shkolaw.in.ua 1

РОЗДІЛ VI


ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ МІСЬКОЇ, СЕЛИЩНИХ ТА СІЛЬСЬКОЇ РАД, ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 48. Система виконавчих органів Макіївської міської, сільської, селищних рад

1. Виконавчими органами Макіївської міської, сільської, селищних рад є:

1) виконавчі комітети рад;

2) управління, відділи, виконавчі органи міської ради у районах міста;

3) інші створювані міською радою виконавчі органи (додаток №19).

2. Виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядковані міському, сільському, селищним головам, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Виконавчі органи міської ради, зазначені в пунктах 2 і 3 частини 1 цієї статті також підпорядковані виконавчому комітету міської ради. Повноваження виконавчих органів міської ради визначаються законодавством України, рішенням міської ради від 14.11.2002 №7/1 „Про розмежування функцій між міським головою, міськвиконкомом та іншими виконавчими органами міської ради” та цим Статутом.

Стаття 49. Виконавчі комітети Макіївської міської, сільської, селищних рад

1. Виконавчі комітети міської, сільської, селищних рад є виконавчими і розпорядчими органами місцевого самоврядування, які утворюються відповідними радами на строк їх повноважень.

2. Очолюють виконавчі комітети відповідно міський, сільський та селищний голови. У разі відсутності міського, сільського, селищного голів або неможливості виконання ними своїх обов'язків організує роботу виконавчого комітету перший заступник голови.


3. Виконавчі комітети є юридичними особами, мають свої печатки та інші реквізити юридичної особи.

4. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського, сільського, селищних голів. До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати ради, крім секретаря ради.

5. Перший заступник, заступники голови та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов'язки на постійній основі.

6. Звітують про роботу виконавчого комітету міський, сільський, селищні голови.

7. Міська, сільська, селищні ради можуть прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск.

Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

Стаття 50. Повноваження виконавчих комітетів міської, сільської, селищних рад

Повноваження виконавчих комітетів визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Виконавчі комітети міської, сільської, селищних рад:

1) попередньо розглядають проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координують діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховують звіти про роботу їх керівників;


3) мають право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих їм відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Стаття 51.Організація роботи виконавчого комітету

Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету скликаються міським, сільським, селищними головами (або заступником голови в разі відсутності міського, сільського, селищного голів чи неможливості виконання ними своїх обов'язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 52. Рішення виконавчих комітетів

1. Виконавчі комітети міської, сільської, селищних рад в межах своїх повноважень приймають рішення. Рішення виконавчих комітетів приймаються на їх засіданнях більшістю голосів від їх загального складу і підписуються міським, сільським, селищним головами.

Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.

2. У разі незгоди міського, сільського, селищного голови з рішенням відповідного виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

Стаття 53. Управління, відділи та інші виконавчі органи Макіївської міської ради

1. Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати управління, відділи та інші виконавчі органи.


Управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради є підзвітними і підконтрольними міській раді та підпорядкованими її виконавчому комітету та міському голові.

2. Керівники управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

3. Посадові особи органів місцевого самоврядування виконують свої обов’язки відповідно до законодавства України, цього Статуту та Положень про управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради які затверджуються міською радою.

4. Галузеві і функціональні відділи і управління після опублікування нормативно-правових актів, що мають відношення до їх діяльності, самостійно розробляють заходи по організації їх виконання і подають їх на розгляд виконкому або куратору з числа заступників міського голови, керуючого справами виконкому.