shkolaw.in.ua 1

Виховна година на тему :


Моральне повчання притчі

МЕТА: формувати поняття притчі, як морального повчання .На прикладі конкретних притч показати значення точного висловлю­вання думки для її розуміння. Показати, до чого призво­дять ситуації, у яких не до кінця слухаєш спів­бесідника.

УЧИТЕЛЬ:


Притча — невелика оповідь, що в алегоричній фор­мі подає моральне повчання і за своєю суттю близь­ка до байки. Але, на відмінну від багатозначності байки, у притчі завжди міститься певна дидактич­на ідея. У притчі може йтися про окремі мораль­ні норми (притча Л. Толстого), про особливості психології людини, зумовлені суспільним жит­тям (притчі Ф. Кафки, «Оповідання для хресто­матії» В. Борхерта) або такі, що мають самодос­татній характер, є невід'ємною властивістю осо­бистості (притчі Ж. П. Сартра, А. Камю та ін.).

Притча — невеликий дидактико-алегоричний лі­тературний жанр, що містить у собі моральне по­вчання («премудрість»).

Н. Пезешкіан виокремив функції притч та історій:

функція дзеркала (за допомогою історій люди­на може порівняти свої думки й переживання з тим, про що розповідається в цих історіях, і сприйняти те, що наразі відповідає власним психічним структурам);


 • функція моделі (як відомо, історії — це моде­лі, отже, вони допомагають учитися за допо­могою моделі: дають можливість людині по-різному інтерпретувати зміст історій, подій, викладених у них, зіставити цей зміст із влас­ною ситуацією);

 • функція опосередкування (історія стає своє­рідним захисним буфером, що дозволяє учас­никам висловити свої думки через власне ро­зуміння історії);
 • функція зберігання досвіду (легко запам'я­товуються й, оскільки пов'язані з досвідом, до­помагають зберігати його); • функція носія традицій (історії та притчі спря­мовують думку за межі індивідуального жит­тєвого обрію й передають естафету думок, мір­кувань, асоціацій далі);


історія як помічник у поверненні на більш ран­ні етапи індивідуального розвитку (їх викорис­тання допомагає зняти напруженість у групі, ат­мосфера стає теплішою; також слід зазначити, що історії звернені до інтуїції та фантазії).
Історія про ліхтар

Мета: показати значення точного висловлю­вання думки для її розуміння.

Учням пропонують прослухати оповідь.

Це сталося в ті часи, коли на вулицях міст не було освітлення. Якось уночі мер зіштовхнувся з горо­дянином. Тоді мер віддав наказ, щоб ніхто не ви­ходив уночі без ліхтаря. Наступної ночі мер зно­ву зіштовхнувся з цим же городянином.

 • Ви не читали мого наказу? — сердито запи­тав мер.

 • Читав, — відповів городянин. — Ось мій ліх­тар.

 • Але у вашому ліхтарі нічого немає.

 • У наказі про це не згадувалося.

Уранці з'явився новий наказ, що зобов'язував устав­ляти в ліхтар свічку в разі виходу вночі на вули­цю. Увечері мер знову налетів на того самого го­родянина.

 • Де ліхтар? — закричав мер.

 • Ось він.

 • Але в ньому немає свічки!

 • Ні, є. Ось вона.

 • Але вона не запалена!

 • У наказі нічого не сказано про те, що потріб­но запалювати свічку.

І меру довелося видати ще один наказ, який зобов'язував громадян запалювати свічки в ліх­тарях, виходячи вночі на вулицю.

Завдання. Проаналізувати, що викликало непоро­зуміння між мером і городянином, а також згадати, чи траплялися подібні випадки в житті учнів.

Тачка

Існує давня повчальна притча про тачку. Троє чоловіків, напружуючись щосили, везуть важ­кі тачки з камінням. Перехожий поставив кож­ному з них те саме запитання:
 • Що ти робиш? Перший відповів:


 • Хіба не бачиш? Везу цю прокляту тачку. Другий сказав:

 • Заробляю собі на хліб. А третій промовив:

 • Будую місто.

Завдання. Визначите мотиви, що спонукають тру­дитися кожного з будівельників. У чому поляга­ють відмінності між цими мотивами?

Притча про блакитного коня

За давніх часів один цар відправив гінця до царя сусідніх земель. Гонець спізнився й, поспішно вбіг­ши до тронної зали, задихаючись від швидкоїїзди, почав викладати доручення свого владики:

 • Мій пан... повелів передати вам, щоб ви дали йому... блакитного коня з чорним хвостом... а якщо ви не дасте такого коня, то...

 • Не бажаю більше слухати! — перебив цар за­хеканого гінця. — Скажи своєму государю, що не­має в мене такого коня, а якби він був, то... Тут він запнувся, а гонець, почувши ці слова від царя, який був другом його владики, злякався. Він вибіг з палацу, підхопився на коня й помчав на­зад — доповідати своєму царю про зухвалу відпо­відь. Коли цар вислухав таке повідомлення, він страшенно розсердився й оголосив сусідському ца­реві війну.

Війна тривала довго, багато крові було пролито, багато земель спустошено — воєнні дії дорого обі­йшлися обом сторонам.

Нарешті обидва царі, виснаживши скарбниці й залишившись майже без вояк, погодилися на перемир'я, щоб обговорити свої претензії один до одного.

Коли вони почали переговори, другий цар запитав першого:

 • Що ти хотів сказати своєю фразою: «Дай мені блакитного коня з чорним хвостом, а якщо не даси, то...»?

 • Я хотів сказати: «...надішли мені коня іншої масті». От і все. А що ж ти хотів сказати своєю відповіддю: «Немає в мене такого коня, а якби він був, то...»?
 • А я хотів відповісти: «...якби він був, то не­одмінно послав би його в подарунок моєму добро­му сусідові». От і все.


Завдання. Проаналізувати правила вислухову­вання співрозмовника. Показати, до чого призво­дять ситуації, у яких не до кінця слухаєш спів­бесідника.

Небеса й пекло

Один молодий воїн прийшов до мудрого літнього чоловіка й запитав у нього: «О мудрецю, розкрий мені таємницю життя. У чому різниця між небе­сами й пеклом?»

Мудрець на мить задумався й відповів: «Ти моло­дий дурень. Як людина, подібна до тебе, може зро­зуміти таке? Ти занадто неосвічений». Почувши таке, молодий воїн розлютився: «Та за такі слова я готовий просто вбити тебе!» — за­кричав він і вихопив з піхов меч, щоб покарати му­дреця. Цієї ж миті мудрець сказав: «Оце і є пекло». Почувши ці слова, молодий воїн знову засунув меч у піхви. «А оце і є небеса», — зауважив старий.

Кожен із нас у розмові з кимсь подеколи має іншу точку зору й будь-що хоче довести свою право­ту. Іноді в такій суперечці немає нічого поганого, але часом це перетворюється на справжню від­криту боротьбу. Ти можеш згадати випадок, коли твоя суперечка з ким-небудь ледь не завершилася справжньою битвою? Може, ти був настільки збу­джений, що готовий був сам почати бійку, а мож­ливо, другий сперечальник у нападі люті мало не накинувся на тебе? А може, ви обидва були гото­ві битися, але щось допомогло вам уникнути рукоприкладства...

Напиши, що сталося тоді та як ти при цьому по­чувався. Розкажи, як вам удалося уникнути бій­ки. Дай історії яку-небудь назву.

Після цього діти зачитують свої записи.

Процедура аналізу відбувається за допомогою об­говорення таких питань:

 • Що ти можеш зробити, щоб суперечка не пере­творилася на бійку?

 • Що ти робиш, коли хто-небудь хоче в тебе щось відібрати?

Що ти робиш, коли хто-небудь ображає тебе словами?

• Чи траплялися в тебе випадки, коли ти зму­шений був битися?

Бійка — це хороший спосіб вирішити супе­речку?

• Що ти робиш, коли бачиш, що двоє інших ді­тей от-от поб'ються?

У чому полягають відмінності між супереч­кою та бійкою?

 • Чи доводилося тобі коли-небудь битися? Як ти почувався при цьому?

 • Чому старий мудрець сказав, що насильство — це пекло?