shkolaw.in.ua 1 2 3

§ 87. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома.

87.1. В чому полягає модель атома Дж. Томсона?


 1. В ядрі атома зосереджено весь його позитивний заряд, а навколо ядра рухаються електрони.

 2. В центрі атома знаходиться негативний заряд, який оточений позитивно зарядженим шаром.

 3. Атом є рівномірно позитивно зарядженою кулею, всередині якої біля своїх положень рівноваги коливаються електрони.

 4. В центрі атома знаходиться позитивний заряд, який оточений рівномірно негативно зарядженим шаром.

87.2. Розсіяння якої частинки в речовині вивчав Е. Резерфорд?

1. . 2. .

3. . 4. .

87.3. Вкажіть кут розсіяння - частинок в досліді Резерфорда?

1. 2. 3.87.4. Який об’єм займають частинки, на яких відбувається розсіювання -частинок?

 1. Об’єм, рівний об’єму атома.

 2. Об’єм, значно менший за об’єм атома.

 3. Об’єм, рівний об’єму - частинки.

 4. Об’єм, рівний половині об’єму атома.

87.5. На яких по заряду частинках відбувається розсіювання - частинки?

 1. На негативно заряджених.

 2. На нейтрально заряджених.
 3. На позитивно заряджених.


87.6. Якою є маса частинки, на якій відбувається розсіювання - частинки, в порівняння з її масою?

 1. Меншою.

 2. Незначно більшою.

 3. Значно більшою.

 4. Маси одинакові.

87.7. В чому полягає модель атома, запропонована Резерфордом?

 1. Атом є рівномірно позитивно зарядженою кулею, всередині біля своїх положень рівноваги коливаються електрони.

 2. В ядрі атома, об’єм якого малий порівняно з об’ємом усього атома, зосереджено його позитивний заряд і практично вся маса атома. Навколо ядра по замкнених орбітах рухаються електрони.

 3. В ядрі атома, об’єм якого малий порівняно з об’ємом усього атома, зосереджений його позитивний заряд і практично вся маса атома. Електрони коливаються всередині атома біля положень рівноваги.

 4. В ядрі атома, об’єм якого малий порівняно з об’ємом усього атома, зосереджений його негативний заряд. Позитивно заряджені частинки розподілені по об’єму атома і коливаються біля положень рівноваги.

87.8. Які положення мали би місце при поясненні планетарної моделі на основі законів класичної фізики?

 1. Атом є стійкою системою.

 2. При випромінюванні енергії атома спостерігається суцільний спектр.

 3. Випромінювання атома має лінійчастий спектр.

 4. Безперервна втрата електроном енергії у вигляді випромінювання електромагнітних хвиль і нестійкість атома.§ 88. Атом водню і його спектр за теорією Бора.
88.1. Який спектр випромінювання властивий кожному газу?

 1. Суцільний.

 2. Смучастий.

 3. Лінійчастий.

 4. Комбінований.

88.2. Яка формула описує серію Бальмера?

1. . 2. .


3. . 4. .

88.3. Яка із формул називається узагальненою формулою Бальмера?

1. . 2. .

3. . 4. .

88.4. Які значення набуває у узагальненій формулі Бальмера?

1. . 2. .

3. . 4. .

88.5. Який із переходів на схемі енергетичних рівнів атома водню відповідає випромінюванню ліній ультрафіолетової серії Лаймана?1. 2. 3. 4.

88.6. Який із переходів на схемі енергетичних рівнів атома водню відповідає випромінюванню ліній видимої серії Бальмера?1. 2. 3. 4.

88.7. Які висновки випливають із постулатів Бора?


 1. Енергія електронів в атомі приймає неперервний ряд значень.

 2. Енергія електрона в атомі приймає дикретні значення.

 3. Атом неперервно випромінює енергію.
 4. Атом випромінює енергію при переході електрона із одного стаціонарного стану в другий.


88.8. Яке із співвідношень відповідає правилу квантування орбіт?

1. . 2. .

3. . 4. .

88.9. Яка із системи рівнянь дає можливість розрахувати радіус орбіт електрона атома водню?

1. . 2. .

3. . 4. .

88.10. Який із виразів визначає радіуси орбіт електрона у атомі водню?

1. . 2. .

3. . 4. .

88.11. Чому дорівнює енергія електрона у воднеподібній системі?

1. . 2. .

3. . 4. .

88.12. Яку роль відіграє електричне поле, що прикладене між сіткою і анодом, в дослідах Франка і Герца?


 1. Надавати електронам кінетичну енергію.

 2. Затримувати електрони, що зазнали пружного зіткнення.

 3. Підсилювати струм в колі.

 4. Зтримувати електрони, що зазнали напружного зіткнення.

88.13. При якій із наведених умов електрони в дослідах Франка і Герца досягнуть анода?

1. . 2. .

3. . 4. .

88.14. При якій умові електрони в дослідах Франка і Герца співударяються з атомами ртуті пружно?

1. . 2. .

3. . 4. .

88.15. При якій умові виникають напружні зіткнення електронів з атомами ртуті?

 1. При великій концентрації атомів парів ртуті.

 2. При великій кількості електронів, що випускаються катодом.

 3. При кінетичній енергії електрона, яка достатня для переходу одного з електронів атома на вищий енергетичний рівень.

 4. При енергії електронів, яка дорівнює енергії іонізації атомів ртуті.

88.16. Вкажіть, яка із точок на кривій в дослідах Франка – Герца відповідає двократним непружним зіткненням електронів з атомами?

1. 2. 3. 4. 5.


88.17. Що показали досліди Франка і Герца?


 1. Електрони з атомами ртуті співударяються лише напружно.

 2. Електрони при зіткненні з атомами ртуті передають їх довільну порцію енергії.

 3. Електрони при зіткненні з атомами ртуті передають їм лише певні порції енергії.

 4. Електрони при зіткненні з атомами ртуті їх іонізують.

88.18. Чим обумовлене свічення парів ртуті?

 1. Нагріванням парів.

 2. Випромінюванням атомів ртуті, які збуджені ударами електронів.

 3. Фотолюмінесценцією.

 4. Самостійним газовим розрядом.


§ 89. Формула де Бройля. Дослідне обґрунтування корпускулярно – хвильового дуалізму властивостей речовин.
89.1. Яка із наведених формул відповідає формулі де Бройля?

1. . 2. .

3. . 4. .

89.2. Який із виразів визначає довжину хвилі електрона, що прискорюється в електричному полі?

1. . 2. .

3. . 4. .

89.4. Що підтверджує результат дослідів Девіссона і Джермера?

 1. Хвильові властивості світла.

 2. Корпускулярні властивості електронів.

 3. Хвильову природу електронів.

 4. Квантовий характер випромінювання світла.

89.5. В яких із перерахованих явищ проявляється хвильова природа електрона?


 1. Фотоефект.

 2. Термоелектронна емісія.

 3. Дифракція електронів.

 4. Ефект Компотна.


§ 90. Співвідношення невизначеностей як прояв корпускулярно – хвильового дуалізму властивостей матерії. Обмеженість механічного детермінізму.
90.1. Яким є рух частинки у класичній механіці?

 1. Частинка не має чіткої траєкторії.

 2. Неправомірно говорити одночасно про точці значення координати та імпульсу частинки.

 3. Фіксовані координати та імпульс частинки.

90.2. Для фотона, який рухається вздовж осі , точно відомий імпульс, тобто . Яким є просторовий інтервал ?

1. . 2. .

3. . 4. .

90.3. Для фотона, який рухається вздовж осі , область локалізацій результуючого пакета . Якою є невизначеність імпульсу фотона?

1. . 2. .

3. . 4. .


90.4. Яка із наведених формул виражає співвідношення невизначеностей?

1. . 2. .

3. . 4. .

90.5. Які висновки випливають із співвідношень невизначеностей?


 1. Мікрочастинка завжди має одночасно цілком точні значення координат і імпульсу.

 2. Мікрочастинка може мати одночасно цілком точні значення координат і імпульсу.

 3. Мікрочастинка не може мати одночасно цілком точні значення координат і імпульсу.

 4. Чим точніше для мікрочастинки визначена одна із величин – координата або імпульс, тим меншою стає неточність у визначені другої.


§ 91. Хвильова функція і її статистичний зміст.
91.1. Яка із перерахованих величин визначає ймовірність знаходження мікрооб’єкта в даній точці простору?

 1. Координата.

 2. Енергія.

 3. -функція.

 4. Імпульс.

91.2. Що виражає квадрат модуля амплітуди хвильової функції?

 1. Енергію частинки.

 2. Ймовірність попадання частинки в дану точку простору.

 3. Ймовірність знаходження частинки де – небудь у просторі.
 4. Ймовірність знаходження частинки в момент часу в області з координатами і , і , і .


91.3. Який із виразів визначає ймовірність знайти частинку в момент часу в скінченому об’ємі ?

1. . 2. .

3. . 4. .

91.4. Вкажіть умову нормування хвильової функції:

1. . 2. .

3. . 4. .следующая страница >>