shkolaw.in.ua 1

ЗАВДАННЯ З ЕЛЕКТРИКИ ТА МАГНЕТИЗМУ


(для гр. ФФ )


№ теми

Зміст заняття

Обов’язкові задачі

Додаткові задачі

І

Закон Кулона. Напруженність, векторне поле. Поняття потоку. Теорема Гауса.

М: 1.1.3, 1.1.8, 1.1.12, 1.1.14, 1.4.2

С: 90, 93;

О: 1.8

ІІ

Поняття потенціалу, скалярне поле. Поле диполя.

С: 99, 109; О: 2.2, 2.3

О: 2.4

ІІІ

Поняття дивергенції. Теорема Гауса-Остроградського.

М: 1.1.9(a,б),1.1.10(1); С: 89; О: 1.16
ІV

Метод електричних зображень

КРС: 3.4, 3.5, 3.12, 3.18

КРС: 3.14, 3.19

V

Граничні умови. Поле у речовині. Диелектрична проникливість.

С: 64; КРС: 3.32, 3.34, 3.38, 3.40, 3.50;О: 3.17

КРС: 3.43, О: 3.20, Ф:2,3

VI

Ємність взаємна, ємносні коефіцієнти.

С: 138, 146, 154, 160; О: 3.66

Ф: 1

VII

Енергія електричного поля. Пандематорні сили.

КРС: 3.27; О: 3.53


О: 3.47, 3.58

VIII

Ланцюги постійного струму. Закони Кирхгофа та Ома.

М: 2.1.2, 2.1.5, 2.1.7; С: 244, 246

КРС: 3.58, 3.63;

IX

Магнітне поле. Теорема о циркуляції. Закон Біо-Савара-Лапласа.

С: 298, 302, 308, 311, 314;

КРС: 3.82; 3.73

X

Поняття ротора. Теорема Стокса. Векторний потенціал.

П: 6.12;

КРС: 3.81,

М: 1.1.9(в), 1.1.10(2)
XI

Рух часток у електричному та магнітних полях. Сила Лоренца. Сила та момент сил, що діють на провідник з током у магнітному полі. Магнітний момент.

С: 267, 331, 337, 663, 672, 676

КРС: 3.84, 3.85;

XII

Магнітне поле у речовині. Граничні умови.

КРС: 3.90, 3.93, 3.95; О: 6.9

КРС: 3.92, 3.102

XIII

Закон Фарадея. Індуктивність провідників.

КРС: 3.104, 3.109, 3.110;

С: 391

С: 424; КРС: 3.131

XIV

Надпровідники у магнітному полі. Енергія магнітного поля, пандематорні сили. Збереження магнітного потоку.

С: 350, 364, 374;

КРС: 3.124;

К: 374

КРС: 3.166,

3.134;

С: 372


XV

Рівняння Максвелла. Вектор Пойтинга.

КРС: 3.181; О: 12.8, 12.26

КРС: 3.148, 3.150

XVI

Перехідні процеси в електричних ланцюгах. Вільні коливання. Примусові коливання. Резонанс. Метод комплексних амплітуд.

КРC: 3.227, 3.237, 3.245;

О: 9.7; С: 417, 418;

КРС: 3.201, 3.244, 3.247

Ф:4


Задачі цитуються за:

С - С.П. Стрелков, Д.В. Сивухин и др. Сборник задач по общему курсу физики. Электричество и магнетизм. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: наука. гл. ред. физ.-мат. лит., 1977. -272 с., с илл.;

М – Методичний посібник. А.А. Єрещенко, С.Л. Парновський Електрика та магнтизм. Изд-во НТУУ „КПІ”

О – Под ред В.А. Овчинкина Сборник задач по общему курсу физики ; Учеб. Пособие: Для вузов. В трёх частях. Ч. 2. Электричество и магнетизм. Оптика. – М.: Изд-во МФТИ, 2000 – 368 с.

КРС - С.М. Козел, Є.И. Рашба, С.А. Славатинский. Сборник задач по физике. Учеб. пособие - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: наука. гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. -304 с., ил.

Ф - факультетські задачі (наводяться нижче);

Ф-1 Три концентричні металеві сфери мають радіуси (якщо рахувати від центра) r1, r2 і r3. На внутрішній і зовнішній сферах є заряди q1 і q3 відповідно, середня сфера заземлена. Знайдіть потенціали внутрішньої і зовнішньої сфери.

Ф-2 На відстані L від границі двох напівпросторів, що мають діелектричні проникливості ε1 та ε2 знаходиться заряд Q (у середовищі з діелектричній проникливості ε1). Знайдіть силу, що діє на заряд та розподіл зв’язаних зарядів на границі.


Ф-3 В провіднику з потенціалом U є сферична порожнеча радіусом R, заповнена діелектриком з проникливістю . На відстані a
Ф-4 a) Знайдіть відношення амплітуд напруги і струму для змінного струму з кутовою частотою  у наступному колі:

б) Знайдіть імпеданс цього кола на частоті .

Програму склав ст. викладач кафедри ПФ Філін Д. В. 02.09.2007