shkolaw.in.ua 1

Додаток 1


до наказу № 2-167 від 13.10.08 р.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ»
______________ М.Ю. Ільченко

«____» ______________ 2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на номінації
«Викладач-дослідник»,


«Молодий викладач-дослідник»
В конкурсі на номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» (вік до 35 років включно) можуть брати участь штатні викладачі університету, які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують докторів та кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних наукових часописах України, світу, монографіях, новаторських підручниках.

Для номінантів «Молодий викладач-дослідник» вік не повинен перевищувати 35 років.

Особи, які займають адміністративні посади згідно Закону України «Про вищу освіту» (ректор, проректор, декани) від участі у конкурсі утримуються. Викладачі повинні мати педагогічне навантаження згідно нормативів, в т.ч. аудиторне не менше 150 год., а також виконувати держбюджетні і госпдоговірні роботи та забезпечувати обов’язкову підготовку наукових кадрів.

Претендент повинен відповідати основним критеріям визначення номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» (Анкета за встановленою формою ).

Попередній розгляд кандидатур проводиться на засіданні кафедри. Витяг з протоколу засідання кафедри з прізвищами викладачів, що рекомендуються, та заповнені анкети надаються до Департаменту науки та інноватики університету.

Розгляд кандидатур проводиться експертно-правовою комісією, науково-організаційною комісією та комісією з розподілу та контролю використання бюджетних коштів на науку Вченої ради університету.

Узгоджені комісіями кандидатури рекомендуються Департаментом науки та інноватики Вченій раді університету на затвердження.


Вчена рада університету відкритим голосуванням приймає рішення щодо переможців конкурсу в номінаціях «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник».

Розгляд кандидатур відбувається один раз на рік.

На основі рішення Вченої ради переможцям конкурсу видається Диплом та встановлюється надбавка до заробітної плати в розмірі 20 % від посадового окладу терміном на 1 рік за результатами науково-педагогічної діяльності номінантів за останні 3 роки.

Після закінчення вищевказаного терміну викладач може знову претендувати на це звання при відповідності основним критеріям, за якими формується рейтинг викладача-дослідника.