shkolaw.in.ua 1

1036. В якому випадку можливе повернення грошових сум і цінних паперів, прийнятих нотаріусом в депозит?

А) лише за рішенням суду;
Б) на письмову вимогу дебітора;
В) За письмовою згодою кредитора або за рішенням суду. п. 281 інстр

1037. Відмову у видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до:
А) Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;
Б) суду; п. 19 Порядку видачі свідоцтва (в місячний строк з дня одержання)
В) Української нотаріальної палати.

1038. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненнням нотаріальної дії здійснюється:
а) за паспортом або іншим документом, який унеможливлює будь-які сумніви щодо особи громадянина; п. 13 інстр
б) тільки за паспортом громадянина або свідоцтвом про народження;
в) посвідченням водія, особи моряка, інваліда чи учасника ВВВ, посвідченням виданим за місцем роботи фізисної особи, будь-яким іншим документом.

1039. Головою кваліфікаційної комісії нотаріату є:
а)член кваліфікаційної комісії нотаріату, обраний з її складу;
б) начальник головного управління юстиції або його заступник, до повноважень якого належать питання діяльності нотаріату;
в) представник МЮУ - член кваліфікаційної комісії нотаріату.

1040. Установа створюється на підставі:
а) статуту або засновницького договору;
б) індивідуального або спільного акту; ч.3 ст. 87 ЦК
в) засновницького договору.

1041. Комітент:
а) має право оглянути майно, придбане для нього комісіонером
б) зобовязаний оглянути майно, придбане для нього комісіонером ст. 1023 ЦК

1042. Консульська легалізація
Консульська легалізація офіційних документів - це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ. При цьому консул не несе відповідальності за зміст документа.

Порядок консульської легалізації офіційних документів установлюється Віденською конвенцією "Про консульські зносини" 1963 року ( 995_047 ), міжнародними договорами та чинним законодавством України, а також Інструкцією про порядок консульської легалізації.


1043. Виправлення, зроблені в тексті нотаріально оформлюваного документа, який не потребує підпису особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії (свідоцтво, видане нотаріусом, копія документа, дублікат тощо), застерігаються нотаріусом:
А. лише в кінці посвідчувального напису з проставлянням підпису нотаріуса і печатки на такому застереженні. п. 23 інстр
Б. не помню
В. не помню
1044. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства:
а) підлягають відчуженню;
б) вилучаються органами місцевого самоврядування;
в) передаються у власність територіальних громад.

1045. Хто є фондоутворювачами?
А. державні нотаріуси та посадові особи, що вчиняють нотаріальні дії
Б. приватні та державні нотаріуси
В. приватні та державні нотаріуси, посадові особи, що вчиняють нотаріальні дії

1046.Договір іпотеки укладається між:
А. одним іпотекодавцем та одним іпотекодержателем
Б. одним іпотекодавцем та кількома іпотекодержателями
В. кількома іпотекодавцями та одним іпотекодержателем

1047. Хто в Україні має право законодавчої ініціативи
Стаття 93. Конституції: Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

1048. Хто входить до вищої Ради юстиції
Ст. 131 Конституції, ст. 5 ЗУ Про вищу раду юстиції
Вища рада юстиції складається з двадцяти членів.
Верховна Рада України, президент України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.


1049. Відчуження землі за межами населеного пункту
У межах – ОМС; за межами виконавча влада.

1050. Не звільняються від сплати державного мита:
а) громадяни – за видачу їм свідоцтва про право на спадщину на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;
б) неповнолітні – за видачу їм свідоцтва про право на спадщину;
в) громадяни – за посвідчення договору дарування житлового будинку у разі, коли даруватель є інвалідом першої групи.

1051. Строк дії витягу з Реєстру прав власності:
а) один місяць;
б) три місяці;
в) пів року.

1052. У державній власності перебувають :
а) усі землі за межами населених пунктів;
б) усі землі, крім земель приватної та комунальної власності; ч.3 ст. 78 ЗК
в) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї).
1053. Право інтелектуальної власності - це:
а) право володіння, користування і розпорядження майном;
б) право особи на річ, яка перейшла їй у дарунок;
в) право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

1054. Заставна може передаватися її власником:
А) будь-якій іншій особі; ст. 20 ЗУ про іпотеку
б) особі за вибором іпотекодавця;
в) особі за вибором іпотекодержателя.

1055. Строк за який проставляється апостиль
П. 11 Правил: Термін розгляду документів для проставлення апостиля - 5 робочих днів.
У зв'язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, додаткової інформації або роз'яснень термін розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено
до 20 робочих днів.

1056. Приміщення для роботи одного приватного нотаріуса має складатися:
а) з однієї кімнати і коридору;
б) двох і більше кімнат;
в)однієї кімнати, площею більше ніж 12,00 кв.м.

1057. За який період проводиться перевірка нотаріальної діяльності у випадку надходження звернення фізичної чи юридичної особи?
Дослівно не пам’ятаю, але правильна відповідь: проводиться як за період, що вже підлягав плановій комплексній перевірці, так і за період, що не підлягав такій перевірці, у межах предмета звернення фізичних чи юридичних осіб та повноважень Мін'юсту, управління юстиції.
2.9. Позапланова повторна перевірка проводиться як за період,
що вже підлягав плановій комплексній перевірці, так і за період,
що не підлягав такій перевірці, у межах предмета звернення
фізичних чи юридичних осіб та повноважень Мін'юсту, управління юстиції.

1058. Підприємством колективної власності визначається:
а) корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновників;
б) корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі приватних внесків засновників;
в) корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективних або приватних внесків засновників.

1059. Підстави припинення права власності:
відповіді 2 – а) і б). Різниця у тому, що у відповіді а) перелічені всі підстави припинення, у т.ч. смерть власника чи припинення юр.особи (це правильна відповідь), а у відповіді б) – цього немає.

Стаття 346. Підстави припинення права власності
1. Право власності припиняється у разі:
1) відчуження власником свого майна;
2) відмови власника від права власності;
3) припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі;
4) знищення майна;
5) викупу пам'яток історії та культури;
6) примусового відчуження земельних ділянок приватної власності, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону;
{ Пункт 7 частини першої статті 346 виключено на підставі Закону N 1559-VI ( 1559-17 ) від 17.11.2009 }

8) звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника;

9) реквізиції;
10) конфіскації;
11) припинення юридичної особи чи смерті власника.
2. Право власності може бути припинене в інших випадках, встановлених законом.

1060. Що в собі містить печатка нотаріуса?
Вибрати було не складно: з трьох відповідей дві містили серед іншого «Україна», чого зараз у немає.
Державний нотаріус має печатку із зображенням Державного герба України, найменуванням державної нотаріальної контори і відповідним номером.


ОПИС печатки приватного нотаріуса
Печатка приватного нотаріуса має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено бортиком завтовшки 1 мм.
По бортику за годинниковою стрілкою інверсним мікрошрифтом розміщується напис, який містить:
1) повне найменування нотаріального округу;
2) текст "Приватний нотаріус";
3) прізвище, ім'я та по батькові приватного нотаріуса.
Складові цього напису розділяються семикутними зірочками.
По зовнішньому колу печатки зліва направо центровим способом розміщуються:
верхнім рядком - напис "Приватний нотаріус";
нижнім рядком - повне найменування нотаріального округу відповідно до адміністративно - територіального поділу України, наприклад, "Кам'янець-Подільський районний нотаріальний округ Хмельницької області", напис закінчується семикутною зірочкою.
На нижньому стику напису "Приватний нотаріус" розміщується напис прізвища, ім'я та по батькові приватного нотаріуса, який з обох боків виділено семикутними зірочками. Усі написи виконано спеціальним шрифтом (Arial).
У центрі печатки розміщується зображення Державного Герба України, яке обрамляється колом діаметром 24 мм (товщина лінії - 0,1 мм).
Для підвищення захищеності вільна від зображення частина кола заповнюється складним малюнком. Вільна від зображення частина кола між бортиком і написом на зовнішньому колі заповнюється захисним растровим зображенням.
Печатка виготовляється з гуми.

1061. Що таке фіктивний правочин?

Було дано чітке визначення прямо з кодексу. Ст. 234 ЦК
Фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

1062. У разі неможливості або відмови приватного нотаріуса особисто здійснити передачу документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса у встановлені строки цей обов'язок
покладається на:
а) управління юстиції, яке, у разі необхідності, залучає до цього представників органів внутрішніх справ; ч.6 ст. 30-1 ЗУ ПН
б) управління юстиції та обов’язково представників органів внутрішніх справ.

1063. Посвідчення заповіту через представника:
а) не допускається;
б) допускається;
в) можливе за умови, що відповідач не може з’явитися до нотаріуса з поважних причин.

1064. У випадку передачі в іпотеку земельної ділянки, оцінка здійснюється:
а) За згодою сторін
б) субъектом оціночної діяльності???

1065. Якщо до нотаріуса звертається неповнолітній за засвідченням справжності фотокопії
а) Нотаріус відмовляє.
б) Вчиняє нотаріальну дію???
в) Вчиняє нотаріальну дію за згодою батьків.

1066. Рефінансування може здійснюватися:
а) способом продажу заставної із зобовязанням зворотнього викупу ст. 28 ЗУ Про Іпотеку
б) способом продажу заставної без зобовязання зворотного викупу
в) способом продажу заставної із зобовязанням або без зобовязання зворотного викупу

1067. Установа створюється на підставі:
а) статуту аббо засновницького договору
б) індивідуального або спільного установчого акту п.3 ст. 87 ЦК,
в) засновницького договору

1068. Малими підприємствами визнаються підприємства, в яких чисельність працюючих за рік не перевищує:
А) 50 осіб п.7 ст. 63 ГК (а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень)

Б) 100 осіб

В)10 осіб

1069. Про закриття провадження у справі суд:
а) виносить наказ
б) виносить рішення
в) постановляє ухвалу


1070. Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише громадянином особисто:
А)посвідчується нотаріусом на загальних підставах
Б) посвідчується лише державним нотаріусом
В)не посвідчується

1071. Установою є:
а) організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у цій організації;
б) організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників);

в) організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна - п.3 ст. 83 ЦК