shkolaw.in.ua   1 2 3 ... 40 41

Розділ "Функціональне зонування території об'єкта ПЗФ".

Розділ заповнюється для тих об'єктів ПЗФ, у структурі території
яких є функціональні зони, а також для природних заповідників.


140 01 000 0000 - 140 10 000 0000 - для природного
заповідника вся територія обліковується в рядку "Заповідна" за
виключенням господарської ділянки (визначеної Проектом організації
території заповідника), площа якої проставляється в рядку
"Господарська". Для біосферного заповідника проставляються площі
наявних на його території зон - заповідної, буферної,
регульованого заповідного режиму, антропогенних ландшафтів; для
національного природного парку і регіонального ландшафтного парку
- заповідної, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації,
господарської; для ботсадів, дендропарків, парків - пам'яток
садово-паркового мистецтва та зоопарків - експозиційної, наукової,
рекреаційної, заповідної, господарської.

140 11 000 0000 - зазначається для тих об'єктів ПЗФ, на
прилеглих територіях яких установлені охоронні зони. У графі
"Примітки" вказується назва, дата і номер документа, яким
установлена охоронна зона та основні відомості про неї (дані про
затвердження Положення про охоронну зону, основні вимоги режиму
охоронної зони тощо).

Розділ "Об'єкти збереження" - у Картку вносяться дані про
наявні на території об'єкта ПЗФ об'єкти збереження, у відповідних
графах зазначаються їх назви та короткі характеристики. Для
багатофункціональних об'єктів ПЗФ під час опису об'єктів
збереження вказується, в якій функціональній зоні (зонах)
знаходяться (розміщені, зростають, перебувають тощо) ці об'єкти
збереження.


150 01 000 0000 - 150 03 010 0000 - до Картки заносяться
відомості про ті геологічні, гідрогеологічні та гідрологічні

об'єкти збереження, які є на території об'єкта ПЗФ, зазначаються

їх назви та короткі характеристики.

Для відслонень, виходів кристалічних порід, утворень тощо
зазначаються: форма залягання геологічних відкладів (характер
залягання, умови виходу на поверхню), вік, походження, склад,
палеонтологічні залишки (видова приналежність, ступінь
збереженості, частота трапляння).

Для порожнин зазначаються: генетичний тип порожнин (карстові,
вулканічні, тектонічні, ерозійні, антропогенні тощо), довжина (м),
глибина (вертикальна амплітуда, м), площа (кв.м), об'єм (куб.м),
проективна площа ареалу розповсюдження порожнини на поверхню
(кв.м), площа охоронної зони (в межах затверджених контурів, якщо
вони є) та навколо входу (кв.м), наявність гірничого відходу.

Для свердловин та криниць зазначаються: глибина загальна та
до рівня води (м), відмітка устя свердловини (м), дебіт
(куб.м/добу), наявність водоохоронної санітарної зони навкруги, її
параметри.

Для джерел зазначаються: дебіт (куб.м/добу), наявність
водоохоронної санітарної зони навкруги, її параметри, облаштування
джерела (каптаж, облицювання тощо).

Для озер, ставків та водосховищ зазначаються: довжина (м),
ширина (м), глибина (середня та максимальна, м), площа плеса
загальна та в межах заповідної території (кв.м), середній об'єм
водної маси (куб.м), гідрологічний режим (проточність та коливання
рівня), інше.

Для річок, струмків та каналів зазначаються: довжина ділянки
в межах об'єкта (м), ширина (середня, максимальна, мінімальна, м),
глибина (середня та максимальна, м), водність (середня та
екстремальна, куб.м).

Для боліт та заболочених ділянок суші зазначаються: тип
(низинний, перехідний, верховий), спосіб утворення, гідрологічний

режим (живлення і коливання рівня ґрунтових вод), потужність

торфової маси (середня, максимальна, м).

Для водоспадів зазначаються: висота загальна та за основними
уступами (м), ширина (м), довжина для каскадних (м), рівні
водності (середній та екстремальні, куб.м/сек).

150 04 000 0000 - ґрунтові об'єкти збереження.

150 04 001 0000 - до Картки заносяться назви типів, підтипів
та видів ґрунтів згідно з таблицею 4, надаються їх короткі
характеристики та площі, які вони займають у межах об'єкта ПЗФ
(заповнюється для природних об'єктів ПЗФ).

150 05 000 0000 - флористичні об'єкти збереження. У Картці
наводяться українські та латинські назви видів рослин.

150 05 001 0000 - 150 05 005 0000 - заповнюються для
природних об'єктів ПЗФ.

150 05 001 0000 - наводиться загальна кількість видів
природної флори об'єкта ПЗФ.

150 05 002 0000 - наводиться кількість видів природної флори
за відділами згідно з таблицею 5.

150 05 003 0000 - наводиться кількість загальноендемічних
видів рослин, що зростають на території об'єкта ПЗФ, та їх назви.

150 05 004 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Європейського Червоного списку, що зростають на
території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 6.

150 05 005 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Червоної книги України, що зростають на території
об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 7.

150 05 006 0000 - 150 05 016 0000 - заповнюються для штучно
створених об'єктів ПЗФ.

150 05 006 0000 - наводиться загальна кількість видів рослин,
що зростають (вирощуються) на території штучно створених об'єктів

ПЗФ - ботанічних садів, дендрологічних парків, парків-пам'яток

садово-паркового мистецтва, а також колекцій живих рослин, що
утримуються в межах природних об'єктів ПЗФ.

150 05 007 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Європейського Червоного списку, згідно з таблицею 6.

150 05 008 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Червоної книги України, згідно з таблицею 7.

150 05 009 0000 - зазначається загальна кількість видів
рослин, які вирощуються у відкритому ґрунті, всього.

150 05 009 1000 - з кількості видів відкритого ґрунту -
кількість аборигенних видів.

150 05 009 1001 - з аборигенних видів - кількість видів
дерев, кущів, ліан.

150 05 009 1002 - з аборигенних видів - кількість видів
трав'янистих рослин.

150 05 009 2000 - з кількості видів відкритого ґрунту -
кількість інтродукованих видів.

150 05 009 2001 - з інтродукованих видів - кількість видів
дерев, кущів, ліан.

150 05 009 2002 - з інтродукованих видів - кількість видів
трав'янистих рослин.

150 05 010 0000 - зазначається загальна кількість видів
рослин, що вирощуються у закритому ґрунті, всього.

150 05 011 0000 - 150 05 016 0000 - зазначається кількість
видів плодово-ягідних, квітниково-декоративних, лікарських,
кормових, технічних та інших культур, що вирощуються у штучно
створених об'єктах ПЗФ.

150 06 000 0000 - фітоценотичні об'єкти збереження.

150 06 001 0000 - надається інформація про типи рослинності,
наявні на території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 8. Крім того,
рослинність наявних типів характеризується за ступенем її

збереженості: корінні та похідні угруповання. У графі "Кількість"

зазначається загальна площа ділянки, зайнята певним типом
рослинності та площі ділянок, зайняті угрупованнями, що
відповідають окремим ступеням її збереженості. У графі "Опис
об'єкта збереження" (далі - "Опис") надається коротка
характеристика відповідного типу рослинності (головні едифікатори
та інші домінуючі види та угруповання, для лісів крім того -
середній вік насаджень тощо), зазначається площа, яку займає цей
тип рослинності на території об'єкта ПЗФ, та її частка від
території (частини території) об'єкта ПЗФ, яка зайнята природною
рослинністю. Не включаються території орних земель, доріг,
протипожежних розривів, забудованих ділянок, населених пунктів,
ділянок, зайнятих синантропною рослинністю (заповнюється для
природних об'єктів ПЗФ).

За можливості та за наявності даних у графі "Опис" ступінь
збереженості угруповань розписується більш детально відповідно до
градації, зазначеної нижче.

Корінні угруповання:

1. Абсолютно корінні угруповання.

2. Практично корінні угруповання.

3. Умовно корінні угруповання.

4. Залишково корінні угруповання.

Похідні угруповання:

5. Тимчасово похідні угруповання.

6. Довготривало похідні угруповання.

7. Постійно похідні угруповання.

150 06 002 0000 - надається перелік назв рослинних угруповань
(українські та латинські назви), занесених до Зеленої книги
України, що зростають на території природного об'єкта ПЗФ, згідно
з таблицею 9. Зазначаються площі, зайняті відповідними
угрупованнями в межах об'єкта ПЗФ, надається їх характеристика.

150 07 000 0000 - фауністичні об'єкти збереження. У Картці

наводяться українські та латинські назви видів тварин.

150 07 001 0000 - 150 07 006 0000 - рядки заповнюються для
природних об'єктів ПЗФ.

150 07 001 0000 - зазначається загальна кількість видів
природної фауни, що мешкають на території об'єкта ПЗФ.

150 07 002 0000 - зазначається кількість видів тварин за
типами і класами згідно з таблицею 10.

150 07 003 0000 - зазначається кількість ендемічних видів
тварин, що мешкають на території об'єкта ПЗФ, та наводяться їх
назви.

150 07 004 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Європейського Червоного списку, що мешкають на
території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 11.

150 07 005 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Червоної книги України, що мешкають на території
природного об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 12.

150 07 006 0000 - надається перелік назв мисливських видів
тварин, що мешкають на території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею
13.

150 07 007 0000 - 150 07 009 0000 - заповнюються для
зоологічних парків та тих об'єктів ПЗФ, що мають зооколекції.

150 07 007 0000 - зазначається загальна кількість видів
тварин, що утримуються в зоопарках та зооколекціях.

150 07 007 0001 - зазначається кількість аборигенних видів,
що утримуються в зоопарках та зооколекціях.

150 07 007 0002 - зазначається кількість екзотичних видів, що
утримуються в зоопарках та зооколекціях.

150 07 008 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Європейського Червоного списку, згідно з таблицею 11.

У графі "Опис" зазначаються види з цього списку, які розмножуються

в зоопарку (зооколекції).

150 07 009 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Червоної книги України, згідно з таблицею 12. У графі
"Опис" відмічаються види з цього списку, які розмножуються в
зоопарку (зооколекції).

150 08 000 0000 - рослинні і тваринні об'єкти збереження, що
підлягають особливій охороні відповідно до Конвенції про охорону
дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі
( 995_032 ) (Бернська конвенція, Берн, 1979 рік).

150 08 001 0000 - надається перелік назв видів рослин флори
України, занесених до додатка 1 Бернської конвенції ( 995_032 ),
що зростають (вирощуються) на території об'єкта ПЗФ, згідно з
таблицею 14.

15 08 002 0000 - надається перелік назв видів тварин фауни
України, занесених до додатка 2 Бернської конвенції ( 995_032 ),
що мешкають (утримуються) на території об'єкта ПЗФ, згідно з
таблицею 15. У графі "Опис" відмічаються види з цього списку, які
розмножуються в зоопарку (зооколекції).

150 09 000 0000 - надаються відомості про ті об'єкти
збереження, інформація про які не передбачена у попередніх рядках
Картки. Наприклад: об'єкт ПЗФ створений з метою збереження цінних
видів рослин та/або тварин - лікарських рослин, ентомологічного,
іхтіологічного чи орнітологічного комплексів (або окремих видів),
мисливських тварин, цінного насадження, пам'яток історії та
культури тощо. У відповідні графи заносяться: назви видів, коротка
характеристика насадження (природного чи штучного походження,
переважаючі породи, вік) тощо.

Для пам'яток природи, які є окремими віковими деревами або
групами дерев у графі "Назва" надається українська та латинська

назви виду дерева (дерев), у графі "Опис" - вид (види) рослин; вік

(років); висота (м); діаметр стовбура на висоті 1,3 м від землі;
розміри крони: висота крони (відстань від першого живого сучка до
вершини, м); найбільша ширина крони: з півночі на південь, з
заходу на схід (м); стан рослин (незадовільний, задовільний,
добрий, без ознак ослаблення, ослаблені, дуже ослаблені, всихаючі,
свіжий сухостій, старий сухостій); плодоношення (відсутнє, слабке,
середнє, сильне); форма крони (овальна, куполоподібна,
колоноподібна тощо); інші особливості, заходи, що необхідно
здійснити для покращення стану дерева. У графі "Кількість"
проставляється "1", якщо пам'яткою природи є одне дерево або група
дерев одного виду, або відповідну кількість видів, якщо пам'яткою
природи є група дерев декількох видів.

Для парків-пам'яток садово-паркового мистецтва в графі "Опис"
дається коротка характеристика парку (стиль, в якому його
закладено, ступінь збереженості його первісного планування,
збереженість палацового комплексу, наявність інших сучасних і
старовинних будівель, водойм, меморіальне значення тощо).

Розділ "Розподіл території об'єкта ПЗФ за режимами охорони і
використання".


160 01 000 0000 - 160 05 000 0000 - наводиться розподіл
території об'єкта ПЗФ за фактичними режимами охорони і
використання (рядки заповнюються для природних об'єктів ПЗФ).

160 01 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується заповідний режим.

160 01 001 0000 - з площі ділянки заповідного режиму
зазначається площа ділянки, на яку розповсюджується режим
абсолютної заповідності.

160 01 002 0000 - з площі ділянки заповідного режиму
зазначається площа ділянки, на яку розповсюджується режим
регульованої заповідності.

Заповідний режим розповсюджується на території об'єктів ПЗФ

таких категорій чи їх функціональних зон (ділянок):

природний заповідник (крім ділянки, яка визначена Проектом
організації території заповідника як господарська ділянка);

біосферний заповідник (заповідна зона, частково зона
регульованого заповідного режиму - в межах заповідної зони
регіонального ландшафтного парку та заповідного урочища);

національний природний парк (заповідна зона);

регіональний ландшафтний парк (заповідна зона);

заповідне урочище.

160 02 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується заказний режим.

Заказний режим розповсюджується на території об'єктів ПЗФ
таких категорій:

біосферний заповідник - частково або повністю буферна зона,
частково або повністю зона регульованого заповідного режиму;

заказник;

пам'ятка природи.

160 03 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується режим непрямого використання та
охорони.

Режим непрямого використання та охорони розповсюджується на
території ПЗФ таких категорій:

природний заповідник - частково: ділянки, що визначені
Проектом організації території заповідника як господарські ділянки
і що використовуються як "інформаційно-екологічні візит-центри",
тобто ділянки розміщення музеїв, екологічних стежок, оглядових
майданчиків, дендропарків або інших ділянок з колекціями видів, що
зростають на заповідній території, вольєрами з дикими тваринами -
мешканцями території тощо;

національний природний парк та регіональний ландшафтний парк

- зони регульованої рекреації;


регіональний ландшафтний парк - певна частина території, якщо
для нього не здійснене функціональне зонування території;

заказник (ті заказники, території яких використовуються в
основному в рекреаційних цілях);

пам'ятка природи.

160 04 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується режим прямого природокористування.

Режим прямого природокористування розповсюджується на ділянки
об'єктів ПЗФ таких категорій:

біосферний заповідник - зона антропогенних ландшафтів;

національний природний парк та регіональний ландшафтний парк
- господарські зони і зони стаціонарної рекреації;

регіональний ландшафтний парк - певна частина території, якщо
для нього не здійснене функціональне зонування території.

Пояснення щодо окремих режимів надаються в графі "Примітки".

160 05 000 0000 - наводиться загальна площа об'єкта ПЗФ.<< предыдущая страница   следующая страница >>