shkolaw.in.ua 1
/Загальношкільний проект

в системі креативної освіти


2011-2015

Основна ідея проекту,мета інноваційного пошуку :основна ідея полягає у необхідності розв'язання питань із зростаючими потребами вчителів та учнів щодо активної творчої взаємодії із використанням комп'ютерних технологій, психологічній та індивідуальній підготовці до опанування нових ідей , недостатніми умовами організації роботи для навчання і розвитку обдарованих та здібних учнів і творчого потенціалу вчителів У цих умовах повинен ураховуватися внутрішній потенціал людини, який виражає її бажання , психологічну готовність до змін. Передбачено створення гнучкої системи роботи з учасниками навчально- виховного процесу в умовах креативної освіти через створення спільних проектів, презентацій , форм активної пошукової діяльності тощо.Особиста відповідальність , емоційне задоволення , бажання особистісного творчого зростання та саморозвитку вчителів та учнів є реальним показником ефективності проекту.

Об’єктом дослідження єпроцес особистісного творчого зростання

вчителів та учнів у системі креативної освіти в умовах школи сталого розвитку.

Предметом дослідження є форми , зміст оновлення системи роботи з обдарованими та здібними учнями в спільній діяльності з учителями.

Основні завдання :

- аналіз ресурсів і можливостей школи забезпечити оновлення форм і змісту роботи зобдарованими та здібними учнями в спільній діяльності з учителями.;

-формувати бажання творчо застосувати знання, виявити ініціативу.

- створення інформаційного банку;

- розробка організаційної структури спільної творчої діяльності;

- індивідуальний підхід з урахуванням потреб учителів та учнів;

- використання ІКТ;

- використання міжшкільних форм взаємодії шляхом проведення спільних заходів, створення проектів, розробки програм тощо .


Термін реалізації проекту 3 роки

Організація роботи за проектом

Основні етапи впровадження проекту:

І етап – підготовчий

На основі аналізу діагностування ,анкетування учнів,батьків, вчителів та здійснення експертизи роботи школи виявити реальні можливості щодо забезпечення умов для діяльності в оновленій структурі, розробити проект. Ознайомити учасників із завданнями проекту. Організація роботи психолого-педагогічного семінару, теоретичних семінарів.

ІІ етап – організаційно – операційний

Здійснення організаційних заходів , обгрунтування моделі творчої спільної діяльності , координація дій . Створення планів і програм, проведення практичних семінарів для підвищення освіченості учасників, росту індивідуальної майстерності.

ІІІ етап – коригуючий

За даними моніторингових досліджень провести аналіз накопиченого досвіду, рівня розвитку творчого потенціалу та досягнень. Здійснити комплексну оцінку реальних результатів. Організація конкурсів, захистів індивідуальних продуктів творчої праці.

ІУ етап – підсумковий

Узагальнення досвіду,обмін досвідом, підготовка публікацій .

Логічним початком будь-якої справи є усвідомлення мети. Вона є компонентом будь-якого процесу і передбаченим результатом навчання як учня так і вчителя ,розкритті їхніх здібностей і талантів. Щобнавчитисяпрацюватисамостійно і творчо,потрібновмітипланувати у системі "мета – творча діяльність– результат".Логічним початком будь-якої справи є усвідомлення мети. Вона є компонентом педагогічного процесу і передбаченим результатом навчання як учня так і вчителя ,розкритті їхніх здібностей і талантів. ПЕДАГОГІЧНА ІДЕЯ - ШЛЯХ ДО ТВОРЧРСТІ.

Важливим компонентом є засоби розвитку творчої особистості: предмети , дії, ситуації.


УЧИТЕЛЬ

ЗАСОБИ:Особистісн

зовнішній вигляд, мова

Матеріальні

моделі, посібники

Технічні

комп'ютери/ Інтернет/, інтерактивні дошки, телебачення, відеотехніка

Організаційні

Методичні дії вчителя , різноманітні форми роботи,

індивідуальний план роботи, освітні програми, проекти

Очікуванні результати від

реалізації завдань проекту:

1.Оптимальне використання ресурсів, можливостей школи для створення єдиної творчо-діяльнісної системи в інформаційно-комунікативному середовищі.

2.Урахування індивідуальних потреб вчителів та учнів ,їхніх інтересів у виборі форм і видів роботи під час спільної творчої праці.

3.Емоціне та професійне задоволення від результату праці в процесі створення індивідуального продукту.

4. Прояв ініціативи, творчого підходу.

5. Створення нових проектів , програм, планів для покращення результатів праці, інноваційної моделі розвитку креативної особистості через організацію творчої спільної діяльності.

ДРУКОВАНА ПРОДУКЦІЯ:

1.Висвітлення роботи над проектом в пресі.

2.Підготовка методичних матеріалів, творчих робіт з питань використання інноваційних технологій.

3. Проекти.

Актуальною сьогодні є проектна діяльність, яка передбачає дослідницьку,пошукову роботу, співпрацю на основі творчості, практично - орієнтованого підходу , обов'язковим демонструванням і захистом результату в різних формах/ виставки, конференції презентації тощо/. Школа потребує вчителя , готового до конструювання нової діяльності , зумовленої ситуацією. Дорослих як і дітей краще навчати через діяльність. Саме в ній людина почувається потрібною, може реалізувати свій внутрішній потенціал, потребу у спілкуванні. Адже спілкування є універсаль-ним засобом і принципом організації людської свідомості. І врешті-решт, через спілкування здійснюється взаємодія, яка є основою діяльності учасників проекту, що здійснюється за допомогою методів, які активізують співпрацю – навчання, діалог, гра, моделювання . Проектування в школі пов'язане частіше з учнівськими проектами. Ця діяльність дозволяє дитині реалізувати свої здібності , принести користь і продемонструвати результат. А здійснення проектної діяльності спільно з учителями активізує особистісну значимість дитини , мобілізує зусилля. Використання в управлінській діяльності проектної технології сприяє реалізації принципу демократизму, визнається роль " індивідуального продукту" у форматі загальної справи як засобу підвищення особистісного інтелектуального і творчого потенціалу.


Творчість у пізнавальній діяльності дає можливість підготувати вчителів - знавців, творців, проектантів, новаторів, талантів. Ось чому є необхідність у творчому підході до організації роботи з вчителями , а саме у напрямку методичної діяльності, яка є засобом розвитку і вдосконалення професійних здібностей учителя відповідно до індивідуальних вмінь .

Розширення і поглиблення знань вчителів та учнів в області інформаційно-комунікаційних технологій, їх актуалізація і систематизація, розвиток їхнього інтересу до нових педагогічних технологій, розширення кругозору, формування уявлення про сучасну інформаційну картину може вирішуватися через впровадження практичних семінарів, консультпунктів, освітніх проектів ,різних за характером /організаційних, загальних, навчальних тощо/.

Прикладом таких проектів може бути:

1. Проект "Інформаційні технології в роботі сучасного вчителя"

Учасники : вчителі-предметники,учні,які хочуть підвищити свій рівень.

Предмет дослідження : ІКТ в діяльності вчителів та учнів. В ході реалізації проекту учасники вивчають нові комп'ютерні технології . Характер роботи передбачає вирішення двох проблем: освоєння технологій і оформлення необхідних матеріалів в комп'ютерному вигляді.

Підтримкою для даного проекту будуть практичні заняття /міні-курси/. В рамках яких працюватиме теоретичний семінар з сучасних освітніх технологій. Під час міні- курсів використовуються інтерактивні форми роботи: дискусійна трибуна, практика через дії, навчання , взаємодія. Такий підхід дозволяє поставити кожного особистість в активну позицію, забезпечити його особисте зростання і причетність до якісних змін, що відбуваються в школі.

2. Проект " Спільне портфоліо творчої діяльності "

Мета проекту: інформування та набуття учасниками нових професійних умінь щодо створення власного портфоліо в електронному вигляді, систематизації матеріалу, його оформлення, презентація.


Учасники проекту: група зацікавлених вчителів, учнів. Проект впроваджується в три етапи:

І етап – підготовчий

Мотивація, згуртування групи, заохочення до праці.

ІІ етап –інформаційно-діяльнісний

Учасники ознайомлюються з правилами складання портфоліо , метою його ведення, структурою. І за допомогою вчителя - консультанта виконують практичні роботи із використанням комп'ютерних технологій щодо створення власного портфоліо. В процесі роботи учасникам пропонуються тренінги, рольові ігри, розвивальні вправи тощо.

Під час роботи над проектом :

Вчителі й учні набувають інформаційної компетентності,систематизують власний досвід, визначають напрямки розвитку , плануєють самоосвіту, узагальнюють роботу , створюють індивідуальний продукт, постійно розвивається.

Вчитель – консультант здійснює консультування по технічному оформленню, дизайну портфоліо.

ІІІ етап –підсумковий

Індивідуальний продукт, творча робота у формі презентації, створеної в середовищі MS PPT. Роботу можна представити на :

- засіданні методичного об'єднання; - на педагогічній раді, семінарі; - на олімпіаді.

В процесі реалізації проекту школа вирішує низку завдань, а саме : - оновлення форм методичної роботи та роботи з одарованими учнями; - підвищення рівня компетентності учасників в області сучасних освітніх і інформаційно-комунікаційних технологій; - створення електронного методичного ресурсу “Портфоліотворчої спільної діяльності ”; - підвищення рівня індивідуальної значимості особистості учасників в загальній системі шкільної роботи. Сучасний підхід до розвитку креативної особистості вчителів та учнів ставить їх на новий рівень мислення , сприяє технологізації роботи, оновленню змісту і форм діяльності.

Інформаційні та комунікаційні технології стають невід'ємною складовою усіх напрямків роботи школи, зокрема , творчо-діяльнісного:


- масове освоєння технічних засобів - створення комп'ютерних презентацій,набуття досвіду у мережевій взаємодії, створення локальної мережі, віртуальне спілкування; - оновлення змісту практичної роботи , розробка програм і проектів, практичних курсів; - користування електронною поштою, відео -книгами на лазерних дисках, електронними книгами , системоюмультимедіа. Збільшується частка самостійної роботи , об'єму практичних робіт пошукового і дослідницького характеру. Цей процес досить складний і вимагає певного часу і поетапного здійснення, ресурсів.

Користуючись послугами інформаційних мереж діти знаходять не тільки велику кількість інформації , а й встановлюють зв'язки, самовдосконалюються.

Листування за допомогою електронної пошти дозволяє швидко обмінюватися інформацією, розв'язувати проблеми, спілкуватися, надсилати повідомлення.

Використання мультимедійних засобів сприятиме творчому обміну досвідом , створенню відео-презентацій тощо.

Мережа Інтернет розширює наші можливості у використанні сервісів.

Забезпечення проекту через використання:


ІГРИ:

*рольові

*інтерактивні

*ділові

*організаційно-навчальні

Продуктивне навчання

міжгрупова взаємодія

тренінги

модульне навчання

опорні конспекти

МЕТОДИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ:Розвиток пізнавальних навичокінформативність

Виконання соціальних ролей

Співробітництво в групі

Самостійне конструювання знаньІнформаційні

технології
c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0205582.wmf


Зміна технології надання освітніх послугЗабезпечення інтересуІнтенсифікація діяльності вчителя і учнів на уроціРозвиток самостійностіСпеціальна та загальна обдарованістьДиференціація та індивідуалізація навчання

МУЛЬТИМЕДІАМУЛЬТИМЕДІА
        

        


  • використання кількох інформаційних середовищ: графіка, текст, відео, фотографія, анімація, звукові ефекти

  • Зростає зацікавленість,краще сприймається матеріал

  • Розвиток творчих здібностей

  • Скорочення видів роботи , що стомлюють учня

  • Збагачення і мотивація навчання

  • Динамічне подання матеріалу

  • Формування самооцінки учня

  • Створення умов для самостійної роботи        

Упрактичнійроботінайчастіше  використовуютьсяпрезентації, створені за допомогоюпрограммPowerPoint. 


МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УСПІШНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІРЕЗУЛЬТАТ

демонстрація і захист роботи

c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0301252.wmf