shkolaw.in.ua 1 2 ... 40 41
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Н А К А З16.02.2005 N 67

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2005 р.
за N 298/10578
Про затвердження Інструкції
про зміст та складання документації
державного кадастру територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України
На виконання Закону України "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ) (статті 56-59), Закону України "Про
Загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ), та з метою
організації ведення державного кадастру територій і об'єктів
природно-заповідного фонду Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про зміст та складання документації
державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного
фонду України (далі - Інструкція), що додається.

2. Державній службі заповідної справи (Мартиненко О.О.):

в установленому законодавством порядку забезпечити подання на
державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України;

забезпечити доведення Інструкції до відома територіальних
органів Мінприроди України інших центральних органів виконавчої
влади, у підпорядкуванні яких знаходяться території та об'єкти
природно-заповідного фонду, та до адміністрацій установ
природно-заповідного фонду.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гриценка А.В.

Міністр П.Ігнатенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва Ю.Авксентьєв

Державний комітет
статистики України

Голова Держкомстату України О.Осауленко

Національна академія наук України

Президент НАНУ Б.Патон

Державний комітет України
по земельних ресурсах

Голова Держкомзему України А.Даниленко

Державний комітет лісового
господарства України

Голова Держкомлісгоспу України М.Колісниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
16.02.2005 N 67

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2005 р.
за N 298/10578
ІНСТРУКЦІЯ
про зміст та складання документації
державного кадастру територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України
1. Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена відповідно до статей 56-59 Закону
України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) та
Закону України "Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки"
( 1989-14 ).

1.2. Інструкція визначає склад та зміст документації
державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного
фонду (далі - кадастр), єдині вимоги щодо заповнення кадастрових
форм та строки подання документів.

1.3. Зміни та доповнення до Інструкції вносяться за наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
(далі - Мінприроди).

1.4. В Інструкції наведені нижче терміни та поняття

вживаються у такому значенні:

зооколекції - колекції живих тварин, що утримуються на
території об'єктів природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ), але
самі статусу об'єкта ПЗФ не мають. (наприклад, зооколекція у
природному заповіднику "Єланецький степ").

Режими охорони і використання:

заповідний режим - повне невтручання або втручання людини
лише у виключних випадках у структуру екосистем та природні
процеси;

режим абсолютної заповідності - повне невтручання людини у
природні процеси з будь-якою метою;

режим регульованої заповідності - обмежене науково
обґрунтоване втручання людини в природні процеси, при якому не
переслідуються ніякі цілі, крім збереження видів живого та (або)
угруповань на основі підтримання екологічної рівноваги (виконання
природоохоронних, біотехнічних та науково-технічних заходів з
метою регулювання та запобігання виникненню негативних змін в
екосистемах шляхом сінокосіння, випалювання, випасу,
реакліматизації, регулювання чисельності певних видів, оптимізації
гідрологічного режиму тощо);

заказний режим - режим, при якому забороняється здійснення
окремих видів і форм господарської діяльності для забезпечення
збереження окремого компонента чи окремих екосистем;

режим непрямого використання та охорони - режим, при якому
здійснюється обмежене використання природних ресурсів у
рекреаційних, оздоровчих, спортивних, туристичних, освітніх та
інших пізнавальних цілях;

режим прямого природокористування - режим, при якому
здійснюється збалансоване ведення традиційної господарської
діяльності, що не призводить до дестабілізації екологічної
рівноваги на природно-заповідній території та погіршення

загального стану довкілля в регіоні.


Ступінь збереженості угруповань:

абсолютно корінні угруповання - ті угруповання, що
сформувались без впливу людини;

практично корінні угруповання - ті угруповання, структура
яких під впливом антропогенних факторів не змінилась;

умовно корінні угруповання - стійкі стадії розвитку
порушеного людиною рослинного покриву, близького до природного
корінного;

залишково корінні угруповання - рослинний покрив сформувався
шляхом природного розвитку, але під впливом антропогенних факторів
його структура суттєво змінилась (наприклад, праліси із зміненим
складом деревостану, пониженою повнотою, зміненим видовим складом
трав'яного покриву);

тимчасово похідні угруповання - ті угруповання, які в процесі
природного формування можуть трансформуватись безпосередньо в
природні;

довготривало похідні угруповання - ті угруповання, які можуть
відновитись до стану природних або близьких до них лише через ряд
проміжних стадій;

постійно похідні угруповання - ті угруповання, які спонтанно
не можуть відновитись до природних або близьких до них рослинних
угруповань.

Ступінь цінності об'єкта ПЗФ:

міжнародна - об'єкти ПЗФ, збереження яких має світове та
Європейське значення. До них відносяться природні об'єкти, що
входять до біосферних заповідників ЮНЕСКО, на територіях яких
зберігаються види, занесені до Червоної книги МСОП, Європейського
Червоного списку, території яких відносяться до водно-болотних
угідь міжнародного значення, штучно створені об'єкти ПЗФ, що мають
видатні колекції видів рослин і тварин, занесених до Червоної
книги МСОП, Європейського Червоного списку, і де здійснюється їх

відтворення;


національна - об'єкти ПЗФ, збереження яких має державне
значення. До них відносяться природні об'єкти, території яких є
середовищем існування видів рослин і тварин, занесених до Червоної
книги України, на яких зберігаються рослинні угруповання, занесені
до Зеленої книги України, видатні пам'ятки природи (меморіальні
вікові дерева, печери), природні комплекси яких мають
загальнодержавну рекреаційну цінність, штучно створені об'єкти
ПЗФ, у межах яких створені колекції видів рослин і тварин,
занесених до Червоної книги України і де здійснюється їх
відтворення та видатні колекції типових видів рослин і тварин,
видатні старовинні парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, що
добре збереглись;

регіональна - об'єкти ПЗФ, збереження яких має регіональне
значення (в межах АТО). До них відносяться об'єкти ПЗФ, на
території яких забезпечується існування переважно видів рослин і
тварин, що підлягають особливій охороні на територіях областей та
Автономної Республіки Крим, видів, занесених до списків флори і
фауни природних регіонів, штучно створені об'єкти ПЗФ, у яких
зібрані переважно колекції цих видів, на території яких
зберігаються переважно рослинні угруповання, занесені до
регіональних Зелених списків, території яких мають регіональну
оздоровчо-рекреаційну цінність;

місцева - об'єкти ПЗФ, збереження яких має значення для
території, що охоплює частину території АТО. До них відносяться
об'єкти ПЗФ, не віднесені до перших трьох категорій. (Наприклад,
пам'ятки природи - окремі дерева, алеї, геологічні пам'ятки -
скелі тощо).

2. Склад документації кадастру

2.1. Документація кадастру включає:

Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів

природно-заповідного фонду України" (додаток 1);


Форму 2ДКПЗФ "Державний кадастр територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України" (додаток 2);

Форму 3ДКПЗФ "Карта-схеми розташування територій та об'єктів
ПЗФ України": регіонів - у масштабі 1:200000, України - в масштабі
1:500000 (додаток 3);

Форму 4ДКПЗФ "Зміни у складі природно-заповідного фонду
України" (додаток 4).

3. Організація ведення кадастру
та строки подання матеріалів

3.1. Організація ведення кадастру, координація діяльності,
пов'язаної з виконанням кадастрових робіт, забезпечення розробки
нормативно-правових актів та методичних матеріалів, необхідних для
ведення кадастру, покладається на Державну службу заповідної
справи.

3.2. Державний контроль за дотриманням порядку ведення
кадастру здійснюється Мінприроди.

3.3. За результатами обліку, обстеження та інвентаризації
природних комплексів, оцінки стану об'єктів ПЗФ, аналізу і
узагальнення даних інших джерел на кожний об'єкт ПЗФ заповнюється
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України".

Переоформлення Форми 1ДКПЗФ здійснюється один раз на 10
років.

3.4. Заповнення Форми 1ДКПЗФ щодо природних заповідників,
біосферних заповідників, національних природних парків,
регіональних ландшафтних парків, а також ботанічних садів,
дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва,
зоологічних парків здійснюють адміністрації цих установ ПЗФ.

Заповнені Форми 1ДКПЗФ передаються адміністраціями установ
ПЗФ до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
охорони навколишнього природного середовища в Автономній

Республіці Крим та територіальних органів Мінприроди в термін до

1 лютого року опублікування даних кадастру.

3.5. Заповнення Форми 1ДКПЗФ щодо всіх інших об'єктів ПЗФ
забезпечують спеціально уповноважений орган виконавчої влади у
сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній
Республіці Крим та територіальні органи Мінприроди у відповідних
адміністративно-територіальних одиницях.

3.6. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері
охорони навколишнього природного середовища в Автономній
Республіці Крим та територіальні органи Мінприроди здійснюють
облік об'єктів ПЗФ, накопичення, оброблення та узагальнення
кадастрової інформації щодо об'єктів ПЗФ, розташованих на
закріпленій за ними території, та передають її у вигляді
заповнених форм 1ДКПЗФ Державній службі заповідної справи у термін
до 1 березня року опублікування даних кадастру.

3.7. Державна служба заповідної справи формує та забезпечує
опублікування матеріалів кадастру в термін до 1 червня
відповідного року.

3.8. Опублікування даних кадастру здійснюється один раз на
5 років (за станом на 1 січня відповідного року).

3.9. Дані кадастру включають:

дані за Формою 2ДКПЗФ "Державний кадастр територій та
об'єктів природно-заповідного фонду України" для регіонів і
держави в цілому;

дані за Формою 3 ДКПЗФ "Карта-схеми розташування територій та
об'єктів ПЗФ України" у межах адміністративно-територіальних
одиниць та держави в цілому.

3.10. У проміжні роки за рішенням Державної служби заповідної
справи можуть видаватись додаткові відомості відповідно до змін у
складі ПЗФ, що відбулись упродовж року за формою 4 ДКПЗФ "Зміни у
складі природно-заповідного фонду України".

4. Технічне забезпечення ведення кадастру


4.1. Оброблення даних за формами 1ДКПЗФ та складання даних
кадастру за Формою 2ДКПЗФ здійснюються шляхом використання
Автоматизованої інформаційної системи ведення державного кадастру
територій та об'єктів ПЗФ.

4.2. Автоматизована інформаційна система функціонує у формі
мережі, що включає центральний пункт оброблення інформації в
Державній службі заповідної справи та периферійні пункти збирання
і оброблення інформації в спеціально уповноваженому органі
виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного
середовища в Автономній Республіці Крим та територіальних органах
Мінприроди.

5. Вимоги до складання форм кадастру

5.1. Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та
об'єктів природно-заповідного фонду України"

Заповнення Форми 1ДКПЗФ (далі - Картка) здійснюється
відповідно до загальних вимог:

Картка заповнюється на всі території та об'єкти ПЗФ (далі -
об'єкти), що існують на 1 січня року опублікування даних кадастру;

якщо об'єкт ПЗФ має в своєму складі декілька окремих ділянок,
які розташовані в межах різних адміністративно-територіальних
одиниць (далі - АТО), то Картка заповнюється як в цілому на об'єкт
ПЗФ, так і окремо на ділянки в межах кожної АТО;

у разі якщо деякі з показників Картки на момент її заповнення
відсутні або наявні не повністю, дані обстеження, інвентаризації
тощо, то у відповідному рядку Картки дається примітка "дані
відсутні" або наводяться наявні дані з приміткою "орієнтовні".

5.1.1. Заповнення рядків Картки

Картка складається з 28 розділів, що містять інформацію про
окремі показники (групи показників). Номер розділу позначається

трьома першими розрядами коду.


010 00 000 0000 - назва об'єкта ПЗФ та номер його реєстрації.
Номер реєстрації складається з 12 символів (арабських цифр та
літер українського алфавіту) на підставі інформації про: значення,
категорію, підпорядкування (в чиєму віданні перебуває),
територіальне розташування (АТО) об'єкта ПЗФ та його порядковий
номер. Номер реєстрації будується (шляхом кодування параметрів, що
наведені вище) та присвоюється автоматично при заповненні
центральної бази даних кадастру.

020 01 000 0000 - 020 02 000 0000 - у Картці залишається
рядок, що відповідає значенню конкретного об'єкта ПЗФ.

030 01 000 0000 - 030 11 000 0000 - у Картці залишається
рядок, що відповідає категорії конкретного об'єкта та типу
заказника чи пам'ятки природи.

040 00 000 0000 - надається інформація про підпорядкування
об'єкта ПЗФ.

Для установ ПЗФ проставляється назва міністерства,
організації тощо, яким підпорядкований об'єкт ПЗФ (Мінприроди, МОН
України, Держкомлісгосп України, НАНУ, УААН, тощо).

Для об'єктів ПЗФ, які не є установами ПЗФ, проставляється:

повна назва підприємства, установи, організації
землекористувача, у віданні якої знаходиться об'єкт ПЗФ, назва
вищої організації землекористувача (наприклад, Київський
держлісгосп - Держкомлісгосп України);

прізвище та ініціали фізичної особи, у власності якої
знаходиться земельна ділянка, на якій розташовано об'єкт ПЗФ.

Якщо на території об'єкта ПЗФ знаходяться землі декількох
землекористувачів (власників землі) - наводиться їх перелік із
зазначенням площ ділянок, на які оформлені окремі Охоронні
зобов'язання.

040 01 000 0000 - зазначається кадастровий номер земельної

ділянки згідно з Державним земельним кадастром.

050 00 000 0000 - 050 04 000 0000 - зазначається загальна
кількість працівників установи ПЗФ за штатним розписом на початок
року, в тому числі: адміністрації, наукового підрозділу, служби
охорони та інших.

060 00 000 0000 - зазначається область, район, сільська,
селищна або міська рада.

070 00 000 0000 - зазначається урочище, квартал, виділ (якщо
об'єкт знаходиться на землях лісового фонду), прив'язка відносно
найближчого населеного пункту, гідрологічної та транспортної
мережі тощо.

080 01 000 0000 - зазначається період (можливо орієнтовний)
заснування об'єкта, який зараз є об'єктом ПЗФ (наприклад,
парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва XVII або XIX століття),
або час первісного заповідання природної території, яка є основою
існуючого об'єкта ПЗФ, нормативний документ, за яким території
(об'єкту) вперше було надано статус об'єкта ПЗФ.

080 02 000 0000 - зазначаються назва, дата, номер документа,
яким було створено (оголошено) об'єкт ПЗФ (у сучасних межах,
категорії тощо).

080 03 000 0000 - зазначається мета створення (оголошення)
об'єкта ПЗФ.

090 00 000 0000 - зазначається адреса згідно з європейськими
стандартами (вказується адреса установи ПЗФ або землекористувачів
(власників землі), у віданні яких перебуває об'єкт ПЗФ).

100 00 000 0000 - зазначаються назва, категорія та номер
реєстрації об'єкта ПЗФ, до складу території якого входить об'єкт
ПЗФ, на якого заповнюється Картка (якщо об'єкт ПЗФ частково
входить до складу іншого об'єкта ПЗФ - указується площа перетину).

110 00 000 0000 - для об'єктів ПЗФ площею до 100 га

зазначаються географічні координати умовного центру ділянки,

площею понад 100 га - географічні координати крайньої північної,
східної, південної та західної точок території.

110 01 000 0000 - зазначається абсолютна відмітка рівня, м БС
- мінімальна, максимальна, середня абсолютна висота поверхні.

120 01 000 0000 - 120 03 000 0000 - зазначається положення
об'єкта ПЗФ у системі фізики-географічного, геоботанічного та
зоогеографічного районування згідно з таблицями 1-3 (заповнюється
для природних об'єктів ПЗФ).

130 00 000 0000 - 130 03 000 0000 - зазначається загальна
площа об'єкта ПЗФ в гектарах і у тому числі:

130 01 000 0000 - площа земельної ділянки, наданої установі
ПЗФ у постійне користування;

130 02 000 0000 - площа земельної ділянки території об'єкта
ПЗФ, що знаходиться в постійному користуванні (власності) інших
землекористувачів (власників землі);

130 03 000 0000 - площа земель запасу або площа земель, що не
надані у постійне користування і власність у межах населеного
пункту.

Загальна площа природних заповідників, ботанічних садів,
дендрологічних парків, зоологічних парків (тобто тих об'єктів ПЗФ,
уся територія яких повністю надається в постійне користування
установі ПЗФ) зазначається відповідно до Державного акта на право
постійного користування земельною ділянкою. Якщо Державний акт не
оформлений - відповідно до нормативного документа, яким створений
об'єкт ПЗФ або змінені його межі.

Для біосферних заповідників, національних природних парків,
регіональних ландшафтних парків площа земель, наданих цим
установам ПЗФ у постійне користування зазначається відповідно до
відповідного Державного акта на право постійного користування

земельною ділянкою. Якщо Державний акт не оформлений - відповідно

до нормативнного документа, яким створений об'єкт ПЗФ або змінені
його межі. Загальна площа цих об'єктів ПЗФ зазначається відповідно
до нормативного документа, яким створений об'єкт ПЗФ або змінені
його межі.

Для об'єктів ПЗФ інших категорій площа зазначається за
нормативним документом, яким оголошено об'єкт ПЗФ або змінено його
межі.следующая страница >>