shkolaw.in.ua 1 2 3 4 5

Тематичний план і наближений графік проходження виробничої практики
№ п/п

Назва робіт

Терміни виконання /кількість днів/

Прим. про викон.

1

2

Прибуття на місце проходження практики; оформлення і одер­жання перепусток. Інструктаж з техніки безпеки й охорони праці

2


Ознайомлення з підприємством (організацією, установою) та погодження з керівником практики від підприємства календарного плану практики.


Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків діяльності підприємства


Фінансово-економічні показники діяльності підприємства

2


Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та здійснення зовнішньоекономічних операцій

2


Індивідуальне завдання (за спеціалізацією)

1Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та розвитку зовнішньоекономічної діяльності

1


Оформлення результатів практики

2


Науково-дослідна робота

У процесі практики
Разом

10

Форми і методи контролю
На місцях проходження практики регламент робочого дня студентів має відповідати внутрішньому розпорядку, установленому для персоналу органі­зації - бази практики, і є обов'язковим для студентів.

Робота практиканта з виконання програми практики контро­люється керівниками практики від бази практики та викладачами кафедри. Практикант повинен дотриму­ватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку на базі практики.

По закінченні практики керівник практики від бази виставляє в щоденник студента загальну оцінку – максимальна сума балів -30 (за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує обсяг знань і навиків отриманих студентом за час проходження практики, сумлінність виконання програми практики.

Звільнення від практики за сімейними обставинами або іншими поважними причинами на один або декілька робочих днів допускається виключно за заявою практиканта та з дозволу керівника відповідної установи – бази практики і завідувача кафедри. Заява про відпустку додається до щоденника практики.


Загальний контроль за ходом виробничої практики здійснює керівник практики від кафедри.

Індивідуально-груповий контроль здійснює керівництво кафедри та керівники від об’єктів практики.

Поточний контроль передбачає облік ходу виробничої практики, що відображається кожним студентом в щоденнику та підтверджується керівниками практики.

Кінцевою формою контролю є захист звітів з практики на кафедрі.
Вимоги до оформлення звіту про практику

Студент-практикант складає звіт про практику, у якому висвітлює виконану роботу. Цей звіт повинен містити найповнішу, але лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта. Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках і лекціях не допускається.

Звіт про виконану роботу складається з 5 структурних розділів, включаючи результати виконання індивідуального завдання практики у відповідній послідовності за розділами, що передбачені змістом практики.

Рекомендується така структура звіту:


 • титульний аркуш (додаток А);

 • Зміст

 • Вступ

 • Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків діяльності суб'єкта господарювання

 • Фінансово-економічні показник діяльності підприємства

 • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та здійснення зовнішньоекономічних операцій

 • Індивідуальне завдання

 • Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 • Висновки

 • Список використаної літератури

 • Додатки.

У звіті мають бути наведені стислі описи виконаних практикантом операцій з посиланням на копії відповідних документів. Всі додатки до звіту повинні бути пронумеровані. Посилання у текстовій частині звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатку. Титульний аркуш звіту оформлюється відповідно до зразку наведеного у додатку 5.


Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати висновки і пропозиції щодо формулювання конкретної наукової проблеми, окреслення шляхів удосконалення та підвищення ефективності роботи установи, організації чи підприємства або відповідного структурного підрозділу, який був базою проходження практики, поліпшення умов праці на ньому тощо.

За кожним з розділів програми практики повинні наводитися аналітичні викладки. Всі основні результати, отримані практикантом повинні бути підтверджені розрахунками та зведені у таблиці. У кожній таблиці повинна бути проілюстрована динаміка. Для обґрунтування висновків обов’язковим є застосування статистичних та економіко-математичних методів дослідження. Дані кожної таблиці мають бути проаналізовані в тексті з відповідними висновками.

До звіту обов’язково додається список використаної наукової літератури, нормативно-правових джерел, додатки у вигляді статистичного та фактичного матеріалу.

Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені у наскрізній та відповідних робочих програмах практики для студентів напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка, з обов’язковим урахуванням державного стандарту до звітів з науково-дослідної роботи. Основні вимоги до оформлення звіту представлені у додатку 6.

Звіт повинен бути зброшурований, мати наскрізну нумерацію сторінок.

Керівник практики від підприємства обов'язково перевіряє звіт. Факт перевірки звіту засвідчується на титульному аркуші підписом і печаткою.

Звіт підписується студентом із зазначенням дати на останній сторінці висновків та на титульному аркуші і разом з іншими документами подається до захисту.

Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну виробничої практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання на звітній (підсумковій конференції). Дату, годину та аудиторію захисту встановлює відповідний деканат економічного факультету.


Загальною формою звітності студента про практику є подання письмового звіту, підписаного, зареєстрованого у встановленому порядку кафедрою і оціненого в письмовій формі (відгук) безпосередньо керівником від бази практики.

Практикант подає звіт про практику на кафедру не пізніше, ніж через два календарні дні після закінчення практики. До звіту додаються щоденник та характеристика з об’єкту практики про роботу практиканта із зазначенням її оцінки. Формат характеристики наведений у додатку 4. Відгук на роботу практиканта за час проходження практики записується у щоденнику виробничої практики, підписується керівником практики від бази. Підпис на відгуку керівника від бази практики у щоденнику повинен бути завірений печаткою відповідної бази практики.

Звіт практиканта про практику перевіряє і підписує загальний керівник практики від установи – бази практики. Звіт завіряється підписом керівника практики від бази практики та печаткою бази практики на титульному аркуші.

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, робочі записи, характеристика, індивідуальне завдання, відгук), подається на рецензування безпосередньому керівнику виробничої практики від кафедри у термін, який визначається відповідною кафедрою та регламентується нормативними й методичними документами з організації і проведення практики.

Переданий на кафедру та зареєстрований у встановленому порядку на кафедрі звіт перевіряється керівником практики від кафедри. Якщо за результатами перевірки звіту виявлено його відповідність вимогам факультету, звіт рекомендується до захисту перед комісією шляхом здійснення напису на титульному аркуші „до захисту” безпосереднім керівником та завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису.

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам факультету, звіт направляється на доопрацювання студенту шляхом здійснення напису на титульному аркуші „на доопрацювання” безпосереднім керівником та завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису.


За результатами перевірки звіту та ознайомлення з характеристикою на студента з об’єкту та відгуком керівника практики від установи – бази практики безпосередній керівник практики від кафедри у щоденнику пише загальний відзив й визначає оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту у комісії.

Після перевірки поданого звіту безпосереднім керівником практики від кафедри і його позитивної оцінки, зафіксованої у відповідному відгуку, звіт із виробничої практики публічно захищається студентами на підсумковій (звітній) конференції перед комісією, яка створюється за розпорядженням завідувача кафедри і складається з викладачів (не менше двох) кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки. Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних документів з практики, якості підготовленого звіту, виконання індивідуального завдання, відгуку керівника та характеристики студента з бази практики, рівня знань та захисту студента за п’ятибальною диференційною оцінкою («відмінно», «добре», «задо­вільно», «незадовільно»), яка характеризує успішність студента. З метою об'єктивної оцінки знань та вмінь, набутих студен­тами під час проходження виробничої практики, захист звітів про практику проводиться з урахуванням критеріїв, які наведені нижче.

Оцінка за практику фіксується у щоденнику з практики, вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента й враховується при визначенні середнього бала студента, розміру стипендії разом з оцінками за результатами підсумкового семестрового контролю.

В разі неподання звіту, щоденника, виконаного індивідуального завдання, характеристики або інших обов’язкових документів, або одержання незадовільної оцінки за результатами захисту практики студент направляється на повторне проходження практики та має право на повторний захист протягом 30 днів семестру після проведення підсумкової конференції з практики. У разі остаточної незадовільної оцінки вирішується питання про неможливість подальшого виконання студентом навчального плану і недопущення студента до захисту магістерської роботи.


8.10. Підсумки виробничої практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальне підведення підсумків практики здійснюється на засіданнях Вченої ради факультету.
Захист звіту
Захист звіту відбувається на звітній (підсумковій конференції) на кафедрі міжнародної економіки.

Склад комісії визначає завідуючий кафедрою. До захисту допускаються студенти, які представили у повному обсязі звіт та всі документи, що супроводжують процес проходження практики.

Зареєстрований звіт передається на перевірку керівнику практики від кафедри. За результатами перевірки складається рецензія. Відзначені в рецензії недоліки повинні бути усунені, матеріали подані на повторну перевірку.

Студент, який не виконав програму практики, мав серйозні порушення трудової дисципліни, отримав негативний відзив керівника від підприємства про професійну придатність або незадовільну оцінку при захисті, відраховується з університету за невиконання навчального плану.

Захищений звіт про проходження практики зберігається на кафедрі. За необхідності він також може бути використаний при написанні магістерської роботи.

Підсумки проходження студентами практики обговорюються на засіданні кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки.


Критерії оцінювання результатів

практики

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на виробничій практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у чотирибальну шкалу оцінок.

Оцінка проходження виробничої практики складається із суми балів, які визначаються керівником практики від підприємства (максимальна сума – 30 балів), комісією на основі розгляду змісту та оформлення звіту про практику (максимально - 20 балів) та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до програми практики (максимально – 50 балів). Складовою загальної суми балів за захисту звіту про переддипломну виробничу практику є: сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожним структурним розділом програми практики.

Переведення балів підсумкової оцінки у традиційну чотири­бальну оцінку здійснюється за шкалою:


Кількість балів

Оцінка за шкалою:

ECTS

національною

іспит

залік

90–100

А – відмінно

Відмінно

Зараховано

71–89

81–89

В – дуже добре

Добре

71–80

С – добре

51–70

61–70

D – задовільно

Задовільно

51–60

E – достатньо

25–50

FX – незадовільно з пра­вом повторного складання

Незадовільно


Не зараховано

0–24

F – незадовільно

за формою “К”


Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розу­міння студентом викладених у змісті звіту про практику поло­жень.

Шкала балів, які враховуються при виставленні

підсумкової оцінки за виробничу практику


з/п

Зміст завдання

Кількість балівЗагальна характеристика організаційної структури та основних напрямків діяльності суб’єкта господарювання

0-10Фінансово-економічні показники діяльності підприємства

0-10Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та здійснення зовнішньоекономічних операцій

0-10Індивідуальне завдання

0-10Пропозиції щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства

0-10Захист звіту про практику (сума балів р.р. 1-5)

0-50Оформлення звіту

0-20


Результуюча оцінка керівника практики на підприємстві


0-30Максимальна сума балів

100


Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ)

І. Найвища якість розділу звіту пови­нна відповідати таким вимогам:

1) повне та вичерпне викладення змісту роботи, яка проводи­лася студентом під час опрацювання відповідного розділу;

2) повний склад додатків, які вимагаються відповідним розді­лом практики (копії документів, аналітичні та статистичні мате­ріали тощо); допускається представлення не менше 75% додатків, передбачених програмою, з причин, які не залежать від студента;

3) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації.

II. Посередня якість розділу звіту ви­значається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення змісту роботи або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (50-75% охоп­лення зазначених у програмі проходження практики за відповід­ною дисципліною питань);

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним роз­ділом практики (50-75% необхідних додатків);

3) неактуальність поданої у звіті інформації (подання інформації за період, що передує терміну проходження студентом практики).

III. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) одночасно присутні два чи більше критеріїв, що відповіда­ють оцінці посередньої якості розділу;

2) неповне викладення змісту роботи або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі проходження практики за від­повідною дисципліною питань);

3) неповного складу додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (менше 50% необхідних додатків);


4) недостовірності поданої у звіті інформації.

Критерії оцінки захисту звіту про практику

І. Найвища якість захисту звіту про практику, яка оцінюється в 50 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці;

2) повне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу;

3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'я­зані із змістом роботи на ділянках, передбачених програмою практики.

II. Посередня оцінка за захист звіту про практику, якщо:

1) немає відповідності хо­ча б одному з пунктів, зазначених вище, або якщо:

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу;

ІІІ. Захист звіту оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього;

2) одночасно наявні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій посередньої оцінки;

3) характер відповідей дає підставу стверджувати, що студент який захищає звіт про практику, неправильно зрозумів зміст практики і тому не відповідає на питання по суті, припустився грубих помилок у змісті відповіді.

Під час оцінки оформлення звіту про практику в цілому додатково враховуються і впливають на загальну суму балів допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

- неохайне оформлення роботи (вживання неприйнятих скорочень, рукописний варіант звіту, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил);

- помилки в оформленні звіту про практику порівняно з діючими вимогами;

- помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті .


Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і впливає на загальну суму балів результуюча оцінка, виставлена керівником практики на підприємстві, яка залежить від дисциплінованості студента під час проходження практики. дотриманні ним графіка і змісту проходження практики (зафіксованому у відповідному журналі).

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих недоліків 0 балів.

Студент-практикант, котрий не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, не допускається до подальшого виконання навчального плану в університеті.

Рекомендована література


 1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие.-М., 2001.-340с.

 2. Акопова Е.С. и др. Мировая экономика и международные экономические отношения.-Ростов-на-Дону.-2000.-432с.

 3. Авдокушин Е.Ф. Свободные (специальные) экономические зоны.-М., 1993.-198с.

 4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.–М.: Финансы и статистика, 2001. - 544 с.

 5. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешне-экономической деятельности (особенности менеджмента). -СПб: Лань, 2001.-448с.

 6. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи.-К.: Знання, 2002.-318с.

 7. Боришець С.Я. Міжнародні фінанси.-К.: Знання, 2002.-357с.

 8. Власенко В.К. Валютно-фінансовий механізм ЗЕД: Навчальний посібник.-Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.-214с.

 9. Внешнеэкономическая деятельность предприятия, основы. Учебник для вузов / Под. ред. проф. Л.Е. Стровского - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2001. – 823 с.

 10. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: англо-русский словарь-справочник / Под ред. Л.Е.Стровского.-М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-510с.
 11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/В.В.Боков, А.В.Буренина и др.-М.: Международные отношения, 2001.-544с.


 12. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебное пособие/ А.Ф. Шепелев, А.С.Туров.-М.:Изд-во ПРИОР, 2000.-144с.

 13. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник.-К.:Центр навчальної літератури, 2004.-384с.

 14. Дегтярева О.И. и др. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.пособие/ О.Дегтярева, Т.Полянова, С.Саркисов.-М.:Дело, 2000.-320с.

 15. Демин Н.Я., Климова Е.Н. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности.-М., 2000.-356с.

 16. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч.посіб.-К.:ЦУЛ, 2002.-172с.

 17. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник./За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського.-Київ: ЦУЛ, 2003.-352с.

 18. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991//Закони України. Т.1. – К.,1996.

 19. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.Підручник /Багрова І.В., Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О.-Київ: Центр навчальної літератури, 2004.-580с.

 20. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навчальний посібник/ В.В.Козак, Л.А.Панкова та ін.-К.: Центр навчальної літератури, 2004.-608с.

 21. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посіб.-К.:Знання-Прес, 2002.-384с.

 22. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси в запитаннях та відповідях.-К.:ЦУЛ, 2003.-257с.

 23. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини.Практикум.-К.:Вікар, 2003.-368с.

 24. Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність.-К., 2003.-387с.

 25. Міжнародна економіка / За ред. Ю.Г.Козака і В.М.Новацького.-Одеса: Латстар, 2001.-435с.

 26. Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник/ Д.Г.Лук’яненко, Б.В.Губський, О.М. Мозговий та ін. За ред. Д.Г.Лук’яненка.-К.:КНЕУ, 2003.-387с.
 27. Міжнародна економіка./ За ред.Ю.Г.Козака і В.М.Новацького.-Одеса: Латстар, 2001.-435 с.


 28. Міжнародні організації./За ред.Ю.Г.Козака і В.В.Ковалевського. -Одеса: Астропринт, 2001.-288с.

 29. Міжнародні фінанси. / За ред. Рогача О.І.-К.:Либідь, 2003-379с.

 30. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В.П.Колесова и М.Н.Осьмовой.-М.:Флинта, 2001.-480с.

 31. Мировая экономика. / Под.ред.Булатова А.С.-М., 2003.-456с.

 32. Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник.-К., 2004.-192 с.

 33. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник.-К.:КНЕУ, 2003.-948с.

 34. Пазиніч О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: опорний конспект лекцій.-Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003.-121с.

 35. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности.-М., 2002.-456с.

 36. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга: Учеб.пособие.-М., 2001.-288с.

 37. Румянцев А.П. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. Навчальний посібник.-К., 2002.-470с.

 38. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 2004.-377с.

 39. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К., КНЕУ 2001. – 119 с.

 40. Сазонець І.Л., Джусов О.А. Міжнародна інвестиційна діяльність.-К., 2003.-268с.

 41. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальнийпосібник.-К.:ВД “Професіонал”, 2003.-176с.

 42. Сіваченко І.Ю. Вільні економічні зони. Навч.посібник./І.Сіваченко, Н.Кухарська, М.Левицький.-К.: Дакор; М.: Алерта, 2002.-480с.

 43. Світова економіка: Підручник/ А.С.Філіпенко та ін.-К., 2000.-430с.

 44. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.посібник/.– К., 2003. – 356 с.
 45. Толкачев С.А. Международная экономика: теория и практика.-М., 2000.-345с.


 46. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навчальний посібник / Під ред. А.І.Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. – 552 с.


Ресурси мережі Інтернет


 1. Банк міжнародних розрахунків. – http://www.bis.org

 2. Бібліотека Верховної Ради України. – http://lib.rada.gov.ua

 3. Бібліотека Верховної Ради України. – http://lib.rada.gov.ua

 4. Державна науково-технічна бібліотека України. – http://gntb.gov.ua

 5. Державна науково-технічна бібліотека України. – http://gntb.gov.ua

 6. Державний комітет статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua

 7. Державний комітет статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua

 8. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. – http://www.ssmsc.gov.ua

 9. Енергетична Хартія. – http://www.encharter.org
 10. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). – http://www.ebrd.com


 11. Євростат. – http://www.eurostat.com

 12. Законодавчі і нормативні акти України – http://www.uazakon.com

 13. Законодавчі і нормативні акти України – http://www.uazakon.com

 14. Індекс економічної свободи Heritage Foundation. – http://www.heritage.org

 15. Індекс сприйняття корупції Transparency International. – http://www.transparency.org

 16. Інститут Реформ. – http://www.ir.org.ua

 17. Кабінет Міністрів України. – http://www.kmu.gov.ua

 18. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). – http://www.unctad.org

 19. Міжнародна організація з міграції. – http://www.iom.org.ua

 20. Міжнародне енергетичне агентство. – http://www.iea.org

 21. Міжнародний валютний фонд. – http://www.imf.org
 22. Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції. – http://www.me.gov.ua


 23. Міністерство закордонних справ України. – http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/840.htm

 24. Міністерство юстиції України. – http://www.minjust.gov.ua/

 25. Національний банк України. – http://www.bank.gov.ua

 26. Національний банк України. – http://www.bank.gov.ua

 27. Національний інститут стратегічних досліджень. – http://www.niss.gov.ua

 28. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). – http://www.oecd.org

 29. Організація об’єднаних націй. – http://www.un.org

 30. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). – http://www.bsec-organization.org

 31. Президент України. – http://www.president.gov.ua

 32. Світова організація торгівлі (СОТ). – http://www.wto.org
 33. Світовий Банк . – http://www.worldbank.org


 34. Світовий економічний форум. – http://www.weforum.org

 35. Україна й Світова організація торгівлі. – http://wto.in.ua

 36. Україна фінансова: Інформаційна база даних. – http://www.ufin.com.ua

 37. Фонд державного майна України. – http://www.spfu.gov.ua

 38. Центр соціально-економічних досліджень CASE-Україна. – http://www.case-ukraine.kiev.ua

 39. Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ). – www.ceinet.org

 40. Чорноморський банк торгівлі та розвитку. – http://www.bstdb.org


Додаток 1<< предыдущая страница   следующая страница >>