shkolaw.in.ua 1
Затверджено


Учитель ___________________________
Календарно-тематичне планування занять курсу

«Основи культури мовлення»

(укладач програми Є. Романюк, 2007)
10 клас

35 год, 1 год на тиждень

Пор.



Зміст навчального матеріалу


К-сть годин

Дата




Вступ (8 годин)







1.

Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Мовленнєва ситуація та її складники. Поняття про культуру мовлення. Зв'язок культури мовлення з іншими мовознавчими дисциплінами. Основні комунікативні ознаки культури мовлення. Шляхи підвищення мовленнєвої культури.


1




2.

Поняття про норму сучасної української літературної мови. Характеристика норм, властивих усному та писемному мовленню. Про деякі деформації на фонетичному, лексичному та граматичному рівнях.


1




3.

Культура різних стилів мовлення (загальні знаки).


1




4.

Мовленнєвий етикет. Правила мовленнєвого етикету. Словесні форми вираження ввічливості. Форми звертання до знайомих і незнайомих людей. Уживання пошанної множини.



1




5, 6

Культура діалогу. Невербальні засоби діалогічного мовлення. Додержання мовленнєвого етикету під час телефонної розмови (ділової та приватної).


2




7.

Практичне заняття. Моделювання конкретних мовленнєвих ситуацій і добір до кожної з них словесних формул мовленнєвого етикету.


1




8.

Тематична контрольна робота.


1







Звукова система мови (8 годин)







9.

Наголос та його типи. Особливості словесного наголосу в українській мові, його найважливіші функції. Поняття про енклітики і проклітики. Подвійне акцентування окремих слів.


1




10.

Практичне заняття. Наголошування загальновживаних слів. Відхилення від літературної норми в акцентуванні слів.


1




11.

Орфоепічна правильність мовлення. Поглиблення відомостей про асиміляцію приголосних звуків.


1


12.


Практичне заняття. Типові порушення вимовних норм.


1




13.

Практичне заняття. Правильна вимова слів. Подолання відзилень від літературної норми у вимові.


1




14.

Засоби милозвучності української мови.


1




15.

Практичне заняття. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено порушення милозвучності.


1




16.

Тематична контрольна робота.











Слововживання (17 годин)







17.

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність (загальне ознайомлення). Різновиди лексичних помилок.








18.

Практичне заняття. Багатозначність слів. Міжмовні омоніми. Виправлення помилок, пов’язаних із уживанням міжмовних омонімів.


1




19.

Синоніми як один із найважливіших засобів найточнішого вираження думки і почуття. Повторення відомостей про види синонімів. Синонімія та полісемія. Контекстуальні синоніми.



1




20.

Евфемізми і перифрази.


1




21.

Практичне заняття. Робота з синонімами.


1




22.

Пароніми.


1




23.

Практичне заняття. Пароніми. Виправлення помилок, пов’язаних зі сплутуванням слів-паронімів.


1




24.

Тематична контрольна робота.


1




25.

Запозичені слова. Інтернаціоналізми. Варваризми. Екзотизми. Кальки.


1




26.

Практичне заняття. Уживання запозичених слів. Заміна їх, де потрібно, українськими відповідниками. Виправлення помилок, пов’язаних із неправильним розумінням значення іншомовних слів.


1




27.

Ненормативна лексика: діалектизми, жаргонізми, вульгаризми, росіянізми.


1




28.

Мовні штампи та канцеляризми.


1




29.

Практичне заняття. Редагування речень і текстів, у яких уживаються мовні штампи та канцеляризми, ненормативні слова і словосполучення.


1




30.

Фразеологічне багатство української мови.


1




31.

Практичне заняття. Уживання фразеологізмів. Фразеологічні синоніми й антоніми.


1




32.

Практичне заняття. Редагування речень, у яких допущено лексичні та фразеологічні помилки.


1




33.

Тематична контрольна робота.


1




34, 35

Повторення наприкінці року.

1