shkolaw.in.ua 1 2 ... 6 7

Кіровоградський обласний інститут


післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського

О.В. Половенко

Шлях до майстерності
З досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя.


Кіровоград

2006

Методичний посібник: Шлях до майстерності. З досвіду роботи методичного кабінету вдділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя./ Половенко О.В. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2007.

У методичному посібнику висвітлено досвід роботи Олександрівського районного методичного кабінету з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя. У змісті розкриті система управління методичною роботою з молодими педагогами, яка включає: науково-методичну та практичну підготовку працівників РМК, керівників шкіл до роботи з молодими вчителями; структуру методичної роботи з молодими вчителями; форми розвитку творчої активності; діагностичні матеріали. Особлива увага приділена організації стажування, наставництва молодих спеціалістів, ролі методичних формувань у процесі професійного становлення вчителів-початківців: районних методичних об’єднань, шкіл молодого вчителя, творчих груп, шкіл перспективного педагогічного досвіду тощо.

Методичний посібник призначений для методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників навчальних закладів, методичного активу.
Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.
Зміст.

1. Постанова вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського «Про схвалення досвіду роботи Олександрівського РМК з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя».


2. Доповідна записка про досвід роботи районного методичного кабінету Олександрівської районної державної адміністрації з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя.

3. Шлях до майстерності. З досвіду роботи методичного кабінету Олександрівської районної державної адміністрації з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя.

РМК (центру).

4. Додатки:

Додаток 1. Орієнтовний план роботи відділу освіти з молодими вчителями на навчальний рік.

Додаток 2. Структура методичної роботи з молодими вчителями.

Додаток 3. Діагностичні матеріали (анкети).

Додаток 4. Семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі Новоосотської ЗШ І-ІІІ ступенів.

Додаток 5. План проведення місячника становлення молодого вчителя.

Додаток 6. План роботи школи адаптації молодого вчителя.

Додаток 7. План роботи школи майстерності молодих вчителів.

Додаток 8. Тренінг адаптації молодих педагогів до педагогічної професії.

Додаток 9. Координаційний план опорної школи з питань організації роботи з молодими вчителями.

Додаток 10. Орієнтовний план вивчення та впровадження перспективного досвіду Олександрівськом ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 з проблеми « Організація методичної роботи з питань професійного становлення молодого вчителя».

Додаток 11. План проведення місячника молодого вчителя.

Додаток 12. Положення про проведення районного конкурсу молодих вчителів «Шанс».

Додаток 13. Методичні рекомендації «Стажування молодих спеціалістів».

Додаток 14. Організація роботи з молодими вчителями (методичні рекомендації).

Додаток 15. План роботи вчителя-наставника «Однодумці».

Додаток 16. Орієнтовний план самоосвіти молодого вчителя.

Додаток 17. План проведення консультації з молодими вчителя.

Додаток 18. План роботи школи майбутнього педагога.


Додаток 19. Програма заняття обласної школи молодого методиста РМК.

Постанова

вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Від 10 лютого 2007 року Протокол №
Про схвалення досвіду роботи

Олександрівського РМК

з питань науково-методичного

забезпечення професійного становлення

молодого вчителя
Досвід роботи Олександрівського РМК з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя вивчено і узагальнено методистом центру координації діяльності методичних кабінетів, центрів та методичної роботи з педагогічними кадрами Половенко О.В. протягом 2005-2006 років.

З метою апробації даного досвіду на базі РМК проведено засідання обласної школи молодого методиста з проблеми «РМК (НМЦ) і науково-методичне забезпечення професійного становлення педагога».

Даний досвід був презентований на обласних методичних Хмурівських читаннях, обласному семінарі новопризначених працівників районних, міських методичних кабінетів (центрів) і резерву.

Заслухавши доповідь методиста координації діяльності методичних кабінетів, центрів та методичної роботи з педагогічними кадрами Половенко О.В. про досвід роботи Олександрівського РМК,

вчена рада постановляє:

1. Схвалити досвід роботи Олександрівського РМК з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя.
2. Рекомендувати до друку методичний посібник «Шлях до майстерності».
3.Рекомендувати районним (міським) методичним кабінетам (центрам) опрацювати дані матеріали на семінарах-практикумах методистів, керівників навчальних закладів, методичного активу та творчо використовувати досвід у практичній діяльності.

4. Центру координації діяльності методичних кабінетів, центрів та методичної роботи з педагогічними кадрами (Постельняк А.І., Половенко О.В.)


4.1. Досвід роботи Олександрівського РМК з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя занести до обласного Банку ППД.

4.2. Широко пропагувати досвід роботи Олександрівського РМК з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя в системі навчання працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

4.3. Надавати допомогу методичним працівникам у творчій трансформації даного досвіду в практику науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах модернізації освіти.
5. Контроль за виконанням постанови вченої ради покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи КОІППО імені Василя Сухомлинського Іванка А.Б.
Голова ради Л. Корецька

Секретар А. Пустовойт

Вченій раді

Кіровоградського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.
Доповідна записка

про досвід роботи районного методичного кабінету

Олександрівської районної державної адміністрації

з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя.
Досвід роботи РМК з проблеми «Науково-методичне забезпечення професійного становлення молодого вчителя» вивчався центром координації діяльності методичних кабінетів, центрів та методичної роботи з педагогічними кадрами КОІППО імені Василя Сухомлинського у 2005-2006 році відповідно до плану вивчення.

Даний досвід в умовах модернізації освіти є актуальним і перспективним.
Провідні ідеї даного досвіду:
1. Системно-цільовий підхід до планування роботи з молодими вчителями, що ґрунтується на принципах всебічності змісту методичної роботи, актуальності, науковості, творчості, динамізму, гнучкості, практичної спрямованості.

Чітке визначення мети, завдань методичної роботи забезпечує якісне підвищення професійної компетентності молодих спеціалістів, сприяє формуванню в них необхідних сучасному педагогові професійних якостей.

2. Організація методичної роботи на діагностично-прогностичній основі допомагає визначити шляхи подолання перешкод у професійному становленні молодого педагога.
3. Створення оптимальної динамічної структури методичної роботи з педагогічними кадрами, що забезпечує умови для вільного вибору вчителем тих форм підвищення кваліфікації, які максимально враховують його потреби, запити, інтереси.
4. Модернізація традиційних і впровадження нетрадиційних форм методичної роботи (ділові ігри, тренінги, диспути,»мозкові атаки», робота в групах та інші) сприяє залученню молодих фахівців до активної творчої діяльності.
5. Персоніфікація технологічної підготовки молодого вчителя до здійснення педагогічної діяльності створює необхідні умови для удосконалення їх професійної майстерності і поліпшення якості навчально-виховного процесу, товариської взаємодопомоги, творчого зростання, самовдосконалення та саморозвитку.
6. Піднесення ролі стажування у професійному становленні педагога (формування здатності молодого вчителя продукувати власні ідеї, налаштування молодих колег на безперервне навчання, використання в практичній діяльності інформаційних, інноваційних технологій).
7. Створення ефективної системи методичної роботи з наставниками дає можливість удосконалити процес становлення молодого вчителя.
8. Стимулювання самовдосконалення молодого педагога шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності (створення оптимальних умов для самоосвітньої роботи, передбачення плановості самоосвіти, розгляд на семінарах-практикумах питань, пов’язаних з організацією самоосвітньої діяльності, визначення критеріїв готовності вчителя до самоосвітньої діяльності, забезпечення контролю за цією ділянкою роботи).

9. Використання ефективних форм пропаганди, освоєння, та впровадження перспективного педагогічного досвіду (відвідування навчальних занять, позакласних заходів у майстрів педагогічної праці, проведення тижнів педагогічної майстерності, творчих звітів учителів-методистів, майстер-класів, творчих зустрічей, педагогічних віталень з вчителями, досвід роботи яких був схвалений радою РМК, з переможцями, лауреатами районного, обласного етапів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»).

10. Створення системи стимулювання творчої активності молодих педагогів (конкурс молодих учителів «Шанс», творчі звіти молодих педагогів, проведення відкритих уроків, позакласних заходів вчителями-початківцями).
11. Ефективна орієнтація випускників шкіл на вчительську професію (школа майбутнього педагога, дні самоосвіти, пробні уроки, позакласні заходи, конкурси тощо).
12. Системний контроль за результативністю організації методичної роботи з молодими вчителями, діяльністю молодих педагогів та її аналіз (проведення тематичних вивчень з даних питань, розгляд питань про організацію стажування, наставництва, навчання молодих вчителів на колегії відділу освіти, Раді РМК, нарадах керівників навчальних закладів).

Колектив Олександрівського методичного кабінету користується заслуженим авторитетом серед педагогічної громадськості району, в тому числі і серед молодих спеціалістів, що свідчить про системність, цілеспрямованість, ефективність, перспективність роботи з молодими вчителями.

З метою апробації даного досвіду на базі РМК проведено засідання обласної школи молодого методиста з проблеми «РМК (НМЦ) і науково-методичне забезпечення професійного становлення педагога».

Даний досвід був презентований на обласних методичних Хмурівських читаннях, семінарі новопризначених працівників районних, міських методичних кабінетів (центрів) і резерву.

Досвід схвалено радою центру координації діяльності методичних кабінетів, центрів та методичної роботи з педагогічними кадрами (протокол № 1 від 29 січня 2007 року) та рекомендований для схвалення вченою радою КОІППО імені Василя Сухомлинського і творчого використання в практичній діяльності методичних служб.

„Відкрити у кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці – це завдання стає нині першочерговим у практичній роботі школи”

(В.О. Сухомлинський)

Немає потреби переконувати когось у тому, що добре організована підготовка фахівців – найважливіше завдання кожної держави.


Сучасна доба ставить нові вимоги до вчителя. Суспільству потрібен вчитель-професіонал з високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною, теоретичною і практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчості і постійного самовдосконалення. Тому, в сучасних умовах модернізаційних змін в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і бути спрямованою на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.

У структурі системи професійної підготовки педагогів особливої актуальності набуває післявузівська діяльність молодого вчителя, його адаптація до професії педагога. Професійне становлення особистості педагога – довготривалий процес.

Від того, як пройдуть перші роки вчителя-початківця, залежить стабільність педагогічних кадрів, їх якісний склад, результативність навчально-виховного процесу в школі. Це добре розуміє колектив районного методичного кабінету відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації, яким уже 11 років вміло керує Л.М.Томеєва. Тому й визначили одним з пріоритетних напрямів методичної роботи з педагогічними кадрами – становлення молодого вчителя. Завдяки продуманій, цілеспрямованій діяльності РМК в районі склалася оптимальна ефективна система роботи з молодими вчителями, яка має глибокий зміст, творчий характер, сприяє професійному становленню початківців і закріпленню їх в навчальних закладах.

Основними складниками даної системи є:


 1. Науково-методична та практична підготовка методистів, керівників освітніх установ до роботи з молодими спеціалістами.

 2. Реалізація принципів диференціації, синергетичного підходу в організації роботи з молодими фахівцями.
 3. Плановість організації роботи з молодими вчителями.


 4. Динамічність структури і форм організації методичної роботи в районній і шкільній ланці та узгодження питань роботи з молодими вчителями в РМК та навчальному закладі.

 5. Постійний взаємозворотній зв’язок і корекція в підготовці молодих спеціалістів.

 6. Забезпечення позитивного кінцевого результату при проходженні стажування випускників педвузів.


У РМК чітко спланована та організована система роботи щодо кадрової політики, а саме:

  • ретельний підбір методичних та керівних кадрів;

  • планування перспективної та поточної роботи з кадрами з урахуванням особливостей регіону;

  • використання кадрового резерву в роботі з молодими вчителями;

  • організація клубу майбутніх вчителів;

  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників через участь у методичних формуваннях;

  • матеріальне та моральне стимулювання молодих педагогів;

  • створення інформаційного банку даних про випускників педагогічних ВНЗ та молодих спеціалістів, які працюють від 1 до 3 років.


Серед основних функцій управління системою роботи з молодими вчителями провідне місце посідає планування. Розроблений річний план роботи з молодими спеціалістами (додаток 1), який є основою організації праці з ними.

Основною метою науково-методичної роботи з молодими педагогами є забезпечення зростання їх фахового рівня, надання кожному вчителю широких можливостей для удосконалення професійної підготовки, формування вміння прогнозувати свою професійну діяльність.

Наказом відділу освіти щороку затверджується структура методичної роботи з молодими вчителями (додаток 2). Визначення даної структури здійснюється на діагностично-прогностичній основі, використання розроблених РМК анкет(додаток 3).

При визначенні змісту методичної роботи методисти враховують її випереджаючий характер. Томеєва Лідія Миколаївна вважає, що методист повинен не тільки задовольняти навчальні потреби педагогів, а йти на крок раніше, випереджаючи їх. Тому, прогнозуючи зміст методичної роботи, методисти враховують результати вивчення запитів і потреб молодих вчителів, досягнення педагогічної науки, ППД, проблеми, з якими вони можуть зустрітися на практиці. Науково-методична та практична підготовка працівників РМК, керівників шкіл до роботи з молодими вчителями забезпечується через:


 • проведення семінарів-практикумів (додаток 4), консультацій, співбесід;

 • розробку методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів, анкет, планів, сценаріїв методичних заходів;

 • створення картотеки „Організація роботи з молодими вчителями”;

 • добір науково-методичної літератури, матеріалів ППД по організації роботи з молодими спеціалістами.

Особливо великого значення працівники РМК, методисти надають першій зустрічі з молодими спеціалістами, яка, як правило, відбувається у формі круглого столу „Давайте познайомимось”. Вчорашні випускники педвузів мають змогу зустрітися з керівниками району, начальником відділу освіти, головою РК профспілки працівників освіти, переможцями фахових конкурсів, майстрами педагогічної праці, представниками педагогічних династій. Методисти-куратори проводять бесіди з молодими вчителями конкретного фаху. Педагогам вручаються методичні папки з пам’ятками, рекомендаціями, які допоможуть зробити перші кроки на вчительській стежці.

У районі стало традицією проведення посвячення молодих педагогів у вчительську сім’ю на серпневій конференції. Це прекрасне дійство завжди відбувається щоразу за новим сценарієм, по-різному, але завжди цей фрагмент носить характер незабутнього моменту в педагогічній біографії молодих фахівців.

Важливим аспектом діяльності РМК є проведення у вересні місячника становлення молодого вчителя, під час якого проводяться дні відкритих дверей у навчальних закладах, співбесіди з молодими вчителями, декади вчителя-наставника, ознайомлення з їх творчою лабораторією, практичні семінари (додаток 5).

Працівниками методичного кабінету проводяться методичні дні „На допомогу молодому вчителю”. Методисти відвідують школи, в яких перший рік працюють молоді спеціалісти, проводять з ними співбесіди, відвідують уроки з наступним їх обговоренням, моделюють уроки та позакласні заходи, надають допомогу працівникам ЗНЗ, наставникам в організації методичної роботи з молодими фахівцями, проводять методичні заходи.


следующая страница >>