shkolaw.in.ua 1

Реєстраційна форма


Прізвище____________________________________________

Ім’я, по-батькові____________________________________

Назва організації_____________________________________

Адреса організації____________________________________

Посада_____________________________________________

Науковий ступінь____________________________________

Вчене звання________________________________________

Адреса для листування (з індексом)_____________________

__________________________________________________

Контактний телефон_________________________________

e-mail______________________________________________

Секція_____________________________________________

Назва доповіді______________________________________

Адреса оргкомітету:

кафедра ботаніки і садово-паркового господарства

хіміко-біологічний факультет, МДПУ ім. Б.Хмельницького, вул. Леніна, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312, Україна

Контактні телефони:

096-548-34-36 – д.б.н., професор Мальцева Ірина Андріївна;

e-mail: maltseva_irina@ukr.net

098-543-72-44 – к.б.н., доцент Подорожний Сергій Миколайович;

e
-mail: sergey_plantago@meta.ua

098-242-89-20 - к.б.н., доцент Пюрко Ольга Євгенівна

e-mail: diser 03@rambler.ru

До зустрічі в Мелітополі!!!МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ»

17-18 жовтня 2012 р.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Мелітополь, 2012

Шановні колеги!!!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародній конференції «ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ». Конференція відбудеться 17-18 жовтня 2012 р. в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Планується робота наступних секцій:


  1. Збереження фіторізноманіття природних ландшафтів.

  2. Антропогенні зміни рослинності та проблеми рекультивації.

  3. Фітомоніторинг навколишнього середовища й актуальні проблеми функціонування і формування рослинних організмів.

  4. Водорості природних і антропогенно-змінених екосистем.

  5. Екологічна освіта та виховання.

Робочі мови: українська, російська, англійська

УВАГА!!! В рамках конференції відбудеться засідання секції для школярів та ліцеїстів «Юніорська біологічна наука»

Реєстрація та умови подання матеріалів

Для участі в конференції необхідно відправити заповнену реєстраційну форму та подати текст матеріалів. Якщо матеріали написані кількома авторами, то реєстраційну форму заповнюють всі автори, а файл з текстом матеріалів подає лише перший автор. Реєстраційна форма (приклад назви файлу – ivanov_zayavka.doc) та матеріали (приклад назви файлу - ivanov_text.doc) надсилаються окремими файлами на адресу оргкомітету (e-mail:kafbotany@mail.ru) та роздрукованому вигляді (1 примірник) поштою. Матеріали конференції будуть надруковані у «Біологічному віснику Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького», а анотації розташовані в онлайн версії журналу (на платформі open Journal System) http://www.himbiol.favorsiti.net /ojs.


Кінцевий термін подачі заявок та матеріалів – 25 серпня 2012.

Вимоги до оформлення матеріалів

1. Обсяг матеріалів – не більше 10 сторінок машинопису (одна сторінка у форматі журналу містить до 4500 знаків, включаючи пропуски). Обсяг ілюстрацій і таблиць не повинен перевищувати 30 % обсягу матеріалів.

2. Усі текстові матеріали набирати через 1 інтервал, залишаючи з кожного краю сторінки відступи 2 см, шрифт – Times New Roman 11 пунктів (резюме та ключові слова – 10 пунктів), абзацний відступ – 0,8 см. При наборі статті необхідно розрізняти дефіс і тире, а також застосовувати поліграфічні «ялинки». Між ініціалами та прізвищем обов’язково залишати пропуск. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word 97, 2000, XP як текст у форматі RTF (*.rtf) або документ Word (*.doc). Математичні формули і рівняння готуйте в редакторі рівнянь Microsoft Equation 3.0, а хімічні – у редакторі ISIS Draw v. 2.4. Використовуйте одиниці Міжнародної системи вимірювань.

3. Назва матеріалів повинна коротко інформувати про їх зміст і містити не більше 13 слів. Більш довші назви скорочуються у процесі редагування. Назву матеріалів подати трьома мовами – українською, російською та англійською. Наявність УДК обов’язкова.

4. Анотація подається трьома мовами – українською, російською, англійською і повинна коротко описувати результати і головні висновки проведених досліджень. Ключові слова можна брати з назви статті. Подаються українською, російською та англійською мовами.

5. Адресу і назву організації, у якій виконувалися дослідження, подати українською, російською та англійською мовами, а також указати e-mail, телефон для оперативного зв’язку з автором. Укажіть повне ім’я та по батькові кожного автора публікації українською, російською, англійською мовами.

6. Матеріали повинні містити такі розділи: Вступ; Матеріали та методи досліджень; Результати та їх обговорення; Висновки; Список використаної літератури.


7. Посилання на літературні джерела слід подавати в напівкруглих дужках із зазначенням прізвища цитованого автора та року видання (вимоги APA style, 6th edition).

8. Список використаної літератури. Слід ретельно звірити відповідність літературних джерел у тексті та у списку. Перелік подається двічі - мовою оригіналу та латиницею із дотриманням вимог APA style, 6th edition.

9. Таблиці повинні бути пронумеровані відповідно до змісту матеріалів. Дати назву до кожної таблиці. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею. Табличні матеріали підготувати у табличному редакторі Word (версії 2000 та пізніше).

10. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Внизу рисунка указати його назву. Діаграми та графіки слід виконувати у пакетах Excel, Statistica, схеми – у пакеті Visio 2000 та зберігати у форматах цих програм окремими файлами (наприклад, petrov_ris1). Найкращими для сканованих зображень є формати файлів BMP, JPEG, EMF. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman або Тimes New Roman Cyr (в окремих випадках Courier).

Подані матеріали не повертаються. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори. Рукописи, оформлені без дотримання наведених вище правил, прийматися не будуть. Вартість однієї сторінки 30 грн.

Після отримання всіх матеріалів Вам буде надіслане запрошення та II інформаційний лист з програмою конференції.

Кошти за публікацію матеріалів надсилати поштовим переказом з 20 серпня по 30 серпня 2012 р. за адресою: вул. Дзержинського, буд. 414, кв. 5, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72316, Україна, Пюрко Ользі Євгенівні