shkolaw.in.ua 1

ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України

від №
ПОРЯДОК

проведення державної експертизи проектів і рішень (крім проектів
будівництва) стосовно техногенної безпеки об`єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту
населення і територій від їх наслідків
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної експертизи проектів і рішень (крім проектів будівництва) стосовно техногенної безпеки об`єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків (далі – експертиза), перелік яких наведено у додатку 1.

2. Експертиза проводиться Державною інспекцією техногенної безпеки України та її територіальними органами (далі – органи державного нагляду) із залученням фахівців Міністерства надзвичайних ситуацій України, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних установ, а також експертно-технічними центрами у сфері пожежної і техногенної безпеки.

3. Основними завданнями експертизи є:

виявлення у проектних рішеннях помилок і невідповідностей вимогам державних будівельних норм, стандартів, правил та інших нормативних актів, що діють у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, порушень складу, змісту, порядку розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони);

встановлення можливого небезпечного техногенного впливу об`єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на стан захисту населення і територій, щодо яких приймаються відповідні рішення;

проведення перевірки обґрунтованості проектних рішень у сфері пожежної та техногенної безпеки;


надання пропозицій та умов щодо обмеження забудови земельних ділянок;

підготовка висновку експертизи.

4. Експертизі підлягають:

проекти містобудівної документації відповідно до Порядку проведення експертизи містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548;

проектні рішення щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

проекти і рішення щодо зміни технологій з використанням небезпечних речовин;
ситуаційні схеми місць розташування земельних ділянок із відображенням небезпечних зон від об`єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;

проекти і рішення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, у тому числі визначення територій, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства щодо розміщення на них об`єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;

схеми використання земельних ділянок.

4.1. Експертиза проектів містобудівної документації та проектних рішень щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації проводиться з обов’язковим залученням фахівців МНС та його територіальних органів.

5. За окремими договорами заінтересованих підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб (зокрема іноземних) та громадських організацій може проводитися експертиза інших проектів і рішень (крім проектів будівництва).

6. Замовниками експертизи є підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (зокрема іноземні) та громадяни України, що провадять підприємницьку діяльність.


7. Виконавцями робіт з проведення експертизи відповідно до пункту 4 є експерти з питань техногенної безпеки, атестовані у порядку, визначеному Міністерством надзвичайних ситуацій України.

7.1. Виконавця робіт з проведення експертизи відповідно до пункту 5 визначає замовник.

7.2. Експертизу не може проводити організація, що є розробником поданої на експертизу документації.

8. Замовник:

має право отримувати інформацію про хід проведення експертизи;

зобов'язаний надавати у разі необхідності письмові або усні пояснення щодо прийнятих проектних рішень, додаткові матеріали і відомості, що стосуються експертизи.

9. Виконавець:

має право отримувати в установленому порядку необхідні для проведення експертизи матеріали;

забезпечує дотримання вимог щодо конфіденційності (нерозголошення без письмової згоди замовника) відомостей, пов'язаних з підготовкою та проведенням експертизи;

несе персональну відповідальність за обґрунтованість матеріалів, що готуються за результатами експертизи і достовірність відомостей, що в них містяться.

10. Експерти зобов'язані забезпечувати належну якість проведення експертизи та несуть відповідальність згідно із законом за:

об'єктивність та обґрунтованість зауважень експертизи;

дотримання встановлених строків проведення експертизи і надання звіту;

вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених нормативно-правовими і нормативними актами з цивільного захисту та техногенної безпеки.

11. Строк проведення експертизи визначається умовами договору, але не повинен перевищувати 40 календарних днів.

12. Залежно від мети, умов та результатів експертизи виконавець готує та надає замовнику:


письмовий звіт за результатами експертизи;

висновок експертизи.

13. Письмовий звіт за результатами експертизи готується органами державного нагляду або експертно-технічними центрами у сфері пожежної і техногенної безпеки у разі наявності помилок і невідповідностей вимогам державних будівельних норм, стандартів, правил та інших нормативних актів, що діють у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, порушень складу, змісту, порядку розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) і повинен містити відповідну інформацію про:

результат проведення експертизи щодо наявності помилок та невідповідності поданого на експертизу проекту законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій;

перелік помилок та невідповідностей, які підлягають усуненню;

перелік помилок та невідповідностей, що потребують доопрацювання поданого на експертизу проекту;

пропозиції щодо усунення помилок та невідповідностей або доопрацювання поданого проекту;

зміст пропозицій та умов щодо обмеження забудови земельних ділянок.

13.1. Письмовий звіт за результатами експертизи повинен містити загальний висновок щодо можливості/неможливості видачі висновку експертизи.

13.2. Письмовий звіт за результатами експертизи підписується керівником органу державного нагляду або його заступником і виконавцем та скріплюється печаткою.

14. Висновок експертизи видається органами державного нагляду і оформляється за формою згідно з додатком 2 у разі відсутності помилок і невідповідностей вимогам державних будівельних норм, стандартів, правил та інших нормативних актів, що діють у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, порушень складу, змісту, порядку розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), підписується керівником органу державного нагляду або його заступником і виконавцем та скріплюється печаткою.


15. Облік результатів експертизи ведеться шляхом внесення відповідних відомостей до Журналу обліку результатів державної експертизи стосовно техногенної безпеки за формою згідно з додатком 3.

16. У разі незгоди з висновком експертизи замовник може оскаржити його у судовому порядку.

16.1. У разі незгоди з письмовим звітом за результатами експертизи замовник може оскаржити його у Державній інспекції техногенної безпеки України або судовому порядку.

17. Експертиза проводиться за рахунок її замовника.

Вартість експертизи визначається на договірних засадах між
замовником та виконавцем експертизи і обраховується з урахуванням Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 66.

18. Для проведення експертизи її замовник подає відповідно Державній інспекції техногенної безпеки України, її територіальним органам або експертно-технічному центру у сфері пожежної і техногенної безпеки оформлений відповідно до норм (стандартів та правил) проект відповідної документації, визначеної у пункті 4 Порядку, у друкованому вигляді (у кількості, визначеній договором, але не більше ніж у двох примірниках) та в електронній формі.

19. Виправлення помилок і невідповідностей, не пов'язаних із зміною проектних рішень (доповнення записів у графічних матеріалах або у текстовій частині, уточнення розрахунків щодо розташування об'єктів тощо), здійснюється замовником експертизи у робочому порядку під час проведення експертизи в межах строків, визначених пунктом 11 цього Порядку.

20. Інтереси замовника може представляти організація, яка розробила подану на експертизу документацію, якщо це передбачено договором між замовником та цією організацією.
____________________________

Додаток 1

до Порядку проведення державної експертизи проектів і рішень (крім проектів будівництва) стосовно техногенної безпеки об`єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків


ПЕРЕЛІК

об`єктів соціального та виробничого призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути
на стан захисту населення і територій від їх наслідків, стосовно
техногенної безпеки яких проводиться державна експертиза
Об'єкти біохімічного, біологічного і фармацевтичного виробництва

Об'єкти збирання, оброблення, зберігання, захоронення, знешкодження та утилізації токсичних відходів

Об'єкти видобування нафти, нафтохімії і нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, магістральні нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів, товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств

Об'єкти видобування, зберігання, переробки і транспортування природного, зрідженого газу, магістральні газопроводи; інші продуктопроводи, за допомогою яких транспортуються небезпечні речовини

Хімічно небезпечні об'єкти, склади хімічно небезпечних речовин, магістральні аміакопроводи

Об'єкти знезараження, підготовки та очищення питної води і каналізаційних стоків у системах очисних споруд

Станції розподілення повітря (якщо вони належать до вибухонебезпечної категорії)

Автозаправні станції та комплекси, газозаправні (з використанням зрідженого /скрапленого/ газу), газонаповнювальні станції та пункти, склади газу і газопродуктів, газові котельні (за винятком котелень, призначених для теплопостачання житлових і громадських будинків)

Вибухонебезпечні об'єкти зберігання, утилізації та знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин, ракет і ракетного палива

Повітряні лінії електропередачі напругою більше як 110 кВ на ділянках зближення з вибухонебезпечними та пожежовибухонебезпечними установками


Гідроенергетичні, гідротехнічні споруди і гідроелектростанції

Наземні об'єкти вугільної та гірничодобувної промисловості

Радіаційно небезпечні об'єкти - атомні електростанції, уранодобувні і переробні підприємства, пункти захоронення та зберігання радіоактивних відходів.

Додаток 2

до Порядку проведення державної експертизи проектів і рішень (крім проектів будівництва) стосовно техногенної безпеки об`єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків
Замовникові експертизи

_________________________________ (найменування підприємства, установи, організації,

__________________________________ іншої юридичної особи (зокрема іноземної),

__________________________________ прізвище, ім'я та по батькові громадянина України, що провадять підприємницьку діяльність)
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

від _________20__ № _____ДТБ
__________________________________________________________________ (найменування установи, організації, яка проводить державну експертизу)
За результатами державної експертизи стосовно техногенної безпеки ____________________________________________________________________

(повна назва проекту або рішення, поданого на експертизу)

помилок і невідповідностей вимогам державних будівельних норм, стандартів, правил та інших нормативних актів, що діють у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки, порушень складу, змісту, порядку розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
не виявлено.

(потрібне підкреслити)
Керівник (заступник керівника)

органу державного нагляду ___________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Виконавець робіт з

проведення державної експертизи ___________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Додаток 3

до Порядку проведення державної експертизи проектів і рішень (крім проектів будівництва) стосовно техногенної безпеки об`єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків
ЖУРНАЛ

обліку результатів державної експертизи
стосовно техногенної безпеки
з/п

Відомості про власника проекту

Найменування проекту та дата подання проекту на експертизу

Відомості про розробника проекту

Основна характеристика проекту та його розробника

Вид документа про результати експертизи

(письмовий звіт або висновок експертизи) та дата його видачі

Відмітка про місце зберігання результатів експертизи