shkolaw.in.ua 1
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання


Виконання контрольної роботи з курсу “Контролінг” є важливим етапом засвоєння положень дисципліни студентами заочної форми навчання. Контрольна робота виконується студентами згідно з навчальним планом.

Метою контрольної роботи є поглиблення, систематизація і закріплення теоретичних знань, набутих під час вивчення дисципліни.

Робота виконується у письмовій формі, і включає три запитання, на які необхідно дати обґрунтовані відповіді. Матеріал, що висвітлює суть питань, має бути логічно структурованим, проілюстрованим графічно, якщо необхідно, та бути оформленим за встановленими правилами. Обов'язковим є посилання на джерела використаних у роботі положень і даних.

У процесі підготовки слід збирати і вивчати матеріал за основними літературними джерелами (підручниками та навчальними посібниками), а також ознайомитись з додатковою літературою.

Контрольну роботу рекомендується виконувати в такій послідовності:

1. Визначити номер варіанта контрольної роботи.

2. Підібрати та вивчити відповідні літературні джерела.

3. Дати письмову відповідь на запитання. Теоретичні положення мають бути підкріплені прикладами розрахунків, умовними прикладами ситуаційних задач, тощо.

4. Скласти список використаної літератури згідно з правилами бібліографічного опису видань.

5. Поставити особистий підпис і дату завершення контрольної роботи.

Вимоги до контрольної роботи

На титульному аркуші вказуються: назва навчального закладу; назва курсу, з якого виконується контрольна робота; номер варіанту і перелік запитань, викладених у контрольній роботі, прізвище виконавця, прізвище особи, що перевіряє роботу, місце та рік виконання роботи.

На другій сторінці вказуються номер завдання і перелік запитань та починається викладання відповідей на запитання. Відповіді на запитання повинні бути написані студентом самостійно, містити реферативний виклад літературних джерел, умовні розрахункові приклади та особисті думки автора. Для успішного реферативного викладу необхідно вивчити по кожному запитанню не менше двох літературних джерел. Не допускається пряме копіювання літературних джерел.


У кінці роботи подається список використаної літератури згідно з правилами бібліографічного опису видань, ставиться дата завершення контрольної роботи та особистий підпис виконавця Робота може бути надрукована (написана) на аркушах формату А 4 (210 х 297 мм).). Обсяги контрольної роботи не повинні перевищувати 20 сторінок друкованого тексту (інтервал - 1,5) На перевірку подається оригінал роботи.

Оформлену належним чином контрольну роботу студент представляє в установлений навчальним відділом термін, після чого вона проходить перевірку викладачем. При позитивній оцінці контрольна робота зараховується, при негативній – підлягає доопрацюванню і повторній перевірці.

Варіант контрольної роботи студент визначає по списку.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Виконання студентами, контрольної роботи, як складової частини навчального процесу, передбачено їх навчальними планами.

Вибір варіанту для виконання контрольної роботи здійснюється згідно з порядковим номером студента за списком.
Варіант 1


 1. Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи

 2. Функції контролінгу.

 3. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу, структурно-логічна схема контролінгу.

Варіант 2

    1. Класифікація витрат залежно від зміни обсягу діяльності: постійні, змінні, змішані.

    2. Поняття про центри відповідальності та їх класифікація.

3. Витрати підприємства як об’єкт управління в системі контролінгу.

Варіант 3

 1. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу.

 2. Завдання управлінського обліку.

 3. Нормативні та бюджетні витрати.

Варіант 4
    1. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.


    2. Планування, його цілі, види, ієрархія планів на підприємстві.

    3. Поняття про бюджет.

Варіант 5

 1. Цілі складання бюджетів.

 2. Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точки, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.

 3. Модель «витрати – обсяг – прибуток».

Варіант 6

 1. Ефект операційного левериджу.

 2. Поняття та методика проведення АВС - аналізу матеріальних потоків.

 3. Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово – господарського стану підприємства.

Варіант 7

    1. Характеристика джерел інформації для експертної діагностики.

    2. Методи оперативної діагностики.

    3. Матриця Бостонської консультативної групи (БКГ)

Варіант 8

1.Які основні види контролінгу та в чому їх відмінності?

 1. Яку роботу повинен виконувати відділ контролінгу на підприємстві?

 2. У чому полягає функціональна особливість служби контролінгу?

Варіант 9

 1. Головні завдання оперативного контролінгу.

 2. Опишіть основні програмні продукти, які анонсують спроможність автоматизації контролінгові процедур.

 3. Які програмні продукти контролінгу, на Ваш погляд, найбільш повно відповідають вимогам системи контролінгу і чому?

Варіант 10

    1. Які програмні продукти доцільно використовувати на великих, середніх і малих підприємств?

    2. Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з управління ризиками.

    3. Мета та завдання контролінгу інвестиційних проектів.

Варіант 11
 1. Види контролінгу інвестиційних проектів.


 2. Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи.

 3. Вимоги до створення варіанти служби контролінгу.

Варіант 12

1. Функції начальника служби контролінгу, контролера цеху, фахівця з управлінського обліку, фахівця з інформаційних систем.

2. Вимоги до інформацій в системі контролінгу.

3. Механізм впровадження системи контролінгу в структуру управління підприємством.

Варіант 13

 1. Методи збору та обробки даних службою контролінгу.

 2. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень.

 3. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень.

Варіант 14

    1. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень.

    2. Структура служби контролінгу на підприємстві.

    3. Механізм впровадження системи контролінгу в структуру управління підприємством.

Варіант 15

 1. Поняття про контролінг інвестиційних проектів на підприємстві.

 2. Критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу.

 3. Характеристика джерел інформації для експертної діагностики.

Варіант 16

 1. Методи оперативної діагностики.

 2. Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з управління ризиками.

 3. Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точки, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.


Варіант 17

    1. Планування, його цілі, види, ієрархія планів на підприємстві.

    2. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв’язок. Поточні бюджети.

    3. Бюджет грошових коштів, його цілі, методика розробки.

Варіант 18
 1. Характеристика основних методів управлінського обліку.


 2. Ступінь реагування витрат на зміну обсягу діяльності підприємства: прогресивні, пропорційні, дигресивні, нейтральні.

 3. Собівартість продукції, її види.

Варіант 19

 1. Місце контролінгу в системі управління підприємством.

 2. Поділ витрат відносно технологічного процесу: основні і накладні витрати.

 3. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу.

Варіант 20

 1. Характеристика основних методів управлінського обліку.

 2. Нормативні прямі матеріальні витрати, нормативні прямі трудові витрати, нормативні загальновиробничі витрати.

 3. Особливості та порядок організації обліку витрат і результатів в системі директ – костінг.

Варіант 21

 1. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

 2. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв’язок.

 3. Гнучкі та фіксовані бюджети.

Варіант 22

 1. Сфера використання різних типів бюджетів, особливості залежно від центрів відповідальності.

 2. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень.

 3. Методи оперативного контролінгу.

Варіант 23

 1. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.

 2. Поняття та методика проведення АВС ­­ - аналізу матеріальних потоків.

 3. Переваги та недоліки «п’яти сил» Портера.

Варіант 24

 1. Функціонально – вартісний аналіз. Матриця Мак-Кінзі.

 2. Характеристика джерел інформації для експертної діагностики.

 3. Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з управління ризиками.

Варіант 25

 1. Сутність і методи стратегій діагностики підприємств.
 2. Місце контролінгу інвестиційних проектів у загальній системі контролінгу фінансово-господарської діяльності підприємства.


 3. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів.

Варіант 26

 1. Функції контролінгу інвестиційних проектів: моніторинг, аналіз, контроль та координація.

 2. Глобальна та локальні організаційно – інформаційні моделі контролінгу інвестиційних проектів.

 3. Узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів.

Варіант 27

 1. Дослідна стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів: контролінг передінвестиційної фази проекту, інвестиційної фази проекту та постінвестиційної.

 2. Функції начальника служби контролінгу, контролера цеху, фахівця з управлінського обліку, фахівця з інформаційних систем.

 3. Формування аналітичного і регулятивного блоку в системі контролінгу.

Варіант 28

 1. Вимоги до створення варіанти служби контролінгу.

 2. Автоматизація управлінського процесу як основна умова впровадження системи контролінгу на підприємстві.

 3. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень.

Варіант 29

 1. Критерії прийняття рішень при ціноутворенні.

 2. Методи збору та обробки даних службою контролінгу

 3. Принципи контролінгу інвестиційних проектів.

Варіант 30

 1. Алгоритм СВОТ- аналізу.

 2. Бюджет грошових коштів, його цілі, методика розробки.

 3. Мета, область застосування, переваги системи стандарт – кост.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

основна

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» //Бізнес. Бухгалтерія.-2000.-№67.

 2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. – Минск: Вышэйш. шк. ,2005.- 363 с.

 3. Балабанов И.Т.Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика,2003. -525 с.
 4. Борщ Л.М. Модель експрес-аналізу інвестиційної привабності підприємства // Економічне зростання України: стан та чинники забезпечення. – 2003. – с. 250 – 258.


 5. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік: Курс лекцій: Навч. посібник. – Житомир: ПП «Рута»,2000. – 448 с.

 6. Гулін Д.В., Максименко О.Л. Система контролінгу на промисловому підприємстві // Маркетинг в Україні.- 2000. - №4, с. 20-24.

 7. Давидович І.Є. Контролінг К.: ЦУЛ, 2008.– 552с.

 8. Дубич К.В. Основи теорії управління та менеджменту: Навч. посіб./ К.В. Дубич, О.Г. Кірічок, В.К. Процюк. –К.: Пектораль, 2005.–104с.

 9. Калайтан Т.В. Контролінг Львів: Новий Світ, 2008.– 252с

 10. Копилюк О.І. Фінансова санація та банкрутство підприємств К.: ЦНЛ, 2005. –168с

 11. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: Підручник.–К.: Центр навч. літ., 2006.– 520с.

 12. Крупка Я.Д. Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.

 13. Майэр Э. Контроллинг как система мышления и управления: Пер с нем. О.Г. Жукова и С.Н. Зайцева.–М.: Финансы и статистика,1993.–96с.

 14. Маллинз, Лори. Менеджмент и организационное поведение: Учеб.- практ.посрбие/Пер. с англ.. Т.Цеханович и др.. – Мн.: Новое знание, 2003.–1039с.

 15. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К. Каравела, 2006.–320с.

 16. Менеджмент персоналу: Навч.пос./ В.М.Данюк.– К.: КНЕУ, 2005.– 398с.

 17. Ореховский П.А. Контроллинг: Учебное пособие./ Международная академія Современного Знания.- Обнинск: МАСЗ,2000.

 18. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. –К.: Кондор, 2006.–664с.

 19. Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово господарської діяльності К.: ЦУЛ, 2007.– 112с.

 20. Портна О.В.Контролінг. Львів: Магнолія-2006, 2007.–190с.

 21. Терещенко О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання К.: КНЕУ, 2003.– 554с.

 22. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства. Навч. посібник. – К. КНЕУ, 2000.- 412 с.
 23. Фальцман В.К., Давыдов Л.А. Основы управления предприятием. – М.: ТЕИС.,2000. - 122 с.


 24. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій К.: ЦНЛ, 2005.–318с.

додаткова

 1. Валуєв Р.О. Стратегія і контролінг в системі внутрішнього економічного механізму підприємства // Економіка. Фінанси. Право. – 2004.–№11.– с.18.

 2. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика. –М.: Финансы и статистика,2002.

 3. Выборова Е.Н. Методология экспресс-диагностики финансового состояния субъектов хозяйствования // Аудитор. – 2003. –№ 9. – С.21–24.

 4. Деменіна О.М. Методика оцінки ефективності системи управлінського контролю на підприємстві // Актуальні проблеми економіки.–2006.–№8(38).– с.158.

 5. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия – 5-е изд., перераб. и доп.. – М.: Центр экономики и маркетинга,2001. –249 с.

 6. Контроллинг как інструмент управления предприятием / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ,2003.

 7. Котляров С.А. Управление затратами. – СПб.: Питер, 2001.

 8. Миколайчук М.М. Експрес-аналіз діяльності підприємства // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2003.–№ 10. – С. 271–276.

 9. Нападовська Л.В. Управлінський облік.– Д.: Наука і освіта, 2000.–355 с.

 10. Недошитко О.І. Окремі питання проведення експрес-аналізу ефективності податкової політики підприємства // Наукові записи. – 2003.– Вип.12. – ч.2. – С. 43 – 45.

 11. Николаев О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет . – М.: УРСС,2001.

 12. Петренко С.Н. Контроллинг: Учеб. пособ.– К.: Ника-Центр: Эльга, 2004.– 328с.

 13. Петренко С.Н. Контроллинг: Учебное пособие – К.: Ника-центр, Эльга, 2004. – 328с.

 14. Пивоваров К.В. Финансово – экономический анализ финансовой деятельности коммерческих организаций – М.: Дашков и К°, 2003. – 118с.
 15. Руденко Л.В. та ін. Аналіз фінансово – господарської діяльності підприємства: Навч.посіб. – К., 2000. – 421с.


 16. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000.–578с.

 17. Співак А.О. Впровадження системи контролінгу в практику вітчизняних підприємств // Персонал.­– 2007.–№5.– с.17.

 18. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412с.

 19. Терещенко О.О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством // Персонал.– 2005.– №12.–с.56.

 20. Уорд К. Стратегический управленческий учет. – М.: Олимп – Бизнес, 2002. – 448с.

 21. Управленческий учет. Управление затратами и результатами производственной деятельности. – М.: Дело и Сервис, 2002.