shkolaw.in.ua 1

I відміна

І ВІДМІНА

До І відміни
належать ім. ж.р, ч.р. і сп. р. - -а, -я:

хмара, мова, суша, рілля, надія, Марія, Олекса, Ілля, староста, сирота, розбишака, бідолаха.

Поділ на групи


До твердої
групи належать іменники з основою на твердий приголосний (крім шиплячих):

борозна, кобза, порада, химера, пара, копа, сваха, панна, Ольга,

Микита, Людмила, вереда, плакса, каліка, зануда, нечупара.

До м’якої групи належать іменники з основою на м’який приголосний:

скриня, кав’ярня, зброя, дзвіниця, грибниця, богиня, красуня, господиня, молодиця, Марія,

Вікторія, півонія, змія, шия, Ілля, суддя, кровопивця, братовбивця, капризуля, здоровуля, розмазня.

До мішаної групи належать іменники з основою на шиплячий приголосний:

огорожа, калюжа, пожежа, сторожа, круча, онуча, свіча, тиша, миша, воша, груша,

туша, калоша, товща, паща, теща, вельможа, листоноша, міхоноша, святоша, потороча.


II відміна


До ІІ відміни належать:

1) ім. ч.р.
-, :

рік, голуб, поріг, в’яз, коровай, зброяр, красень, Максим, Степан; дядько, батько, тато, Павло, неньо;

б)   ім. с. р.
  -о, -е, -я (крім тих, у яких при відмінюванні з’являються суфікси -ат-, -ят-, -єн-):

плече, водоймище, пекло, чорнило, лігво, лукавство, дівчатко, поголів’я, терпіння.

ГРУПА

ПРАВИЛО

ПРИКЛАДИ


ТВЕРДА

Iменники, основа яких у називному вiдмiнку однини закiнчується на твердий нешиплячий приголосний

дуб , студент, Павло , сiдло

М'ЯКА

iменники чоловiчого роду з кiнцевим м'яким приголосним

скрипаль , вiнець , герой , обрiй

iменники середнього роду з закiнченням , крiм тих , у яких перед -е виступає нешиплячий приголосний

море , сонце , серце

iменники середнього роду з флексiєю

умiння ,знання , полум'я , пiр'я

МІШАНА

iменники чоловiчого роду і середнього роду з основою на шиплячий

плече, дощ, водоймище, слухач

  1. Розподіл на групи іменників, які закінчуються на р:

ГРУПА

ПРАВИЛО

ПРИКЛАДИ

ТВЕРДА

іменники на -ар, -ер, -єр, -ир, -ір, -їр, -ор, -ур, -юр, -яр; наголос при відмінюванні не переходить з основи на закінчення

Базар, інженер, кар’єр, інжир, Каїр, прапор, муляр. як виняток, у називному від­мінку множини мають закінчення -і: звір — звірі, комар — комарі, снігур — снігурі, хабар — хабарі.


М'ЯКА

1)іменники на -ар, -ир;наголос при відмінюванні, особливо у множині, переходить з основи на ;

2)як виняток, до м'якої групи належать також іменники без кін­цевих -ар, -ир: Ігор, якір, лобур, єгер, кучер (про волосся).

Вівчар-вівчарі, лікар-лікарі, богатир-богатирі, поводир-поводирі, гончар — гончаря (але пріз­вище Гончар — Гончара належить до твердої групи)

МІШАНА

іменники на -яр; наголос при відмінюванні переходить з основи на 

Скляр-склярі, гусляр-гуслярі, газетяр-газетярі.III відміна


До ІІІ відміни належать ім. ж.р. з - (кров, ніч, сіль, відданість), а також іменник мати.


IV відміна


До IV відміни належать ім. с. р. на -а(я), які при відмінюванні у непрямих відмінках, крім знахідного і орудного, мають суфікси -ен-, -ат-, -ят- : галчен-я, кошен-я, коліщ-а, тім'-я, плем'-я.

іменники з суфіксом -ат (здебільшого позначають малих за віком істот або здрібнілі назви предметів)


список іменників з суфіксом -ен

тел-я - телят-и

ім'-я - імен-і

курч-а - курчат-и

плем'-я - племен-і

порос-я - поросят-и

сім'-я - сімен-і

цуцен-я - цуценят-и

вим'я - вимен-і

лош-а - лошат-и

тім'-я - тімен-і

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Розподілити іменники в колонки за відмінами. Іменники, що не належать до жодної з відмін не виписувати.

1. Спостерігач, обнова, осінь, лоша, лелека, освітлення, вугілля, шосе, оздоба, вдача, каченя, з’єднання, столяр, сирість, чаєня, сім’я, льон, алея, блакить, зайча, ослятко, каліка, дядько, мати.

2. Ніч, сплюха, біль, мрія, галка, галченя, осел, осля, листя, оцвітина, скатерть, мелодія, люстра, плече, кров, мазь, таксі, коліща, площа, людина, успішність, одиниця, канікули, дьоготь, типовість, плем’я, знамено, сирота, хворий, творчість, завзятість, зневага, калюжа, пальто.

Ключ: У кожному іменнику І, ІІ, ІІІ відмін підкресліть другу від початку букву. З цих букв ви прочитаєте: 1) прислів’я; 2) вислів О.Гончара.

І відміна

ІІ відміна

ІІІ відміна

ІV відміна
Прислів’я:О.Гончар сказав: « .»


Творення чоловічих та жіночих імен по батькові

-ОВИЧ (-ЙОВИЧ), -ІВНА (-ЇВНА)

При творенні чоловічих імен по батькові вживаємо тільки суфікс -ОВИЧ: Васильович, Дорошович, Ігорович, Микитович, Олексійович, Юрійович.


При творенні жіночих імен по батькові вживаємо суфікс -ІВН(А),

від імен на -й-ЇВН(А): Борисівна, Василівна; Гордіївна, Сергіївна, Юріївна.

Від таких імен, як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові будуть:

Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна;

Кузьмич Кузьмович), Кузьмівна; Лукич, Луківна;

Миколайович Миколович), Миколаївна Миколівна);


Савич Савович), Савівна; Хомич Хомович), Хомівна;

Якович, Яківна(рідше Яковлевич, Яковлівна).

Примітка. При творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування і з о: Антін — Антонович, Антонівна; Федір — Федорович, Федорівна.

Імена по батькові відмінюються як іменники відповідної відміни:


  • чоловічі – як ім. ІІ відм.;

  • жіночі – як ім. І відм.


ІВК(А) [-ЇВК(А)], -ОВК(А)

В іменниках жіночого роду, утворених від іменників та інших частин мови, вживаємо суфікс -івк(а) [-ївк(а)]: голівка, долівка, маївка, ножівка, полівка, спиртівка, частівка, шалівка, шихтівка.


  • У деяких іменниках уживаємо суфікс -овк(а): головка (капусти), духовка, зарисовка, підготовка.

Провідміняти іменники Євген Юрійович, Марія Луківна,

Ілля Григорович, Юлія Романівна.

Н.в.

Євген Юрійович, Марія Луківна

Р.в.
Д.в.
З.в.
Ор.в.
М.в.
Кл.в.
1.Д. з.

Н.в.

Ілля Григорович, Юлія Романівна

Р.в.
Д.в.З.в.

Ор.в.
М.в.
Кл.в.

2. Записати імена по батькові та прізвища письменників, які ви­ступали в літературі під зазначеними псевдонімами. В іменах по батькові виділити суфікси.

Марко Вовчок -________________________________________________

Ганна Барвінок -________________________________________________

Олена Пчілка -________________________________________________

Леся Українка -________________________________________________

Олександр Олесь -________________________________________________

Панас Мирний -________________________________________________

І.Карпенко-Карий-________________________________________________

Микола Хвильовий -___________________________________________

Остап Вишня -________________________________________________

Іван Багряний -________________________________________________

Василь Барка -_________________________________________________

1.„Великий артист зору” — це___________________________________

2. „Каменяр” — це_____________________________________________

3. „Батько українського театру” — це_____________________________

4. „Дочка Прометея” — це______________________________________

5. „Гірська орлиця” — це_______________________________________

6. «Великий сонцепоклонник» - це ______________________________

7. Корифей української прози – це _______________________________

8. Хуторянин, Панько Казюка, Данило Юс, Павло Ратай - це ___________________________


9. Дармограй - це _____________________________________________

10. «Майстер психологічного аналізу» – це _______________________

Відмінювання іменників І відміни

Кличний відмінок. У кличному відмінку однини іменників першої відміни вживаються закінчення -о, -е, -є, -ю.

а) О мають іменники твердої групи: дружино, Ганно, книжко, Михайлівно, перемого, сестро.

б) Е мають іменники м’якої та мішаної груп, є — іменники м’якої групи після голосного та апострофа: воле, земле, Катре, робітнице, душе, круче; Маріє, мріє, сім’є, Соломіє, а також Іллє.

в) Ю мають деякі пестливі іменники м’якої групи: бабусю, Галю, доню, матусю, тітусю.

Примітка. У звертаннях, що складаються з двох власних назв — імені та по батькові, обидва слова мають закінчення тільки кличного відмінка: Ганно Іванівно, Маріє Василівно.


Однина

Н.в.

Стріха

доля

сирота

стаття

калюжа

Р.в.
Д.в.
З.в.
Ор.в.
М.в.
Кл.в.


Множина

. Родовий відмінок. У родовому відмінку множини іменники першої відміни мають нульове закінчення або закінчення -ей, -ів.

а) Нульове закінчення мають іменники твердої, м’якої та мішаної груп: баббабів), верст (від верстадавня міра відстані), верств (від верства шар, прошарок) і верстов (від верства давня міра відстані), вигід (від вигода), губгубів), доріг, машин, назв, свобод, фабрик, шкіл; бур, долонь, легеньлегенів), надій, робітниць; круч, меж, площ.

б) Кілька іменників жін. роду закінчуються на -ей: мишей, свиней, сімей, статей (від стаття) та ін.

в) Закінчення -ів мають деякі іменники чол. роду: суддів, старостівстарост — з іншим значенням), окремі іменники жін. роду (див. вище п. а), а також прізвища: Журбів, Чупринків і т. ін.


Примітка 1. В іменниках, які мають у називному відмінку однини перед закінченням сполучення двох приголосних, у родовому відмінку множини між ними з’являється о або е.

О з’являється переважно в тих іменниках, які мають після приголосного основи суфікс : дочок, книжок, кульок,, мисок і т. ін., а також в іменниках гра (мн. ігри), кухня, поверхня, сосна, сукня: ігор, кухонь, поверхонь, сосонсосен), суконь. В інших іменниках з’являється е (є): боєнь, воєн (і війн), домен, копалень, лазень, мітел, шабель.

Вставних звуків, як правило, не. буває в іменниках іншомовного походження: арф, догм, пальм, шайб; тільки в іменниках на -к(а) за аналогією до відповідних українських з’являється о: аркаарок, марка — марок.

Примітка 2. В іменниках іншомовного походження з подвоєними приголосними в родовому відмінку множини це подвоєння зберігається: бонн (від бонна), булл (від булла), ванн (від ванна), вілл (від вілла), панн (від панна).


Множина

Н.в.

Стріха

доля

сирота

стаття

калюжа

Р.в.
Д.в.
З.в.
Ор.в.
М.в.
Кл.в.


Подані іменники поставити в Ор.в. одн та Р.в. множ.

Мережа, сім’я, війна, вдача, сосна, Галя, кухня, варивода, кав’ярня, вівця, сирота, вишня, корова, мелодія, круча, площа, дочка, лівша, неотеса, Оля.

Поєднати подані іменники з прикметниками.


дріб

собака

боа

зяб

рукопис

Кюсю

нехворощ

шампунь

ГЕС

кір

тюль

денді

нежить

турне

шимпанзе

путь

галіфе

мсьє

Сибір

колібрі

бра

степ

Туапсе

це-це

Від поданих іменників утворити чоловічі й жіночі імена по батькові

НаумІнокентійГригірКузьмаВасильХомаЄвгенГригорійОвсійСаваЯків