shkolaw.in.ua 1

Публікації


1. Кирик Н.Н., Элланская И.А., Бородай В.В. Конидиальное спороношение гриба Sclerotinia sclerotiorum – возбудителя белой гнили моркви. - Микология и фитопатология. – Санкт-Пет.: Наука, 2000.- т.34. – № 3. – С.56-57.

2. Кирик Н.Н., Колтунов В.А., Бородай В.В. Патологические изменения в корнеплодах моркови под влиянием возбудителей гнилей в период хранения. - Микология и фитопатология. – Санкт-Пет.: Наука, 2001.- т.35. – № 6. – С.48-51.

3. Кирик М.М., Бородай В.В. Розвиток мікроміцетів на коренеплодах моркви при зберіганні. - Вісник аграрної науки. – 2004. - № 11. – С.28-30.

4. Колтунов В.А., Котельников О.В., Бородай В.В. Вплив тургорного стану на розвиток гнилей при зберіганні плодів цитрусових. - Вісник аграрної науки. – 2005. - №9. – С.61-62.

5. Колтунов В.А., Бородай В.В. Підвищення стійкості плодоовочевої продукції проти хвороб при зберіганні. – Моногр. - К.:Колообіг, 2007. – 216 с.

6. Колтунов В.А., Войцешина Н.І., Данілкова Т.В. Ефективність біологічних засобів захисту сортів картоплі різних груп стилості проти збдника фузаріознозної гнилі в період зберігання. - Картоплярство/ Міжв. тем. зб. –К.: Аграрна наука. - 2009. - Вип. 38. – с.125-138

7. Кирик М.М., Бородай В.В. Спосіб визначення ефективності захисту овочевої продукції від хвороб при зберіганні. - Деклараційний патент на корисну модель (11) 3819 (51) 7 А01N55/00; Заявл. 18.03.2004; Опубл.15.12.2004; Бюл. №12. – С.2-3.

8. Біотехнологічні методи отримання картоплі (SOLANUM TUBEROSUM L.), стійкої до фітопатогенів // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб.наук.пр. – К.: Логос. – т.11. – 2011. – с.286 – 291.

9. Колтунов В.А., Войцешина Н.І., Бородай В.В., Данілкова Т.В. Вплив обробки біопрепаратаим на контамінацію бульб і грунтів та ураженість збудниками хвороб при вирощуванні картоплі // Картоплярство України. -2011. - №1-2 (22-23). – с.56-63.

10. Бородай В.В. Особенности культивирования in vitro различных генотипов картофеля украинской селекции // Картофелеводство: сб.науч.тр./ РУП «Науч.практ.центр НАН Беларуси по карт и овощ.- Минск, 2011. – т.18. – с.167-174.