shkolaw.in.ua   1 ... 2 3 4 5

додаток 4

Характеристика студента-практиканта з об’єкту практики

(на бланку установи – бази практики)

Студент ___ курсу _________ форми навчання

напряму підготовки ________________________ проходив виробничу практику в _____________________________________________________________________
(повна назва об’єкту практики)

з ________________________ по _________________________________

За період проходження практики студентом були виконані _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь і навиків, відношення його до роботи)

_____________________________________________________________________
(виконання громадських доручень, контакт з колективом

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Протягом виконання програми практики ___________________________

_____________________________________________________________________

(зауваження щодо виконання програми практики і організаторських
здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи (за спеціальністю чи фахом)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

За час проходження практики ______________________________________

_____________________________________________________________________

(наявність порушень трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, вимог техніки безпеки та охорони праці)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

За результатами роботи під час проходження практики, виконання програми практики, індивідуального завдання, які відображені у звіті з практики студент ___________________ заслуговує оцінки _____________________.

М.П.                                    Дата "_____"_____________20_р.

________________________ ПІП керівника практики від підприємства

додаток 5

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

кафедра аналітичної економії

та міжнародної економіки

Звіт


про проходження виробничої практики
студента _____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
напряму підготовки 6. 030503 «Міжнародна економіка»
курсу ________________________ групи __________________________
Місце проходження практики ___________________________________
_____________________________________________________________
(назва підприємства та його адреса)
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Термін практики з_____________ по______________ 20__р.

Керівник практики
від підприємства
__________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник практики
від кафедри

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Львів 20__

додаток 6


Вимоги до оформлення звіту з практики

Звіт повинен бути виконаний виключно українською мовою та оформлений відповідно до вимог Держстандарту України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення").


У звіті необхідно чітко й логічно розкрити зміст та результати виконаної роботи, уникати загальних фраз, тавтології, викривлення фактів, переказу книжок, підручників та іншої друкованої літератури. Варто також уникати „копіювання” матеріалу з друкованої літератури без посилань, або підтвердження розрахунками та відповідними висновками.

Звіт друкують з використанням комп’ютерної техніки на одній стороні стандартного листа білого паперу (А4, 210 х 297 мм). Великі таблиці та ілюстрації можуть бути подані у додатках на форматі А3.

Обсяг звіту повинен бути 25-30 стор. До вказаного обсягу не входять список літератури та додатки, а також громіздкі таблиці й рисунки, які займають цілу сторінку, навіть якщо внесені до основної частини звіту.

При друку звіту мають бути такі береги: зліва – не менше 25 мм, зверху та знизу - не менше 20 мм, справа - не менше 10 мм.

Гарнітура шрифту - Times New Roman (Cyr), кегль -14, колір друку - чорний, міжрядковий інтервал (інтерліньяж) - півтора при друку на комп’ютері. Щільність тексту повинна бути рівномірною (без розрідження та ущільнень).

Текст основної частини звіту поділяється на розділи, параграфи, пункти. Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються тим самим кеглем, але напівжирними і великими (заглавними) літерами без абзацу симетрично тексту з вирівнюванням по центру.

Заголовки розділів друкуються звичайними літерами (крім першої заглавної) з абзацу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше складових речень, їх розділяють крапкою. Заголовок розділу, параграфу не повинен бути останнім рядком на сторінці. Заголовки пунктів пишуться строчними літерами (крім першої заглавної) з абзацу в підбір до тексту напівжирним шрифтом. У цьому випадку в кінці заголовку, ставлять крапку.

Підкреслення назв будь-яких заголовків та перенесення слів у заголовках не допускається.


Відстань між заголовком та підзаголовком повинна становити один пропущений рядок (3 інтервали). Такий самий відступ від назви підзаголовку до основного тексту.

додаток 7

Система показників для фінансово-кредитних установ:


 1. Показники ліквідності:

 1. миттєва ліквідність,

 2. поточна ліквідність,

 3. короткострокова ліквідність.

 1. Показники оцінки достатності капіталу:

  1. мінімального розміру регулятивного капіталу,

  2. адекватність регулятивного капіталу,

  3. адекватність основного капіталу.

 2. Показники оцінки кредитного ризику:

 1. максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента,

 2. великих кредитних ризиків,

 3. максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру,

 4. максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.

 1. Нормативи інвестування:

 1. інвестування в цінні папери окремо за кожною установою;

 2. загальної суми інвестування.

5. Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої)валютної позиції банку.

6. Показники ефективності діяльності:

 1. процентна маржа (процентний прибуток);

 2. непроцентна маржа (непроцентний прибуток) банку;

 3. прибуток до оподаткування;

 4. чистий прибуток;

 5. чиста процентна маржа;

 6. чиста непроцентна маржа;

 7. чиста маржа операційного прибутку;

 8. чистий спред (ЧС);

 9. чистий прибуток у розрахунку на акцію (ЕРS);

 10. показник прибутку на капітал (ROE).

7. Розрахунок самоокупної ставки.

Система показників оцінки діяльності страхової компанії

1. Загальні показники платоспроможності:

а) відношення різниці між фактичним і нормативним резервами платоспроможності;

б) відношення суми технічних резервів і власного капі­талу до нарахованої нетто-премії;

2. Показники достатності власних коштів:

а) відношення нетто-премії до власних засобів (не може перевищувати 300 %);

б) відношення власних засобів до нетто-премії (має бути не менше 33 %, а для дрібних компаній — 20 %);

в) відношення суми технічних резервів до власних за­собів (не може перевищувати 250—350 %).

3. Показники достатності величини технічних резервів:

а) відношення суми технічних резервів до нетто-премії, яке має бути не менш як 100 %;

б) різниця між обсягом необхідних резервів і фактично сформованими резервами (дефіцит резервів);

в) співвідношення між величиною дефіциту резервів і сумою прибутку (має бути вище 25 %);

г) показник річного руху резервів, який розраховуєть­ся у вигляді різниці між сумою поточних резервів, збитків і виплат у поточному році за збитками минулого року, з од­ного боку, і розміром резервів збитків, накопичених до кінця попереднього року. Позитивне значення цього коефіцієнта вказує на нестачу резервів, негативне — на надлишок їх;

д) коефіцієнт резервів, який розраховують як відношення показника річного руху резервів до чистого прибутку, що не може перевищувати 25 %.

4. Показники, які характеризують ступінь участі пере-страховиків у договорах, укладених страховою організацією:

а) відношення страхових внесків, переданих на пере­страхування, до загального збору страхових внесків, яке має бути в межах від 5 до 50 %;

б) відношення добутку переданої на перестрахування незаробленої страхової премії і відношення одержаної комі­сійної винагороди за передачу договорів на перестрахуванні


до загальної страхової премії, переданої на перестраху­вання, до власних засобів.

5. Показники, які характеризують ліквідність страхових організацій:

а) відношення зобов'язань страхової організації до ліквідних активів;

б) показник терміновості, що дорівнює відношенню суми грошової готівки й високоліквідних активів до суми резервів незаробленої премії й резервів збитків;

в) відношення дебіторської заборгованості із страхових внесків до власних засобів, яке має бути менше 40 %;

г) відношення величини технічних резервів до ліквідних активів, що має бути не вище 100 %;

д) відношення кредиторської заборгованості до активів не може перебільшувати 40 %.

6. Показники, які обмежують відповідальність страховиків за індивідуальним ризиком, це відношення величини страхо­вої суми за одиничним ризиком до обсягу власних засобів стра­хової організації. Вони не можуть перебільшувати 10 %.

7. Показники, які характеризують динаміку змін обсягу страхових внесків, це відношення різниці між: розмірами страхових внесків у поточному та минулому роках до страхо­вих внесків минулого року.

8. Показники, які характеризують результати інвестицій­ної діяльності страхових організацій за звітний період:

а) відношення прибутку від інвестицій до обсягу інвес­тицій;

б) відношення інвестиційного доходу до середньоріч­ного обсягу активів;

в) відношення доходу від інвестицій до власного капіталу.

9. Показники, які характеризують загальні фінансові ре­зультати проведення страхових операцій за звітний період:

а) відношення технічного результату до нетто-премії (має бути не вище 15 %);

б) відношення страхових внесків до прибутку (має бути не вище 300 %);

в) відношення суми фактичного розміру страхових ви­плат і величини резервів збитків до обсягу заробленої премії (показник чистого збитку);


г) відношення накладних витрат з проведення страхових операцій до заробленої премії (показник накладних витрат);

д) комбінований показник (сума показників збитків і накладних витрат).

10. Показники, які характеризують загальні фінансові ре­зультати діяльності за звітний період:

а) загальний операційний коефіцієнт - різниця між ве­личиною комбінованого показника і коефіцієнтом інвести­ційного прибутку, який визначається у вигляді відношення доходу від інвестиційної діяльності до розміру заробленої премії (при величині більш як 100 % діяльність страховика вважається збитковою);

б) динаміка обсягів чистого прибутку визначається як відношення різниці між чистим прибутком на кінець року і чистим прибутком на початок року до чистого прибутку на кінець року (має бути в межах від —10 % до +50 %);

в) величина динаміки власних засобів, що визначається як відношення різниці між власними засобами на кінець року і власними засобами на початок року до власних за­собів на початок року (має бути в межах від —10 % до +50 %);

г) відношення прибутку до власного капіталу.





<< предыдущая страница