shkolaw.in.ua 1 2 3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів


Вихідні дані


  1. Річна виробнича програма випуску деталей:

А – 29000 шт.;

Б – 47000 шт.;

В – 29000 шт.;

Г – 18000 шт.


  1. Трудомісткість обробки деталей по операціям та розрядах робіт.

№ п/п

Найменування операцій

Розряди роботи

Годинна тарифна ставка, грн./год

Нормативна трудомісткість обробки деталей, нормо-година

А

Б

В

Г

1

Токарна

V

16,0

1,63

1,24

1,06

1,37

2

Фрезерна

IV

14,5

1,14

0,42

0

0,92

3

Свердлильна

III

13

0,48

0,44


0,74

0,35

4

Шліфувальна

IV

14,5

0,55

0,14

0,55

0,59
  1. Витрати матеріалу на деталі

№ п/п

Назва деталі

Річна програма випуску деталей тис.шт

Маса питомої деталі, кг

% припуску на обробку

% виходу зворотних відходів

1

А

29

4,5

10

70

2

Б

47

8

7

60

3

В

29

6

6

35

4

Г

18

5

9

45  1. Технологічно неминучий (невиправний) брак складає:


  1. А – 5% річної виробничої програми;

  2. Б – 3% річної виробничої програми;

  3. В – 4% річної виробничої програми;

  4. Г – 2% річної виробничої програми.

1. Розрахунок річного ефективного фонду часу роботи одиниці устаткування

Річний ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування – це час, протягом якого устаткування виготовляє якісну продукцію.

Річний ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування і-ої групи визначається за формулою 1:

, (1)

де

- номінальний фонд часу одиниці устаткування (год);

– відсоток простою і-ої групи устаткування в плановому ремонті (прийнято, що для токарних верстатів становитеме 5%, для фрезерних – 4,5%, для свердлильних – 3%, для шліфувальних – 4%).

Номінальний річний фонд часу одиниці устаткування – це час, протягом якого устаткування виготовляє загальну кількість продукції включаючи браковану, визначається за формулою 2
, (2)
де

- кількість робочих змін на добу (S=2);

- середня тривалість робочої зміни (8 год);

- кількість днів робочих у році;

- скорочення тривалості робочої зміни в передсвяткові дні (год) (на 1 год);

- кількість передсвяткових днів у році.

Розрахунок кількості робочих та передсвяткових днів у 2011 році проводиться в таблиці 1.

Таблиця 1

Розрахунок кількості робочих та передсвяткових днів у році

№ п.п


Показники

Місяці

2009 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1

Кількість календарних днів

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

2

Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця на яке припадає свято)

3

-

1

1

2

1

-

1

-

-

-

-

9

3

Кількість вихідних днів

10

8

8

9


9

8

10

8

8

10

8

9

105

4

Кількість днів, робота в які не проводиться

13

8

9

10

11

9

10

9

8

10

8

9

114

5

Кількість робочих днів

18

20

22

20

20

21

21

22

22

21

22

22

251

6

Кількість передсвяткових днів у які тривалість робочого дня при 40 годинному робочому тижні зменшується на 1-у годину (число місяця в яке скорочується тривалість робочого дня)

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-


-

1

5


Зведений розрахунок річного номінального та ефективного фонду часу одиниці роботи устаткування: токарні (т), фрезерні (ф), свердлильні (с) та шліфувальні (ш), проведемо в таблиці 2.

Таблиця 2

Річний ефективний фонд часу одиниці роботи устаткуванняЗ/п

Показник

Вид устаткування

Всього

за 2011р.

т

ф

с

ш

1.4006

4006

4006

4006

16024

2.3805,7

3825,73

3885,82

3845,76

15363,01


Фном= 2*(8*251-1*5)=4006 годин;

Феіток.=4006*(1-5/100)=4006*0,95=3805,7 годин;

Феіфрез.=4006*(1-4,5/100)=4006*0,55=3825,73 годин;

Феісвер.=4006*(1-3/100)=4006*0,97=3885,82 годин;

Феішл.=4006*(1-4/100)=4006*0,96=3845,76 годин.


∑ Феі=3805,7+3825,73+3885,82+3845,76=15363,01 годин.

Висновок: провівши розрахунки ми визначили, що ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування токарного обладнання становить 3805,7 годин, фрезерного – 3825,73 годин, свердлильного – 3885,82 годин і шліфувального – 3845,76 годин. Загальний річний ефективний фонд робочого часу одиниці устаткування при 251 робочомі дня становить 15363,01 годин.
2. Розрахунок річної програми запуску деталей

Річна програма запуску деталей j-го найменування (Nзj) визначається з врахуванням наявності у виробничому процесі технологічного неминучого браку і розраховується за формулою (3):

, (3)

– річна програма випуску деталей j-го найменування (шт.)

– відсоток технічного найменування браку

Розрахунок річної програми запуску деталей А,Б,В та Г найменування проведемо в таблиці 3.

Таблиця 3

Розрахунок річної програми запуску деталей

№ п.п

Найменування деталі

Річна програма випуску, шт

% невиправного браку

Річна програма запуску,шт

1

А

29000

5

30526

2

Б

47000

3

48454

3


В

29000

4

30208

4

Г

18000

2

18367


NbjА=29000/(1-5/100)=29000/0,95=30526шт.;

NbjБ=47000/(1-3/100)=47000/0,97=48454 шт.;

NbjВ=29000/(1-4/100)=29000/0,96=30208 шт.;

NbjГ=18000/(1-2/100)=18000/0,98=18367 шт.

Висновок: скоригувавши річну програму випуску на відсоток невиправного браку було визначено, що річна програма запуску деталі А становить 30526шт., деталі Б – 48454 шт., деталі В – 30208 шт., деталі  Г - 18367 шт.
3. Розрахунок нормативної та фактичної верстатомісткості для виконання річної виробничої програми механічного цеху.

Для визначення верстатомісткості річної програми необхідно спочатку розрахувати річну нормативну верстатомісткість j-го найменування по кожному і-му виду робіт за формулою 4.

, (4)

де

– нормативна верстатомісткість обробки однієї деталі j-го найменування на устаткуванні і-ої групи (нормо-години).

Після визначення розраховується річна нормативна верстатомісткість обробки деталей всіх найменувань по кожному окремому виду робіт () за формулою 5.

(5)

де

m – кількість найменувань деталей в річній виробничій програмі.

Розраховуємо річну нормативну верстатомісткість обробки деталей кожного окремого найменування всіх видів () за фомулою 6.


(6)

де

n – кількість видів устаткування.

Нормативна верстатомісткість виконання річної виробничої програми визначається за формулою 7.

(7)

Розрахунок нормативної верстатомісткості виконання річної виробничої програми наведемо в таблиці 4.

Таблиця 4

Нормативна верстатомісткість виконання річної виробничої програми.Вид устаткування

Нормативна верстато-місткість деталей, н.год

Річна програма запуску, шт

Річна нормативна верстатомісткість, н.год

Разом

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г
1.

Токарна

1,63

1,24

1,06

1,38

30256

48454

30208


18367

49758

60082

32021

25347

167208,1

2.

Фрезерна

1,14

0,42

0

0,92

34800

20351

0

16898

72048,5

3.

Сверд-лильна

0,48

0,44

0,74

0,35

14653

21320

22354

6429

64755,0

4.

Шліфу-вальна

0,55

0,14

0,55

0,59

16789

6784

16615

10837

51024,33,8

2,24

2,35

3,24

11600

108536


7090

59510

355035,9


Проводимо розрахунок трудомісткості для виконання річної виробничої програми:

Тіjток.=1,63*30526=49758 нормо-год.; Тіjфр..=1,14*30256=34800 нормо-год.;

Тіjток.=1,24*48454=60082 нормо-год.; Тіjфр..=0,42*48454=20351 нормо-год.;

Тіjток.=1,06*30208=32021 нормо-год.; Тіjфр..=0*530208=0 нормо-год.;

Тіjток.=1,38*18367=25347 нормо-год. Тіjфр..=0,92*18367=6784 нормо-год.
Тіjсв.=0,48*30256=14653 нормо-год.; Тіjшл.=0,55*30256=16789 нормо-год.;

Тіjсв.=0,44*48454=21320 нормо-год.; Тіjшл.=0,14*48454=6784 нормо-год.;

Тіjсв.=0,74*30208=22354 нормо-год.; Тіjшл.=0,55*30208=16615 нормо-год.;

Тіjсв.=0,35*18367=6429 нормо-год. Тіjшл.=0,49*18367=10837 нормо-год.
Проводимо розрахунки річної нормативної трудомісткості обробки деталей всіх найменувань по кожному окремому виду робіт:

Тіток.=(1,636*30526+1,24*48454+1,06*30208+1,38*18367)=49758+60082+

+32021+25347= =167208,1 нормо-год.;

Тіфр.= (1,14*30256+0,42*48454+0*530208+0,92*24489)= =34800+20351+0+6784=72048,5 нормо-год.;

Тісв.= (0,48*30256+0,44*48454+0,74*30208+0,35*18367)=14653+21320+

+22354+6429 =64755 нормо-год.;

Тішл.= (0,55*30256+0,14*48454+0,55*30208+0,49*18367)=16789+6784+16615++10837=51024,3 нормо-год.


∑ Ті=167208,1+72048,5 +64755+51024,3 =355035,9 нормо-год.

Визначаємо фактичну верстатомісткість обробки одиниці деталі () за формулою 8.

(8)

де

- коефіцієнт виконання норми виробітку на і-ому виді устаткування. приймається на токарних верстатах – 1,2, фрезерних – 1,15, свердлильних – 1,05, шліфувальних – 1,1.

Розрахунок проводиться в таблиці 5.

Таблиця 5

Розрахунок фактичної вестатомісткості обробки одиниці деталіз/п

Найменування робіт

Нормативна верстатомісткість обробки деталей, норм-год

Коеф.

викон.

норм

Фактична верстатомісткість, норм-год

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

1.

Токарна

1,63

1,24

1,06

1,38

1,2

1,15

1,05


1,1

1,358

1,087

1,010

1,255

2.

Фрезерна

1,14

0,42

0

0,92

0,950

0,365

0

0,836

3.

Свердлильна

0,48

0,44

0,74

0,35

0,400

0,383

0,705

0,318

4.

Шліфуваль-на

0,55

0,14

0,55

0,59

0,458

0,122

0,524

0,536

Розраховуємо фактичну верстатомісткість обробки одиниці деталі j-го найменування на і-у устаткуванні.

Проводимо розрахунки для токарних установок:

WijА=1,63/1,2=1,358; WijБ=1,24/1,2=1,087; WijВ=0,89/1,2=1,010;

WijГ=1,38/1,2=1,255.

Проводимо розрахунки для фрезерних установок:

WijА=1,14/1,15=0,95; WijБ=0,42/1,15=0,365; WijВ=0/1,15=0;

WijГ=0,92/1,15=0,836.

Проводимо розрахунки для свердлильних установок:


WijА=0,48/1,05=0,4; WijБ=0,44/1,05=0,383; WijВ=0,74/1,05=0,705;

WijГ=0,35/1,05=0,318.

Проводимо розрахунки для шліфувальних установок:

WijА=0,55/1,1=0,458; WijБ=0,14/1,1=0,122; WijВ=0,55/1,1=0,524;

WijГ=0,59/1,1=0,536.
Визначаємо фактичну верстатомісткість для виконання річної виробничої програми j-го найменування по кожному і-му виду робіт за формулою 9.

(9)

Після визначення розраховується річна фактична верстатомісткість обробки деталей всіх найменувань по кожному окремому виду робіт () за формулою 10.

(10)

Розраховуємо річну фактичну верстатомісткість обробки деталей кожного окремого найменування деталей всіх видів робіт() за фомулою 11.

(11)

Фактична верстатомісткість виконання річної виробничої програми визначається за формулою 12.

(12)

Зведений розрахунок фактичної верстатомісткості виконання річної виробничої програми проведемо в таблиці 6.


Таблиця 6

Розрахунок фактичної верстатомісткості виконання річної виробничої програми

Види робіт


Фактична верстато-місткість, н.год

Річна програма запуску, шт

Фактична річна верстато-місткість, год

Разом

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г
1.

Токарна

1,358

1,087

1,010

1,255

30526

48454

30208

18367

41454,7

52233

30510,4

23051

147249,2

2.

Фрезер-на

0,950

0,365

0

0,836

29000

17685,6

0

15355,1

62040,7

3.

Сверд-лильна

0,400

0,383

0,705


0,318

12210,5

18557,7

21296,9

5840,8

57905,9

4.

Шліфу-вальна

0,458

0,122

0,524

0,536

13981,1

5911,3

15829,2

9844,9

45566,53,166

1,948

2,239

2,945

30526


96646,3

94387,6

67636,5

54091,8

312762,2


WiТ=(1,358*30526+1,087*30256+1,01*30256+1,255*30256)=

=41454,7+52233+30510,4+23051=147249,2 нормо-год.;

WiФ= (0,95*30526+0,365*48454+0*30208+0,836*18367)=

=29000+17685,6+0+15355,1=62040,7 нормо-год.;

WiС=(0,4*30526+0,383*48454+0,705*30208+0,318*18367)=

=12210,5+18557,7+21296,9+5840,8=57905,9 нормо-год.;

WiШ=(0,458*30526+0,122*48454+0,524*30208+0,536*18367)=

=13981,1+5911,3+15829,2+9844,9=45566,5нормо-год.

∑ Wi=147249,2 +62040,7 +57905,9 +45566,5=312762,2 нормо-год.

WjА=(1,358*30526+0,95*30526+0,4*30526+0,458*30526) =

=96646,3 нормо-год.

WjБ=(1,087*48454+0,365*48454+0,383*48454+0,524*48454) =


=94387,6 нормо-год.

WjВ=(1,01*30208+0*30208+0,705*30208+0,524*30208) = 67636,5 нормо-год.
WjГ=(1,255*18367+0,836*18367+0,318*18367+0,536*18367) =

= 54091,8 нормо-год.

∑Wj=96646,3+94387,6+67636,5+54091,8=312762,2 нормо-год.

Проводимо розрахунок фактичної верстатомісткості виконання річної виробничої програми:

Wр=∑ Wi =∑Wj =312762,2 нормо-год.

Висновок: провівши необхідні розрахунки ми визначили, шо нормативна верстатомісткість виконання річної виробничої програми становить 355035,9 нормо-год. Фактична верстатомісткість виготовлення деталі А за всіма видами робіт становить 3,166 нормо-год на одиницю продукції, деталі Б- 1,948 нормо-год, деталі В – 2,239 нормо-год., деталі Г – 2,945 нормо-год. Фактична річна верстатомісткість виконання річної виробничої програми становить 312762,2 нормо-год. Детальніше в розрізі окремих деталей і видів робіт значення верстатомісткості можна прослідкувати в таблицях 4,5,6.следующая страница >>