shkolaw.in.ua 1 2 ... 4 5
Вода як екологічний фактор I

До гідрофізичних факторів водних екосистем належать перш за все, сама вода як життєве середовище, її температурний і термічний режим, наявність завислих і розчинених речовин та характер донних ґрунтів.

Вода— найважливіша середовище утворююча речовина вплив якої на життєдіяльність організмів багатосторонній. Саме завдяки особливим властивостям води як універсальне розчинника неорганічних і органічних речовин вона стала середовищем зосередження життя на Землі.

Молекулярна структура води, здатність до утворення розчинів неорганічних і органічних електролітів, питома теплоємність, велика прихована теплота плавлення та пароутворення зумовлюють особливу придатність води для тієї ролі, яку вона відіграє у водних екосистемах взагалі та для їх біологічних компонентів зокрема.

Вода — рідина без запаху, смаку і кольору, щільністю 1,000 г/см3при температурі 3,98 °С. При О °С перетворюється у лід, а при 100 °С — у пару. Молекула води складається з двох атомів водню і одного атома кисню. У природі існує шість ізотопних форм кисню і три — водню. Тому можуть існувати 36 ізотопних форм води, серед яких дев'ять найпоширеніші у природі. До 99,7 % природної води утворено за рахунок молекули Н216О. На ізотопні форми гН2180 припаде не більше 0,2 %. Ще менше молекул води, до складу яких входять тритій, дейтерій та ізотоп кисню (важка вода).

Молекула води має два позитивних і два негативних заряди які розташовані на різних вершинах тетраедра.| Завдяки такому розміщенню зарядів визначається дипольні характер молекули води і її властивості розчиняти органічні і неорганічні речовини, утворювати електроліти та найбільш важливі для життєдіяльності гідробіонтів гази. Зближуючись різноіменними полюсами, молекули води утворюють своєрідну шароподібну структуру, в якій існують численні порожнини.

Цим пояснюється те, що щільність льоду менша від одиниці, внаслідок чого він утримується на поверхні водойм.


При взаємодії з іонами вода утворює гідратну оболонку. Під гідратацією розуміють сукупність енергетичних: і структурних змін, які відбу­ваються у системі в процесі переходу газоподібних молекул та іонів у рідке середовище з утворенням розчину певного складу.

Для розуміння фізико-хімічних процесів, які постійно відбуваються у водному середовищі, важливо більш детально проаналізувати особливості взаємодії іон-розчинник. У данному процесі гідратація розглядається як стійке зв'язування іонами певного числа молекул води з утворенням стійких гідратних комплексів. Тобто навколо іона створюється рівномірна оболонка з молекул води. Така спрощена характерна лише для одноатомних іонів (Ма, К, П та ін.). Що до багатоатомних іонів (СОз