань НС та ЦЗН;

 • перебуваючи разом з дітьми, підтримувати спокій та
  бути терплячими до них;

 • при перебуванні в осередку радіоактивного або хіміч­
  ного ураження дотримуватися встановлених правил пове­
  дінки і слідкувати, щоб їх виконували діти;

 • якщо отруйні речовини потрапили на відкриті ділянки
  тіла або одяг дітей - якнайшвидше обробити заражені місця
  знезаражуючим розчином;

 • після виходу із зараженої місцевості провести часткову
  або повну санітарну обробку;

 • при несподіваній хворобі дитини надати їй першу до­
  помогу, негайно сповістити лікувальний заклад та при не­
  обхідності вжити заходи до її ізоляції;

 • в умовах надзвичайних ситуацій заборонити дітям від­
  лучатися з дому, їсти сирі, немиті, необроблені продукти
  харчування;

 • стежити за виконанням дітьми правил особистої та ра­
  діаційної гігієни.

Розділ другий ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

До індивідуальних засобів захисту входять:

 • засоби захисту органів дихання;

 • засоби захисту шкіри;

 • медичні засоби захисту.

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Найбільш надійним засобом захисту органів дихання є протигаз.


Він призначений для захисту органів дихання, очей, об­личчя від отруйних речовин, які можуть бути у вигляді па­ру, туману, газу, диму, крупин радіоактивного пилу, а та­кож біологічних речовин та організмів (мікробів, токси­нів).

Всі протигази по принципу дії в свою чергу діляться на дві групи - фільтруючі та ізолюючі.

ФІЛЬТРУЮЧІ ПРОТИГАЗИ

Фільтруючі протигази є основним і найбільш поширеним засобом захисту органів дихання. Принцип захисної дії фі­льтруючих протигазів базується на фільтрації (очищенні) повітря, яке вдихає людина.

Перший процес. В коробці фільтруючого протигаза зара­жене повітря очищується від отруйних речовин, при цьому

основним поглиначем отруйних речовин (ОР) є активоване вугілля, яке особливо добре поглинає пари фосфорорганіч­них ОР, іприту, фосгену, дифосгену. Але не всі ОР погли­наються вугіллям. Для більш повного очищення повітря від таких речовин використовуються спеціальні хімічні добав­ки та каталізатори, що є необхідними складовими до акти­вованого вугілля (шихти) коробки протигаза.

Потрібно мати на увазі, що захисні дії протигаза від ОР визначаються часом насичення ними усього вугілля (ших­ти) коробки. Це і є термін захисної дії протигазової короб­ки. Після її насичення ОР, вона замінюється на нову.Протигазова коробка

1 - зовнішня горловина для з'єднування з шолом - маскою;

2 - корпус; 3 - металева сітка з штучним волокном та

притискаючим кільцем; 4 - активоване вугілля з хімреагентами

(шихта); 5 -решітчата сітка з двома наклеєними марлевими

прокладками; б - протидимний фільтр; 7 - металева подвійна

діафрагма; 8 - отвір для повітря, що вдихається.

Другий процес, що проходить в протигазовій коробці -фільтрація. Принцип фільтрації покладається в основу за-


хисту органів дихання людини від радіоактивного пилу, димів, туманів ОР і від біологічних речовин. Щоб вирішити ці питання, в протигазовій коробці є протиаерозольний (протидимний) фільтр. Він складається із фільтруючого картону та синтетичних фільтруючих матеріалів, які їх і затримують. В органи дихання по з"єднувальній трубці (в залежності від типу протигаза, протигазова коробка може з'єднуватися з лицевою частиною безпосередньо через вдихальний клапан) через вдихальний клапан очищене по­вітря надходить під лицеву частину протигаза до дихаль­них органів.

Повітря, що видихається, виходить через систему види­хувальних клапанів, які щільно закриті при вдиханні.

Протигаз складається з лицевої частини (маски), проти­газної коробки і сумки.У лицевій частині розміщена клапанна коробка з вдиха­льним та видихальними клапанами. Сумка протигаза при­значена для його перенесення та зберігання.Цивільні протигази

А - ГП -7 1- лицева частина; 2 - фільтрувально-поглинальна коробка; 3 - трикотажний чохол; 4 - вузол клапана вдихання; 5 - переговорний пристрій (мембрана); б - вузол клапана видихання,

Б - ГП - 7 в комплекті з додатковим патроном ДПГ - З (ДП, ДП-1.ДП-2).

В - ГП -5 1- протигазова коробка; 2 - коробка з незапотіваю­чими плівками; 3 - шолом - маска; 4 - сумка. Г - ГП - 4У 1 - маска; 2 - окуляри; 3 - шнурок; 4 - клапанна коробка; 5 -з'єднувальна трубка; 6-прот. коробка; 7-сумка. Д - Дитячий протигаз (ЦП - 6М, ДП - 6, ПДФ - 7, ПДФ - Д ПДФ - Ш) 1 - лицева частина; 2 - з'єднувальна трубка; З - протигазова коробка.


Раніше розглянута принципова схема фільтруючого про­тигаза, характерна модифікаціям та типам вітчизняного і закордонного виробництва.

Для дорослого населення призначені фільтруючі проти­гази ГП - 4У, ГП - 5, ГП - 7, ГП - 7В.

Дитячі протигази: ДП - 6М - для дітей у віці від 1,5 року, має 4 розмір; ДП - 6 має тільки 5 розмір; ПДФ - 7 - для ді­тей у віці від 1,5 до 14 років, має 1-5 розмір; ПДФ - Д - для дітей у віці від 1,5 до7 років, має 1-4 розмір; ПДФ - Ш -для дітей у віці від 7 до 17 років, має 3-4 розмір.

Для того, щоб використовувати фільтруючі протигази для захисту органів дихання від СДОР, передбачені спеціа­льні насадки, що кріпляться до протигазної коробки.

Протигаз без спеціальних насадок захищає від хлору ЗО -100 хвилин, аміаку - 5 - 8 хвилин, парів ртуті - 4000 - 6000 хвилин.

Надійність захисту органів дихання людини залежить від уміння користуватися протигазом. Для одягання протигаза потрібно закрити очі, зробити повний вдих, відкрити отвір у дні протигазової коробки; вийняти маску з сумки і взяти обома руками так, щоб великі пальці були зовні, а інші все­редині; прикласти нижню частину маски до підборіддя і натягнути її на обличчя так, щоб не було складок, а краї маски щільно прилягали до обличчя; зробити різкий видих.

Справність протигаза в цілому перевіряють так: одяга­ють маску, закривають у дні коробки отвір гумовою проб­кою або долонею і роблять глибокий вдих.

Протигаз справний, якщо повітря не проходить при цьо­му під маску. Якщо ж повітря під маску проходить, то про­тигаз не герметичний і для виявлення несправності треба перевірити його по частинах або замінити. Остаточно спра-

вність протигаза та його герметичність перевіряють у ка­мерах або приміщеннях з невеликою концентрацією хлор­пікрину.

Знімають протигаз, як тільки мине небезпека безпосере­днього ураження, за командою "протигази зняти" або само­стійно.

Якщо час використання протигазової коробки виходить (за чим потрібно слідкувати керівнику робіт і самому пра­цюючому) - потрібно замінити на нову протигазову короб­ку або залишити місце роботи в зараженому просторі.


Перед тим, як укласти маску протигаза в сумку, треба вивернути її і добре протерти внутрішню поверхню чистою ганчіркою або просушити.

Потрібно пам"ятати, що взимку гума твердне, можливе обледеніння скелець окулярів, змерзання гумових пелюсток клапанів (для чого слід періодично відігрівати клапанну коробку руками).

Треба вміти користуватися несправним протигазом, коли неможливо його замінити. Наприклад: при пошкодженні маски, скелець окулярів, видихального клапану, з'єднувальної трубки, протигазової коробки та інше.

Так, у випадку незначного розриву маски треба місця розриву щільно затиснути пальцями або притиснути доло­нею. Коли утвориться великий розрив маски або з'єднувальної трубки, а також при пошкодженні скелець окулярів і верхнього видихального клапана, треба затрима­ти дихання, закрити очі і зняти маску; потім викрутити з'єднувальну трубку від коробки і взяти горловину коробки в рот, затиснути носа і дихати ротом через коробку. Якщо пошкоджена протигазова коробка - отвір закрити пальця-ми. При пошкодженні з"з'єднувальної трубки, прикрутити протигазову коробку безпосередньо до лицевої частини.

Забороняється: зберігати протигаз в сирих приміщеннях; попадання в коробку води; піддавати його ударам; сушити біля опалювальних батарей; брати клапан руками. Якщо протигаз був під дощем, його протирають і просушують на повітрі. Отвір в протигазовій коробці постійно повинен бу­ти закритий гумовою пробкою.

КАМЕРА ЗАХИСНА ДИТЯЧА

По аналогії фільтруючих протигазів для захисту дітей ві­ком до 1,5 року від отруйних речовин, радіоактивного пилу та хвороботворних мікробів виготовлені захисні дитячі ка­мери.Камера захисна дитяча

Камера складається з каркасу, на який натягується про­гумований чохол з віконцями, протигазової коробки та мі­хового насоса.

Повітря для дихання дитини підкачується міховим насо­сом людиною, яка піклується про дитину і очищується фі­льтруючою протигазовою коробкою (КЗД - 1).


Повітря може фільтруватися і через дифузно - сорбуючі елементи (КЗД - 4, КЗД - 6).КЗД може переноситись на руках, для чого є лямки, а та­кож встановлюватись на шасі дитячої коляски.

Для використання протигазових коробок в КЗД - 1 з ме­тою захисту дитини від СДОР застосовуються спеціальні насадки, які кріпляться до протигазової коробки.

ГОПКАЛІТОВИЙ ПАТРОН

При роботі в атмосфері, де є окис вуглецю, до лицевої частини протигаза додатково приєднують гопкалітовий па­трон, а до нього протигазову коробку.

У цьому патроні є суміш окислювальних речовин, що на­зивається "гопкалітом". Ці речовини сприяють переведен­ню окису вуглецю у вуглекислий газ за рахунок кисню, що надходить у патрон із повітря.Гопкалітовий патрон

1 - гопкаліт; 2 - осушувач; 3 - зовнішня горловина для

з'єднування з протигазовою трубкою; 4 • внутрішня горловина

для з'єднування з протигазовою коробкою.

При збільшенні ваги за рахунок поглинутої вологості на 20 гр. та більше, патроном користуватися заборонено. Ці питання вирішуються на пунктах зберігання та видачі про­тигазів підприємств (організацій), де є електронні чи пере­вірені механічні ваги. Термін захисної дії гопкалітового патрону (в залежності від інтенсивності дихання), до двох годин.

Крім додаткового гопкалітового патрону (ДП - 1) засто­совуються патрони ДП - 2, ДП - 3, у яких збільшений тер­мін захисної дії (так у ДП - 2 при температурі + 20 - +30° С та концентрації вуглецю до ЗО мг/л він доходить до 6 - 8 годин, а допустиме збільшення ваги є 90 - 120 гр.).

ІЗОЛЮЮЧІ ПРОТИГАЗИ (ІП-46, ІП-46М, ІП- 4, ІП- 5)

Використання протигазів фільтруючого типу, як цивіль­них так і промислових, при високих концентраціях СДОР, а також при недостачі кисню - недопустиме.

В цьому випадку використовують ізолюючі протигази, що є спеціальними засобами захисту органів дихання, очей, обличчя від усіх небезпечних речовин, що містяться в пові­трі.


Принцип роботи протигазу заснований на виділенні кис­ню із хімічних речовин при поглинанні вуглекислого газу і вологості, які видихає людина.

Шолом - маска захищає органи дихання від дій зовніш­нього середовища, направляє повітря, що видихається в регенеративний патрон і подає очищену від вуглекислого газу і збагачену киснем суміш до органів дихання.

20Ізолюючий протигаз (ІП - 4, ІП - 5)

1 - лицева частина; 2 - регенеративний патрон; 3 - дихальний

мішок; 4 -сумка; 5 - каркас.

Шолом - маска укомплектовується зарубником і носовим затискачем для виконання робіт під водою на глибині до 7 м.

Регенеративний патрон забезпечує поглинання вугле­кислого газу і вологи із повітря, що видихається і отриман­ня кисню.

Патрон має регенеративний продукт, у якому встановле­но пусковий брикет, що забезпечує виділення кисню необ­хідного для дихання в перші хвилини.

Мішок для дихання служить резервуаром для видихан­ня газової суміші і кисню, який виділяється регенератив­ним патроном.

Запас виділяємого кисню регенеративним патроном до­зволяє виконувати роботи в ізолюючому протигазі при ва­жких фізичних навантаженнях протягом 45 хв., при серед­ніх - 70 хв., при легких або в стані відносного спокою - З год.

До роботи в ізолюючих протигазах допускаються люди, які пройшли медичну комісію, знають їх устрій та пройшли практичне тренування під спостереженням інструкторів. Забороняється користуватися незапломбованими регенера­тивними патронами, та приступати до роботи коли не роз­почав працювати пусковий брикет.

Не можна перебувати в протигазі до повного відпрацю­вання регенеративного патрона. Категорично забороняєть­ся змащувати деталі і з'єднання протигазу мастилами (при поєднанні кисню і мастила може статися вибух).


ПРОМИСЛОВІ ПРОТИГАЗИ

Промислові протигази призначені для індивідуального захисту органів дихання, очей та обличчя від газопаровид-них шкідливих речовин і аерозолей при наявності кисню в повітрі не менше 18% та сумарній наявності газопаровид­них шкідливих речовин не більше 0,5% (аміаку - 1%, фос­фористого водню - 0,2%, миш'якового водню - 1%).

Промислові протигази можуть використовуватись при евакуації населення із районів надзвичайних ситуацій, тех­ногенних аваріях, катастрофах, природних катаклізмах, зв"язаних з виділенням шкідливих речовин в повітря, а та­кож для оснащення невоєнізованих формувань.

Останнім часом промисловість стала випускати погли­наючи коробки малого габариту із змінним проти аерозоль­ним фільтром і без нього.

Невелика вага коробок дозволяє використовувати їх без з'єднувальних трубок, що надає більше зручностей при експлуатації протигаза, особливо в малих об'ємах та в не­зручній позі. Інформація про призначення, застосування, зберігання коробок нанесена безпосередньо на них, що до­зволяє правильно вибирати марку коробки в даних умовах, правильно їх експлуатувати та зберігати.

Уніфікований вузол з'єднання протигазової коробки з лицевою частиною дозволяє використання лицевих частин різних конструкцій, а також лицеві частини закордонного виробництва.

Гарантійний термін зберігання протигазів марок А, В, КД, БКФ - 5 років; протигазів марок Г, К, ВК, М, У, - 3 ро­ки.Промисловий протигаз (А, В, Е, У, БК, СО, Г, К, КД, МФ, БКФ, М)

1 - протигазова коробка; 2 - з"єднувальна трубка, 3 -лицева

частина; 4 - сумка.следующая страница >>