shkolaw.in.ua   1 2 3 ... 5 6

7. Обов'язки за організацію, виконання заходів і проведення щорічної акції по благоустрою та санітарній очистки населених пунктів міської ради покласти на КП «Апостолівське житлово-експлуатаційне підприємство» та ПП «Рідне місто».

Відповідальність за організацію та проведення заходів по благоустрою і озелененню території міської ради, ліквідацію стихійних звалищ, наведенню і дотриманню належного санітарного стану в місті покласти на начальника КП «Апостолівське ЖЕП» Черевко М.Г. та виконавчого директора ПП «Рідне місто» Луценко С.І.

 1. Затвердити схему санітарної очистки м. Апостолове, с. Українки,
  с. Новомар’янівки, згідно додатку № 1.


 2. Затвердити графік вивезення твердих побутових відходів та сміття з території
  житлової забудови міста, згідно додатку № 2 та забезпечити укладання договорів на складування і захоронення відходів з їх виробниками в обсязі не менше 95 відсотків.

 3. Затвердити заходи щодо ліквідації існуючих стихійних звалищ на території
  населених пунктів міської ради, згідно додатку № 3.

 4. Затвердити графік сходок в місті Апостолове, селах Українка, Новомар’янівка
  щодо наведення належного санітарного стану, згідно додатку № 4.

 5. Затвердити Заходи з благоустрою та озелененню території Апостолівської міської ради, згідно додатку № 5.

 6. Затвердити списки по закріпленню територій за підприємствами і організаціями усіх форм власності, приватними структурами по наведенню санітарного стану, згідно з додатками №№ 6,7

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
  міського голови Леонова А.В.


Міський голова В.М. Протеняк

Підготував: Леонов А.В.

Завізував:
Всього 3 прим.: до протоколу, КП АЖЕП, ПП «Рідне Місто»

******************************************************************
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

«____»______________ 2012 р. № __________
м. Апостолове

Про затвердження Положення про порядок організації опіки та піклування по Апостолівській міській раді

_________________________________________

На виконання вимог законів України „ Про охорону дитинства”, „ Про соціально-правовий захист дітей-сиріт, та позбавлених батьківського піклування”, „ Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", Сімейного кодексу України, Цивільного Кодексу України, з метою врегулювання реалізації питань опіки та піклування по Апостолівській міській раді, забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, вдосконалення механізму контролю за дотриманням житлових прав дітей міста, особливо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, виконавчий комітет Апостолівської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про порядок організації опіки та піклування по Апостолівській міській раді (додається).
2. Рекомендувати службі у справах дітей Апостолівської райдержадміністрації взяти до уваги Положення про порядок організації опіки та піклування по Апостолівській міській раді та спрямувати роботу служби на захист житлових та майнових прав дітей.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Карпенка В.І.

Міський голова В.М. Протеняк
Підготовлено:

Завізовано:

Всього 3 примірники: до протоколу; службі у справах дітей; опікунській раді

Додаток

до рішення міськвиконкому

від «______» _____________2012 р. № ______

Положення

про порядок організації опіки та піклування по

Апостолівській міській ради

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про порядок організації виконання питань опіки та піклування по Апостолівській міській раді (далі за текстом – Положення) розроблене на підставі підпункту 4 пункту „б” частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільного та Сімейного кодексів України, Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, інших законодавчих і нормативних актів, що регулюють питання опіки та піклування.


1.2. Завданням цього Положення є на меті врегулювання реалізації питань опіки та піклування по Апостолівській міській раді.

1.3. Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

Опіка (піклування) є особливою формою державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишилися без батьківського піклування, та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів.

1.4. Органами опіки та піклування є органи, на які покладено здійснення опіки та піклування, їх права та обов’язки щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

Органом опіки та піклування при виконкомі міської ради є міська опікунська рада.

1.5. Розмежування повноважень щодо прийняття рішень та безпосередньої організації роботи та ведення справ щодо опіки та піклування між виконавчим органом ради та відділами і управліннями Апостолівської районної державної адміністрації визначається цим Положенням.
2. Органи опіки та піклування, їх повноваження
2.1. Органом опіки та піклування в м. Апостолове в межах повноважень встановлених цим Положенням визначаються виконавчі органи Апостолівської міської ради:

- опікунська рада;

- виконавчий комітет міської ради;

2.2. Органами опіки та піклування в межах повноважень встановлених вище вказаними законодавчими і нормативними документами та цим Положенням є виконавчі органи Апостолівської районної державної адміністрації:

- служба у справах дітей (неповнолітніх);

- відділ сім’ї та молоді;

- управління освіти;

- управління праці та соціального захисту населення;

- управління житлово-комунального господарства.


Безпосереднє ведення справ щодо опіки і піклування, у межах їх компетенції, законодавчо закріплено за відділами (службами) й управліннями Апостолівської райдержадміністрації, а саме:

- служба у справах дітей (неповнолітніх);

- відділ сім’ї та молоді;

2.3. Органи опіки та піклування здійснюють свою діяльність в межах, що встановлені чинними законодавчими та нормативними актами.
2.4. Повноваження опікунської ради та виконавчого комітету міської ради.
Для допомоги в роботі при органах опіки та піклування створюється опікунська рада, що має дорадчі функції.

Діяльність опікунської ради, порядок формування її складу визначається Положенням, яке затверджується рішенням виконавчого комітету.

Головним завданням опікунської ради є попередній та всебічний розгляд найважливіших питань, які виносяться для прийняття рішення виконкомом і органами опіки та піклування.

За результатами розгляду по кожному питанню опікунська рада приймає рекомендації або висновки, які разом з витягом із протоколу засідання додаються до матеріалів, на підставі яких орган опіки та піклування, виконком міської ради приймає рішення.

2.4.1. Опікунська рада попередньо розглядує і готує питання для розгляду на виконкомі міської ради щодо:

- надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, призначення опікуна або піклувальника над ними та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;

- підготовки документів та проектів рішень виконавчого комітету щодо звільнення опікуна або піклувальника від їх повноважень у порядку встановленому законодавством;

- підготовки документів та проектів рішень виконавчого комітету про забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підготовки проектів рішень виконавчого комітету про надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;


- попереднього вивчення питань та підготовки проектів рішень виконавчого комітету про надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі , яка записана матір’ю або батьком дитини;

- контролю умов утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування;

- забезпечення права дитини звернутися за захистом своїх прав та інтересів;

- попереднього вивчення питань та підготовки проектів рішень виконавчого комітету щодо надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо);

- отримання, за запитом, у відділах реєстрації актів громадянського стану повторного свідоцтва про народження, повторного свідоцтва про смерть для вирішення питань соціального захисту та влаштування дітей;
2.4.2. Виконавчий комітет Апостолівської міської ради на підставі подання (протоколу) опікунської ради приймає рішення щодо:

- запровадження (надання) опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, призначення опікуна або піклувальника над ними та застосування інших форм опіки (влаштування) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- звільнення опікуна або піклувальника від їх повноважень у порядку встановленому законодавством;

- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

- реєстрації імені помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

- сприяння у визначенні способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї у разі виникнення між батьками спору;

- надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини;

- сприяння у вирішенні спору між батьками щодо прізвища дитини, імені дитини, а також у разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини;

- надання згоди на укладання договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо);

- приймає рішення про надання згоди на перевірку цільового витрачання аліментів за заявою платника або за власною ініціативою;

- забезпечення пріоритетних форм опіки (влаштування) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- зарахування на квартирний облік (соціальне житло) для позачергового надання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у тому числі й тим, які перебувають під опікою (піклуванням) або на вихованні в сім'ях громадян, після закінчення (припинення) перебування в державному дитячому закладі, повернення від опікуна (піклувальника), родичів, батьків-вихователів чи прийомних батьків, у разі відсутності в них житла, житлового приміщення, згідно зі статтями 46, 71 Житлового кодексу Української РСР;

- влаштування дітей зазначених категорій у гуртожитки або забезпечення їх іншим упорядкованим житлом до надання їм постійного житлового приміщення, згідно з чинним законодавством;

- забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-ня, а також осіб з їх числа, після завершення перебування цих осіб у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло, житловим приміщенням у порядку визначеному чинним законодавством.

2.4.3. Виконавчий комітет міської ради, за зверненням і поданням служби у справах дітей (неповнолітніх) забезпечує:


- збереження закріпленого у встановленому порядку житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування і повернення його їм після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей, дитячого будинку сімейного типу, прийомній сім’ї;

- охорони та збереження житла і майна підопічних і визнаних безвісно відсутніми.

2.4.4. Виконавчий комітет міської ради, за зверненням і поданням опікунської ради розглядає й інші питання щодо соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей.

2.5. Повноваження служби у справах дітей (неповнолітніх) Апостолівської райдержадміністрації.
2.5.1. Служба у справах дітей (неповнолітніх) приймає рішення щодо:

- встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- провадження запису про батьків дитини у Книзі реєстрації народжень, якщо батьки дитини невідомі;

- надання дозволу забрати дитину її бабі, дідові, іншим родичам, якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я;

- вирішення питань притягнення у встановленому законодавством порядку до відповідальності осіб, які порушують права дитини;

- подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- збереження закріпленого у встановленому порядку житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування і повернення його їм після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей, дитячого будинку сімейного типу, прийомній сім’ї;

- охорони та збереження житла і майна підопічних і визнаних безвісно відсутніми.

- звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав чи про відібрання дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав у порядку визначеному законодавством;


- негайного, у виняткових випадках, відібрання дитини від батьків, при безпосередній загрозі для життя або здоров’я дитини;

- реалізації права на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним, якщо захисту потребують права та інтереси дитини;

- здійснення контролю за додержанням батьками або особами, що їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла;

- здійснення контролю за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім’ях;

- надання згоди на зменшення розміру аліментів, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого територіальної громади, юридичної особи, на утриманні якої перебуває дитина;

- надання згоди, за наявності обставин, що мають істотне значення, на прийняття рішення судом про усиновлення рідних братів та сестер (когось із них) різними особами;

- законного представництва інтересів дітей, розлучених з сім’ями, вжиття заходів для тимчасового влаштування таких дітей, участі у процедурі надання дитині, розлученій з сім’єю, статусу біженця, сприяння таким дітям у реалізації їхніх прав;

- погодження зняття з реєстрації місця проживання неповнолітніх, які не мають батьків, та неповнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

2.5.2. На службу у справах дітей (неповнолітніх) покладаються інші функції щодо опіки та піклування віднесені чинним законодавством до повноважень служб у справах неповнолітніх в тому числі:

- діяльність з питань виявлення, обліку та тимчасового влаштування безпритульних дітей, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- розгляд скарг на дії опікунів (піклувальників) малолітніх (неповнолітніх) дітей;

- оформлення належних документів щодо особи підопічних та щодо майна, над яким установлюється опіка (піклування);

- розглядають звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них) обов’язків з виховання або щодо зловживання батьків своїми правами.

2.5.3. Працівники відділу у справах неповнолітніх за дорученням начальника відділу представляють інтереси органу опіки та піклування в судах та інших органах при розгляді питань, визначених підпунктами 2.5.1. – 2.5.3. цього Положення.

2.5.4. На службу у справах дітей (неповнолітніх) покладаються функції координації діяльності органу опіки міської ради з питань організації опіки та піклування щодо малолітніх та неповнолітніх дітей.

*********************************************************************************<< предыдущая страница   следующая страница >>