shkolaw.in.ua   1 ... 2 3 4 5

2. Аналіз виробничого потенціалу


№п/п

Показники

Ф 1 (код рядка)

Значення

Відхилення (+/-) від попереднього періоду


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1


Балансова вартість основних засобів, всього, тис. рн.


012

2

Знос основних засобів:
2.1

тис. рн.

011

2.2

% зносу
3

Балансова вартість нематеріальних активів, тис. рн.
020

4

Знос нематеріальних активівтис. рн.

021
% зносу
5

Продуктивність обладнання


6

Фондовіддача виробничих засобів, Фв

3. Найбільш прибуткові продукти (в абсолютному і відносному значенні).


  1. Переваги (недоліки), які має Підприємство перед конкурентами в плані ціни на продукт, якості, засобів виробництва тощо.

Унікальні характеристики продукції або послуг

Основні види продукції та послуг

Унікальні характеристики

Переваги над конкурентами

Недоліки

  1. Відомості про основних постачальників та споживачів продукції.

Основні постачальники сировини, продукції, матеріалів, комплектуючих


Назва постачальника

Вид продукції чи послуг

Частка в загальному обсязі

Наявність альтернативних постачальників


Основні споживачі продукції підприємства

Назва

Вид продукції чи послуг

Частка в загальному обсязі
Типові умови контрактів зі збуту


  1. Необхідні дозволи та ліцензії, акти на постійне користування землею, свідоцтва про власність, реєстраційні та установчі документи, довідки з банку тощо.додаток 3

фінансова інформаціяПрибуток на останню звітну дату
Прибуток за попередній рік
Середньомісячний оборот за останні три місяці

Кредитна історія

Банк

Сума

Дата погашення

Відмітка про пролонгацію
Коментарі
Основні показники господарської діяльності


п/п

Показники

Один. вим.

Періоди (роки)

1

2

3

4

5

6

7

8

1


Вартість майна (валюта балансу)

тис. грн.
2

Обсяг товарної продукції:

тис. грн.
--

в діючих цінах--

в порівняльних цінах3

Собівартість товарної продукції

тис. грн.
4

Рентабельність

5

Обсяг реалізації

тис. грн.
6

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) в діючих цінах

тис. грн.
7

Затрати на виробництво реалізованої продукції

тис. грн.
8

Прибуток (збиток) від реалізації

тис. грн.
9

Балансовий прибуток (збиток)

тис. грн.
10

Норматив власних обігових коштів


тис. грн.
11

Фактична наявність власних обігових коштів (робочий капітал)

тис. грн.
12

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

тис. грн.
13

Лишки (+), нестача (-) обігових коштів

тис. грн.
14

Виробничі запаси і затрати:

тис. грн.
--

виробничі запаси

тис. грн.


--

незавершене виробництво

тис. грн.
--

готова продукція

тис. грн.
15

Дебіторська заборгованість

тис. грн.
--

по товарах відвантажених, послугах наданих, роботах виконаних

тис. грн.
--

не сплачена в строк

16


Кредиторська заборгованість--

за сировину і комплектуючі вироби--

по кредитах банку--

по бюджету17

Знос основних засобів

%
--

виробничих

%
Показники фінансового стану з даних балансу

Показник

Розрахунок

Норма


Коефіцієнт загальної ліквідності

(рІІа-витрати майб.періодів+рІІІа)/(рІІІп+рІІп)


2-2,5


Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(рядок250+260+270+280+290)/рІІІп

0,2-0,25


Коефіцієнт поточної ліквідності

рІІІа/(рІІп+рІІІп)

0,7-0,8


Власні/Залучені кошти

(рІІп+рІІІп)/рІп

<1


Коефіцієнт маневрування

((рІп-рІа)/рІп

0,4-0,6
Коефіцієнт фінансової незалежності

рІп/(рІІп+рІІІп)

0,2


Коефіцієнт покриття інвестицій

(рІп+рІІп)/баланс

0,85-0,9


Коефіцієнт інвестування

рІп/рІа

1


Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні

рядок010 рІа/баланс

Коефіцієнт покриття балансу

рІІа-витрати майб.періодів+рІІІа)/рІІІп

1


Коефіцієнт забезпечення власними коштами

р.495-р.450-р.455-р.460-р.465-р.470)/

(р.150+р.320)

0,1


Показник фінансового ліверіджу

р.530/р.495


зменш.


Робочий капітал

р.150+р.320+р.750

Маневреність робочого капіталу

р.150/р.150+р.320-р.750

незначне збільшення


Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

ф.2(р.010-р.015-р.020)/ф.1(р.150+р.320)

збільш.


Час обороту оборотних засобів

365 дн./коефіцієнт оборотності оборотних засобів

зменшення


Коефіцієнт оборотності запасів

ф.2(р.010-р.015-р.020)/ф.1(р.150+р.320)

збільшення


Час обороту запасів

365 дн./коефіцієнт оборотності запасів

зменшення
Чиста прибутковість

Пр/ВД*100

Дебіторська заборгованість у днях

365/(збут/дебітори)

30-60


Кредиторська заборгованість у днях

365/(затрати на виробництво/кредитори)

30-60


Оборот оборотного капіталу

Збут/(рІп-рІа)

ROA (прибутковість активів)

Пр/рІа*100

ROE (прибутковість капіталу=рентабельність власного капіталу

Пр/рІп*100


Коментарі
Аналіз прибутковості підприємствап/п

Показники

ф №2, ряд

Значення

Відхилення


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Виручка (валовий дохід), тис. грн.


010

2

Податок на додану вартість (ПДВ), тис. грн.


015

3

ПДВ, в % до виручки
4

Акцизний збір, тис. грн.

020

5

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.0406

Собівартість, в % до виручки
7

Прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн.


050

8

Рівень рентабельності, % (п.5/п.7*100)
9

Прибуток від реалізації, в % до виручки


10

Балансовий прибуток, тис. грн.


090

11

Платежі до бюджету, тис. грн.


200

12

Чистий прибуток, тис. грн. (п.10-п.11)
<< предыдущая страница   следующая страница >>