shkolaw.in.ua 1

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ


КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА

ПСИХОТЕРАПІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 6.040100 Психологія


КУРС 4

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Методика проведення психологічної експертизи в різних

галузях психології


ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА

ВИД МАТЕРІАЛУ

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (уМБ)

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ

Перелік питань для самостійної роботи студенів:


 1. Дайте визначення експертної діяльності і розкрійте загальну структуру проведення експертиз.

 2. Дайте визначення поняттю експерт та його характерні риси (Ю.В. Сидельников).

 3. Дайте визначення поняттю експерт, його основна мета і якості експерта.

 4. Метод організації експертиз анкетування і метод мозкової атаки.

 5. Організація експертиз методом Делфі і методом суду.

 6. Організація експертиз методом прогнозного графа і комісій.

 7. Експертологія, її особливість, основні функції і методи експертизи.

 8. Вимоги до експертів і етапи підготовки експертів.

 9. Експертиза її мета і умови призначення.
 10. Гуманітарна експертиза її ознаки основні показники.


 11. Основна задача гуманітарної експертизи і її рівні.
 12. Основна мета і особливості гуманітарної експертизи.


 13. Експертна діяльність, її стадії і методи організації експертної діяльності.

 14. Основні методи організації експертної діяльності і оцінка якості експертиз.

 15. Проблеми підготовки експертів.

 16. Основні принципи і правила етики експертів.

 17. Поняття експертиза і загальна класифікація експертиз.

 18. Комплексна і комісійна експертиза і правові основи їх проведення.

 19. Додаткова і повторна експертизи, підстави для їх призначення.

 20. Дайте визначення експертної діяльності і розкрійте загальну структуру проведення експертиз.

 21. Історія, теоретичні основи і правові акти судово-психологічної експертизи.

 22. Судово-психологічна експертиза її мета і основні ознаки.

 23. Основні задачі судово-психологічної експертизи.

 24. Класифікація судово-психологічних експертиз.

 25. Основні етапи і стадії проведення судово-психологічної експертизи.

 26. Структура і зміст постанови СПЕ і вимоги до питань, які ставляться перед експертами.

 27. Порядок призначення судово-психологічних експертиз.

 28. Хто має право призначати судово-психологічну експертизу, їх права і обов'язки.

 29. Предмет дослідження СПЕ, права і обов'язки особи, що призначає експертизу.

 30. Компетенція судово-психологічної експертизи (за М.М. Коченовим).

 31. Габітоськопія, її історія і що вона вивчає.

 32. Структура елементів зовнішності в габітоськопії.

 33. Зовнішній вигляд і його головні властивості в габітоськопії.

 34. Об'єктивні і суб'єктивні способи відображення зовнішнього вигляду людини.

 35. Словесний портрет і основні правила його складання.

 36. Словесний портрет і правила опису росту і віку.

 37. Габітоськопія, етапи створення словесного портрета і задачі кожного етапу.
 38. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза, її особливості і порядок призначення.


 39. Основні питання комплексної судової психолого-психіатричної експертизи (И.А. Кудрявцев).

 40. Предмет комплексної судової психолого-психіатричної експертизи і класифікація задач (за М.М. Коченовим).

 41. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза і її основні періоди і етапи.

 42. Висновок комплексної психолого-психіатричної експертизи.

 43. Основні положення і особливості комплексної психолого-мистецтвознавчої експертизи.

 44. Основні положення і особливості комплексної медико-психологічної експертизи.

 45. Основні положення і особливості комплексної експертизи психолого-сексології.

 46. Основні положення і особливості судово-психологічної експертизи дослідження фонограм і відеозаписів.

 47. Основні положення і особливості комплексної психолого-лінгвістичної експертизи.

 48. Основні положення і особливості комплексної медико-психолого-педагогічної експертизи.

 49. Загальна задача і функції КМППЕ.

 50. З якими захворюваннями, до яких установ прямують діти медико-психолого-педагогічною комісією.

 51. Документи і форма характеристики при прийомі дитини на КМППК.

 52. Склад і організація роботи КМППК.

 53. Методологічні основи і методи обстеження порушень в розвитку дошкільників в КМППК.

 54. Характеристика методу бесіди при обстеженні дітей шкільного віку в КМППК.

 55. Загальна характеристика основних методів обстеження школярів в КМППК.

 56. Порядок проведення експерименту КМППК і види допомоги експериментатора.

 57. Методики і показники обстеження школярів в КМППК.

 58. Задача комплексної медико-психолого-педагогічної комісії і форма протоколу (С.Д. Забрамна).

 59. Аутизм і карта діагностики раннього дитячого аутизму.

 60. Аутизм і схема збору анамнезу раннього дитячого аутизму. 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИНавчальна та довідкова література
Перелік рекомендованої літератури

 1. Авербух И. Е., Голубева Е. А. К вопросу о вменяемости психически неполноценных лиц //Вопросы экспертизы в работе защитника.- Л., 1970.- С. 98.

 2. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987.

 3. Бакштановский В.И. Гуманитарная экспертиза. Тюмень, 1990

 4. Блейхер В. М. Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. Киев, 1986.

 5. Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования (психологические аспекты). М., 1999.

 6. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. — М.: 1996.

 7. Иванченко Г., Леонтьев Д. Комплексная гуманитарная экспертиза. Методология и смысл М.: Смысл, 2008. 1,135 с.

 8. Ильясов Д. Метод экспертных оценок - способ выявления проблем организации /Директор школи. Украiна.-2004.-N6-7.-С.47-50

 9. Крыгин Е.В. Экспертиза в административном процессе. — Киев: 1976.

 10. Кудрявцев И.А. Судебно-психолого-психиатрическая экспертиза. - М.: 1998.

 11. Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: Научно-практическое руководство. — М., 1999.

 12. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии М., 1984.

 13. Маклаков А.Г. Военная психология. - СПб: Питер, 2004. - 377 с.

 14. Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. - 333 с

 15. Общая психопатология: Пособие для врачей / А.О. Бухановский, Ю.А. Кутявин, М.Е. Литвак. – 20е изд., - Ростов н/Д.: Изд-во ЛРНЦ «Феникс», 1998. – 416 с.
 16. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам: Сахнова Т.В. Учебное пособие. — М.: Юристь, 1997. — 136 с.


 17. Первомайский В.Б. Судебно-психиатрическая экспертиза: статьи (1989-1999). – К.: Сфера, 2001. – 184 с.

 18. Петрюк П. Т., Перевозная Т. А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: общие вопросы экспертологии и экспертизы несовершеннолетних // Архів психіатрії. — 2005. — Т. 11, № 3. — С. 125–129.

 19. Печерникова Т. П., Гульдан В. В. Актуальные вопросы комплексной психолого-психиатрической экспертизы // Психологический журнал. — 1985. — Т. 6, № 1. — С. 96–104.

 20. Пирогова Ю.К. Критерии оценки коммуникативной эффективности рекламы. //Рекламный текст. Семиотика и лингвистика. М.,2000.

 21. Почерк личности (Психологические особенности распознавания почерка) Виктор Либин http://psyfactor.org/lib/libin3.htm

 22. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. Теория и методика психотехнического анализа рекламы. М., 2000.

 23. Реан А. А. Судебно-психологическая экспертиза по делам об изнасиловании //Психол. журн.- 1990, № 2.- С. 74-81

 24. Сафуанов Ф.С. Психолого-психиатрическая экспертиза по факту самоубийства// Российская юстиция. 1995. № 12.

 25. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. М., 1998.